FORESTRY LETTERS
dawniej PRACE Z ZAKRESU NAUK ROLNICZYCH I LEŚNYCH

ISSN 0079-4708

tom 100, 2006 TREŚĆ

tom 101, 2007 TREŚĆ

tom 102, 2011: Forestry Letters - Agricultural Letters TREŚĆ

tom 103, 2012: Forestry Letters TREŚĆ

Bieżące spisy treści i informacje o czasopiśmie na stronie: http://www.forestryletters.pl/

Obraz

Działalność Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych
Prace z Zakresu Nauk Rolniczych i Leśnych

Początki działalności Komisji Nauk Rolniczych tkwią w pracach Felicjana Sypniewskiego – znanego specjalisty z agronomii, który jako pierwszy przewodniczył Wydziałowi Przyrodniczemu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk powołanego do życia 12 stycznia 1857 roku. Działalność naukowa i wydawnicza stanowiła od początku sam rdzeń prac PTPN. Były to zawsze czasopisma o charakterze naukowym, przeznaczone dla specjalistów z różnych dziedzin. Działalność popularyzatorską pozostawiono Towarzystwu Czytelni Ludowych.

Dla Nauk Rolniczych otwarły swoje podwoje: „Ziemianin” – fachowe czasopismo wychodzące do końca zaborów, a przede wszystkim „Prace Komisji Nauk Rolniczych” oraz „Prace z Zakresu Nauk Leśnych” . Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych ukazywały się oddzielnie począwszy od powołania w 1959 roku Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych aż do 2004 roku. Tj. do 97 tomu. W roku 2005 uchwałą Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych zdecydowano o połączeniu tych dwóch oddzielnych „Zeszytów” w jeden tj. „Prace z Zakresu Nauk Rolniczych i Leśnych” i w tymże roku ukazał się pierwszy wspólny tom tych dwóch Komisji tj. 98/99. W roku 2006 ukazał się 100 tom „Prac z Zakresu Nauk Rolniczych i Leśnych”.

W „Pracach Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych” publikowane są wyniki badań przede wszystkim wielkopolskich badaczy. Nie znaczy to jednak, że znajdują się w nich tylko lokalne zagadnienia. Przy ogromnej różnorodności tematycznej, wspólnym mianownikiem tych prac pozostaje miejsce ich realizacji, czyli Wielkopolska. Jednakże wnioski nie są adresowane tylko do odbiorców regionalnych mają bowiem uniwersalne wartości, niezależnie od czasu, miejsca ich wprowadzania w życie. Toteż działalność K. Nauk Roln. i K. Nauk Leśnych nastawiona jest na referowanie wyników badań członków a także Przyjaciół Towarzystwa, a następnie ich publikowanie w wymienionych wyżej pracach.

Od 1999 roku funkcję przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego pełni prof. dr hab. Andrzej Wojciechowski a jego członkami są: prof. dr hab. Tadeusz Caliński, prof. dr hab. Adam Gut, prof. dr hab. Edmund Kozal, prof. dr hab. Stanisław Kozłowski, prof. dr hab. Eugeniusz Pacholak oraz prof. dr hab. Mieczysław Podgórski.

W ostatnich 8 latach dało się zauważyć wyraźne ożywienie w działalności Komisji, wyrażające się liczbą referowanych prac (średnio rocznie 52–58 prac), z których większą po uzyskaniu pozytywnych recenzji drukowano w „Pracach z Zakresu Nauk Rolniczych i Leśnych”. Tematyka publikowanych prac jest różnorodna i dotyczy między innymi takich zagadnień jak: nowoczesne trendy w badaniach uprawy roli i roślin, genetyka i hodowla roślin, ekonomika prac rolniczych i leśnych, organizacja gospodarki leśnej, ekologia i ochrona środowiska, warzywnictwo i sadownictwo oraz zootechnika.

Od bieżącego roku decyzją JM Rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu czasopismo nasze zostało objęte patronatem tejże Uczelni.


Poznań, dnia 17 sierpnia 2007
Prof. dr hab. A. Wojciechowski

Komitet Redakcyjny
Marcin Jakubowski, Jacek Kamczyc, Witold Grzywiński,
Arkadiusz Tomczak, Adrian Łukowski, Joanna Skonieczna, Piotr Mederski

Rada Naukowa
Benjamin Engler (Germany), Dieter F. Giefing (Poland), Stefano Grigolato (Italy),
Anželika Raškauskiene (Lithuania), Janusz Sowa (Poland), Anastasia Stergiadou (Greece),
Tobias Cremer (Germany)

Informacja dla Autorów
Autorów prosimy o nadsyłanie tekstów możliwie pocztą elektroniczną

Najchętniej widzimy program Word for Windows (plik w formacie *.rtf).
Teksty artykułów prosimy zaopatrzyć w streszczenie (do 1 strony) oraz abstrakt (do 1/3-1/2 strony), oba w języku polskim.
Objętość recenzji nie powinna przekraczać 6 znormalizowanych stron (po 1800 znaków na stronę).