ROCZNIKI HISTORYCZNE

ISSN 0324-8585

Rocznik LXXII, 2006

Rocznik LXXIII, 2007

Rocznik LXXIV, 2008

Rocznik LXXV, 2009

Rocznik LXXVI, 2010

Rocznik LXXVII, 2011

Rocznik LXXVIII, 2012

Rocznik LXXIX, 2013

Rocznik LXXX, 2014Sławomir Gawlas, Peasants in Piast Poland prior to Settlement with German Law as a Historiographical Problem

Tomasz Gałuszka OP, , Fragment of the Acts of the Provincial Chapter of the Polish Dominicans from the 1390s. Historical Study and Text Edition

Krzysztof Kwiatkowski, New Research into the Battle of Grunwald/Tannenberg/Žalgiris. Attempt at an OverviewWydawnictwo PTPN od 2012 roku rozpoczęło digitalizację „Roczników Historycznych” za lata 1925-2008. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim Wydawnictwo ma obowiązek uzyskać zgodę Autorów lub ich spadkobierców na digitalizację i upowszechnienie w wersji elektronicznej prac, które zostaną udostępnione na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich Autorów lub ich spadkobierców, którzy nie podpisali umowy licencyjnej o kontakt z naszym Wydawnictwem.

Obraz

Roczniki Historyczne ukazują się od 1925 r.

Ich założycielem był wybitny mediewista profesor Kazimierz Tymieniecki.

Czasopismo szybko wyszło poza ramy lokalne i już przed wojną zyskało uznanie jako jedno z kilku najważniejszych polskich czasopism historycznych. Wydawcą Roczników początkowo, aż do wybuchu II wojny światowej, było Towarzystwo Miłośników Historii w Poznaniu. Po wojnie czasopismo ukazywało się już „nakładem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, a od tomu XX (wydanego w 1955 r.) jako organ jego Wydziału Historii i Nauk Społecznych.

W 2003 r. jako współwydawca dołączył Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla. Kazimierz Tymieniecki pełnił obowiązki redaktora aż śmierci w 1968 r., dzieląc je z ks. Henrykiem Likowskim (1925-1926), Kazimierzem Kaczmarczykiem (1925-1939), Zygmuntem Wojciechowskim (1946-1952), Kazimierzem Piwarskim (1956-1957), wreszcie Gerardem Labudą (od 1958 r.), który w 1969 r. przejął redakcję i piastował ją do 1986 r. W latach 1987-2002 redaktorem był Antoni Gąsiorowski. Obecnie (od 2003 r.) funkcję redaktora pełni Tomasz Jurek, a sekretarza redakcji Izabela Skierska.

Roczniki Historyczne początkowo, zwłaszcza w latach międzywojennych, wykazywały szczególne zainteresowanie sprawami ziem zachodnich i stosunków polsko-niemieckich. Z czasem profil ten stracił na wyrazistości, znaczenia nabrała za to pewna specjalizacja chronologiczna. Od blisko ćwierćwiecza Roczniki Historyczne poświęcone są przede wszystkim polskim i powszechnym dziejom średniowiecza i wczesnych czasów nowożytnych.

W Rocznikach Historycznych ukazują się rozprawy (często także obszerniejsze, o objętości kilku arkuszy wydawniczych), artykuły, prace drobne, mniejsze teksty źródłowe, przeglądy badań, polemiki, a także liczne recenzje. Artykuły zaopatrzone są w streszczenia niemiecko- i angielskojęzyczne. Począwszy od tomu LXXI (2005) angielskie abstrakty artykułów dostępne są w Internecie na stronach The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH: www.cejsh.com.pl).

Współwydawca: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk Czasopismo jest indeksowane w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Redakcja
Tomasz Jasiński, Tomasz Jurek (redaktor),
Jerzy Strzelczyk, Jacek Wiesiołowski

Rada Naukowa
Daniel Bági (Pécs), Sławomir Gawlas (Warszawa), Ivan Hlaváček (Praga),
Krzysztof Mikulski (Toruń), Henryk Samsonowicz (Warszawa), Thomas Wünsch (Pasawa)

Adres Redakcji
ul. S. Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań
tel./fax (0-61) 848 09 17
e-mail: tnjurek@wp.pl lub shgpozn@man.poznan.pl

Informacja dla Autorów
Autorów Roczników prosimy o nadsyłanie tekstów możliwie pocztą elektroniczną (tnjurek@wp.pl). Najchętniej widzimy program Word for Windows (plik w formacie *.rtf). Teksty artykułów prosimy zaopatrzyć w streszczenie (do 1 strony) oraz abstrakt (do 1/3-1/2 strony), oba w języku polskim. Objętość recenzji nie powinna przekraczać 6 znormalizowanych stron (po 1800 znaków na stronę).

Artykuły publikowane w Rocznikach Historycznych są recenzowane. Redakcja, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji nadsyłanych tekstów, dba o przekazanie każdego z nich do dwóch zewnętrznych recenzentów, dobieranych spośród najlepszych znawców danej problematyki. Recenzent nie jest informowany o personaliach autora opiniowanego tekstu, autor zaś nie zna nazwisk recenzentów. Recenzje przygotowywane są na piśmie, podług załączonego formularza.

Redakcja Roczników Historycznych dba o zabezpieczenie się przed niepożądanymi zjawiskami związanymi z nieujawnianiem wkładu osób trzecich w powstawanie tekstów. W związku z tym autorzy proszeni są o deklarację, iż przysługuje im pełnia praw autorskich do tekstów, które składają do druku załącznik. W przypadku tekstów podpisanych przez wielu autorów, są oni proszeni dodatkowo o ujawnienie wkładu (szacowanego procentowo) każdego z nich załącznik. Przypominamy też autorom o obowiązku podawania (na ogół w przypisie gwiazdkowym na początku tekstu) źródeł finansowania badań (projektów badawczych), w ramach których powstawał dany artykuł. Wszelkie przypadki naruszenia praw innych osób będą demaskowane, ujawniane zainteresowanym i zgłaszane odpowiednim instancjom.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana (papierowa).

Lista recenzentów