Poznańskie Spotkania Językoznawcze

ISSN 2082-9825


Zawartość tomów


TOM 19: Pamięci Wolnej i Niepodległej. W 90-lecie odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego, pod redakcją Stanisława Mikołajczaka i Małgorzaty Rybki
Spis treści


TOM 20: Jan Paweł II – Wychowawca Młodych, pod redakcją Małgorzaty Rybki
Spis treści


TOM 21: Problemy językoznawstwa współczesnego i historycznego. Materiały z sesji naukowej „Dni Lublina w Poznaniu”, pod redakcją Jolanty Sławek
Spis treści


Zeszyt Specjalny: Zygmunt Zagórski, Językoznawstwo polskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w latach 1919–2009 (w zarysie)
Spis treści


TOM 22: Szkice z onomastyki i dialektologii, pod redakcją Alicji Pihan-Kijasowej i Ireny Sarnowskiej-Giefing
Spis treści


TOM 23: W poszukiwaniu metod i obszarów badawczych. Nazywanie w historii języka polskiego, pod redakcją Marcina Kuźmickiego i Marka Osiewicza
Spis treści


TOM 24: Kultura komunikacji językowej 2. Etyka i etykieta w komunikacji językowej, pod redakcją Anny Piotrowicz, Małgorzaty Witaszek-Samborskiej, Krzysztofa Skibskiego
Spis treści


TOM 25: Wspólnoty komunikacyjnej, pod redakcją Pawła Nowakowskiego, Krzysztofa Strońskiego, Michała Szczyszka
Spis treści


TOM 26: Od wspólnot komunikatywnych do kontaktów międzywspólnotowych, pod redakcją Pawła Nowakowskiego, Krzysztofa Strońskiego, Michała Szczyszka
Spis treści


TOM 27: Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing, pod redakcją Magdaleny Graf
Spis treści

TOM 28: Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej,
redakcja Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Krzysztof Skibski
Spis treści


Obraz

„Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, jako seria Komisji Językoznawczej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, zainicjowana została w 1996 roku przez Profesora Zygmunta Zagórskiego. Publikowane w niej były przede wszystkim materiały z konferencji i seminariów naukowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Pierwszy tom serii, pod redakcją Profesorów Zdzisławy Krążyńskiej i Zygmunta Zagórskiego, prezentował materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci Profesora Adama Tomaszewskiego. Już od pierwszych tomów „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” zyskały uznanie w środowisku lingwistów jako forum naukowych dyskusji badaczy polskich i obcych prezentujących różne metody badawcze i zróżnicowaną tematykę.
   Po piętnastu latach regularnego ukazywania się kolejnych tomów serii Komitet Redakcyjny podjął decyzję o przekształceniu „Poznańskich Spotkań Językoznawczych” w zmonografizowane czasopismo o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, ukazujące się w cyklu półrocznym. Ogólnopolski i międzynarodowy charakter czasopismo uzyskało zarówno poprzez skład Rady Naukowej, skupiającej uczonych polonistów i slawistów z różnych ośrodków akademickich Polski oraz Europy, jak i przez dobór autorów artykułów. Wszystkie publikowane w piśmie teksty, wpisujące się w obszar językoznawstwa współczesnego i historycznego, są uprzednio dyskutowane na naukowych seminariach.
   Oprócz kolejnych numerów czasopisma, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” obejmują także autorskie monografie jako zeszyty specjalne. Jako pierwszy zeszyt specjalny wydana została praca autorstwa Profesora Zygmunta Zagórskiego Językoznawstwo polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w latach 1919-2009 (PSJ, tom 22). Natomiast pierwszy numer czasopisma został poświęcony problematyce onomastycznej i dedykowany Profesorowi Karolowi Zierhofferowi na Jego 85. urodziny.

Komitet Redakcyjny / Editorial Comittee

Anna Piotrowicz (Redaktor naczelny / Editor-in-Chief)
Przemysław Wiatrowski (Sekretarz redakcji / Editorial Secretary)
Redaktorzy tematyczni:
Jolanta Migdał (historia języka polskiego, leksykologia / Editorial Assistant; history of the Polish language, lexicology),
Jarosław Liberek (kultura języka polskiego / Polish language culture),
Anna Piotrowicz (komunikacja językowa, kultura języka polskiego / linguistic communication, Polish language culture),
Małgorzata Rybka (współczesny język polski / the contemporary Polish language),
Katarzyna Czarnecka (retoryka i pragmalingwistyka / rethorics and pragmalinguistics)

Rada Redakcyjna / Editorial Board

Ivana Dobrotová (Ołomuniec, Uniwersytet Palackiego) Karel Komárek (Ołomuniec, Uniwersytet Palackiego),
Zdzisława Krążyńska (Poznań, UAM), Władysława Książek-Bryłowa (Lublin, UMCS),
Bogusław Nowowiejski (Białystok, UwB), Marta Pančiková (Bratysława, Uniwersytet Komeńskiego),
Mirosław Skarżyński (Kraków, UJ)

Adres Redakcji /Editorial Office

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Wskazówki dla Autorów


Lista recenzentów współpracujących z czasopismem 2012
Lista recenzentów współpracujących z czasopismem 2013
Lista recenzentów współpracujących z czasopismem 2014