Poznańskie Studia Polonistyczne

Seria Językoznawcza ISSN 1233-8672

Seria Literacka ISSN 1233-8680

Zawartość tomów Serii Językoznawczej


t. 15(35)
t. 16(36)
t. 17(37)
t. 18 z. 1 (38)
t. 18 z. 2 (38)
t. 19 z. 1 (39)
t. 19 z. 2 (39)
t. 20 z. 1 (40)
t. 20 z. 2 (40)
t. 21 z. 1 (41)
t. 21 z. 2 (41)
t. 22 z. 1 (42)

Zawartość wcześniejszych tomów na stronie Wydawnictwa „Poznańskie Studia Polonistyczne”
wejdź do Wydawnictwa "Poznańskie Studia Polonistyczne"

Bezpłatny dostęp do pełnych wersji na platformie PRESSto
wejdź do PRESSto


Zawartość tomów Serii Literackiej


t. 17(37): O przyjaźni
t. 18(38): Elegia i elegijność
t. 19(39): Poeci za bramą utopii
t. 20(40): Dialogi Miłosza
t. 21(41): Kto się boi Zofii Nałkowskiej?
t. 22(42): Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie
t. 23(43): Wyobraźnia w przekładzie
t. 24(44): Odnawianie modernizmu
t. 25(45): Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne

Zawartość wcześniejszych tomów na stronie Wydawnictwa „Poznańskie Studia Polonistyczne”
wejdź do Wydawnictwa "Poznańskie Studia Polonistyczne"

Bezpłatny dostęp do pełnych wersji na platformie PRESSto
wejdź do PRESSto


Obraz
Obraz

„Poznańskie Studia Polonistyczne” są czasopismem wydawanym od 1973 roku. Jego założycielami i pierwszymi redaktorami byli znakomici profesorowie Władysław Kuraszkiewicz i Tadeusz Witczak, a sekretarzami profesorowie Maria Adamczyk i Wojciech Ryszard Rzepka, wydawcą zaś Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Początkowo, do tomu XX, pismo miało charakter ogólnopolonistyczny. W kolejnych numerach publikowane były artykuły zarówno z zakresu historii i teorii literatury, jak i językoznawstwa. Od XXI tomu, wydanego w 1994 roku, czasopismo rozdzielono na dwie serie: językoznawczą i literacką. W 2009 roku patronat nad „Poznańskimi Studiami Polonistycznymi. Serią Językoznawczą”, a w rok później także nad „Serią Literacką” objęło Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, korporacja działająca od 1857 roku.

Współwydawca Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne"


„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”

Zmiana wydawcy czasopisma pociągnęła za sobą zmianę jego szaty graficznej, ale przede wszystkim zmianę modelu czasopisma, które stało się pismem o zasięgu nie tylko ogólnopolskim, ale też międzynarodowym, zarówno przez skład Rady Naukowej, skupiającej uczonych polonistów i slawistów z różnych ośrodków akademickich Polski, Europy oraz Azji, jak i przez dobór autorów artykułów. W czasopiśmie publikowane są artykuły i recenzje autorów polskich i zagranicznych, wpisujące się w obszar językoznawstwa współczesnego i historycznego. Pismo zawiera też dział „Językoznawstwo na świecie”, które, w przekonaniu Komitetu Redakcyjnego, będzie przynosiło informacje o aktualnych badaniach naukowych poza Polską, tworząc tym samym płaszczyznę do naukowych konfrontacji. W 2011 roku Komitet Redakcyjny podjął decyzję o rozszerzeniu formuły czasopisma – o odejściu od stricte polonistycznego charakteru i otwarciu się na problematykę lingwistyczną z zakresu wszystkich języków słowiańskich. Utrzymanie w tytule określeń „poznańskie” i „polonistyczne” ma obecnie jedynie sygnalizować, iż pismo powstało w środowisku poznańskich polonistów i jest kontynuacją „Studiów Polonistycznych”, w żadnym razie nie oznacza już jego środowiskowego charakteru.


Wskazówki dla autorów


Wytyczne recenzowania


Seria Językoznawcza
Rada Naukowa
Byung Kwon Cheong (HUFS, Seul), Józef Kość (UMCS, Lublin),
Stanisław Mikołajczak (UAM, Poznań), Vera Mitrinowić (Uniwersytet w Belgradzie),
Andrzej Sieradzki (UAM, Poznań)

Kolegium Redakcyjne
Agnieszka Krygier-Łączkowska (współczesny język polski)
Tomasz Lisowski (historia języka polskiego, metodologia badań lingwistycznych)
Alicja Pihan-Kijasowa - Redaktor Naczelny
Irena Sarnowska-Giefing (onomastyka)
Małgorzata Witaszek-Samborska (kultura języka, komunikacja językowa)


Seria Literacka

Zespół Redakcyjny
Wiesław Wydra (redaktor naczelny)
Marcin Jaworski, Piotr Śniedziewski, Agata Stankowska (Redaktor tematyczny)

Adres Redakcji
Poznańskie Studia Polonistyczne
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
psp@amu.edu.pl