Gwary Dziś

7/2015

Obraz

Gwary Dziś 7/2015 pliki do pobrania/download files

Karty tytułowe i spis treści / Title and Contents

Od redakcji / From Editors

Taтянa И. Вендина: Изоглоссы в славянском языковом мире

Vasiłka Radeva: Ideograficzny słownik gwar języka bułgarskiego – koncepcja i struktura

Елена А. Нефедова: ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ в дискурсе языковой (диалектной) личности

Лучия Антонова-Василева: Склонение на съществителните имена в българските говори в областта Гора, Републикa Албания

Stanislava Kloferová: Nářeční atlasy slovanských jazyků: historie a současnost

Андрій О. Колесников: Особливості опису граматики українських діалектів нової формації

Софија Милорадовић: Српски периферни говори – међујезички утицаји и балканистички процеси

Halina Karaś: Zadania dialektologii w zakresie ochrony ginących gwar

Błażej Osowski: Nazwy istot niedorosłych w osiemnastowiecznych inwentarzach z Wielkopolski, ze szczególnym uwzględnieniem formacji z i -ak

* * *


Inge Bily: Zur Rezeption des sächsisch-magdeburgischen Rechts in Polen aus sprachhistorischer Sicht

Janusz Siatkowski: Historia badań nad wpływami słowiańskimi na język niemiecki

Kazimierz Sikora: Liczebniki złożone w gwarach polskich a wpływy germańskie

Natalija Ewgeniewna Ananiewa: Germanizmy leksykalne w dwóch polskich gwarach wyspowych na Syberii

Sergiej Skorwid: Gramatyczne germanizmy rdzennych dialektów zachodniosłowiańskich w gwarach przesiedleńczych na terenie Rosji

Kristian Novak, Barbara Štebih Golub: Kontakotološka istraživanja germanizama u hrvatskome jeziku

Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska: O żywotności zapożyczeń niemieckich w gwarze miejskiej Poznania

Piotr Bartelik: Wpływ języka niemieckiego na system gramatyczny kaszubszczyzny w świetle nowszych badań

Dorota Krystyna Rembiszewska: Niemieckie pożyczki leksykalne w dziewiętnastowiecznych materiałach Georga Wenkera z obszaru Warmii i Mazur

Justyna Kobus: Funkcjonowanie germanizmów leksykalnych w listach chłopa wielkopolskiego (1914–1920)

* * *


Milena Šipková (Brno): Alfred Lameli, Roland Kehrein, Stefan Rabanus (eds.): Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation. Volume 2. Language Mapping. Part I, II. Berlin – New York 2010: De Gruyter Mouton, I, 668 s., II, 446 s. (ISBN 978–3–11–019609–2, e-ISBN 978–3–11–021916–6)


Kompletny tom/Complete volume

Licznik gości: