Badania Fizjograficzne

dawniej Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią (do roku 2010)


Seria A. Geografia Fizyczna
Seria B. Botanika
Seria C. Zoologia
Seria D. Gospodarka przestrzenna

ObrazObrazObrazObraz

Pierwszy zeszyt „Badań Fizjograficznych nad Polską Zachodnią” drukiem ukazał się w 1948 roku. Pomysł stworzenia czasopisma zrodził się w Komitecie Fizjograficznym Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które postawiło sobie za cel prowadzenie badań zmierzających do rozpoznania fizjografii Ziem Odzyskanych. Zdaniem redakcji było tu „bardzo dużo zagadnień fizjograficznych niemal nietkniętych, a naukowo i ekonomicznie bardzo ważnych”.

Członkowie Komitetu Fizjograficznego w latach 1947-1952 zorganizowali kilkadziesiąt ekspedycji naukowych na tereny Pomorza Zachodniego, ziemi lubuskiej, Śląska i Sudetów. Działalność naukowo-badawcza odbywała się w ramach sekcji: geograficznej (kierownik prof. A. Zierhoffer), geologiczno-petrograficznej (kierownik prof. K. Smulikowski), geobotanicznej (kierownik prof. A. Wodziczko, a potem dr Z. Czubiński), zoologicznej (kierownik prof. K. Simm) i rolniczo-leśnej (kierownik prof. F. Terlikowski). W podejmowanych wówczas przez Komitet Fizjograficzny PTPN pracach badawczych udział brali pracownicy trzech ośrodków naukowych: Uniwersytetu Poznańskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rezultaty badań zaczęły ukazywać się drukiem. Redaktorem pierwszego tomu „Badań Fizjograficznych nad Polską Zachodnią” był doc. dr Bogumił Krygowski, przewodniczący Komitetu Fizjograficznego PTPN, a w skład Komitetu Redakcyjnego wchodzili profesorowie: Kazimierz Simm, Kazimierz Smulikowski, Feliks Terlikowski, Adam Wodziczko i August Zierhoffer. Podjęte badania miały interdyscyplinarny charakter, co znalazło potwierdzenie w treści czasopisma, w którym zamieszczono artykuły poświęcone problematyce geologicznej, geograficznej i biologicznej. W 1950 roku ukazał się drugi tom periodyku. W 1955 roku Komitet Redakcyjny postanowił wydawać na przemian zeszyty z artykułami o tematyce z zakresu nauk o Ziemi oraz biologii. Trzeci zeszyt czasopisma opublikowano po kilkuletniej przerwie – w 1956 roku; dotyczył problematyki geograficzno-geologicznej. Wyróżniał się ponadto odmienną strukturą, gdyż zawierał nie tylko prace i notatki naukowe, ale również sprawozdania z badań terenowych oraz omówienie literatury z okresu przed- i powojennego. Kolejne tomy „Badań Fizjograficznych nad Polską Zachodnią” poświęcano, najczęściej przemiennie, problematyce geologiczno-geograficznej lub biologicznej. W 1968 roku Komitet Redakcyjny zdecydował, że następne roczniki będą publikowane w dwóch równoległych seriach: Seria A – Geografia Fizyczna i Seria B – Biologia. Obecnie w ramach Serii – B ukazuje się Botanika, natomiast Zoologia utworzyła Serię – C.

W październiku 2009 roku na wniosek dziekana Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli PTPN, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Wydziału Biologii. Na spotkaniu postanowiono, że „Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią” od roku 2010 będą ukazywały się jako kwartalnik pod nazwą „Badania Fizjograficzne”. Co roku będą publikowane cztery zeszyty: w I kwartale zeszyt A – Geografia Fizyczna, w II – zeszyt B – Botanika, w III – zeszyt C – Zoologia oraz w IV zeszyt D – Gospodarka Przestrzenna. Postanowiono ponadto dokonać zmian w składzie komitetów redakcyjnych poszczególnych zeszytów oraz powołać sekretarza Redakcji „Badań Fizjograficznych”. Należy podkreślić, iż „Badania Fizjograficzne” kontynuują wieloletnie tradycje dotychczas istniejącego czasopisma „Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią”. Zmiany dotyczące nazwy czasopisma, składu kolegiów redakcyjnych oraz zawartości tematycznej poszczególnych zeszytów miały na celu uzyskanie znaczącej pozycji „Badań Fizjograficzne” w rankingu czasopism naukowych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Leszek Kolendowicz
Redaktor „Badań Fizjograficznych”


Czasopismo wydawane we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza.

Komitet Redakcyjny Badań Fizjograficznych/ Editorial Board
Leszek Kolendowicz (przewodniczący),
Artur Bajerski (sekretarz),
Jerzy Błoszyk, Andrzej Brzeg, Maria Lisiewska,
Waldemar RatajczakBadania Fizjograficzne – Seria A. Geografia Fizyczna
ISSN 2081-6014


Zawartość tomów
R. I (2010)
R. II (2011)

Pełne teksty obu roczników dostępne na platformie Versita: http://versita.com/bfpz/

Komitet Redakcyjny Serii A / Editorial Board Series A
Krzysztof Borówka (Szczecin), Bolesław Nowaczyk (Poznań),
Artur Bajerski (sekretarz),
Ewa Bednorz (Poznań), Beata Medyńska-Gulij (Poznań), Krystyna Milecka (Poznań),
Krzysztof Fortuniak (Łódź), Jiri Chlachula (Zlin, Czech Republic),
Dariusz Wrzesiński (Poznań), Sylwia Bródka (Poznań),
Małgorzata Mazurek (Poznań), Mirosław Makohonienko (Poznań),
Grzegorz Rachlewicz (Poznań), Marcin Słowik (Poznań),
Jan Piekarczyk (Poznań)Badania Fizjograficzne – Seria B. Botanika
ISSN 2082-3339


Zawartość tomów
R. I (2010)

Komitet Redakcyjny Serii B / Editorial Board Series B
Redaktorzy / Editors: Maria Lisiewska, Andrzej Brzeg
Członkowie / Members: Stanisław Balcerkiewicz, Lubomira Burchardt,
Ewa Bednorz (Poznań), Beata Medyńska-Gulij (Poznań), Krystyna Milecka (Poznań),
Andrzej Dzięczkowski, Stefan Friedrich, Marek Kraska,
Stanisław Wika, Maria Wojterska, Waldemar Żukowski


Adres Redakcji / Editorial Address
Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UAM
ul. Umultowska 89
61-614 PoznańBadania Fizjograficzne – Seria C. Zoologia
ISSN 2083-1005


Zawartość tomów
R. I (2010)

Komitet Redakcyjny Serii C / Editorial Board Series C
Redaktor – prof. dr hab. Jerzy Andrzej Błoszyk
Sekretarz Redakcji – dr Agnieszka Napierała
Dr Bartłomiej Gołdyn, Dr hab. Dariusz Gwiazdowicz,
Prof. dr hab. Leszek Jerzak, Dr Łukasz Kaczmarek,
Dr Eliza RybskaBadania Fizjograficzne – Seria D – Gospodarka Przestrzenna
ISSN 2082-9841


Zawartość tomów
R. I (2010)

Komitet Rady Redakcyjnej Serii D / Editorial Board Series D (Spatial Management)
Paweł Churski (UAM), Teresa Czyż (UAM), Tomasz Kaczmarek (UAM),
Anna Kołodziejczak (UAM), Jacek Kotus (UAM),
Tadeucz Kudłacz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
Jan Łoboda (Uniwersytet Wrocławski), Tadeusz Marszał (Uniwersytet Łódzki),
Roman Matykowski (UAM), Lidia Mierzejewska (UAM), Tadeusz Stryjakiewicz (UAM),
Anna Tobolska (UAM)