Bibliografia historii Wielkopolski

 

W s t ę p

 

I. Założenia ogólne Bibliografii historii Wielkopolski

 

                  1. Bibliografia historii Wielkopolski (BHW) jest bibliografią retrospektywną, wtórną, selektywną.  Obejmuje piśmiennictwo z lat 1939-2000, tak polskie, jak i obcojęzyczne (głównie niemieckie), w tym druki zwarte, artykuły i (w niektorych wypadkach) fragmenty tekstów, odnoszące się do dziejów Wielkopolski od najdawniejszych czasów do roku 2000. Merytorycznie i formalnie BHW jest kontynuacją  dzieła prof. Andrzeja Wojtkowskiego: Bibliografia historii Wielkopolski.  (T. 1,  t. 2 z. 1-5. Poznań 1938-1939 oraz uzupełnienia: t. 2 z. 6-8. Poznań 1994). 

                  2) BHW uwzględnia dzieje Wielkopolski od najdawniejszych czasów po rok 2000, w jej szeroko pojmowanych historycznych granicach.

                  Najdłużej pod nazwą Wielkopolski rozumiano terytoria dwóch województw dawnej Rzeczypospolitej: poznańskiego i kaliskiego (od XIV w. do 1793 r.; w latach 1768-1793 istniało jeszcze woj. gnieźnieńskie, wydzielono z woj. kaliskiego). Kongres Wiedeński 1815 r. dokonał „korekty” obszaru Wielkopolski, tworząc z części dawnego zaboru pruskiego Wielkie Księstwo Poznańskie, określane przez administrację pruską jako „Provinz Posen”, z podziałem na dwie rejencje: poznańską i bydgoską. BHW obejmuje więc i  tereny „dodane” w XIX wieku do Wielkopolski, przede wszystkim część rejencji bydgoskiej. Podobnie do bibliograficznej Wielkopolski weszły dalsze terytoria, które znalazły się w obrębie woj. poznańskiego po I wojnie światowej. Takie granice Wielkopolski zakreślił dla swego dzieła Andrzej Wojtkowski i BHW zasadniczo trzyma się jego ustaleń, z tym, że włącza w zakres swego zainteresowania całość obszaru województwa wielkopolskiego, utworzonego w roku 1999. 

              3. Autorami bibliografii są mgr Michał Boksa, mgr Michał Łuczak i niżej podpisany, który przyjął na siebie obowiązki redaktora.

                4. Opracowanie BHW  od 2003 do 2005 sfinansowane zostało z grantu przyznanego na ten cel przez Komitet Badań Naukowych.

 

II. Części BHW

 

   BHW będzie zawierała, podobnie jak to przyjął Andrzej Wojtkowski, dwa działy: biograficzny  (osoby) i geograficzny (miejscowości i inne obiekty topograficzne).

            W niniejszej wersji (ciągle uzupełnianej) wchodzi do Internetu dział pierwszy, biograficzny, po drugiej obróbce redakcyjnej, a więc jeszcze w formie nie do końca ostatecznej i dział drugi - w stadium roboczym. Przewiduje się, że zakończenie opracowania BHW nastąpi w roku 2007, tj. na jubileusz 150-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 

            1) Dział pierwszy obejmuje w układzie alfabetycznym nazwiska Polaków, Niemców i Żydów oraz przedstawicieli innych nacji mieszkających w Wielkopolsce, jednak tylko tych osób, które tu zaznaczyły swój pobyt. Wyjątkowo BHW uwzględnia osoby związane incydentalnie z Wielkopolską, m. in. z tego względu, że wprowadził je do swego dzieła A. Wojtkowski. Są to m. in. hasła typu: „Mickiewicz Adam - w Wielkopolsce”. W Hasłach osobowych wyróżnia się zasadniczo pięć wyodrębnionych poziomów, w obrębie których noty bibliograficzne szeregowane są w układzie chronologicznym. Najpierw, w zapisie skrótowym, wymienia się Słowniki biograficzne i wydawnictwa encyklopedyczne (bez podawania roku wydania i stron), w których znajduje się biogram danej osoby, później - Bibliografie, podmiotowe i przedmiotowe, następnie - Źródła (np. autobiografie i wydania dokumentów dot. życia i działalności danej osoby). Dalej następują - Biografie, do których włącza się nawet krótkie teksty, jeśli mają strukturę biogramu, np. nekrologii. Poziom ostatni tworzą tzw. Przyczynki. Wyjątkowo w hasłach wyróżniamy Konferencje dot. omawianych osób.

            Przy hasłach osobowych w większości wypadków podajemy daty życia i krótkie określenie, kim dana osoba była, choć autorzy BHW nie podejmowali w tym kierunku osobnych poszukiwań. Skrót AW:  oznacza odesłanie do starszej literatury, wyszczególnionej pod odpowiednim numerem w Bibliografii Andrzeja Wojtkowskiego. W hasłach dot. twórców działających na terenie Wielkopolski nie podajemy spisu ich dzieł.

            2) Przy budowie haseł geograficznych, zgodnie z praktyką stosowaną przez Andrzeja Wojtkowskiego, wyróżniono również kilka. Hasło otwiera Polska nazwa miejscowości, potem, w przypadku cytowania literatury niemieckiej, położono nazwę niemiecką [w nawiasie kwadratowym], dalej - powiat [w granicach z roku 2000], w którym dana miejscowość się znajduje.

            Najczęściej pierwszy wyróżniony poziom merytoryczny hasła obejmuje Słowniki, drugi - Źródła, trzeci - Bibliografie, czwarty - Monografie, piąty - Opracowania, szósty - Przyczynki. W hasłach obszerniejszych, w zależności od liczby i rodzajów zapisów uwględnionych w BHW, dzieli się je na całostki rzeczowe, wyróżniane pismem wytłuszczonym. 

            Uwaga: Wobec istnienia dla znacznej części miejscowości dawnego (w granicach sprzed 1793 r.) woj. poznańskiego doskonałego kompendium w postaci Słownika historyczno-geograficznego województwa poznańskiego w średniowieczu. Cz. 1-4. Pod red. A. Gąsiorowskiego. Wrocław [i in.] 1982-2003 (hasła od A do Sikorzyn) BHW zaznaczy ten fakt skrótem SHGWPŚ, pomijając w zasadzie cytowaną tam literaturę odnoszącą się do dziejów średniowiecznych danej miejscowości.

            3) Przewidywany w BHW teoretycznie dział trzeci, który obejmie rozbudowane hasło Wielkopolska,  znajduje się w stadium początkowym i  ustalenie terminu zakończenia pracy nad nim nie jest obecnie możliwe. 

 

III. Źródła not bibliograficznych:

 

            1)  Bibliografie polskie i obce, przede wszystkim dziedzinowe, historyczne.

            2) Biografie, monografie i opracowania książkowe - z podaniem autora (do trzech nazwisk), tytułu (zbyt długie tytuły skraca się), numeru kolejnego wydania dzieła, adresu wydawniczego,  liczby stron (tylko numerowanych), informacji o ilustracjach, mapach i bibliografii załącznikowej. Pomija się większość folderów i druków okolicznościowych.

             3) Inne opracowania, głównie artykuły o charakterze monograficznym czy przyczynkarskim - z podaniem autora (autorów), tytułu, cytaty bibliograficznej i stron.

             4) Wzmianki zawarte w obszerniejszych artykułach z czasopism i książek - z podaniem  tytułu czasopisma lub książki, stron i w końcu, jeśli to konieczne, [w nawiasie kwadratowym] - adnotacji objaśniającej treść notowanej pozycji, np. Gaz. Wyb. nr 23 s. 4-5 [budowa pałacu w Z. 1845].

             5) Recenzje - zawsze przy recenzowanej książce (bez powtarzania jej tytulatury), zaznaczane skrótem R:

             Uwaga: Wielokrotnie powtarzające się tytuły czasopism, słowników czy monografii zaznaczono skrótami, których wykaz załączamy poniżej. 

 

IV. Szeregowanie haseł i sposób wyszukiwania

 

            1) Hasła w części osobowej ułożone zostały w kolejności nazwisk zgodnej z alfabetem polskim, a w wypadku tych samych nazwisk - w kolejności imion. Święci, panujący (tak królowie, jak i książęta dzielnicowi) szeregowani są według imion. Po nich idą inne osoby nieposiadajace wykształconych nazwisk (przede wszystkim zmarłe przed 1501 r.), w dwóch ciągach. Najpierw osoby znane tylko z imienia - szereguje się je pod ich imieniem, chronologicznie, według czasu występowania, w końcu - imiona osób zapisywane w źródłach średniowiecznych wraz z nazwą miejscowości, z której pochodziły, w kolejności nazw tychże miejscowości, z pominięciem herbów, przydomków i przezwisk.

            Aby odnaleźć odpowiednie hasło osobowe należy wpisać w pole wyszukiwania nazwisko (bądź imię w wypadkach wyżej wymienionych) z dodaniem (bez spacji) gwiazdki, np.:  Kowalski*    lub nazwisko z gwiazdką i z imieniem, np.:  Kowalski* Adam.

            2) Hasła w części geograficznej ułożone zostały w układzie alfabetycznym. Do identyfikacji niemieckich nazw tychże obiektów dołączona zostanie stosowna konkordancja na końcu tej części BHW.

            Aby odnaleźć odpowiednie hasło geograficzne należy wpisać w pole wyszukiwania nazwę miejscową z dodaniem (bez spacji) gwiazdki, np.: Kobylin*. Gdy nazwa jest dwuczłonowa, np. Winna Góra, szukamy ją pod pierwszym elementem składowym, również z gwiazdką: Winna* Góra.

 

Poznań, 30 kwietnia  2005 r.                                                                                        Ryszard Marciniak

Dyrektor Biblioteki PTPN

 


V. Skróty powszechnie stosowane

 

 


VI. Skróty bibliograficzne

 

 1.  

ABMK

"Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne". Lublin 1959-2003.

 1.  

AHFM

"Archiwum Historii i Filozofii Medycyny".  P. [1924] 1939/1947-2003. [Zmiany tyt.: 1925-1948 "Archiwum Historii i Filozofii Medycyny oraz Historii Nauk Przyrodniczych", 1957-1985 "Archiwum Historii Medycyny", od 1986 powrót do tyt. pierwotnego: "Archiwum Historii i Filozofii Medycyny"].

 1.  

AK

"Ateneum Kapłańskie". Włocławek [1909] 1939, 1946-2003.

 1.  

Alb. chirurgów

Album chirurgów polskich. Pod red. W. Rudowskiego i A. Śródki. Wr. 1990.

 1.  

AMM

Absolwenci Gimnazjum i Liceum Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu 1805-1950. Oprac. A. Białobłocki. P. 1995.

 1.  

APH

"Acta Poloniae Historica". Wwa 1958-2003.

 1.  

APLK

Borczyński M.: Almanach polskich leśników kombatantów. P. 1997.

 1.  

Architekci

Łoza S.: Architekci i budowniczowie w Polsce. Wwa 1954.

 1.  

ARoz.

"Archeologické Rozhledy". Praha 1949-2004.

 1.  

AUNC

Acta Universitatis Nicolai Copernici. [Różne serie]. Toruń 1973-2004. [Tyt. poprzedni: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Różne serie. Toruń 1956-1972].

 1.  

AW (obok podano nr pozycji)

Wojtkowski A.: Bibliografia historii Wielkopolski. T. 1-2 z. 1-3 [hasła Poznań-Stobrawska oraz fotokopia szpalt korektowych i rękopisu z. 4-5 hasła Stodoły-Tuczno]. P. 1937-1939. T. 2 z. 4-5 [wznowienie A. Wojtkowskiego] oraz z. 6-8 [hasła Tuczno-Żytowiecko] oprac. M. Łuczak [i in.]. P. 1994.

 1.  

B. Zarys dz.

Kabaciński R., Kotowski W., Wojciak J.: Bydgoszcz. Zarys dziejów. B. 1980.

 1.  

Balde

Beiträge zu einem biographischen Lexikon der Deutschen aus dem Raum der Provinz Posen. Nach den 1978-1998 in der Zeitschrift "Der Kulturwart" von Joachim Heinrich Balde herausgegebenen "Posener Biographien". Herne 2003.

 1.  

BHSz.

"Biuletyn Historii Sztuki i Kultury". Wwa [1932] 1939, 1946-2003. [Od 1949 zmiana tyt.: "Biuletyn Historii Sztuki"].

 1.  

Bibl. archiw.

Pakulski J., Piechota R., Ryszewski B.: Bibliografia archiwistyki polskiej do roku 1970. Wwa 1984.

 1.  

Bielecki Słownik

Bielecki R.: Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego. T. 1-3 (A-R). Wwa 1995-1998.

 1.  

Bielińska

Bielińska M.: Kancelarie i dokumenty wielkopolskie z XIII w. Wr. 1967.

 1.  

Bieniaszewski Spisy

Urzędnicy wielkopolscy XVI-XVIII wieku. Spisy. Oprac. A. Bieniaszewski. Wr. 1987.

 1.  

Biogramy uczonych

Biogramy uczonych polskich. Oprac. A. Śródka, P. Szczawiński. Cz. 1-8 i suplement. Wwa 1983-1993.

 1.  

Biskupi

Nitecki P.: Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny. Wwa 1992.

 1.  

Biskupi katol.

Krasowski K.: Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny. P. 1996.

 1.  

Biuletyn APAN

Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk". Wwa 1959-2003.

 1.  

BIZM

"Biuletyn Informacyjny Centralnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków". Wwa 1955/1956-1987. [Zmiana tyt. 1959-1973 oraz 1975-1987: "Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków", w 1974: "Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów"].

 1.  

Bogacka Pastorały

Bogacka K.: Pastorały w Polsce XI-XVIII w. Marki 2004.

 1.  

Boniecki Fotografie

Boniecki J.: Katalog fotografii z Archiwum Dokumentacji Mechanicznej i innych archiwów państwowych. Wwa 1989.

 1.  

Boras, Trzeciakowski

Boras Z., L. Trzeciakowski: W dawnym Poznaniu. P. 1971.

 1.  

BSB

Bydgoski słownik biograficzny. Praca zbior. pod red. J. Kutty. T. 1-5. B. 1994-1998.

 1.  

Bulletin

Bulletin. [Wyd.] Academie Polonaise des Sciences et des Lettres. Centre Polonais de Recherches Scientifiques de Paris. Paris 1948-1957.

 1.  

Byli wśród nas (AE)

Byli wśród nas. Wspomnienia i biogramy. [AE w Poznaniu]. Red. Z. Knakiewicz. P. 2001.

 1.  

Calendarium

Dzieje Bydgoszczy. Calendarium. Red. Z. Guldon. B. 1968.

 1.  

Catalogus codicum BJ

Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Vol. 1-6. Wratislaviae [et. alt.] 1980-1996.

 1.  

Chojn. SB

Stromski Z.: Pamięci godni. Chojnicki słownik biograficzny 1275-1980. B. 1986.

 1.  

Chybiński

Chybiński A.: Słownik muzyków dawnej Polski do roku 1800. Kr. 1949.

 1.  

Cmentarz Zasł.

Cmentarz Zasłużonych na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu. Red. M. A. Smoczkiewiczowa. Wwa 1982.

 1.  

Czas. Geogr.

"Czasopismo Geograficzne". Łódź [i in.] [1923] 1939/1946-2002.

 1.  

Członkowie PAN

Członkowie Polskiej Akademii Nauk. Informator. [Oprac.] J. Krzyżanowska. Wyd. 5 uaktualnione. Wr. 1990.

 1.  

Członkowie tajnych tow.

Paluszkiewicz M., Szews J.: Słownik biograficzny członków tajnych towarzystw gimnazjalnych w Wielkim Księstwie Poznańskim 1850-1918. P. 2000.

 1.  

CzPH

"Czasopismo Prawno-Historyczne". P. 1948-2003.

 1.  

Dawni pisarze

Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 1 (A-H). Wwa 2000.

 1.  

DM

"Deutsche Monatshefte in Polen". Katowice [i in.] [1934/35] 1939-1942/43.

 1.  

DP

"Dziennik Poznański". Red. nacz. Konrad Napierała. P. 1991-1999.

 1.  

Drukarze III cz. 1

Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 3 cz. 1: Wielkopolska. Oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, J. Sójka. Wr. [i in.] 1977.

 1.  

Dubowski

Dubowski A.: Zabytkowe kościoły Wielkopolski. P. 1956.

 1.  

DWP

Dziesięć wieków Poznania. Praca zbior. pod red. K. Malinowskiego. T. 1-3. P. 1956.

 1.  

DWZW

"Deutsche Wissenschaftliche Zeitschrift im Wartheland". P. 1940-1943.

 1.  

Dyrygenci

Błaszczyk L. T.: Dyrygenci polscy i obcy w Polsce działający w XIX i XX wieku. Wwa 1964.

 1.  

Dz. AM

Dzieje Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Poznańskiego i Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego 1918-1989. P. 1989.

 1.  

Dz. B.

Mincer M.: Dzieje Bydgoszczy do roku 1806. Zielona Góra 1992.

 1.  

Dz. Kal.

Dzieje Kalisza. Praca zbior. pod red. W. Rusińskiego. P. 1977.

 1.  

Dz. Najn.

"Dzieje Najnowsze". Wwa 1969-2004.

 1.  

Dz. P.

Dzieje Poznania. T. 1 cz. 1-2 pod red. J. Topolskiego, T. 2 cz. 1-2 pod red. J. Topolskiego i L. Trzeciakowskiego. P. 1988-1998.

 1.  

Dz. UAM

Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1919-1969. Red. Z. Grot. P. 1972.

 1.  

Dz. Wlkp

Dzieje Wielkopolski. Kom. red. Cz. Łuczak [i in.]. T. 1-2. P. 1969-1973.

 1.  

Dz. ZG

Dzieje Ziemi Gostyńskiej. Pod red. S. Sierpowskiego. P. 1979.

 1.  

EK

Encyklopedia katolicka. T. 1-9. Lublin 1973-2002.

 1.  

Enc. konsp. wlkp.

Encyklopedia konspiracji wielkopolskiej 1939-1945. Praca zbior. pod red. M. Woźniaka. P. 1998.

 1.  

EP

"Express Poznańsk"i. P. 1947-1999.

 1.  

EWoJ

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Oprac. L. Grzebień przy współpr. zespołu jezuitów. Kr. 1996.

 1.  

EWoK

Encyklopedia wiedzy o książce. Wr. 1971.

 1.  

FAP

"Fontes Archaeologici Posnanienses. Annales Musei Archaeologici Posnaniensis". Vol. 4-39. P. 1953-2001. [Tyt. poprzedni: "Fontes Praehistorici". Vol. 1-3. P. 1950-1952].

 1.  

Filozofia w Polsce

Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy. Red. B. Baczko [i in.]. Wr. 1971.

 1.  

Gałka

Gałka W.: O architekturze i plastyce dawnego Poznania do końca epoki baroku. P. 2001.

 1.  

Gaz. Gost.

"Gazeta Gostyńska". Gostyń 1990-2004.

 1.  

Gaz. Pozn.

"Gazeta Poznańska". P. 1952-1975, 1981-2000.

 1.  

Gaz. Wyb. (P.)

"Gazeta Wyborcza". [Dodatek:] "Gazeta Wielkopolska". P. 1990 [od 16.11.]-2004. [Zmiana tyt. "Gazeta Wyborcza - Poznań" od nr. 264 z 12.11.2001].

 1.  

Gaz. Zach.

"Gazeta Zachodnia". P. 1975-1981.

 1.  

Gąsiorowski, Skierska Oficjałowie

Gąsiorowski A., Skierska I.: Średniowieczni oficjałowie gnieźnieńscy. "Roczniki Historyczne" 61:1995 s. 37-86.

 1.  

Generałowie

Kryska-Karski T., Żurakowski S.: Generałowie Polski niepodległej. Wwa 1991.

 1.  

Gerber Studenci

Gerber R.: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1971.

 1.  

GH

"Grenzmärkische Heimatblätter". Schneidemühl [1925] 1939-1942.

 1.  

Gł. Katol.

"Głos Katolicki". P. 1945-1956

 1.  

Gł. Ostr.

"Głos Ostrowski". Ostrów Wielkopolski 1945/1946-1949.

 1.  

Gł. Wlkp.

"Głos Wielkopolski". P. 1945-2004.

 1.  

Guerquin

Guerquin B.: Zamki w Polsce. Wwa 1984.

 1.  

Gumowski Skarby

Gumowski M.: Polskie skarby monet z X-XI wieku. Materiały. Wwa 1953.

 1.  

Hensel Studia

Hensel W.: Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej. T. 1-7. P. [i in.] 1950-1995. [T. 4 i 6 autorzy: W. Hensel, Z. Hilczer-Kurnatowska, T. 7 autorzy: W. Hensel, Z. Hilczer-Kurnatowska, A. Łosińska].

 1.  

Hilczerówna Dorzecze

Hilczerówna Z.: Dorzecze górnej i środkowej Obry od VI do początków XI w. Wr. 1967.

 1.  

Hist. B.

Historia Bydgoszczy. Pod red. nauk. M. Biskupa. T. 1 Do roku 1920; T. 2 cz.1 1920-1939. Wwa [i in.] 1991-1999.

 1.  

Hist. nauki

Historia nauki polskiej. Red. B. Suchodolski. T. 1-7, 9. Wr. 1970-1986.

 1.  

HZ

"Historische Zeitschrift". München [und andere] [1859] 1939-2003. [Przerwa wyd.: styczeń 1944 - marzec 1949].

 1.  

Iks

"Iks. Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny". P. 1992-2000.

 1.  

Inowr. SB

Inowrocławski słownik biograficzny. Pod red. E. Mikołajczaka. Z. 1-4. Inowrocław 1991-2000.

 1.  

Inwentarze 1750-75

Inwentarze dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego. T. 2. Z lat 1750-1775. Wyd. W. Rusiński. Wr. 1959.

 1.  

Inwentarze 1776-79

Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego z l. 1776-1792. Część 1: Inwentarze z lat 1776-1779. Zebrał i oprac. W. Rusiński. Rocznik Kaliski 14: 1981 s. 99-264.

 1.  

Inwentarze 1780-84

Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego z l. 1776-1792. Część 2: Inwentarze z lat 1780-1784. Zebrał i oprac. W. Rusiński. Rocznik Kaliski 15: 1982 s. 129-273.

 1.  

Inwentarze 1785-92.

Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego z l. 1776-1792. Część 3: Inwentarze z lat 1785-1792. Zebrał i oprac. W. Rusiński. Rocznik Kaliski 16: 1983 s. 85-229 [indeksy s. 230-241].

 1.  

Inwentarze XVI - poł. XVIII w.

Inwentarze dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego. T. 1. Od XVI do połowy XVIII wieku. Wyd. W. Rusiński. Wr. 1955

 1.  

IPSW

Polskie skarby wczesnośredniowieczne. Inwentarze. T. 1-4. Wwa [i in.] 1959-1966.

 1.  

Jakóbczyk Studia

Jakóbczyk W.: Studia nad dziejami Wielkopolski w XIX w. (Dzieje pracy organicznej). T. 1-3. P. 1951-1967.

 1.  

Jarecki POW

Jarecki M.: Aby pamięć nie zaginęła. Słupca 2001.

 1.  

Kal. Bydg.

"Kalendarz Bydgoski". B. 1968-2004.

 1.  

Kamińska Grody

Kamińska J.: Grody wczesnośredniowieczne ziem Polski środkowej na tle osadnictwa. Łódź 1953.

 1.  

Kanoniści

Polscy kanoniści (wiek XIX i XX). Zebrane zbiorowo materiały oprac. i ułożył J. R. Bar. Cz. 1-2. Wwa 1981.

 1.  

Kat. biskupów

Katalogi biskupów poznańskich. Oprac. J. Wiesiołowski. P. 2004.

 1.  

Kawalerowie VM

Kawalerowie Virtuti Militari: 1792-1945. Słownik biograficzny. T. 2 (1914-1921) cz. 1-2. Koszalin 1991-1993, T. 3 (1939) cz.1. Koszalin 1997, T. 4 (1939-1945) cz. 1. Koszalin 1995, T. 5 (Konspiracja 1939-1945) cz. 1. Koszalin 1999 oraz poza numeracją: G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz: Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za ojczyznę z lat 1863-1864, 1914-1945. Koszalin 1997 oraz K. Banaszek, W. K. Roman, Z. Sawicki: Kawalerowie Orderu Virtuti Militari w mogiłach katyńskich. Wwa 2000.

 1.  

KDW

Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 6-11. P.1982-1999. [T. 1-5 wyd. P. 1877-1908].

 1.  

KDWsn

Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. Seria nowa. Z. 1: Dokumenty opactwa benedyktynów w Lubiniu z XIII-XV w. Wyd. i oprac. Z. Perzanowski. P. 1975.

 1.  

KH

"Kwartalnik Historyczny". Lwów [1887] 1939, Kraków [i in.] 1947-2000.

 1.  

KHKM

"Kwartalnik Historii Kultury Materialnej". Wwa 1953-2000.

 1.  

KHNT

"Kwartalnik Historii Nauki i Techniki". Wwa 1956-2000.

 1.  

Kiersnowscy Skarby

Kiersnowscy T. i R.: Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Pomorza. Materiały. Wwa 1959.

 1.  

Klanowski

Klanowski T.: Germanizacja gimnazjów w Wielkim Księstwie Poznańskim i opór młodzieży polskiej w latach 1870-1914 na przykładzie Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. P. 1962.

 1.  

KMP

"Kronika Miasta Poznania". P. [1923] 1939, 1945-2004.

 1.  

KMuz.

"Kwartalnik Muzealny". Kr. 1948-1949.

 1.  

Konsp. pomor.

Komorowski K.: Konspiracja pomorska 1939-1947. Leksykon. Gdańsk 1993.

 1.  

Korth

Korth R.: Die preussische Schulpolitik und die polnischen Schulstreiks. Ein Beitrag zur preussischen Polenpolitik der Ära Bülow. Würzburg 1963.

 1.  

Kościół W. Ks. P.

Zieliński Z.: Kościół katolicki w Wielkim Księstwie Poznańskim w l. 1848-1865. Lublin 1973.

 1.  

Kowalska-Pietrzak Prałaci

Kowalska-Pietrzak A.: Prałaci i kanonicy kapituły łęczyckiej do schyłku XV wieku. Łódź 2004.

 1.  

Kozłowski Wielkopolska

Kozłowski J.: Wielkopolska pod pruskim zaborem w latach 1815-1918. P. 2004.

 1.  

Kron. AM

Kronika Akademii Medycznej w Poznaniu. Od stycznia 1950 do 30 września 1957. Red. A. Wrzosek [i in.]. T. 1-3. P. 1959.

 1.  

Kron. DWł.

"Kronika Diecezji Włocławskiej". Włocławek [1927] 1939, 1945-2004.

 1.  

Kron. UP

Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny... [1923/1924-1936/1937, 1945-1954/1955] P. 1929-1938, 1958. [Kontynuowana pod tyt.: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: za rok szkolny... 1955/1956-1980/1981, 1984/1985-1992/1993. P. 1957-1993].

 1.  

Kronika karmelitów

Kronika poznańskich karmelitów bosych. Oprac. P. F. Neumann. P. 2001.

 1.  

Kronika pisarzy

Kronika poznańskich pisarzy miejskich. Oprac. J. Wiesiołowski. P. 2004.

 1.  

Kroniki benedyktynek

Kroniki benedyktynek poznańskich. Oprac. M. Borkowska [i in.]. P. 2001.

 1.  

Kroniki bernardynów

Kroniki bernardynów poznańskich. Oprac. S. B. Tomczak i J. Wiesiołowski. P. 2002.

 1.  

Krygier

Krygier R.: Wpisani w dzieje ziemi szamotulskiej. Wybór biogramów. Szamotuły 1998.

 1.  

Księga kupiectwa

Januszkiewicz M. J., Pleskaczyński A.: Swój do swego. Księga kupiectwa poznańskiego. P. 2004.

 1.  

Księża

Księża społecznicy w Wielkopolsce 1849-1919. Słownik biograficzny. Zesp. red. M. Banaszak [i in] T. 1. Gn. 1992.

 1.  

Kto był kim

Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej. Red. nauk. J. M. Majchrowski przy współpracy G. Mazura i K. Stepana. T. 1-2. Wwa 1994.

 1.  

Kultura i Sztuka

"Kultura i Sztuka". Dodatek tygodniowy dziennika "Ilustrowany Kurier Polski". B. 1945 [od nr. 6]-1959. [Jest to integralna część dziennika, ale posiada oddzielną numerację, po 1959 r. został przekształcony w stałą rubrykę kulturalną].

 1.  

Kunert Słownik

Kunert A. K.: Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944. T. 1-3. Wwa 1987-1991.

 1.  

Kurnatowska, Łosińska

Hilczer-Kurnatowska Z., A. Łosińska: Weryfikacja grodzisk wielkopolskich na półmetku. "Fontes Archeologici Posnaniensis" 32: 1981 s. 25-62.

 1.  

KW

"Kronika Wielkopolski". P. 1973-2004.

 1.  

Kwilecki Ziemiaństwo

Kwilecki A.: Ziemiaństwo wielkopolskie. Wwa 1998.

 1.  

Kwilecki Ziemiaństwo II

Kwilecki A.: Ziemiaństwo wielkopolskie: między wsią a miastem. P. 2001.

 1.  

KZBPP

Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce. T. 1 (woj. poznańskie) z. 1  (pow. Gostyń). Wr. 1958.

 1.  

KZSzt.

Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 2 (woj. łódzkie) z. 10. T. 5 (woj. poznańskie) z. 1-29. T. 11 (woj. bydgoskie) z. 1-21 [wykorzystano: z. 1, 3, 8, 10-11, 13-14, 16, 18, 20, 21]. Wwa 1958-1988.

 1.  

LBP

Liber beneficiorum dioecesis posnaniensis anni 1510. Księga uposażenia diecezji poznańskiej z roku 1510. Wyd. J. Nowacki. P. 1950.

 1.  

Leśny Ze studiów

Leśny J.: Ze studiów nad osadnictwem i dziejami Ziemi Pałuckiej we wczesnym średniowieczu. "Slavia Antiqua" 22: 1975 s. 123-176.

 1.  

LIK

"Leszczyński Informator Kulturalny". Leszno 1977-2004. [Od nr. 2/1978 zmiana tyt.: "Informator Kulturalny Województwa Leszczyńskiego", od nr. 6/1980 zmiana tyt.: "Informator Kulturalny i Turystyczny Województwa Leszczyńskiego", od nr. 1/1999 zmiana tyt.: "Informator Kulturalny i Turystyczny Południowo-Zachodniej Wielkopolski"].

 1.  

LL

"Literatura Ludowa". Wwa [i in.] 1957-2004.

 1.  

Loewenthal Juden

Loewenthal E. G.: Juden in Preussen. Biographisches Verzeichnis. Berlin 1982.

 1.  

LWK 1564/65

Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich. 1564-1565. Cz. 1-2 oraz Indeksy do cz. 1-2. B. 1961-1963.

 1.  

LWK 1628/32

Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1628-1632. Wyd. Z. Guldon. Cz. 1-3.  Wr. 1967-1969.

 1.  

Maciejewski Episkopat

Maciejewski J.: Episkopat polski doby dzielnicowej 1180-1320. Kr. [i in.] 2003.

 1.  

Majątki wlkp.

Majątki wielkopolskie. T. 1-7. Szreniawa 1994-2002.

 1.  

Malinowski Muratorzy

Malinowski K.: Muratorzy wielkopolscy drugiej połowy 17 w. P. 1948.

 1.  

Małyszko Cmentarze

Małyszko S.: Zabytkowe cmentarze przy rogatce w Kaliszu. Kalisz 2003.

 1.  

Mann Handbuch

Biographische Handbuch für das preussische Abgeordnetenhaus 1867-1918. Bearb. von B. Mann unter Mitarb. von M. Doerry. Düsseldorf 1988.

 1.  

Mapa grodzisk

Mapa grodzisk w Polsce. Praca zbior. pod red. W. Antoniewicza i Z. Wartołowskiej. Wr. 1964.

 1.  

Martyrol.

Jacewicz W., Woś J.: Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945. Z. 1-5. Wwa 1977-1981.

 1.  

MGG

Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Bd. 1-16. Kassel 1949-1979.

 1.  

Ministrowie

Ministrowie Polski Niepodległej 1918-1945. Red. M. Baumgart [i in.]. Szczecin 2001.

 1.  

MK

"Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej". P. 1946-2004.

 1.  

Motty

Motty M.: Przechadzki po mieście. Oprac. i posłowiem opatrzył Z. Grot. T. 1-2. Wwa 1957.

 1.  

MPHsn.

Monumenta Poloniae Historica. Series Nova. Pomniki dziejowe Polski. Ser. 2. T. 1-11. Kr. 1946-1994.

 1.  

MPT

Miasta polskie w tysiącleciu. Red. S. Pazyra [i in.]. T. 1-2. Wr. 1965-1967.

 1.  

MSPP

Mały słownik pisarzy polskich. Cz. 1-2. Wwa 1966.

 1.  

Münch

Münch H.: Geneza rozplanowania miast wielkopolskich XIII i XIV wieku. Kr. 1946.

 1.  

MW

"Myśl Współczesna". Łódź 1946-1951.

 1.  

Napisy pamiątkowe

Wojtkowiak Z.: Napisy pamiątkowe miasta Poznania. Nowożytne tablice zewnętrzne: poł. XIX - początek XXI wieku. P. 2004.

 1.  

Nauczyciele MM

Nauczyciele Gimnazjum i Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu 1793-1996. Oprac. A. Białobłocki. P. 1998.

 1.  

Nauka w Wlkp

Nauka w Wielkopolsce. Przeszłość i teraźniejszość. Studia i materiały. Praca zbior. pod red. G. Labudy przy współudziale W. Jakóbczyka i S. Weymana. P. 1973.

 1.  

NDB

Neue Deutsche Biographie. Bd. 1-21 [do: Rohlofs]. Berlin 1953-2003.

 1.  

NL

"Nowiny Lekarskie". P. [1889] 1939, 1945-1950.

 1.  

Nowacki

Nowacki J.: Dzieje archidiecezji poznańskiej. T. 1-2. P. 1959-1964.

 1.  

Nowy Korbut

Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Red. K. Budzyk. T. 1-18. Wwa 1963-2000.

 1.  

NP

"Nasza Przeszłość". Kr. 1946-2004.

 1.  

NRHA

"Nadwarciański Rocznik Historyczny". Gorzów Wielkopolski 1994-2004.

 1.  

"Nowy Świat". Tygodniowy dodatek do "Głosu Wielkopolskiego". P. 1950 (od 29.10.)-1959 (do 6/7.09.). [Tyt. poprzedni: "Świat". Ilustrowany dodatek tygodniowy do "Głosu Wielkopolskiego". P. 1946 (od 6.10.)-1950 (do 26.02.)].

 1.  

Nurt

"Nurt". P. 1965-1989.

 1.  

Obywatel

"Obywatel". Murowana Goślina 1990-2000.

 1.  

„Ojczyzna”

„Ojczyzna” 1939-1945. Dokumenty. Wspomnienia. Publicystyka. Red. Z. Mazur [i in.]. P. 2004.

 1.  

Opalenicki SB

Opalenicki słownik biograficzny. Pod red. B. Wojcieszaka. T. 1-2. Opalenica 1993-1994.

 1.  

Oracki Słownik

Oracki T.: Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla. Od połowy XV w. do 1945 roku. Wwa 1963.

 1.  

OWKalisza

Osiemnaście wieków Kalisza. Studia i materiały do dziejów miasta Kalisza i regionu kaliskiego. T.1-3. P. 1960-1962.

 1.  

Pan. Leszcz.

"Panorama Leszczyńska". Leszno 1979-2004. [Tyt. poprzedni: "Życie Nadodrza" 1971 nr 10-1979 nr 11].

 1.  

PAntrop.

"Przegląd Antropologiczny". P. [1926] 1939/1945-2002.

 1.  

PArch.

"Przegląd Archeologiczny". P. [1919/1921] 1937/1939, 1946/1947-2003.

 1.  

PBK

"Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". Kórnik [1929] 1939/1945-2003.

 1.  

PGeogr.

"Przegląd Geograficzny". Wwa [1918] 1939/1945-2003.

 1.  

PH

"Przegląd Historyczny". Wwa [1905] 1939, 1946-2004.

 1.  

PHum.

"Przegląd Humanistyczny". Wwa 1957-2004.

 1.  

Pisarze Wlkp.

Chadzinikolau N., Mańkowski J.: Pisarze Wielkopolski. Informator. P. 1971.

 1.  

PLit.

"Pamietnik Literacki". Lwów [1902] 1946-2003.

 1.  

PLub.

"Przegląd Lubuski". Zielona Góra 1971-1983.

 1.  

PLudu

"Przyjaciel Ludu". Leszno 1986-2000.

 1.  

PMMAEŁ

Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Ser. Etnograficzna. Nr 1-28. Łódź 1957-1988. Ser. Archeologiczna. Nr 1-42. Łódź 1956-2000. Ser. Numizmatyczna i Konserwatorska. Nr 1-10. Łódź 1981-1993].

 1.  

Pol. Zach.

"Polska Zachodnia". P. 1945-1950.

 1.  

Polscy pisarze

Bartelski L. M.: Polscy pisarze współcześni 1939-1991. Leksykon. Wwa 1995.

 1.  

Posłowie

Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik biograficzny. T. 1-2. Wwa 1998-2000.

 1.  

PPK

"Polski Przegląd Kartograficzny". Wwa 1969-2004.

 1.  

Prasa

Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX-XX wieku. T. 1-4. Pod red. M. Kosmana. P. 1995-1998.

 1.  

Przew. APAN

Przewodnik po zasobie Archiwum PAN. Oprac. H. Krajewska i A. Kulecka. Wwa 1999

 1.  

Przew. Kat.

"Przewodnik Katolicki". P. [1895] 1939, Jednodniówka z 1947, 1956-2004.

 1.  

Przybecki

Przybecki M.: Z dziejów staro-klasycznego Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. P. 1990.

 1.  

PSB

Polski Słownik Biograficzny. T. 1-42 oraz Suplement. Kr. [i in.] [1935] 1939, 1946-2000.

 1.  

PSocjal.

"Przegląd Socjalistyczny". Miesięcznik Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS [Polskiej Partii Socjalistycznej]. Wwa 1945-1948.

 1.  

PSzL

Polska Sztuka Ludowa. Wwa 1947-1990.

 1.  

PTeatr.

"Pamiętnik Teatralny". Wwa 1952-2003.

 1.  

PTPN

Veritate et scientia. Księga pamiątkowa w 125-lecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Pod red. A. Gąsiorowskiego. Wwa 1982.

 1.  

PWlkp.

"Przegląd Wielkopolski". P. 1939, 1946-1947, 1987-2000.

 1.  

PZach.

"Przegląd Zachodni". P. 1945-2000.

 1.  

RAP

"Rocznik Archidiecezji Poznańskiej". P. 1947-2000.

 1.  

RARP

"Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu". P. 1972-2000.

 1.  

RAU

Rocznik Zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie". Kr. [1873] 1939/40, 1945/1946-1947/1952. [Zmiana tyt. 1891/1892-1947/1952 Rocznik Akademii Umiejętności].

 1.  

RDSG

"Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych". P. [1931-1938] 1939 wyd. w 1946-2000.

 1.  

RDzPWlkp

"Roczniki Dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918/19". P. 1947.

 1.  

RH

"Roczniki Historyczne". P. [1925] 1939/1946-2000.

 1.  

RHum.

„Roczniki Humanistyczne”. Lublin 1949-2004.

 1.  

RKal.

"Rocznik Kaliski". P. 1968-2000.

 1.  

RKon.

"Rocznik Koniński". P. 1977-1982, 1997-1999.

 1.  

RL

"Ruch Literacki". Kr. 1960-2000.

 1.  

RLeszcz.

"Rocznik Leszczyński". P. 1977-1987.

 1.  

RLub.

"Rocznik Lubuski". Zielona Góra 1959-2000.

 1.  

RMNRSz.

"Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie". P. 1976-2000.

 1.  

RNn.

"Rocznik Nadnotecki". P. [i in.] 1966-1999.

 1.  

Rogall Geistlichkeit

Rogall J.: Die Geistlichkeit der Evangelisch-Unierten Kirche in der Provinz Posen 1871-1914 und ihr Verhältnis zur preussischen Polenpolitik. Marburg and der Lahn 1990.

 1.  

Rosin

Rosin R.: Ziemia wieluńska w XII-XVI w. Studia z dziejów osadnictwa. Łódź 1961.

 1.  

Rospond Słownik etym.

Rospond S.: Słownik etymologiczny miast i gmin PRL. Wr. 1984.

 1.  

Rota

Causae Polonae coram Sacra Romana Rota XV-XVII saec.: explanatio processuum et regesta documentorum. Ed. Ch. Bukowska-Gorgoni. Roma 1995.

 1.  

RPAN(Kr.)

"Rocznik. Polska Akademia Nauk". Oddział w Krakowie. Kr. 1957/1958-1996.

 1.  

RPil.

"Rocznik Pilski". P. 1960-1962.

 1.  

RPPO 1441

Rejestr poborowy powiatu ostrzeszowskiego z 1441 r. Wyd. S. Nawrocki. Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza 5: 1959 z. 1 s. 221-224.

 1.  

RPTG

"Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego". Kr. [1927] 1939, 1946-1980. [Wcześniej i później pod in. tytułami!]

 1.  

Ruch PES

"Ruch Prawniczy i Ekonomiczny". P. 1921-1924, 1958-1960 z. 2. [Zmiana tyt.: "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. P. 1925-1939; 1960 z. 3-2004].

 1.  

Rusiński Struktura

Rusiński W.: Struktura osadnictwa i zaludnienie powiatu kaliskiego w 1789 r. "Rocznik Kaliski" 3: 1970 s. 53-116.

 1.  

RWWsch.

"Rocznik Wielkopolski Wschodniej". P. 1973-1976.

 1.  

Rymut Nazwy

Rymut K.: Nazwy miast Polski. Wr. 1987.

 1.  

SA

"Slavia Antiqua". P. 1948-2000.

 1.  

SAdw.

Słownik biograficzny adwokatów polskich. Kom. red. Kom. red. Z. Czeszejko-Sochacki [i in.].  T. 1-2. Wwa 1980-1988.

 1.  

SAP

Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających [od t. 4 adnotacja: (zmarłych przed 1966 r.)] . Malarze, rzeźbiarze, graficy. Zesp. red. J. Maurin-Białostacka [i in.]. T. 1-7. Wrocław 1971-2003 [t. 6:1998, t. 7:2003].

 1.  

SBKS

Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce. Kom. red. R. Bender [i in.]. T. 1-3. Wwa 1991-1995.

 1.  

SBP

Słownik biologów polskich. Red. S. Feliksiak. Wwa 1987.

 1.  

SBPNM

Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku. Kom. red. B. Popielski [i in.] T. 1-2 z. 1-4. Wwa 1991-2000. [t. 2 z.4:2002]

 1.  

SBPW

Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919. Red. nauk. A. Czubiński [i in.]. P. 2002.

 1.  

SBTech.

Słownik biograficzny techników polskich. Z. 1-8. Wwa 1989-1998. [wyszło do t. 14:2003]

 1.  

SBTP I

Słownik biograficzny teatru polskiego 1765-1965. Kom. red. S. Dąbrowski [i in.]. [T.1]. Wwa 1973.

 1.  

SBTP II

Słownik biograficzny teatru polskiego 1900-1980. Napisał i oprac. zesp. w składzie B. Berger [i in.] T. 2. Wwa 1994.

 1.  

SBWP-W I

Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej: ziemi kaliskiej. Pod red. H. Tadeusiewicz. T. 1-2. Kalisz 1998-2003.

 1.  

SBWP-W zeszyt próbny

Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej: zeszyt próbny. Red. E. Polanowski. Kalisz 1993.

 1.  

Serwański

Serwański E.: Wielkopolska w cieniu swastyki. Wwa 1970.

 1.  

SFiloz.

Słownik filozofów. Red. I. krońska; autorzy artykułów K. Ajdukiewicz [i in.]. T. 1. Wwa 1966.

 1.  

SGraf.

Mulczyński J.: Słownik grafików Poznania i Wielkopolski XX wieku urodzonych do 1939 roku. P. 1996.

 1.  

SHGWPŚ

Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. Pod red. A. Gąsiorowskiego. Cz. 1-4 cz. 2. Wr. 1982-2003. [cz. 3:1993-1999, cz. 4:2001-2003].

 1.  

SHGZWŚ

Słownik historyczno-geograficzny ziemi wieluńskiej w średniowieczu. Oprac. R. Rosin. Wwa 1963.

 1.  

SHist.

Słownik historyków polskich. Oprac. M. Prosińska-Jackl; autorzy biogramów K. Baczkowski [i in.].Wwa 1994.

 1.  

SiMDW

Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza. P. 1955-1994.

 1.  

Skarby - Atlas

Skarby wczesnośredniowieczne z obszaru Polski. Atlas. Oprac. L. Gajewski [i in.]. Wr. 1982.

 1.  

Skuratowicz Dwory

Skuratowicz J.: Dwory i pałace w Wielkim Księstwie Poznańskim. P. 1981.

 1.  

SLek.

Szarejko P.: Słownik lekarzy polskich XIX wieku. T. 1-6. Wwa 1991-2001.

 1.  

SMK

Winiowicz K.: Słownik muzyków z Kościańskiego. Kościan 1997.

 1.  

SMP

Słownik muzyków polskich. T. 1-2. Kr. 1964-1967.

 1.  

SO

"Slavia Occidentalis". P. [1921] 1947-2000.

 1.  

SPis.

Słownik pisarzy. Wrocław 1971

 1.  

SPis. K. i P.

Mrozek Z.: Mały słownik pisarzy Kujaw i Pomorza (1920-1991). B. 1992.

 1.  

SPKP

Słownik pracowników książki polskiej. Pod red. I. Treichel. Wwa 1972.

 1.  

SPKP suplement

Słownik pracowników książki polskiej. Suplement. Pod red. I. Treichel. Wwa 1986.

 1.  

SPKP suplement 2

Słownik pracowników książki polskiej. Suplement 2. Pod red. H. Tadeusiewicz. Wwa 2000.

 1.  

Spraw. Arch.

Sprawozdania Archeologiczne. Wr. [i in.] 1955-2000.

 1.  

Spraw. PAN

"Sprawozdania z Czynności i Prac". Polska Akademia Nauk. Wwa 1953-1963. [Kontynuacja pod in. tytułami].

 1.  

Spraw. PAU

"Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności". Kr. [1920] 1939, 1945-1952, 1989/1990-2000. [Poprzednie roczniki pod in. tytułami].

 1.  

Spraw. PMA

Sprawozdania Państwowego Muzeum Archeologicznego. T. 1-5. Wwa 1945-1953. [T. 5 za 1953 zawiera Index I-V (1945-1953) wyd. 1956].

 1.  

Spraw. PTPN

"Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk". P. [1928] 1945/1946 [zawiera sprawozdanie za 1939-1945]-1972. [Od Nr. 91 za 1973 podział na Sprawozdania poszczególnych Wydziałów PTPN].

 1.  

Spraw. TNT

"Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu". Toruń 1947/1948-2000.

 1.  

Spraw. Tow. Nauk. KUL

Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nr 3-17. Lublin 1948/1949-1968. [Tytuł poprzedni: Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nr 1-2. Lublin 1945/1947-1947/1948; tytuł następny: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nr 18-21 Lublin 1969-1971].

 1.  

Spraw. WHNS PTPN

Sprawozdania. Wydział Historii i Nauk Społecznych. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. P. 1973-1990. [Kontynuacja: Sprawozdania za lata 1990-1998: wydziały II do VIII. P. 2001].

 1.  

Spraw. WTN

"Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego". Wr. 1946-1955. [Od R. 11 z 1956 podział na serie].

 1.  

SSS

Słownik Starożytności Słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych. Pod. red. W. Kowalenki [i in.]. T. 1-7 oraz 8 cz. 1-2 suplementy i indeksy. P. 1961-1996.

 1.  

SWB

Słownik bibliotekarzy wielkopolskich: 1918-2000. Pod red. F. Łozowskiego. P. 2001.

 1.  

SWPP

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Oprac. zesp. pod red. E. Korzeniewskiej. T. 1-4. Wwa 1963-1966.

 1.  

Sylwetki Wielkopolan

Kosmanowie B. i M.: Sylwetki Wielkopolan. P. 1988.

 1.  

SZ

"Strażnica Zachodnia". P. [i in.] [1922] 1939, 1946-1950.

 1.  

Szam. Inf.

"Szamotulski Informator". Szamotuły 1945-1946. [W 1945 wyd. pod tyt.: "Informator Szamotulski"].

 1.  

Szkice przedst. med. pozn.

Szkice do portretów przedstawicieli medycyny poznańskiej 1945-1985. Praca zbior. pod red. J. Hasika i R. K. Meissnera. P. 1991.

 1.  

Szkoła Kaliska

Szkoła kaliska: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu: nauczyciele i wychowankowie. Pod red. K. Walczaka. Kalisz 1998.

 1.  

SzSP - Architektura

Sztuka sakralna w Polsce. Architektura. Red. A. Krause. Wwa 1956.

 1.  

SzSP - Malarstwo

Sztuka sakralna w Polsce. Malarstwo. Oprac. T. Dobrzeniecki, J. Ruszczycówna, Z. Niesiołowska-Rotherowa. Wwa 1958.

 1.  

Studia Źródłoznawcze. Wydawnictwo seryjne poświęcone naukom pomocniczym historii oraz źródłoznawstwu polskiemu i powszechnemu. T. 1-41. Wwa [i in.] 1957-2003.

 1.  

Ślaski, Tabaczyński

Ślaski J., Tabaczyński S.: Wczesnośredniowieczne skarby srebrne Wielkopolski. Materiały. Wwa 1959.

 1.  

Śródka

Śródka A.: Uczeni polscy XIX-XX stulecia. T. 1-4. Wwa 1994-1998.

 1.  

Świechowski

Świechowski Z.: Budownictwo romańskie w Polsce. Katalog zabytków. Wr. 1963.

 1.  

Tabaczyński

Tabaczyński S.: Z badań nad wczesnośredniowiecznymi skarbami srebrnymi Wielkopolski. Wwa 1958.

 1.  

Teki Hist.

"Teki Historyczne". Polskie Towarzystwo Historyczne w Wielkiej Brytanii. T. 1-22. Londyn 1947-1999.

 1.  

Teolodzy

Słownik polskich teologów katolickich. Lexicon theologorum catholicorum Poloniae. Pod red. H. E. Wyczawskiego.T. 1-8. Wwa [i in.] 1981-1995.

 1.  

Tezlaff

Tezlaff W.: 2000 Kurzbiographien bedeutender deutscher Juden des Jahrhunderte. Lindhorst 1982.

 1.  

Tłoczek

Tłoczek I. F.: Miasteczka rolnicze w Wielkopolsce. Wwa 1955.

 1.  

Trzeciakowski Kulturkampf

Trzeciakowski L.: Kulturkampf w zaborze pruskim. P. 1970.

 1.  

Tyg. Powsz.

"Tygodnik Powszechny". Kr. 1945-1953; 1956-2000.

 1.  

Tyg. Zach.

"Tygodnik Zachodni". P. 1956-1960.

 1.  

Udział duch.

Kącki F.: Udział duchowieństwa katolickiego w powstaniu wielkopolskim 1918-1919. "Novum" 1971 nr 12 [specjalny] s. 31-119.

 1.  

Urzędnicy centralni Spisy

Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy. Oprac. K. Chłapowski [i in.]. Red. A. Gąsiorowski. Kórnik 1992.

 1.  

WA

"Wiadomości Archeologiczne". Wwa [1873] 1939 [reedycja 1948]-1991/2001.

 1.  

WAG

"Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej". Gniezno 1946-2000.

 1.  

Wędzki Rozwój osadnictwa

Wędzki A.: Rozwój osadnictwa i podziały terytorialne Ziemi Lądzkiej do końca XIV wieku. "Slavia Antiqua" 13: 1966 s. 1-141.

 1.  

WH

"Wiadomości Historyczne". Wwa 1948-1953.

 1.  

Widnokrąg

"Widnokrąg". Tygodniowy dodatek społeczno-kulturalny Gazety Poznańskiej. P. 1949, 1951.

 1.  

Wielkopolanie

Wielkopolanie XIX wieku. Praca zbior. pod red. W. Jakóbczyka. T. 1-2. P. 1966-1969.

 1.  

Wiliński

Wiliński S.: Granitowe kościoły wiejskie XII wieku w Wielkopolsce. "Przegląd Zachodni" 8: 1952 nr 11/12 s. 417-432.

 1.  

Wlkp. Wyb. Źr.

Wielkopolska. Wybór źródeł. Oprac. W. Jakóbczyk. T. 1 (1815-1850)-2 (1851-1914). Wr. 1952-1954.

 1.  

WNA

"Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne". Kr. [1889] 1938/1939-1940/1948. [Kontynuacja: "Wiadomości Numizmatyczne" 1957-2000].

 1.  

WNum.

"Wiadomości Numizmatyczne". Wwa 1957-2000.

 1.  

Wojciechowska

Wojciechowska M.: Materiały do dziejów katolickich towarzystw robotników polskich w Wielkopolsce. [W:] Poznańskie Studia Teologiczne T. 6: 1986 s. 399-422.

 1.  

Wolnomularze

Hass L.: Wolnomularze polscy w kraju i na świecie 1821-1999. Słownik biograficzny. Wwa 1999.

 1.  

Wróblewski

Wróblewski J.: Polskie biblioteki ludowe w zaborze pruskim i na terenie Rzeszy Niemieckiej w latach 1843-1939. Olsztyn 1975.

 1.  

WSB

Wielkopolski słownik biograficzny. Kom. red. A. Gąsiorowski [i in.]. Wwa 1981.

 1.  

Współcz. pisarze

Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Oprac. zespół pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan. T. 1-8. Wwa 2003.

 1.  

WTK

"Wrocławski Tygodnik Katolików". Wr. 1953-1957 [Kontynuacja od nr. 9 1957: "Tygodnik Katolików"].

 1.  

Wybitni hist. wlkp.

Wybitni historycy wielkopolscy. Praca zbior. pod red. J. Strzelczyka. P. 1989.

 1.  

Wybitni Wlkp.

Wybitni Wielkopolanie XIX wieku. Praca zbior. pod red. W. Jakóbczyka. P. 1959.

 1.  

Zakrzewski

Zakrzewski Z.: Przechadzki po Poznaniu lat międzywojennych. Wwa 1983.

 1.  

Zakrzewski Ulicami

Zakrzewski Z.: Ulicami mojego Poznania. Przechadzki z lat 1918-1939. P. 1985.

 1.  

Zap. TNT

"Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu". Toruń [1908] 1939/1945-1954. [Kontynuacja: "Zapiski Historyczne" 1955-2002].

 1.  

Zasł. Pomorzanie

Zasłużeni Pomorzanie w latach II wojny światowej. Szkice biograficzne. Wr. 1984.

 1.  

Zasł. Wlkp.

Jakóbczyk W.: Zasłużeni Wielkopolanie XIX wieku. Wwa 1987.

 1.  

ZfO

"Zeitschrift für Ostforschung". Länder und Völker im östlichen Mitteleuropa. Marburg/Lahn 1952-2004. [Zmiana tyt. od 1995: "Zeitschrift für Ostmitteleuropa Forschung"].

 1.  

ZH

"Zapiski Historyczne" P. [i in.] 1955-2002. [Tytuł poprzedni: "Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu"].

 1.  

Zielińska Poczet

Zielińska T.: Poczet polskich rodów arystokratycznych. Wwa 1997.

 1.  

Zieliński Wykonanie

Zieliński Z.: Wykonanie ustawy Sejmu pruskiego z 11 maja 1873 r. o kształceniu i zatrudnieniu duchowieństwa na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej 1873-1887. [W:] Studia historyczne. T. 2. Lublin 1968 s. 7-107.

 1.  

Ziemia wrzesińska

Ziemia wrzesińska. Przeszłośc i teraźniejszość. Pod red. J. Deresiewicza. Wwa 1978.

 1.  

Ziemianie

Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny. [W cz.1-3 dodatkowy podtytuł: Życiorysy]. Kom. red. J. Leskiewiczowa [i in.]. Cz. [1]-6. Wwa 1992-2002.

 1.  

ZiZM

Zrodziła ich Ziemia Mogileńska. Praca zbior. pod red. Cz. Łuczaka. P. 1997.

 1.  

Znaki

Znaki pamięci: ...ludziom regionu Pomorza i Kujaw trwale związanym z dziennikarstwem na tej ziemi spoczywającym. Autor biogramów J. Brodziński [i in.]. B. 1999.

 1.  

ZNUAM

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. [Różne serie]. P. 1956-1973.

 1.  

ZOW

"Z Otchłani Wieków". P. [1926] 1945-1988, 1999-2002.

Część I. Osoby


Abgarowicz* Kazimierz Feliks (1888-1986) filolog klasyczny. Słowniki: WSB; Nauczyciele MM.

Abraham* Prochownik (X w.) legendarny król Polski. Biografie: A. Sehn: Król Polski A. P. Zesz. Hist. Z. 124  (1998) s. 220-8 [legenda o domniemanym królu].

Abraham* (XIV w.) scholastyk pozn. Przyczynki: Nowacki II s. 67.

Abraham* z Kębłowa - zob. Kębłowski Abraham.

Abraham* z Nowego Dworu h. Nałęcz (XIV/XV w.) kan. pozn., gnieźn. Biografie: Czyżak Kapituła s. 310.

Abraham ze Zbąszynia - zob. Zbąski Abraham.

Abraham* Roman (1891-1976) gen. brygady, dowódca Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Słowniki: WSB; Z. Mierzwiński: Generałowie II Rzeczypospolitej. Wwa 1990; Wrzesiński SB; Kawalerowie VM T.II cz. 1; T. III, cz. 1; Posłowie. Źródła: R. A.: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury. Wojskowy Przegląd Historyczny 1966 nr 1 s. 175-210, nr 2 s. 234-77, nr 3 s. 291-322, nr 4 s. 213-49, 1967 nr 1 s. 253-98. -- R. A.: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury. Wwa 1990.  Biografie: Z. Godyń: [Gen. R. A. 1891-1976]. Przegląd Kawaleryjski i Broni Pancernej 11: 1976 nr 82 s. 116-7. -- K. Rudnicki: Ś. p. gen. dr R. A. Przegląd Kawaleryjski i Broni Pancernej 11: 1976 nr 82 s. 115-6. -- B. Polak: Generał brygady dr R. A. (1891-1976). [W:] Bitwy września 1939. T. 5. Koszalin 1989. -- Leszek Laskowski: R. A. Losy dowódcy. Wwa [i in.] 1998, 197 s.  Przyczynki: B. Skaradziński: Ostatnia droga generała A. Tyg. Powsz. 30: 1976 nr 41 s. 1-2 [uroczystości pogrzebowe w Wwie i Wrześni 31.08. i 01.09.1976 r.]. -- A. Wernic: Pamięci generała. Kierunki 21: 1976 nr 37 s. 9. -- L. Laskowski: Z dziejów obrony Lwowa w listopadzie 1918 r. Roman Abraham - dowódca "Góry Stracenia". [W:]  Zesz. Nauk. Inst. Zarządz. / PKoszal .-Nr 4 .-(1998) s. 123-135.
Artykuły: ^-- ^WTK 1976 nr 37. -- ^+Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej t. 84-6.

Abramowicz* Kazimierz (1889-1936) matematyk, prof. UP. AW: 2. Słowniki: WSB; PTPN. Przyczynki: Nauka w Wlkp. s. 226

Abramowicz* Piotr (1619-1697) ks., jezuita, społecznik, budowniczy kościoła w P. AW: 3. Słowniki: PSB; EWoJ; EK; J. Poplatek [i in.]: Słownik jezuitów artystów. Kr. 1972. Przyczynki: Historia Residentiae Walcensis Societatis Jesu. Wyd. M. Rohwerder. Köln 1967 s. 101, 108, 110.

Abramski* Aleksander (1880-1964) lekarz, społecznik. Słowniki: SBWP-W I; Szkoła Kaliska.  Biografie: B. Makowiec, J. Makowiec: Dr. A. A. (Dobre imię medycyny kaliskiej). Ziemia Kaliska 1966 nr 28 s. 3.

Abratowicz* Szymon (1703-1745) jezuita, filozof, teolog. Słowniki: EWoJ.

Abt* Stefan (1898-1942) ks., redaktor, powstaniec wlkp. Słowniki: EK; Martyrol.; Teolodzy; SBL; AMM; Członkowie tajnych tow. Przyczynki: Dzieje parafii św. Mikołaja w Lesznie. Leszno 1955 s. 182-5, 215-7, 220, 223. -- Serwański s. 217-29. -- Kalendarium miasta Leszna. Red. A. Piwoń. Leszno 1996 s. 112, 114-5, 119, 128-31. -- A. Piwoń: Kościół św. Szczepana w Lesznie. PLudu 1999 z. 2 s. 2-3.  Artykuły: ^+RAP 1947.

Ackermann* Andreas ( + ) kupiec niem. w P. Przyczynki: Ostrowska-Kębłowska Architektura s. 26, 37, 52, 58, 81-2.

Adam* (XVI/XVII) kantor w Grodzisku. Słowniki: Chybiński.

Adam* (zm. 1612) mnich i organista klasztoru cystersów w Wągrowcu. Słowniki: Chybiński.

Adam* z Będkowa h. Wilczekosy (zm. 1451) dr dekretów, kan. krak., gnieźn., kapelan Władysława Jagiełły, prof. Akademii Krak. Biografie: Czyżak Kapituła s. 310-2.

Adam* ze Smolic (XV w.) pisarz konsystorza gn., notariusz publiczny. Słowniki: Gąsiorowski Notariusze.

Adam* ze Stawiszyna (XV/XCVI w.) pisarz biskupa Uriela Górki, notariusz, kan. kolegiaty św. Mikołaja w P. Słowniki: Gąsiorowski Notariusze.

Adam* z Wapna? (XIV w.) kaszt. bniński, ostrowski. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Adam* z Wągrowca (zm. 1629). Źródła: A. z W.: Utwory organowe z intawolatury żmudzkiej. Edycja synoptyczna w opr. I. Bieńkowskiej [i in.]. Wwa 1999. Przyczynki: M. Perz: Śladami A. z W. (zm. 1629). Muzyka 3: 1996 s. 3-18. -- M. Perz: O A. z W. i jego twórczości. Ziemia Wągrowiecka 1998 nr 2 s. 27-30. -- M. Perz: O twórczości organowej A. z W. i projekcie jej edycji. [W:] Staropolszczyzna muzyczna. Pod red. J. Guzy-Pasiakowskiej [i in.]. Wwa 1998 s. 123-32. -- A. M. Wyrwa: Glosa do biogramu A. z W. (Margonina) w świetle zapisek nekrologicznych. Muzyka 43: 1998 z. 1 s. 72-7.

Adam Świnka z Zielonej h. Świnka (zm. 1433) poeta polsko-łac., kan. krak., gnieźn. Biografie: Czyżak Kapituła s. 312; Nowy Korbut. Przyczynki: R. Gansiniec: „Tragedia Petri comitis”. PLit. 1952 s. 70-1 i odb. -- M. Plezia: Wstęp do wyd.: Najstarsza poezja polsko-łacińska. Wr. 1952. -- H. Kowalewicz: Cantica Medii Aevi polono-latina. T. 1: Sequentiae. Wwa 1964. 

Adamanis* Franciszek (1900-1962) farmaceuta, prof. AM w P. Słowniki: WSB. Biografie: F. D. (życiorys) Kron. UP za l. akademickie 1945-1954/55 s. 637-8. -- E. Pawełczyk: Wspomnienie pośmiertne o prof. drze F. A. Z żałobnej karty. KMP 30: 1962 nr 3 s. 96-8, il. -- M. Szmytówna: Działalność naukowa i dydaktyczna profesora dr. F. A. (Wspomnienie pośmiertne). Acta Poloniae Pharmaceutica 20: 1963 z. 2 s. 101-8 [na s. 104-8: spis prac naukowych, 81 poz.]. -- M. Szmytówna: Prof. dr F. A. Spraw. PTPN 1962 nr 1 s. 185-93, bibliogr. -- A. Magowska: F. A. (1909-1962). Farmaceuta. [W:] Szkice do portretów przedstawicieli medycyny poznańskiej 1945-1985. P. 1991 s. 109-11, bibliogr. -- M. A. Smoczkiewicz: Profesor F. A. (1900-1962) - zasłużony organizator powojennej farmacji w Poznaniu - w moich wspomnieniach. KMP 1992 nr 3/4 s. 318-25, il. Przyczynki: H. Szołdrska: Walka z kulturą polską. UP podczas okupacji. P. 1948 s. 90-3. -- R. Ludwiczakówna: Działalność naukowa profesora F. A. P. 1951 [maszynopis w Archiwum Akademii Medycznej w Poznaniu, sygn. 6/415]. -- Kronika i bibliografia dorobku naukowego AM w P. 1957/59-1963/64. P. 1957 s. 11-21, 306, 329, 442, 606-19. -- J. Stanisławski: Odznaczenia państwowe. Farmacja Polska 1957 nr 9 s. 245. --  N. Karaśkiewicz, A. Sitkowska: Laureaci Nagród Miasta Poznania za rok 1959. KMP 1960 nr 3. -- J. Pluta: Prof. dr F. A. laureatem nagrody m. Poznania. Farmacja Polska 16: 1960 nr 10 s. 191-2. -- Prof. dr F. A. laureatem nagrody naukowej m. Poznania. Służba Zdrowia 12: 1960 nr 13 s. 3. -- D. Malejka: Profesor F. A. Nature 195: 1962 nr 4839. -- W. Głowacki: Męczeńskie drogi farmaceutów wielkopolskich w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945. P. 1967. Artykuły: ^Kron. AM 1959 t. 3  s. 67-73. --  ^+Farmacja Polska 16: 1960 nr 10 s. 191-2. -- ^+Biuletyn Głównej Biblioteki AM w P. 1971 nr 17 s. 169-77.

Adamczak* Bogdan (1909-1995) inż. chemik, wicedyrektor Cukrowni Dobre na Kujawach. Słowniki: SBTech. IX. Przyczynki: S. Miklos: Polacy na politechnice w Gdańsku w latach 1904-1939. Wwa 1987 s. 318.

Adamczewski* Adam ( + ) bankowiec pozn. Przyczynki: Z. Kaczmarek: Adamczewscy. Rodzina poznańskich bankowców. Aneks: Akt oskarżenia przeciwko A. A. KMP 1997 nr 2 s. 181-202, il.

Adamczewski* Adam (1849-1934) ks., społecznik. Słowniki: PTPN; Księża. Przyczynki: Nowacki II s. 123.

Adamczewski* Bolesław (1924-1977) farmaceuta, działacz społ. Słowniki: Opalenicki SB II. Biografie: W. Dębska: Mgr B. A. Herba Polonica 1978 nr 4 s. 259-60.

Adamczewski* Bronisław (1888-?) powstaniec wlkp., major WP. Słowniki: Członkowie tajnych tow.; SBPW. Biografie: B. Polak: Biografistyka powstania wielkopolskiego 1918-1919. Koszalin 1985 s. 26. -- B. Polak: Dowódcy powstania wielkopolskiego i wojska wielkopolskiego 1918-1919. T. 1. P. 1989 s. 58-9.

Adamczewski* Franciszek (1848-1914) ks., społecznik. AW: 6. Słowniki: PTPN; Księża.

Adamczewski* Franciszek (1908-1960) ks. Biografie: Cierliński: Śp. ks. F. A. MK 11: 1960 nr 3 s. 183-6.

Adamczewski* Henryk (1892-1981) prawnik, dyr. Banku Handl. w P. Słowniki: AMM; Członkowie tajnych tow. Przyczynki: Klanowski. -- Przybecki.

Adamczewski* Ignacy ( + ) powstaniec wielkopolski, przewodniczący Rady Żołnierskiej w Jarocinie. Słowniki: J. Jajor: Jarocińscy powstańcy wielkopolscy. Kalisz 2005.

Adamczewski* Ludwik (1870-1933) pediatra. Słowniki: PTPN; SLek. I.

Adamczewski* Stefan ( + ) nauczyciel germanista. Przyczynki: J. Werner, J. Żardecki: To oni nas uczyli. Kaliszanie w Warszawie 1993 nr 4 s. 19-29.

Adamczyk* Leon (1918-1973) ks. Biografie: K. Karłowski: Śp. ks. L. A,. (1918-1973). MK 25: 1974 nr 2 s. 42-3.

Adamczyk* Ludwik (1909-1956) lekarz i działacz społ. Słowniki: Anders; Opalenicki SB I. Przyczynki: K. Bielecki: Miasto i gmina Opalenica w dokumencie archiwalnym. Opalenica 1979 s. 28, 63-7. -- Z. Duda [i in.]: Nowe ulice w Opalenicy. Echa Opalenickie 1985 nr 10.

Adamczyk* Stefan (1892-1939) lekkoatleta, olimpijczyk 1924 r., chor. WP. Słowniki: H. Kurzyński, S. Pietkiewicz, M. Rynkowski: Od Adamczaka do Zasłony. Leksykon lekkoatletów polskich okresu międzywojennego. Mężczyźni. Wwa 2004.; Wryk Sport. Przyczynki: Nie powinniśmy o nich zapomnieć ... S. A. wzór ambicji sportowej, pierwszy klasowy tyczkarz polski. Przegląd Sportowy 1939 nr 9. -- R. Wryk: Akademicki Związek Sportowy 1908-1939. P. 1990 s. 202, 358-60, 362, 365.

Adamek* Piotr (1885-1951) ks. kapelan wojsk., społecznik Słowniki: PTPN; Teolodzy; Księża; Członkowie tajnych tow.; SBSP. Przyczynki: Śp. ks. A. P. MK 1952 s. 12-3.

Adamek* Stanisław Alfred (1899-1971) prezes TTZ, adwokat, działacz niepodl. Słowniki: Członkowie tajnych tow.; AMOstr. z. 4. Przyczynki: Wielkopolska szkoła edukacji narodowej. Wr. 1970 s. 131-3, 247-57.

Adamek* Władysław (1888-?) radny Rady Miejskiej w P., sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Narodowej Partii Robotniczej w P. Słowniki: Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 1. Wwa 1978. Przyczynki: L. Hass: Organizacje zawodowe w Polsce. Wwa 1963.

Adami* Ernest Daniel (1716-1795) teolog, muzyk. AW: 9. Słowniki: SMP.

Adamkiewicz* Adolf (1818-?) chirurg. Słowniki: SLek. I. Przyczynki: G. Kusztelak: Polacy na studiach lekarskich w Berlinie (1810-1918). AHFM 1972. Bibliografie: S. Konopka:  Polska bibliografia lekarska XIX wieku (1801-1900). Wwa 1974-1984.

Adamowicz* Marian ( + ) prezydent Inowrocławia. Przyczynki: Dzieje Inowrocławia. Pod red. M. Biskupa. T. 2. Wwa [i in.] 1982 s. 165, 169-171, 174, 175, 183, 185, 186, 194, 195, 202, 203, 209, 359.

Adamowicz* Wincenty (1909-1987) jezuita, katecheta. Słowniki: EWoJ.

Adamski* Antoni (1916-1972) ks., działacz polonijny. Słowniki: AMM.

Adamski* Ignacy (1877-1942) ks., redaktor. AW: 12. Słowniki: PTPN; Teolodzy; Księża; AMM; Członkowie tajnych tow. Przyczynki: Wróblewski 275. -- M. Banaszak: Pięćdziesiąt lat „Biblioteki Kaznodziejskiej”. Biblioteka Kaznodziejska 59: 1959 s. 447-56.

Adamski* Jan (1887-1966) lekarz bakteriolog, mikrobiolog, prof. AM w P. Słowniki: WSB; SBPNM I z. 3; PTPN; AMM; Szamotulanie; Członkowie tajnych tow. Źródła: Materiały archiwalne Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Akademii Medycznej w P. Bibliografie: Kron. AM 1959 s. 396-400 (bibliografia prac J. A.). Biografie: J. A. (życiorys). Kron. UP za l. 1945-1954/55 s. 255. -- Prof dr med. J. A. GPozn. 1966 nr 303. -- Prof. dr med. J. A. Gł. Wlkp. 1966 nr 302. -- Zmarł prof. A. EP 1966 nr 299. -- J. Wiza: J. A. 3 V 1887-17 XII 1966. Postępy Mikrobiologii 6: 1967 z. 4 s. 443-4. -- J. Wiza: Profesor dr med. J. A. (3 V 1887 - 17 XII 1966). Roczniki Akademii Medycznej w Poznaniu 1969 t. 2/3 s. 373-4. -- J. Szaflarski: Prof. dr J. A. (1887-1966) współtwórca i organizator Wojewódzkiego Zakładu Higieny w Katowicach. Biuletyn Służby Sanitarno-Epidemiologicznej Województwa Katowickiego 14: 1970 z. 4 s. 497-502. -- M. K. Pietkiewicz: J. A. (1887-1966). Mikrobiolog. [W:] Szkice do portretów przedstawicieli medycyny poznańskiej 1945-1985. P. 1991 s. 112-4, bibliogr. Przyczynki: A. Brodniewicz: Powstanie i rozwój Sanitariatu Portowego w Gdyni w okresie międzywojennym. Biuletyn Met. Org. Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni 1983 nr 5, 16, supl. 1. -- Dzieje naukowych towarzystw medycznych w Poznaniu w latach 1832-1983. P. 1985 s. 91-2, 187-8, 304. -- Dzieje Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego UP i  Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego (1919-1989). Pod red. J. Hasika. P. 1989 s. 63, 77, 144.

Adamski* Jan od Krzyża (1841-1918) ks. karmelita, pisarz, społecznik. AW: 13. Słowniki: PSB; EK; PTPN; Teolodzy; Księża; EWoJ; Członkowie tajnych tow.

Adamski* Józef Stanisław (1851-1926) jezuita. AW: 14. Słowniki: PSB; Teolodzy; EWoJ; EK. Biografie: J. Skarbek: J. S. A. jezuita (1851-1926). Studia i Dok. 4: 1974 s. 111-22. -- Cz. Głombik: Galicyjskie początki neoscholastycznej odnowy polskiego katolicyzmu. [W:] Galicja i jej dziedzictwo. T. 3. Rzeszów 1995 s. 121-3.

Adamski* Józef (1902-1944) formierz, działacz komunistyczny, uczestnik antyhitlerowskiego ruchu oporu w Wlkp. Słowniki: Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 1. Wwa 1978. Przyczynki: L. Gomolec: Z lat walki powiatu poznańskiego. P. 1962 s. 35, 42, 45-6.

Adamski* Kazimierz (1900-1943) powstaniec wielkopolski z Jarocina. Słowniki: J. Jajor: Jarocińscy powstańcy wielkopolscy. Kalisz 2005.

Adamski* Rafał (1907-1987) farmaceuta, prof. AM w P. Biografie: H. Broda, J. Majewski: Prof. dr hab. R. A. Farmacja Polska 44: 1988 nr 7. -- R. A. KMP 56: 1988 nr 3. --  Z. Maćkowiak: Prof. R. A. (1907-1987). Życie i działalność. [W:] ZiZM 371-6. -- Spraw. Zarządu PTPN 1987-1989 s. 22. Przyczynki: E. Kruza, M. Umbreit: 50-lecie pracy prof. dra hab. R. A. Farmacja Polska 34: 1978 nr 12.

Adamski* Stanisław (1875-1967) ks., bp katowicki, społecznik, powstaniec wlkp., komisarz Naczelnej Rady Ludowej w P. AW: 17. Słowniki: EK; WSB; PTPN; Encyklopedia powstań śląskich. Opole 1982; Teolodzy; Biskupi; Szamotulanie; SBKS; Kto był kim; Księża; AMM; Biskupi katol.; Posłowie;  Członkowie tajnych tow.; SBPW; Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XI i XX wieku. Katowice 1996 s. 6-11; Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989. Pod red. J. Myszora. T. 1. Wwa 2002. Bibliografie: B. Żynda: Krótki zarys historii i działalności Księgarni Św. Wojciecha. [W:] Bibliografia wydawnictw Księgarni Św. Wojciecha 1895-1969. Oprac. B. Żynda. P. 1970 s. 9-59. Źródła: S. A.: Z życia i publicznej działalności Biskupa S. A. Katowice 1949, 34 s. -- Boniecki Fotografie. -- P. Raina: Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989. T. 1. P. 1994. -- S. A.: Z życia i publicznej działalności biskupa S. A. Wyd. A. Gulczyński. P. 2000, 125 s., il. [autobiografia]. -- Katalog zbiorów MN [w P.]. T. 8. P. 2005 nr 853. Biografie: Ks. Biskup A. Duszpasterz Polski Zagranicą 19: 1968 nr 2. -- Z. Szuba: Biskup S. A. Życie Katolickie 1983 nr 5/6.--  M. Koprowski: Ostatni z wielkich. Życie Katolickie 1987 nr 3-4 s. 205-20. -- K. Szaraniec: S. A. Cz. 1-3. Katowice 1990-1991, 63 + 68 + 78 s. -- A. Gulczyński: S. A. - duszpasterz i polityk. Iks 2000 kwiecień s. 62, il. -- Wielkopolanie XX wieku. Praca zbiorowa pod red. A. Gulczyńskiego. P. 2001 s. 19-37. -- S. Szymecki, R. Rak: Biskup S. A. jakiego nie znamy. Katowice 2003, 247 s.  Przyczynki: Życiorys Biskupa [S. A.] z okazji 70-lecia urodzin. Gość Niedzielny 1945 nr 6-11. -- Korth s. 166. -- Udział duch. s. 35, 40-41, 68, 112. -- F. Miedziński: Jak ks. A. usiłował zlikwidować Powstanie Wielkopolskie. Gaz. Pozn. 4: 1952 nr 308 s. 4. -- J. Kobylnicki: Jubileusz ks. biskupa A. Tyg. Powsz. 13: 1959 nr 50 s. 2. -- K. Niemierowicz: Sexagesimo Anno. Przew. Kat. 49: 1959 s. 758-9 [wspomnienie o S. A.]. -- S. Ochociński: Podstawy i zasady wielkopolskiej spółdzielczości kredytowej do roku 1918. P. 1965 passim. -- W. Mysłek: Kościół katolicki w Polsce w latach 1918-1939. Wwa 1966. -- Zgon ks. biskupa A. Tyg. Powsz. 21: 1967 nr 49.. -- H. Bednorz: Biskup Adamski, jak go znałem przez 30 lat. Wiadomości Diecezji Katowickiej 36: 1968 nr 1-2. -- A. Czubiński: Polityka wewnętrzna władz powstańczych. [W:] Powstanie wielkopolskie 1918-1919. P. 1968 s. 297-341. --  E. Zajdel: Z dziejów duchowieństwa śląskiego w czasie wojny. Wwa 1968. -- Z. Wroniak: Polityka zewnętrzna Naczelnej Rady Ludowej po wybuchu powstania. [W:] Powstanie wielkopolskie 1918-1919. P. 1968 s. 342-76. -- K. Dembski:  Wielkopolska w Rzeczypospolitej. P. 1972. -- Nauka w Wlkp s. 407, 411, 412, 423, 426, 427, 947. -- A. Bieżanowski: Katolicka działalność dobroczynna na terenie diecezji katowickiej w latach 1945-50. NP T. 44, 1975. -- J. Pietrzak: Rok 1945 na Ziemiach Zachodnich. polski biskup w odzyskanym Wrocławiu. Kierunki 21: 1976 nr 34 s. 1, 4-5; nr 35 s. 9; nr 36 s. 4; nr 37 s. 9. -- B. Michalski: Działalność społeczno-polityczna ks. S. A. w latach 1889-1930. Chrześcijanin w Świecie 9: 1977 nr 11/2 s. 14-34. -- A. Czubiński:  Powstanie wielkopolskie. P. 1978. -- Historia Kościoła w Polsce. T. 1. P. 1979.-- A. Micewski: Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu. Paris 1982. -- B. Kozub-Ciembroniewicz: S. A. - ideolog ruchu chrześcijańsko-demokratycznego w latach 1919-1926. Studia Nauk Politycznych 1982 nr 5-6. -- B. Kozub-Ciembroniewicz: Ksiądz S. A. u źródeł katolicyzmu społecznego w Poznańskiem (1900-1914). [W:] Zeszyty Naukowe UJ. Stud. Religiol. Nr 9. Kr. 1983 s. 83-97. -- R. Rak: Biskup A. a Volkslista. (W odpowiedzi p. J. Garlińskiemu z Londynu). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 18: 1985 s. 263-7. -- Wielkopolski system spółdzielczości kredytowej. Pod red. S. Ochocińskiego. Wwa [i in.] 1985. -- K. Śmigiel: Ks. Piotr Wawrzyniak - człowiek, kapłan, społecznik. P. 1985 s. 23. -- L. Bystrzycki: Duchowieństwo polskie Kościoła rzymsko-katolickiego w Wielkopolsce w latach 1815-1919. Koszalin 1986 s. 512, 525, 527, 532, 534. -- J. Macała: Stosunek biskupa katowickiego S. A. do katolików niepolskiej narodowości Śląska Cieszyńskiego w l. 1938-39 (zarys problematyki).  Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 22: 1989 s. 255-62. -- A. Gulczyński: Geneza Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej. SiMDW  1990 z. 1. -- S. Wilk: Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1939. Lublin 1992. -- W. Jewsiewicki: Ks. bp. S. A. - duszpasterz powstania warszawskiego. Przegląd Powszechny 110: 1993 nr 7/8 s. 146-53. -- P. Raina: Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989. T. 1: Lata 1945-1959. P. 1994. -- R. Rak: Charakterystyczne rysy duszpasterstwa biskupów katowickich. [W:] Metropolia Katowicko-Górnośląska. Praca zbiorowa pod red. W. Świątkiewicza [i in.]. Katowice 1994. -- Metropolia Katowicko-Górnośląska. Dziedzictwo historii. Wyzwania wobec przyszłości. Pod red. W. Świątkiewicza [i in.]. Katowice 1994. -- Biskup S. A. Duszpasterz czasu wojny i okupacji 1939-1945. Red. J. Myszor. Katowice 1994, 99 s., il. [m. in. M. K. Adamska-Pietkiewicz: Stryj S. A. w moich wspomnieniach z czasów okupacji; J. Myszor: Posługa duszpasterska biskupa S. A. w czasie okupacji]. R: P. Chmiel. Oberschlesisches Jahrbuch 11: 1995 s. 305-6. -- J. Myszor: Sylwetka polityczna biskupa S. A. w latach 1945-1952. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1994/1995. --  A. Grajewski: Wygnanie. Katowice 1995 [dot. lat 1952-1956]. -- J. Macała: Próba mediacji biskupa Stanisława Adamskiego w konflikcie między Michałem Grażyńskim a Wojciechem Korfantym w 1930/31 r. [W:] Acta Univ. Wratislaviensis. Historia. Nr 118. Wr. 1995 s. 31-37. -- P. Madajczyk: Memoriał biskupa S. A. z 8 stycznia 1947 r. w sprawie wysiedlenia niektórych obywateli polskich do Niemiec. Studia Śląskie 56: 1997 s. 247-62 [kierowany do Bolesława Bieruta]. -- J. Żaryn: Kościół a władza w Polsce 1945-1950. Wwa 1997. -- J. Żaryn: Ostatnie wygnanie biskupa S. A. (1952-1956). Więź .-1998 nr 4 s. 164-172. -- J. Myszor: Historia diecezji katowickiej. Katowice 1999. -- A. Gulczyński: Z życia i publicznej działalności biskupa S. A. P. 2000. Artykuły: ^+Gość Niedzielny 1988 nr 2/3.

Adamski* Tadeusz (1830-1884) księgowy, kontroler roln. Słowniki: PTPN.

Adamski* Wacław (1914-1942) działacz harcerski. Słowniki: Anders.

Adamski* Walerian (1885-1965) ks., socjolog. Słowniki: EK; Martyrol.; Księża; WSB; SBKS; Teolodzy; Szamotulanie; AMM; Członkowie tajnych tow.; SBSP. Biografie: K. Karłowski: Ks. W.  A. MK 17: 1966 s. 19-20. -- M. Ponczek: Ks. W. A. - pionier i teoretyk chrześcijańskiego nurtu kultury fizycznej w II RP. [W:] Kościół a sport. Red. M. Barlak [i in.]. Wwa 1995 s. 261-8. -- M. Ponczek: O księdzu W. A. - teoretyku wychowania fizycznego w Polsce (1885-1965). P. 2006, 101 s., il. Przyczynki: RAP 1947 s. 30. -- K. Wiktor: Smak słowa pomnożonego. Przew. Kat.  1961 nr 12 s. 184-5. --  Nowacki II s. 722. -- Klanowski s. 181. -- Dzieje teologii katolickiej w Polsce. T. 3 cz. 2. Lublin 1978. -- Cz. Strzeszewski: Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832-1939. Wwa 1981 s.112-3, 267-9. -- A. Kwilecki: 60 lat socjologii poznańskiej. P. 1981 s. 20-21. -- M. Paluszkiewicz: Towarzystwo Tomasza Zana a poznańscy alumni. PZach. 39: 1983 nr 4 s. 74-83. -- P. Szydłowski: Kryzys kultury w polskiej myśli katolickiej 1918-1939. Wwa 1984 s. 76-7, 97-101. -- P. Pawliszak: Socjologia stosowana W. A. [W:] Pomiędzy etyką a polityką. 80 lat socjologii w KUL. Red. E. Hałas. Lublin 1999 s. 209-25. Artykuły: Słowo Powszechne 1978 nr 23-6.

Adamski* Władysław (1888-1942) ks., społecznik. Słowniki: Martyrol.; Księża.    Przyczynki: A. Kozłowiecki: Ucisk i strapienie. Kr. 1967 s. 333. -- Udział duch. s. 108. -- A. Wesołowski: Miejsca pamięci narodowej w granicach dawnego powiatu mogileńskiego. Mogilno 1987 s. 90. -- W. Łęga: Cienie i blaski lat szkolnych. Wejherowo 1997 s. 133, 207.

Adamski* Wojciech (1796-1841) biolog, lekarz. Słowniki: WSB; SBP; AMM; SLek. I.  Źródła: Korespondencja Polaków z Purkyniem. Wwa 1969, s. 25, 43-9. Przyczynki: J. Smereka: Polacy na studiach lekarskich we Wrocławiu. Wr. 1973 s. 103.

Adamus* Henryk (1880-?) kompozytor, dyrygent. Słowniki: SMP.

Adelajda* (X w.) rzekoma siostra Mieszka I, żona księcia węgierskiego Gejzy. Słowniki: PSB; EK. Przyczynki:  Z. Kozłowska-Budkowa: [list polemizujący z artyk. J. Widajewicza], PZach. 9: 1953 nr 11/2 s. 791-2. -- J. Widajewicz: Rodowód Piastówny A. PZach. 9: 1953 nr 9/10 s. 57-63. -- J. Dowiat: Metryka chrztu Mieszka I i jej geneza. Wwa 1961 s. 82-3. H. Łowmiański: Dynastia Piastów we wczesnym średniowieczu. [W:] Początki państwa polskiego. Księga Tysiąclecia. Red. K. Tymieniecki. T. 1. P. 1962 s. 124.

Adelt* Marcin (1685-1772) pastor, historyk. AW: 19. Słowniki: PSB; EK; Anders.

Adler* (Orłowski) Stefan Bolesław (ur. ok. 1830-?) powstaniec 1863 r. Źródła: Wspomnienia z 1863 r. w BN.

Adrian* Florian Edmund (1913-1944) lotnik, cichociemny. Słowniki: Słownik biograficzny cichociemnych. T. 1. Oleśnica 1994; BSB I (i fot.). Przyczynki: M. Hasiński: Historia Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich z Bydgoszczy - Świecia - Krosna 1930-1939. Londyn 1981 s. 52. -- J. Tucholski: Cichociemni. Wwa 1985 s. 141, 200, 256, 258, 288. -- J. Tucholski: Spadochroniarze. Wwa 1991 s. 91-2, 223, 297, 304, 346, fot. --  H. Szołdrska: Lotnictwo Podziemia czyli dzieje Wydziału Lotniczego KG AK. Wwa 1986 s. 137. -- J. Szatsznajder: Cichociemni z Polski do Polski. Wr. 1985. -- K. Bieniecki: Lotnicze wsparcie Armii Krajowej. Kr. 1994 s. 358.

Adwentowski* Karol (1883-1957) chemik, dyr. seminarium naucz. w Wolsztynie. Słowniki: Wolszt. SB (i fot.).

Ageos* Ernest (1643-1693) jezuita, teolog. Słowniki: EWoJ; Teolodzy.

Agopszowicz* Mikołaj Jakub (1880-1970) sędzia, adwokat. Słowniki: SBL.

Agrelewski* Adam (I połowa XIX w.) grafik, rzeźbiarz. Słowniki: SAP I oraz Uzupełnienia i sprostowania do t. I. Przyczynki: E. Raczyński: Rogalin i jego mieszkańcy. Londyn 1964 s. 81.

Ajdukiewicz* Kazimierz (1890-1963) filozof, prof. UP. Słowniki: EK; SFiloz.; Filozofia w Polsce - słownik pisarzy. Wr. 1971 [tu bibliografia]; WSB; SBSP; Słownik psychologów polskich. P. 1992; Śródka. Źródła: Boniecki Fotografie. Bibliografie: T. Czeżowski: Bibliografia publikacji K. A. [W:] K. A.: Język i poznanie. T. 2. Wwa 1965 s. 409-13 [poz. 115]. -- Bibliografia prac K. A. Studia Logica 16: 1965 s. 39-43. Biografie: R. Suszko: K. A. Nauka Polska 9: 1961 nr 3 s. 69-72. -- T. Kwiatkowski: O profesorze K. A. Znak 1963 nr 7/8 s. 947-51. -- Z. Ziembiński: K. A. (1890-1963). Ruch PES  25: 1963 z. 3 s. 347-8. -- T. Kotarbiński: K. A. (1890-1963). Studia Logica 1963 s. 7-9. -- T. Czeżowski: K. A. (1890-1963). Ruch Filoz. 22: 1963-4 nr 2/4 s. 115-24, bibliogr. -- T. Kotarbiński: O K. A. [W:] Rozprawy logiczne. Wwa 1964 s. 7-10. -- A. Siemianowski: Pamięci uczonego i nauczyciela. Więź 1964 nr 1 s. 106-7. -- L. Borkowski: K. A. (1890-1963). Studia Logica 16: 1965 s. 7-29; 18: 1966 s. 7-39; 19: 1967 s. 7-43. -- S. Swieżawski: Wspomnienie o Profesorze A. Tyg. Powsz. 1973 nr 16. -- K. Szaniawski: K. A. Polish Perspectives 1973 nr 4 s. 35-41. -- S. Świeżawski: K. A. (1890-1963). [W:] Portrety uczonych polskich. Kr. 1974 s. 11-6. -- Zagadnienia Naukoznawstwa 1983 nr 3 s. 247-55, 278-320. -- Studia Semiotyczne 14/15: 1986 s. 215-70. -- Prace Naukowe AE we Wrocławiu. T. 446. Wr. 1988 s. 25-53. -- R. Poli: The problem of position. Ajdukiewicz and Leibniz on intentional expressions. Ruch Filoz. 1992 nr 2 s. 131-41. -- B. Pogonowska: Podstawy tożsamości kultury europejskiej w ujęciu A. i Husserla. Edukacja Filoz. 20: 1995 s. 167-78. -- K. Twardowski: Dziennik. Cz. 1-2. Do druku przyg. R. Jadczak. Wwa [i in.] 1997 passim. -- D. Piętka: K. A.  Eduk. Filoz. 29: 2000 s. 103-124 [biografia i poglądy filozoficzne]. Przyczynki: A. Schaff: Poglądy filozoficzne K. A. Myśl Filozoficzna 1952 nr 1 s. 209-56. --  K. A.: W sprawie artykułu prof. A. Schaffa o moich poglądach filozoficznych [polemika]. Myśl Filozoficzna 1953 nr 2 s. 292-334. -- A. Schaff: W sprawie oceny poglądów filozoficznych K. A. Myśl Filozoficzna 1953 nr 3 s. 201-23. -- Nauka w Wlkp. s. 171, 182-4, 191-3, 197, 543. -- M. Flis-Jaszczuk: K. A. koncepcja racjonalności. Ann. UMCS, Sect. I. 14/15: 1989/1990 s. 29-39. -- M. Flis-Jaszczuk: K. A. koncepcja metodologii normatywnej. Ann. UMCS, Sect. I 14/15: 1989/1990 s. 41-52. -- M. Flis-Jaszczuk: Uwagi Kazimierza Ajdukiewicza związane z problemem porównywalności w nauce. Ann. UMCS, Sect. I 18: 1993 s. 85-97. -- J. Giedymin: O problemie interpretacyjnym Ajdukiewicza i dziwnych własnościach interpretacji. Stud. Semiot. 19/20: 1994 s. 11-30. -- R. Jadczak: K. A. w Warszawie w l. 1926-1928. Nowa Kryt . 1994  nr 5 s. 179-90. -- K. Trzęsicki: Logical and methodological presumptions of Ajdukiewicz's and Kripke-Putnam's conceptions of meaning. Stud. Log. Gram. 12/13: 1993/94 s. 61-72. -- B. Pogonowska: Podstawy tożsamości kultury europejskiej w ujęciu Ajdukiewicza i Husserla.  Eduk. Filoz. 20: 1995 s. 167-78. -- R. Jadczak: Lwowski okres w działalności naukowo-dydaktycznej K. A. Eduk. Filoz. 21:  1996 s. 249-58. -- A. Olech: W sprawie polemiki Romana Ingardena z K. A. Principia  16/17:  1996/1997 s. 153-179 [dot. wykładu z 1936 r.]. -- J. Pelc: K. A. (1870-1963) o języku i wyrażeniach mowy. Stud. Semiot. 21/22: 1998 s. 271-291. -- J. Wojtysiak: W sprawie Ajdukiewiczowskiego pojęcia istnienia (uwagi w związku z zagadnieniem języka intencjonalistycznego oraz idealizmu, na marginesie "W sprawie pojęcia istnienia" K. A.). Stud. Semiot.  21/22: 1998 s. 119-42. -- A. Grobler: Ajdukiewicz, Lakatos i racjonalizacja konwencjonalizmu. Kwart. Filoz. 1999 z. 1 s. 5-16. -- W. Marciszewski: Kazimierz Ajdukiewicz i polski spór o uniwersalia.Tł. z ang. P. Passini. Filoz. Nauki  1999 nr 3/4 s. 5-13. -- R. Wójcicki: Ajdukiewicz: teoria znaczenia. Wwa 1999 [neopozytywizm i semantyka]. R: A. Nowaczyk. Filoz. Nauki  2000 nr 2 s. 101-113. --  K. Wójtowicz: W sprawie "W sprawie pojęcia istnienia". Eduk. Filoz. 28: 1999 s. 72-86 [analiza tezy idealizmu obiektywnego przez K. A]. -- A. Nowaczyk: Aby tylko uniknąć nieporozumień. Filoz. Nauki 2000 nr 3/4 s. 127-32 [teoria znaczenia K. A.]. -- D. Piętka: Pojęcie racjonalności zawodnych sposobów wnioskowania w ujęciach K. A. i Stanisława Kamińskiego. Stud. Philos. Christ. 2000 nr 1 s. 61-75. -- R. Wójcicki: Czy Ajdukiewicz wielkim był? Filoz. Nauki 2000 nr 2 s. 115-124 [dot. pracy K. A.: Teoria znaczenia].

Akoszewski* Aleksander (1839-1900) ks., działacz patriot. Słowniki: Księża; AMM. Przyczynki: Jakóbczyk Studia II s. 46-7.

Akusz* Tomasz ( + ) malarz z Wlkp.?  Przyczynki: D. Matuszewski: "Panorama obrony Grodziska z 1848 roku". KW 1998 nr 2 s. 141-4.

Albert* (XIII w.) kaszt. ujski?, pozn. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Alberti* Karol, nazwisko i imię hipotetyczne (XVIII/XIX w.) malarz. Słowniki: SAP I; WSB. Przyczynki: M. Warkoczewska: Widoki starego Poznania. P. 1960 s. 109. -- Katalog wystawy Widoki Architektoniczne w Malarstwie Polskim 1780-1880. Wwa 1964 s. 59. -- M. Warkoczewska: Miasta Wielkopolski w ikonografii. BHSz 1967 s. 100. -- M. Warkoczewska: Domniemany K. A. i jego prace w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Studia Muzealne [Poznań] 7: 1969 s. 36-54, il.

Albertrandi Jan Chrzciciel (1731-1808) kan. gnieźn., bp sufragan pozn., historyk, bibliotekarz. AW: 31. Słowniki: Filozofia w Polsce; NK; Nowy Korbut; EK; SPKP; Teolodzy; Biskupi. Biografie: A. Schletz: Ks. J. A. w latach 1731-1795. NP 10: 1959 s. 177-208. -- W. Łysiak: „Historia jest mistrzynią roztropności”. (Bp J. Ch. A. 1731-1808). Myśl Społeczna 9: 1973 nr 8. Przyczynki: T. Mańkowski: Genealogia sarmatyzmu. Wwa 1946 s. 27. -- B. Suchodolski: U źródeł postępowych tradycji nauki w Polsce. Myśl Współczesna 1951 nr 6/7. -- B. Suchodolski: Nauka polska w okresie Odrodzenia. Wwa 1953. -- P. Bańkowski: Archiwum Stanisława Augusta. Wwa 1958. -- J. Lubieniecka: Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych. Wwa 1960. -- W. Giełżyński: Prasa warszawska 1661-1914. Wwa 1962. -- R. Piwowarczyk: Zapomniany rękopis J. A. o reformacji i piśmiennictwie staropolskim. [W:] Zeszyty Naukowe WSP w Katowicach. Prace historycznoliterackie. Z. 3. Katowice 1965 s. 325-49. -- A. F. Grabski:  Myśl historyczna polskiego oświecenia. Wwa 1976.

Albierz* (zm. 1283) bp kujawski. Słowniki: Biskupi; Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego I; Maciejewski Episkopat s. 265. Przyczynki: J. Powierski: Dobra ostrowicko-golubskie biskupstwa włocławskiego na tle stosunków polsko-krzyżackich w latach 1235-1308. Gdańsk 1977 s. 129.

Albinus* Jerzy (ok. 1500-1570) bp sufragan wileński. AW: 35. Słowniki: SPKP; Biskupi.

Albiński* Józef (1905-1971) urzędnik, działacz spółdzielczy, regionalista kościański, współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej. Słowniki: Słow. region. kościań. Przyczynki: J. Zielonka: Rozmowy z duchami przodków. Wiadomości Kościańskie 1994 nr 1 s. 11.

Albrycht* Wojciech Józef (1892-1967) nauczyciel, działacz sport. Słowniki: BSB II (i fot.). Źródła: W. A.: Strzały zza węgła. Gazeta Pomorska 1959 nr 206. -- W. A.: Przykład na całą Polskę. Kal. Bydg. 1970 s. 94. -- W. A.: Miasto, które wybrałem. Kal. Bydg.  1977 s. 7-17.  Biografie: W. A. (nekrolog). Kal. Bydg. 1969 s. 179-80. -- R. Kuczma: Głowy bydgoskie - W. A. Fakty 1987 nr 11. Przyczynki:  T. Kuta: Hitlerowski mit o „krwawej niedzieli” (3 września 1939). Kronika Bydgoska 1: 1967 s. 41-4. -- W. Francuziak: Komendant wojskowy Bydgoszczy w 1939 r. (W. A.). Więź 11: 1968 nr 9 s. 112-6. -- W. Jastrzębski: Terror i zbrodnia. Wwa 1974 s. 24-5, 29. --  E. Serwański: Dywersja niemiecka i zbrodnie hitlerowskie w Bydgoszczy na tle wydarzeń w dniu 3 IX 1939. P. 1981 s. 102-16, 143-5. -- J. Bartnicki: Dzieje Bydgoszczy w II Rzeczypospolitej. Kal. Bydg. 1982 s. 42-3. -- K. Mrozik: Organizacja i dorobek MK WF i PW w Bydgoszczy. Kronika Bydgoska 7: 1986 s. 235, 239, 242. -- W. H. Trawiński: Odyseja Polskiej Armii Błękitnej. Wr. 1989 s. 32, 65-8, 95. -- A. Bogucki: Zarys historii Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bydgoszczy w latach 1886-1939. Kronika Bydgoska 10: 1990 s. 83-4, 89-90, 92; 11: 1991 s. 124-6, 132, 138.

Alchimowicz* Karol (1911-1996) plastyk, fotografik, operator filmowy. Przyczynki: Znaki.

Alchimowicz* Marian Konstanty (1893-1940) chirurg, ordynator Szpitala św. Józefa w P. Słowniki: PTPN; J. B. Gliński: Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej. Wr. 1997; SLek. I. Przyczynki: R. Domańska [i in.]: Warszawscy lekarze jako więźniowie Pawiaka. Przegląd Lekarski 1991 s. 126.

Aleja* Antoni  - zob. Leja Antoni.

Alejski* Antoni (1835-1912) ks., społecznik. Słowniki: Księża. Przyczynki: Wojciechowska s. 405.

Alejski* Stanisław (1905-1945) żołnierz kampanii wrześniowej. Biografie: J. Zielonka: Krzyż walecznych. Pan. Leszcz. 1989 nr 18 s. 17.

Aleksandrowicz* Maria (1905-1994) pielęgniarka, czł. org. antyhitlerowskiej „Ojczyzna”. Słowniki: Enc. konsp. wlkp.

Aleksy* (zm. 1508) bernardyn, kopista. Słowniki: SPKP.

Aleksy* de Lakenstein, in.: Lexico, Lexko de Lekinsteyn (XIII w.) kaszt.rudzki czyli wieluński 1296-99, star. kaliski 1299. Słowniki: PSB.

Alexandrowicz* Stefan (1904-1995) zootechnik, prof. UP i AR w P. Biografie: Spraw. Zarządu PTPN 1993-1995 s. 24-5. -- M. Żurkowski: S. A. 1904-1995 [nekr.]. Nauka 1997 nr 1 s. 229-32. -- Wspomnienie o Profesorze S. A. Wieści Akademickie 2001 nr 1 s. 5-6. Przyczynki: T. Janowicz, T. H. Nowak, T. Orlik: Laureaci nagród wojewódzkich za rok 1960. KMP 1961 nr 4.

Alexiewicz* Andrzej Tadeusz (1917-1995) matematyk, prof. UAM. Biografie: Spraw. Zarządu PTPN 1993-1995 s. 23. -- W. Alexiewicz: Prof. dr A. T. A. kontynuator lwowskiej szkoły matematycznej. KMP 66: 1998 nr 2 s. 318-28. Przyczynki: Nauka w Wlkp. s. 204-6, 212, 220, 223-5, 227, 237.

Alkiewicz* Antoni (1855-1946) lekarz. Słowniki: PTPN; AMM; SLek. I.

Alkiewicz* Feliks (1861-1932) ziemianin. Słowniki: PTPN.

Alkiewicz* Jan (1896-1979) dermatolog, prof. AM w P., działacz niepodl. Słowniki: SBPW; SBL; Członkowie tajnych tow. Biografie: J. Bowszyc: Wspomnienie pośmiertne o J. A. Biuletyn Informacyjny AM Poznań 1979 nr 1 s.. 29-30. -- W. Sowiński: In memoriam Prof. dr J. A. Mykosen 1979 z. 7 s. 22. -- W. Sowiński [i in.]: In memoriam prof. dr med. J. A. Przegląd Dermatologii  1980 z. 3 s.. 281-44. -- W. Sowiński: J. A. (1896-1979). Dermatolog. [W:] Szkice do portretów przedstawicieli medycyny poznańskiej 1945-1985. P. 1991 s. 115-7. -- R. Żaba: Historia mikologii poznańskiej - prof. dr hab. med. J. A. Postępy Dermatologii i Alergologii. 2003 z. 6 s. 336-9. Przyczynki: H. Namysłowska: Jubileusz prof. dra J. A. KMP 1952 nr 3 s. 107-10. -- Udział młodzieży ziemi leszczyńskiej w ruchu narodowowyzwoleńczym u schyłku XIX i na początku XX w. [W:] Sesja naukowa w Lesznie w 400-rocznicę powstania gimnazjum. Wr. 1957 s. 106. -- H. Namysłowska: Jubileusz prof. dra J. A. KMP 1966 nr 4 s. 141-2, il. -- H. Namysłowska: Jubileusz prof. dra J. A. KMP 1974 nr 3 s. 107-10, il. -- J. Alkiewicz: Służba sanitarna w powstaniu wielkopolskim. Nurt 1977 nr 12 s. 7-8.

Alkiewicz* Stanisław (1859-1910) lekarz, działacz niepodl. AW: 42. Słowniki: PSB;  Członkowie tajnych tow.; SLek. I. Przyczynki: J. Smereka: Polacy na studiach lekarskich we Wrocławiu w latach 1811-1918. Wr. 1979 s. 52, 63, 110, 115-6, 121, 123.

Alkiewicz* Tadeusz (1891-1959) lekarz radiolog. Słowniki: PTPN; Członkowie. tajnych tow. Biografie: S. Kruszewski: Wspomnienie pośmiertne o śp. dr. T. A. Polski Przegląd Radiologiczny 23: 1959 nr 5 [na s. 265 spis prac naukowych: 43 poz.].

Alscher* Augustyn Józef (1693-1749) jezuita, filozof. Słowniki: EWoJ; Teolodzy.

Altberg* (po 1944 Laskowski) Lucjan (1886-1967) prawnik. Słowniki: Wolnomularze.

Alter* Franciszek Ksawery (1889-1945) gen. brygady WP, dowódca 25 kaliskiej Dywizji Piechoty. Słowniki: WSB; Z. Mierzwiński: Generałowie II Rzeczypospolitej. Wwa 1990; Generałowie; Kawalerowie VM. T. III, cz. 1; SBWP-W I. Źródła: Boniecki Fotografie. Biografie: G. Łukomski: Generał F. A. - niezwyciężony dowódca 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty. Nurt 1998 nr 9 s. 10-13. -- G. Łukomski:  Generał brygady F. A. - dowódca 25 kaliskiej Dywizji Piechoty. [W:] Bitwy Września 1939. Koszalin 1989. -- W. Strzałkowski: A. F. (1889-1945). [W:] T. Jurga: Obrona Polski 1939. Wwa 1990. -- G. Łukomski: Generał F. A. - niezwyciężony dowódca 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty. Nurt 1998 nr 9 s. 10-13. Artykuły: ^WTK 1970 nr 14.

Altman* Maksymilian (1888-1932) działacz związkowy, powstaniec wlkp. Słowniki: Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 1. Wwa 1978. Przyczynki: A. Czubiński [i in.]: Z rewolucyjnych tradycji Poznańskiego 1919-1939. P. 1959 s. 31.

Altman* Michał ( + ) budowniczy. Przyczynki: Malinowski Muratorzy s. 91.

Altmann* Karol Fryderyk Wilhelm (1824-1889) pastor ewang., działacz oświatowy, założyciel bibliotek. AW: 45. Słowniki: SPKP. Biografie: J. Ender: W. A. [W:] Ludzie dawnego Wrocławia. Ser. 2. Wr. 1961.

Ambroski* (Ambroscius) Maciej (1600-1646) rektor szkoły braci czeskich. Słowniki: PSB.

Ambrożewicz* Włodzimierz (1895-1940) lekarz, kier. Zakładu Przyrodoleczniczego Kasy Chorych w P. Słowniki: J. B. Gliński: Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej. Wr. 1997; SLek. I. Biografie: H. Malanowska: Pro Memoria. Wojskowy Przegląd Historyczny 1989 nr 2 s. 409-10. -- P. Ambrożewicz: W. A. - Wspomnienie. AHFM 1990 nr 1-2 s. 35-8. Przyczynki: A. Moszyński: Lista Katyńska. Wwa 1989 s. 16. -- J. Tucholski: Mord w Katyniu. Wyd. 1. Wwa 1991 s. 68.

Ambroży* z Kłodawy (zm. 1499) bernardyn, kopista Słowniki: SPKP.

Ambroży* z Poznania (zm. 1496) notariusz publ., kan. kolegiaty NMP w P., pleban na Śródce. Słowniki: Gąsiorowski Notariusze. Przyczynki: Nowacki I s. 395.

Ambrożewicz* Piotr (1855-1922) lekarz. Słowniki: PTPN.

Anczyc* Zygmunt (1783-1855) aktor, dramaturg. Słowniki: PSB; SMP.

Anderlik* Oskar Wojciech (1870-1936) pedagog, dyrygent. Słowniki: Dyrygenci; Kürschners Deutsches Musiker-Kalender 1954. Zweite Ausgabe des Deutsches Musiker-Lexikons. Berlin 1954.

Anders* Henryk (1913-1993) muzykolog, wydawca. Słowniki: AMM. Przyczynki: T. Janowicz, T. H. Nowak, T. Orlik: Laureaci nagród wojewódzkich za rok 1960. Nagroda Zespołowa Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa Poznańskiego. KMP 1961 nr 4 s. 139.

Anders* Józef (1885-1970) lekarz, powstaniec wlkp. Słowniki: SBPW.

Anders* Władysław (1892-1970) gen. broni, wódz naczelny Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, powstaniec wlkp. - w Wlkp. Słowniki: SBPW; Kawalerowie VM. T. II, cz. 1; T. III, cz. 1; T. IV, cz. 1. Biografie: B. Polak: Dowódcy wojska wielkopolskiego 1919. Koszalin 1989. Przyczynki: Dzieje 15 Pułku Ułanów Poznańskich (1 Pułku Ułanów Wielkopolskich). Pod red. P. Zaremby. Londyn 1962. -- B. Polak: Udział ziemi kościańskiej w powstaniu wielkopolskim 1918-1919. Kościan 1970. -- B. Polak: Front południowo-zachodni . Grupa „Leszno” powstania wielkopolskiego 1919 r. Kościan 1971. -- Południowo-zachodnia Wielkopolska w walce z hitlerowskim okupantem w latach 1939-1945. Pod red. B. Polaka. Kościan 1972.

Andersch* Wilhelm Ernst ( + ) kupiec niem. w P. Przyczynki: Ostrowska-Kębłowska Architektura s. 250, 263, 296-9, 301, 336.

Andersz* Ignacy (1825-1904) ks., społecznik. Słowniki: PTPN; Księża; SBWP-W I. Przyczynki: Kościół W. Ks. Pozn. s. 380.

Andersz* Stefan ( + ) z Osiecznej. Przyczynki: Z. Gryczka: Niezwykłe koleje losu S. A. z Osiecznej. Zeszyty Osieckie 1991 z. 2.

Andersz* Wojciech Stanisław (1850-1907) ks., działacz społ., gosp. i niepodl. Słowniki: PSB; SBKS; EK; Teolodzy;  PTPN; Księża; AMM; Wrzesiński SB; SBWP-W I. Przyczynki: Klanowski s.167. -- Korth s. 156-6. -- Zieliński Wykonanie s. 56. -- Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832-1939. Pod red. C. Strzeszewskiego [i in.]. Wwa 1981.

Andryczówna* Anna (ur. ok. 1920) właścicielka majątku Kromolice. Źródła: Dziennik z lat 1939-1940 w BN.

Andrzej* (XI w.) bp kruszwicki. AW: 58. Słowniki: P. B. Gams: Series episcoporum Ecclesiae Catholicae. Gratz 1957 s. 345; Biskupi. 

Andrzej* (zm. 1285?) kaszt. nakielski. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Andrzej* (XIII w.) kaszt. kaliski. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Andrzej* (XIII w.) kaszt. wieleński. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Andrzej* (XIV w.) kaszt. zbarski. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Andrzej* (XIV w.) kaszt. zbąszyński. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Andrzej* (zm. 1435) prepozyt trzemeszeński, bibliotekarz. Słowniki: SPKP; WSB. Przyczynki: M. Hornowska, H. Zdzitowiecka-Jasieńska: Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej. Wwa 1947 s. 235-6. -- J. Zathey: Katalog  rękopisów średniowiecznych Biblioteki Kórnickiej. Wr. 1963 s. 230-1.-- Munera Poznaniensia. P. 1965 s. 157-72.

Andrzej* (Andrys) (XV w.) malarz cechowy pozn. Słowniki: PSB; SAP I oraz Uzupełnienia i sprostowania do t. I.

Andrzej* Łaskarz  - zob. Łaskarz Andrzej.

Andrzej* Zaremba  bp - zob. Zaremba Andrzej.

Andrzej* z Bazylei (zm. 1413) prepozyt kolegiaty w Kaliszu, bp kamieniecki. Słowniki: PSB; Biskupi.

Andrzej* z Bnina  (zm. 1367)) kaszt. kaliski. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy. Biografie: T. Jurek: Kaszt. kaliski A. z B. (+1367) - przodek Bnińskich h. Łodzia. Genealogia 3: 1993 s. 37-43. 

Andrzej* z Bnina bp pozn.  - zob. Bniński Andrzej.

Andrzej* Górski z Brzostowa (zm. 1453) ostatni znany kaszt. księski. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Andrzej* z Buku (XVI/XVII w.) proboszcz kościoła św. Krzyża w Poznaniu. Przyczynki: Nowacki II s. 652.

Andrzej* z Chojnicy (XIV w.) archidiakon pozn. AW: 61. Przyczynki: Nowacki II s. 293.

Andrzej* z Danaborza (XV w.) kaszt. kamieński, woj. kaliski. Słowniki: PSB; Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Andrzej* z Drążna (XV/XVI w.) pisarz grodzki pozn., opat trzemeszeński. Słowniki: PSB; WSB; Gąsiorowski Notariusze.

Andrzej* z Działoszyc (zm. w I poł. XVI w.) prof. Akademii Lubrańskiego w P. Przyczynki: Nowacki II s. 683.

Andrzej* z Gorazdowa (XV w.) kaszt. zbąszyński. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Andrzej* z Iwanowic h. Poraj (zm. 1482?) kan. i archiakon gnieźn., kan. pozn. Słownik: Jabłońska Kapituła s. 137-8. 

Andrzej* z Jackowa s. Dziersława (zm. 1451) pisarz konsyst., kan. i oficjał gnieźn. Słowniki: Gąsiorowski Notariusze. Źródła: KDW VIII nr 808. -- Bullarium V nr 81. Biografie: Czyżak Kapituła s. 313-4.

Andrzej* z Jarocina (XV w.) mistrz i rektor szkoły paraf. św. Marii Magdaleny w P. Przyczynki: Nowacki II s. 670.

Andrzej* z Kokorzyna (zm. 1435) teolog, pisarz, prof. i rektor Akademii Krak. Słowniki: Nowy Korbut; EK; Filozofia w Polsce; WSB. Biografie: P. Sczaniecki: A. z K., rektor Akademii Jagiellońskiej, Wielkopolanin. Przew. Kat. 54: 1964 s. 158. Przyczynki: M. Markowski: Poglądy filozoficzne A. z K. Studia Mediewistyczne 6: 1964 s. 55-136 [m. in. katalog dzieł A. z K.]. -- Księga pamiątkowa UAM w P. dla uczczenia 600-lecia założenia UJ. P. 1965 s. 67-8, 144, 151-2. -- Hist.nauki. -- M. Zahajkiewicz: Msza św. w Polsce przed Soborem Trydenckim w świetle rodzimych komentarzy. [W:] Textus et studia historiam theologiae in Polonia excultae spectantia. T. 1. Wwa 1971 nr 2. Artykuły: ^+Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii PAN II s. 3-51.

Andrzej* z Koszanowa (XIV w.) podkomorzy, kaszt. kaliski, pozn., star. gen. Wlkp.? Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Andrzej* z Krakowa (zm. 1398) bp sufragan gnieźn., bp wileński. Słowniki: EK; Biskupi.

Andrzej* z Kruszyna (zm. ok. 1426) kancl. abpa Wojciecha Jastrzębca, pleban w Słupcy. Słowniki: Gąsiorowski Notariusze. Źródła: KDW V nr 371, VII nr 729. -- Bullarium IV nr 497.

Andrzej* z Łuczyc (zm. po 1354 r.) prof. prawa kan., notariusz i kanclerz  Jakuba Świnki. Słownik: Jabłońska Kapituła s. 138-9.

Andrzej* z Nieprześni h. Gryf (zm. 1446) kan. gnieźn., pleban w Mogilnie, oficjał krak. Przyczynki: Czyżak Kapituła s. 316.

Andrzej* z Opalenicy (zm. 1496) notariusz publ., kan. kruszwicki, pleban w Kopanicy, bp sufragan gnieźn. Słowniki: Opalenicki SB I; Gąsiorowski Notariusze; Biskupi. Źródła: KDW n. s. I nr 221. Przyczynki: Nowacki II s. 445, 460, 470. -- Z. Duda [i in.]: Materialy do kalendarium dziejów Opalenicy. Opalenica 1887 s. 8.

Andrzej* z Pakości (XV w.) pleban w Kwieciszewie i Słupcy, notariusz publ. Słowniki: Gąsiorowski Notariusze. Źródła: KDW VII nr 736, VIII nr 808.

Andrzej* Grzymała z Poznania (ok. 1420-1466) astronom, lekarz, prof. Akademii Krak., prepozyt pozn. kolegiaty Marii Magdaleny. Słowniki: PSB; EK; SPKP; WSB. Źródła: Catalogus codicum BJ V sygn. 679, 695, 707; VI sygn. 797, 800, 805, 809, 832, 839, 846, 848; VII sygn. 1205. Biografie: A. Birkenmajer: A. G. z Poznania, astronom i lekarz z XV wieku. KHNT 3: 1958 s. 409-22. Przyczynki: J. Zathey: Biblioteka Jagiellońska w latach 1364-1492. [W:] Historia BJ 1364-1775. T. 1. Kr. 1966 s. 114-7. -- Hist. nauki.

Andrzej* ze Stróży (zm. 1485?) archidiakon uniejowski. Słowniki: Jabłońska Kapituła s. 121.

Andrzej* z Szamotuł  - zob. Szamotulski Andrzej.

Andrzej* z Wiślicy (zm. 1356) prepozyt pozn., kan. gnieźn., bp pozn., kapelan Władysława Łokietka. Słowniki: EK; Biskupi. Biografie: Nowacki II s. 70-1.

Andrzej* Ciołek z Żelechowa (zm. 1436) podkomorzy sandomierski, star. gen. Wlkp. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Andrzej* z Żerkowa (XIV w.) kaszt. śremski. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Andrzejak* Antoni (1913-1987) chemik, prof. UP/UAM. Biografie: Spraw. Zarządu PTPN 1987-1989 s. 23.

Andrzejczak* Lucjan (1940-2001) ks. Słowniki: SBWP-W II.

Andrzejewicz* Antoni (1837-1907) kan., bp sufragan gnieźn., rektor semin. duch. w Gnieźnie. AW: 71. Słowniki: PSB; EK; Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785-1803-1918. Berlin 1983; Księża; AMM; SBWP-W I;  Przyczynki: Nowacki II s. 719. -- Klanowski s. 163. -- Zieliński Wykonanie s. 34, 40-1. -- J. Wróblewski: Polskie biblioteki ludowe w zaborze pruskim i na terenie Rzeszy Niemieckiej w latach 1843-1939. Olsztyn 1975 s. 275.

Andrzejewicz* (Andrzejowicz) Józef (1665-1739) ks., jezuita, prof. filozofii w Kaliszu. Słowniki: EWoJ; Teolodzy.

Andrzejewski* Adam Leon (1880-1942) ks., społecznik. Słowniki: Martyrol; Księża. Biografie: S. Szczeblewski: Ks. L. A. Kronika Diecezji Włocławskiej 48: 1965 s. 281-2. Przyczynki: J. Domagała: Ci, którzy przeszli przez Dachau. Wwa 1957 s. 67. -- E. Weiler: Die Geistlichen in Dachau, sowie  anderen Konzentrationslagern und Gefängnissen. Mödling 1971 s. 106.

Andrzejewski* Antoni (1900-1918) powstaniec wlkp. ze Stęszewa. Słowniki: WSB; Anders. Przyczynki: J. Szurek: A. A. powstaniec wielkopolski. Wieści Stęszewskie 1992 nr 3 s. 10-1. -- J. Marciszewski: Ofiara nie poszła na marne. Gaz. Pozn. 1996 z 05. 01 s. 12. Artykuły: ^+Gł. Wlkp.  1965 nr 223.

Andrzejewski* Czesław (1885-1943?) skarbnik Tow. Wykładów Naukowych w Poznaniu. Słowniki: PTPN.

Andrzejewski* Czesław (1900-1962) adwokat, działacz społeczny. Słowniki: SBWP-W II. Biografie: M. Leśniczak: Cz. A. (01.07.1900-02.11.1962). [W:] 75-lecie działalności Zrzeszeń Prawników w Kaliszu. Kalisz 1982 s. 3.

Andrzejewski* Franciszek (1847-1901) szewc, działacz ludowy. AW: 73. Słowniki: PSB. Przyczynki: J. Wojciak: Walka polityczna w wyborach do parlamentu Rzeszy i Sejmu pruskiego w Poznańskiem w latach 1898-1914. Wwa [i in.] 1981 s. 39-40, 43, 49-50, 169.

Andrzejewski* Franciszek (zm. 1928) architekt. Słowniki: PTPN.

Andrzejewski* Ignacy (1844-1905) działacz społ., powstaniec 1863. AW: 74. Słowniki: PSB.

Andrzejewski* Ignacy ( + ) powstaniec wlkp. Przyczynki: I. Andrzejewski: Wspomnienia kościańskiego skauta z lat 1918-1919. Z dziejów ruchu młodzieżowego 2: 1979 s. 47-56. -- J. Z.: Podwójna śmierć powstańca. Pan. Leszcz. 1994 nr 4 s. 9.

Andrzejewski* Józef (1884-1952) aktor, reżyser. Słowniki: Sł. Teatru; WSB. Przyczynki: J. Koller: Gawędy teatralne. P. 1962 s. 169.

Andrzejewski* Kazimierz (1908-1942) ks. Słowniki: Martyrol.; AMM. Artykuły: ^+RAP 1947.

Andrzejewski* Ludwik (1902-1944) działacz KPP, członek antyhitlerowskiego ruchu oporu.  Słowniki: WSB; Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 1. Wwa 1978. Przyczynki: XX rocznica powstania PPR. P. 1962 s. 95. -- L. Gomolec: Z lat walki powiatu poznańskiego. P. 1962 s. 33, 35-6, 45. -- Bereziacy. Wwa 1965 s. 468. -- Komuniści. Wwa 1969.

Andrzejewski* Marian (1882-1962) architekt. Słowniki: WSB; PTPN; Inowr. SB I; AMM; Szamotulanie; Członkowie tajnych tow. Biografie: S. Wieliczko: Wspomnienie pośmiertne o prof. M. A. Z żałobnej karty. KMP 30: 1962 nr 2 s. 90-1, il. Przyczynki: W. Czarnecki: Rys historyczny zrzeszeń architektów polskich w P. w okresie międzywojennym. P. 1970. -- Boras, Trzeciakowski. -- Zakrzewski. -- K. Sobkowicz: Architekci wielkopolscy. Cz.1. P. 1988 s. 8, 10, 39-40, 42-3, 48-55, 57-60, 66, 81, 100, 104, 108, 122, 124, 135, 138, 140-4, 146-9, 152-4, 156, 162.

Andrzejewski* Mieczysław (1884-?) komendant Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego, kpt. W.P. Słowniki: SBPW. Przyczynki: A. Czubiński:  Powstanie wielkopolskie. P. 1978. -- B. Polak: Konspiracja polska w Poznaniu ( 1912-1918). KMP 1984 nr 3-4 s. 81-96.

Andrzejewski* Pius (1875-1926) ks. Słowniki: PTPN.

Andrzejewski* Roman (1888-1964) działacz ruchu związkowego i robotniczego. Słowniki: WSB; Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 1. Wwa 1978. Biografie: H. Gościański: R. A. - działacz ruchu robotniczego. [W:] Sławni Gostynianie. Kalendarz 1987. Gostyń 1986 s. 2-3, il. Przyczynki: A. Czubiński [i in.]: Z rewolucyjnych tradycji Poznańskiego w latach 1919-1938. P. 1959 s. 20, 123, 127, 131. -- A. Czubiński [i in.]: Klasowy ruch robotniczy w Wielkopolsce 1918-1928. P. 1963 s. 165, 199, 232.

Andrzejewski* Stanisław (1908-1979) energetyk, prof. Politechniki Warszawskiej. Słowniki: SBWP-W I.

Andrzejewski* Stanisław (1910-?) dermatolog, internista, uczestnik wojny 1939, radny P. i woj. pozn. Słowniki: AMM.

Andrzejewski* Wacław (1879-1919) powstaniec wlkp. Słowniki: Anders.

Andrzejewski* Stefan Marian (1899-1996) ppłk. WP, powstaniec wlkp. Słowniki: SBPW..

Andrzejewski* Zdzisław (1901-1976) naucz. fizyki, propagator żeglarstwa. Słowniki: AMOstr. z. 9.

Angermann* August  (XIX/XX w.) pastor gmin ewangelickich w Wlkp. Przyczynki: Rogall Geistlichkeit s. 261.

Anioła* Teodor (1925-1993) piłkarz. Przyczynki: A. Kwilecki: T. A. (1925-1993). Król strzelców piłkarskich. [W tegoż:] Silva rerum. P. 2007 s. 31-9.

Anioła* Wojciech (1897-1940) ks., powstaniec wlkp. Słowniki: Członkowie tajnych tow.

Ankiewicz* Mieczysław (1889-1920) podchorąży WP, powstaniec wlkp. Słowniki: Kawalerowie VM. T. II, cz. 1.

 

Ankiewicz* Tadeusz (1859-?) budowniczy. Słowniki: PTPN.

 

Annus* Ludwik ( + ) rajca miejski w P. Źródła: Katalog zbiorów MN [w P.]. T. 8. P. 2005 nr 388.

Anschütz* Ottomar (1846-1907) leszczyński fotograf, zwany ojcem kina - twórca tzw. szybkowizjera, prototypu kinematografu, dzięki czemu jako pierwszy wyświetlał obrazy w ruchu. Biografie: D. Rosell: Faszination der Bewegung. O. A. zwischen Photographie und Kino. Basel, Frankfurt am Main 2001.

Antczak* Antoni (1890-1952) działacz polit., Okręgowy Delegat Rządu RP na Pomorze. Słowniki: Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. Wwa 1978; SBKS; Kunert Słownik II; Konsp. pomor.; Kto był kim; SPKP Supl. [I]; Posłowie. Biografie: K. Popiel: Na mogiłach przyjaciół. Londyn 1966 s. 43-5. -- R. Wapiński: Zasłużeni Pomorzanie w latach II wojny światowej. Wr. 1984 s. 9-13. Przyczynki: R. Wapiński: Działalność Narodowej Partii Robotniczej na terenie województwa pomorskiego w latach 1920-1930. Gdańska 1962. -- E. Duraczyński: Stosunki w kierownictwie podziemia londyńskiego 1939-1943. Wwa 1966. -- K. Ciechanowski: Ruch oporu na Pomorzu Gdańskim 1939-1945. Wwa 1972. -- J. Hoppe: Wspomnienia, przyczynki, refleksje. Londyn 1972. -- S. Korboński: Polskie państwo podziemne. Paryż 1975. -- J. M. Majchrowski: Stronnictwo Pracy. Kr. 1975 s. 29, 59, 61-2. -- K. Turowski: Dzieje Stronnictwa Pracy w latach 1945-1946. Chrześcijanin w Świecie 1982 nr [1] s. 32-3, 43, 45-6. -- A. Andrusiewicz: Stronnictwo Pracy 1937-1950. Wwa 1984 passim. -- K. Turowski: Historia ruchu chrześcijańsko-demokratycznego w Polsce 1864-1946. Wwa 1989. -- W. Bujak: Historia Stronnictwa Pracy 1937-1946-1950. Wwa 1988.

Anna* Piastówna (1253-?) c. Przemysła I, ksieni cysterek w Owińskach. Słowniki: Borkowska I s. 63-4.

Anna* Piastówna (1276-?) c. Bolesława Pobożnego, klaryska. Słowniki: Borkowska I s. 21.

Anna* z Kijewic (XV w.) przeorysza norbertanek w Strzelnie. Słowniki: Borkowska I s. 175.

Antczak* Józef ( + ) powstaniec wielkopolski. Przyczynki: A. J. Czternastoletni ułan [z Kalisza]. Rozm. B. A. Ziemia Kaliska 1990 nr 34 s. 7 [uczestnik walk w l. 1918-1920].

Antkowiak* Franciszek (1858-1930) dyr. Kasy Chorych w Środzie. Biografie: Cmentarz średzki s. 192.

 Antkowski* Ferdynand (1914-1962) językoznawca, doc. UP. Biografie: Cz. K.: F. A. Spraw. PTPN 1962 nr 2 s. 193-4. Przyczynki: Nauka w Wlkp. s. 500, 515, 516, 542, 544, 549, 550, 556.

Antoni* Świadek (1909-1945) bł., ks. w Kępnie. Przyczynki: H. Tyszkiewicz: Kępnianin na ołtarze. Tyg. Kęp. 1994 nr 6 s. 4. -- H. Tyszkiewicz: Kapłan z Kępna beatyfikowany. Tyg. Kęp. 1999 nr 15 s. 4, 6.

Antoni* - zob. Tuni opat pustelni benedyktyńskiej w Międzyrzeczu.

Antoni* (zm. ok. 1476) bp sufragan gnieźn., franciszkanin. AW: 79. Słowniki: Biskupi.

Antoniewicz* Adam (1888-1944) powstaniec wielkopolski. Słowniki: J. Jajor: Jarocińscy powstańcy wielkopolscy. Kalisz 2005.

Antoniewicz* Bolesław (1837-1905) ks., działacz społ. i niepodl. AW: 81. Słowniki: PSB; EK; PTPN; Księża; AMM; SBWP-W I. Przyczynki: Jakóbczyk Studia II s. 116-7. -- Klanowski s. 163. -- Zabór pruski w powstaniu styczniowym. Materiały i dokumenty. Wr. 1968 s. 100, 289. -- Wielkopolska Szkoła Edukacji Narodowej. Wr. 1970 s. 193. -- Kościół W. Ks. Pozn. s. 379-80.

Antoniewicz* Franciszek  (1818-1873) lekarz, działacz społ., powstaniec 1846 i 1848. AW: 82. Słowniki: PSB; AMM; SLek. I. Przyczynki: G. Kusztelak: Polacy na studiach lekarskich w Berlinie (1810-1918). AHFM 1972.

Antoniewicz* Jan Teodor (1862-1921) lekarz. Słowniki: SLek. I.

Antoniewicz* Karol Bołoz (1807-1852) ks. AW: 84. Słowniki: PSB; EK; Nowy Korbut; EWoJ. Biografie: J. Poplatek: Ks. K. B.-A. TJ (1808-1852). Ateneum Kapłańskie 55: 1957 z. 3 s. 447-54. -- K. Drzymała: Ks. K. A. TJ. Homo Dei 27: 1958 nr 1 s. 21-7.

Antoniewicz* Mikołaj (1715-1763) ks., jezuita, prefekt drukarni w Kaliszu. Słowniki: EWoJ.           Przyczynki: Drukarze III cz. 1 s. 35.

Antosz* Patrycjusz (1882-1966) kapelan Legionów, wikary konwentu reformatów w Koninie. Słowniki: W. K. Cygan: Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik biograficzny. T. 1. Wwa 2005. Przyczynki: W. K. Cygan [i in.]: „Dla Ciebie, Polsko, krew i czyny moje!...” Duszpasterstwo wojskowe Legionów Polskich. Wwa 1997. -- A. Krasicki: Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914-1916. Wwa 1988. -- K. Nowina-Konopka: Wspomnienia wojenne kapelana II Brygady Legionów Polskich. Wwa 1993. --  J. Dunin-Brzeziński: Rotmistrz Legionów Polskich. Wspomnienia z lat 1914-1919. Pruszków 2004.

Antoszewicz* (Antosiewicz) Józef Kalasanty (zm. 1819) ks., nauczyciel gimn. AW: 86. Słowniki: Nauczyciele MM. Przyczynki: L. Słowiński: Nie damy pogrześć mowy. Wizerunki pedagogów poznańskich XIX wieku. P. 1982 s.20, 39, 88.

Anuszczyk* Jan (XVII) snycerz w P. Słowniki: SAP I oraz Uzupełnienia i sprostowania do t. I.

Anzelm* Polak (XV/XVI w.) bernardyn, podróżnik. Słowniki: PSB; Nowy Korbut. Przyczynki: S. Kościałkowski: Polacy a Liban i Syria w toku dziejowym. Bejrut 1949. -- B. Baranowski: Znajomość Wschodu w dawnej Polsce do XVIII wieku. Łódź 1950. -- I. J. Kračkowski: Očerki po istorii russkoj arabistyki. Moskva 1950. -- B. Olszewicz: Geografia polska w dobie Odrodzenia. Materiały Sesji Naukowej PAN 25 -30 października 1953. T. 2: Historia nauki. Cz. 2. Wwa 1956 s. 350. - S. A. Korwin: Stosunki Polski z Ziemią Świętą. Wwa 1958 s. 70-3.

Apolinarski* Ludwik (1919-1979) lekarz, działacz społ. Słowniki: SBL. Przyczynki: E. Waszyński [i in.]: Historia szpitali leszczyńskich w zarysie . Leszno 1984 s. 224-5.

Appelt* Kazimierz (1916-1997) dyr. zakładów „Centra” w P. Biografie: Spraw. Zarządu PTPN 1996-1998 s. 25.

Appold* (zm. po 1893) skrzypek, dyrygent orkiestr teatralnych i symfonicznych. Słowniki: Dyrygenci.

Arciszewski* Eliasz (zm. ok. 1630) krzewiciel arianizmu. AW: 91. Słowniki: PSB; EK; WSB. Przyczynki: L. Chmaj: Bracia polscy. Ludzie. Idee. Wpływy. Wr. 1957. -- Studia nad arianizmem. Pod red. L. Chmaja. Wr. 1959. -- Dz. Wlkp. I.

Arciszewski* Jakub (1470-1533) humanista, prof. i rektor UJ. AW: 93. Słowniki: PSB; EK; WSB. Przyczynki: Hist. nauki.

Arciszewski* Krzysztof (1592-1656) gen. artylerii, pisarz. AW: 94. Słowniki: PSB; SBL; Architekci; SBTech. III; Nowy Korbut; Urzędnicy centralni Spisy; WSB. Biografie: J. B. Rychliński: Polski geniusz morski. Młodzież Morska 1946 nr 4-5. -- J. B. Rychliński: Słowo o admirale A. Wwa 1947, 77 s. R: J. E. Płomieński, Nowiny Literackie 1: 1947 nr 15 s. 4. -- E. Czapski: Dziwne dzieje K. A. Ostatnie Wiadomości 6: 1953 nr 31. -- S. Sierecki: Admirał A. Wwa 1953, 62 s., il. R: F. Walicki, Morze 1953 nr 6 s. 30. -- M. Rusinek: Wódz i wygnaniec. O K. A. i jego czasach. Wwa 1957. -- E. Fischlowitz: Cristóforo A. Rio de Janeiro 1959, 155 s. -- +M. Paradowska: K. A. Admirał wojsk holenderskich w Brazylii. Wr.-Wwa 2001. -- E. Śliwiński: Generał K. A. (1592-1656) - życie i dzieło. Grot 2001 nr 11 s. 58-103. Przyczynki: J. Dür-Durski: Arianie polscy w świetle własnej poezji. Wwa 1948. -- T. Kałkowski: [O medalu ku czci K. A.]. Zapiski Numizmatyczne 1949 nr 2 s. 14. -- J. Pertek: Pierwszy Polak bada tajemnice głębin morskich. Nowy Świat 1952 nr 18 s. 1. -- J. Dworzaczkowa: Zbyt beztroski stosunek do prawdy historycznej. Problemy 1955 nr 10. R: M. Rusinek. Problemy 1955 nr 12. T. Jodełka. Problemy 1956 nr 1. -- J. Dworzaczkowa: Czy powieściopisarz może uchylić się o odpowiedzialności za wiedzę, jakiej dostarcza czytelnikowi ? Problemy 1956 nr 2. -- J. Pertek: Polacy na szlakach morskich świata. Gdańsk 1957. -- T. Nowak: Polska technika wojenna XVI-XVII w. Wwa 1970. -- M. Paradowska: XVII-wieczna relacja K. A. jako źródło badań nad wierzeniami Indian wybrzeża Brazylii. Etnografia Polska 16: 1972 z. 2 s. 151-70.  -- Cz. Hernas: Barok. Wwa 1973 [i wyd. nast.]. -- A. Liebfeld: Polacy na szlakach techniki. Wwa 1985. -- M. Paradowska: Przyjmij laur zwycięski. Katowice 1987.

Arculario* Francesco (zm. 1752) malarz włoski działający w Rydzynie. Słowniki: SAP I. Przyczynki: W. Dalbor: Związki Wielkopolski i Śląska w architekturze 2 poł. XVIII w. Prace Komisji Historii Sztuki Akademii Umiejętności w Krakowie 1952 s. 42-3.

Arendt* Antoni (1832-1903) ks., działacz patriot. AW: 97. Słowniki: PTPN; Księża. Przyczynki: Zieliński Wykonanie s. 53-4.

Arendt* Antoni Jan (1802-1872) ks., społecznik. AW: 98. Słowniki: PSB; EK. Przyczynki: R. Hajduk, S. Ziemba: Ludzie ziem zachodnich i północnych. Wwa 1962 s. 16.

Arendt* Juliusz (ok. 1854-?) konstruktor fortepianów. Słowniki: SBWP-W II.

Arendt* Stanisław (1843-1868) kupiec, powstaniec 1863. Słowniki: AMM.

Argiglobyn* Jerzy (XVI w.) ks. Słowniki: Nowy Korbut.

Arkembold* z rodu Zarembów (zm. ok. 1293) woj. gnieźnieńsko-kaliski. Słowniki: WSB; SBWP-W I; Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy. Przyczynki: K. Jasiński: Rola polityczna możnowładztwa wielkopolskiego w latach 1284-1314. RH  29: 1963 s. 221-2. -- R. Grygiel: Zarembowie z Jarocina w świetle źródeł archeologicznych i historycznych. Łódź 1994 s. 50 i n.  Artykuły: ^Zapiski Hist. 21: 1956 z. 1-2 s. 218; 26: 1961 s. z. 4 s. 93. -- ^+Prace Komisji Hist. Bydgoskiego Tow. Naukowego. T. 11. B. 1975 s. 109-10, 127.

Arkuszewska* Katarzyna (zm. 1646) ksieni klarysek w Gn. Słowniki: Borkowska I s. 27.

Arndt* Jan (1827-1881) społecznik. AW: 101. Słowniki: PSB; PTPN.

Arndt* Edward (1828-1921) nauczyciel w Kaliszu. Przyczynki: Małyszko Cmentarze s. 107.

Arndt* Maksymilian Walenty (1881-1930) ks., działacz oświat. i niepodl. Słowniki: Księża.  Przyczynki: Udział duch. s. 82, 101. -- Wróblewski s. 275.

Arnim*-Boitzenburg Adolf Heinrich Graf von (1803-1868) nadprezydent Poznania. AW: 104. Słowniki: NDB; Die preussischen Oberpräsidenten 1815-1945. Hrsg. von K. Schwabe. Boppard 1981; B. Haunfelder: Biographisches Handbuch für das Preussische Abgeordnetenhaus 1849-1867. Düsseldorf 1994 s. 48; Balde. Biografie: [W:] Deutsches Familienarchiv. Bd. 137-140. Neustadt an der Aisch 2002 s. 421-6, il., tabl. 105. Przyczynki: H. H. Hahn: Baron H. von A. a sprawa polska w marcu 1848 roku. [W:] Henryk Wereszycki (1898-1990). Historia w życiu historyka. Red. E. Orman [i in.]. Kraków 2001.

Arnold* I (zm. 1186) kan. pozn. i gnieźn., bp pozn. Słowniki: P. B. Gams: Series episcoporum Ecclesiae Catholicae. Gratz 1957 s. 354; Biskupi; Maciejewski Episkopat s. 253. Źródła: Kat. biskupów s. 16, 101. Biografie: Nowacki II s. 51.

Arnold* II (zm. 1211) bp pozn. Słowniki: PSB; EK; P. B. Gams: Series episcoporum Ecclesiae Catholicae. Gratz 1957 s. 354; Biskupi; Maciejewski Episkopat s. 254-5.  Biografie: Nowacki II s. 53-4.

Arnold* Beniamin  (zm. 1743) burmistrz Leszna. Słowniki: PSB; WSB.

Arnold* Eugeniusz (1866-1935) lekarz. Słowniki: SLek. I. Biografie: E. Andrysiak:  Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. [W:] Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Z. 5. Kalisz 1999.  

Arnold* Eugeniusz (ur. 1912) lutnik. Słowniki: Z. Szulc: Słownik lutników polskich. P. 1953; SMP.

Arnold* Georg Christian (1747-1827) lekarz, historyk medycyny. Słowniki: PSB; SBL; J. Szturc: Ewangelicy w Polsce. Bielsko-Biała 1998. Przyczynki: T. Ostrowska: Przedstawiciele nauk medycznych i ich działalność naukowa w Towarzystwie Warszawskim Przyjaciół Nauk (1800-1832). Wr. 1982. -- E. Szulc: Cmentarze ewangelickie w Warszawie. Wwa 1989 s. 160.

Arnold* Jan Daniel (1671-1709) lekarz. Słowniki: PSB; WSB. Przyczynki:  Hist. nauki. -- G. Kusztelak: Polacy na studiach lekarskich w Berlinie (1810-1918). AHFM 35: 1972 z.1/2 s. 30.

Arnold* Jerzy Chrystian (1747-1827) lekarz, pisarz. AW: 109. Słowniki: PSB; SPKP; SBP; WSB.   Biografie: E. Waszyński: J. Ch. A. (111747-1827). Fragmenty z dziejów kultury lekarskiej dawnego Leszna. RLeszcz. 7: 1985 s. 273-82. Przyczynki: J. Korpała: Dzieje bibliografii w Polsce. Wwa 1969 s. 103. -- S. Konopka: Polska bibliografia lekarska dziewiętnastego wieku. T. 1. Wwa 1974 s. 95-7.

Arnold* Krzysztof (1666-1727) pastor luterański, obrońca praw dysydentów. Słowniki: PSB; EK.

Arnold* Ludwik I (1873-1938) lutnik. Słowniki: Z. Szulc: Słownik lutników polskich. P. 1953; SMP.

Arnold* Ludwik II (1900-?) lutnik. Słowniki: Z. Szulc: Słownik lutników polskich. P. 1953.

Arnold* Marcin (zm. 1685) pedagog. AW: 111. Słowniki: PSB.

Arnold* Mateusz (1802-1875) prawnik, ziemianin. Słowniki: Gerber Studenci s. 4-5; Szkoła Kaliska.

Arnold* Mikołaj (1618-1680) teolog ewang., prof. na uniwersytetach holenderskich. AW: 112. Słowniki: PSB: WSB. Przyczynki: Hist. nauki. -- K. Żmuda-Liszewska: Trzy portrety polskich profesorów z XVII w. w zbiorach holenderskich. BHSz. 41: 1979 nr 4 s. 339-46, il., rés.

Arnold* Samuel (1675-1711) rektor szkoły w Lesznie. Słowniki: PSB.

Aronsohn* Lewin Louis (1850-1928) bankier, poseł do parlamentu pruskiego, honorowy obywatel B. Słowniki: Loewenthal Juden; Tezlaff; Mann Handbuch; BSB I (i fot.); Balde. Przyczynki: Calendarium s. 90. -- E. Hamburger: Juden im öffentlichen Leben Deutschlands [...] 1848-1918. Tübingen 1968 s. 373-4. -- G. Ohlhoff: Bromberger Ehrenbürger. Bromberg 1968 nr 27 s. 6-7. -- G. Ohlhoff: Brombergs Ehrenbürger. [W:] Aus Brombergs Vergangenheit. Wilhelmshaven 1973 s. 90-1. -- G. Ohlhoff: Der Bildhauer Ferdinand Lepcke 1866-1909. Bromberg 1982 nr 69 s. 2. -- G. Meinhardt: Der Wasserbau. [W:] Aus Brombergs Vergangenheit. Wilhelmshaven 1973 s. 122. -- J. Wojciak: Walka polityczna w wyborach do parlamentu Rzeszy i Sejmu pruskiego w Poznańskiem w latach 1898-1914. Wwa [i in.] 1981 s. 88-9, 158-9, 176, 180, 184. -- E. Zabel: Ein Bromberger Kunstwerk die Bogenspannerin in Wilhelmshaven. Bromberg 1982 nr 69 s. 1-2. -- W. Samel: Bromberger Stiftungen und Schenkungen. Bromberg 1992 nr 98 s. 12. 

Arski* Jan (1905-?) bokserski mistrz Polski. Źródła: Boniecki Fotografie.

Arter* Friedrich (XIX/XX) prawnik. burmistrz Inowrocławia. Słowniki: Inowr. SB IV. Przyczynki: J. Aleksandrowicz: Rozwój spółdzielczości mieszkaniowej w Inowrocławiu w latach 1920-1970. Ziemia Kujawska 1971 s. 121. -- Dzieje Inowrocławia. Red. M. Biskup. T. 1. Wwa [i in.]1978 s. 310.

Arystow* Eliasz (1874-1953) nauczyciel. Slowniki: Szamotulanie.

Aschenborner* Michał (zm. 1637) pedagog, poeta. AW: 117. Słowniki: PSB.

Asnyk* Adam Prot, krypt. i pseud.: A, a-k, Asn ADAM, El, Ely, E-ly, E...ly, El-y, E...y, El...Y, El...y Jan, Stożek, Jan Stożek, El...Jan Stożek, Jan E...ly, Stożek, Y, y (1838-1897) poeta, dramaturg, dr filozofii, podróżnik, taternik. Słowniki: PSB; Nowy Korbut; WSB; SBWP-W I; Dawni pisarze; Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Red. J. Krzyżanowski [i in.]. T. 1. Wwa 1984; W. Słabczyński, T. Słabczyński: Słownik podróżników polskich. Wwa 1992; EK; Radwańska-Paryska Z., Paryski W. H.: Wielka encyklopedia tatrzańska. Poronin 1995; Szkoła Kaliska. Źródła: A. A.: Z niedrukowanej korespondencji. Wyd. E. Jankowski. PLit. 42: 1951 z. 3/4 s. 1057-67 [z E. Orzeszkową]. Biografie: A. Kasprowicz: Szkic literacki. A. A. Odnowa 1946 nr 26. -- W. Hahn: W 50 rocznicę śmierci Asnyka.. Polonista 1947 z. 1-3. -- J. Krzyżanowski: A. A. - poeta czasów niepoetyckich. Zeszyty Wrocławskie 1947 nr 4. --  A. J. Mikulski: A. A. Wwa 1948. -- M. Kridl: Literatura polska 19 wieku. A. A. 1838-1897. Poradnik dla Nauczycieli 1949 z. 5-6. -- (L): A. A. Kalendarz Ziemi Kaliskiej 1958 s. 76, 78, 80, il. -- H. Sutarzewicz: Asnyk znany i mniej znany. Ziemia Kaliska 1958 nr 7, 8, 12. -- A. Nofer: A. A. 1838-1897. [W:] Obraz literatury polskiej XIX i XX w. Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. T. 1. Wwa 1963 s. 165-209. -- M. Szypowska: A. znany i nieznany. Wwa 1971, 882 s., 80 tabl., bibliogr. -- Z. Przybyła: A. i Konopnicka. Częstochowa 1997, 223 s. Przyczynki: J. Budkowska: Spóźniony romantyk. Tyg. Warszawski 1947 nr 49 s. 4-5. -- A. J. Mikulski: Asnykowskie wspominki. Tyg. Powsz. 1947 nr 31. -- A. Mikulski: A. - a Czesi i Słowiańszczyzna. Życie Słowiańskie 3: 1948 nr 3-4 s. 113-6. -- M. Malkiewicz-Strzałkowa: Asnyk i Baudelaire. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU 1950 nr 22. -- M. R. Mayenowa: Język liryki pozytywistycznej. [W:] Pozytywizm. Cz. 1. Wr. 1950 s. 501-442. -- T. Mikulski: „Sukienkę miała w paseczki” [geneza wiersza A. A.]. Teatr 1952 nr 17 s. 12-3. -- J. Piasecki: A. A. poeta myśli. Życie Słowiańskie 1952 nr 8. -- A. Bogusławski: Sienkiwicz i Asnyk. Wiadomości 1956 nr 29. -- J. Chwilczyńska: Kalisz w życiu i twórczości A. A. Ziemia Kaliska 1957 nr 4. -- K. Jabłońska: A. A. - działacz oświatowy. Głos Nauczycielski 1958 nr 38. -- H. Barycz: Śladami wędrówek włoskich A. A. PHum. 1960 nr 6 s. 113-35. -- E. Sabik: Iwan Bunin - tłumacz A. A. Slavia Orientalis 1960 nr 3. --T. Z. Bednarski: Jak A. zatknął sztandar TT [Towarzystwa Tatrzańskiego] na Giewoncie. Tempo 15: 1962 nr 25 s. 3. -- Z. Szweykowski: Liryka A. a pozytywizm polski. [W tegoż:] Nie tylko o Prusie. P. 1967 s. 168-83. -- B. Osmólska-Piskorska: Debiut poetycki A. A. [W:] Księga pamiątkowa ku czci K. Górskiego. Toruń 1967. -- K. M. Kujew: Recepcja twórczości A. A. w Bułgarii. [W:] Literatura, komparatystyka, folklor. Księga poświęcona J. Krzyżanowskiemu. Wwa 1968 s. 520-6. -- H. Sutarzewicz: A., Konopnicka i Dąbrowska w Kaliszu. Wwa 1977, 107 s. -- H. Sutarzewicz: Kalisz literacki. [W:] Dz. Kal. s. 482-8. -- H. Sutarzewicz: Kalisz w literaturze. Kalisz 1984 s. 14-5. -- A. Baczewski: Twórczość A. A. Rzeszów 1984, 352 s., bibliogr. [w wyborze]. -- M. Jędrzejak: Nie tylko A. i Dąbrowska. Gaz. Pozn. 1986 nr 237 s. 11, il. -- Z. Mocarska-Tycowa: Wyobraźnia kataklizmem zniewolona. Z liryki patriotycznej A. A. Lublin 1986. -- Z. Mocarska-Tycowa: Wybory i konieczności. Poezja A. wobec gustów estetycznych i najważniejszych pytań swoich czasów. Toruń 1990, 190 s. -- A. Baczewski: Poezja A. A. Rzeszów 1991. -- K. Sieniawski: Wiersze A. A. Wwa 1994. -- J. Durden: A. A. - poeta i człowiek gór.  W setną rocznicę zgonu. Pam. Pol. Tow. Tatrzań. T. 6. [???] 1997 s. 211-8. -- Przybyła: Asnyk i Konopnicka. Szkice historycznoliterackie. Częstochowa 1997. R:  M. Łapot, Ruch Lit. 1997 z. 5 s. 746-7. -- T. P. Polanowski: Między romantyzmem i pozytywizmem - człowiek. Ethos 1999 nr 4 s. 170-3 [dot. twórczości A. A.]. -- J. Bielawski: Calisiana w filatelistyce. Kalisz 2000. -- B. Bobrowska: Ziarno i nić Ariadny - dwa symbole wyjścia z labiryntu historii w kryptopatriotycznych utworach A. A. i Marii Konopnickiej. Pam. Lit. 2000 z. 2 s. 75-90. --  T. Budrewicz: Asnyk między symbolizmem a socjalizmem.  (Przeoczone konteksty "Szkicu do współczesnego obrazu"). Pr. Polonist. Ser. 55. [???]  2000 s. 81-113. -- W. Janota: Wystąpienie górników kopalni "Królowa Luiza" i utwór A. A. o Zabrzu. Orbis Inter.  2000 nr 2 s. 146-62 [dot. wydarzeń z 1879 r.]. -- A. Kolańczyk: Kalisz. Mała ojczyzna wielkich ludzi. Kalisz 2002, 164 s. [dot. m. in. związków A. A. z Kaliszem].

Asnyk* Kazimierz (1797-1871) oficer WP. Słowniki: W. Śliwowska: Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku. Słownik biograficzny. Warszawa 1998.

Assig* Jerzy Henryk (1671-1744) kaznodzieja, tłumacz, poeta. Słowniki: SBWP-W I. Przyczynki: G. Kryg: Zduny. Od pradziejów do upadku Rzeczypospolitej. P. 1993.

Assmann* Julius Rudolf Friedrich (1868-1939) pastor ewang., superintendent kościoła ewang. reformowanego, niem. działacz społ. i polit. Słowniki: BSB II (i fot.); Balde. Biografie: H. Neubach: A. J. Der Kulturwart 1978 nr 132. Przyczynki: E. E. Dwinger: Der Tod in Polen. Jena 1940 s. 129-30. -- Die polnische Greueltaten an den Volksdeutschen in Polen. Berlin 1940 s. 129, 263. -- 100. Geburtstag von Superintendent A. Bromberg 1968 nr 28 s. 3-4. -- Die Bromberger Abgeordneten in der Deutschen Nationalversammlung in Weimar. Bromberg 1969 nr 29 s. 7. -- G. Meihardt: Evangelische Vereine. [W:] Aus Brombergs Vergangenheit. Wilhelmshaven 1973 s. 210.  -- G. Meihardt: Die Evangelische Kirche. [W:] Aus Brombergs Vergangenheit. Wilhelmshaven 1973 s. 316-20. -- G. Meihardt: Der Marsch nach Lowitsch. [W:] Aus Brombergs Vergangenheit. Wilhelmshaven 1973 s. 443. -- Arbeit des Deutschen Frauenvereins Bromberg. Bromberg 1977 nr 54 s. 5-6. -- G. Ohlhoff: Hundert Jahre Pauluskirche. Bromberg 1978 nr 56 s. 3. -- A. Kleindienst, O. Wagner: Der Protestantismus in der Republik Polen 1918/19 bis 1939. Marburg/Lahn 1985 s. 385. -- Der Bismarckturm zu Bromberg. Bromberg 1986 nr 86 s. 2. -- Hist. B. s. 609. -- M. Romaniuk: Z dziejów masonerii bydgoskiej. Kronika Bydgoska 9: 1988 s. 172. -- H. Rasmus: Pommerellen Westpreussen 1919-1939. München [et al.] 1989 s. 128, 202, 204, 207, 220. -- S. Turowski: Kościół ewangelicko-unijny w Polsce 1920-1939. B. 1990 s. 76, 84, 152, 172, 182, 212, 278-9. -- E. Alabrudzińska: Wyznania protestanckie w Bydgoszczy w okresie międzywojennym (1920-1939). Kronika Bydgoska 14: 1993 s. 139. -- Rogall Geistlichkeit s. 261-2. -- O. Kiec: Die evangelischen Kirchen in der Wojewodschaft Posen (Poznań) 1918-1939. Wiesbaden 1998 s. 219.

Astowa* Wanda ( + ).  Przyczynki: Czy W. A. jest winna śmierci powstańców rozstrzelanych przez Niemców w Kaliszu? Głos Ostrowski 1: 1945 nr 21. -- Ciekawe szczegóły w sprawie A. Głos Ostrowski 1: 1945 nr 22.

Au* Juliusz (1842-1888) dr, ekonomista rolny. AW: 121. Słowniki: PSB; WSB; SBSP; PTPN. Biografie: Dzieje akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce 1919-1969. P. 1970 s. 19-22. Przyczynki:  J. Nou: The Development of  Agricultural Economics in Europe. Uppsala 1967 s. 301-21. -- M. Au: Ze wspomnień o J. A. [W:] Monografie historyczne z dziejów akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce. Roczniki WSR w P. 45: 1970 dodatek s. 47-50, bibliogr. [36 poz.]. -- J. Nou: J. A. i jego wkład do rozwoju nauk ekonomiczno-rolniczych. Roczniki WSR w P. 45: 1970 s. 51-70. -- S. Schmidt: J. A. - niedoceniony polski ekonomista rolny w świetle badań J. Noua. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1970 nr 3 s. 151-5. -- B. Strużek: Rozwój polskiej myśli ekonomiczno-rolniczej 1864-1918. [W:] Zarys polskiej myśli ekonomiczn0-rolniczej do drugiej wojny światowej. Red. A. Żabko-Potopowicz. Wr. 1973 s. 181-302. -- Nauka w Wlkp. s. 407, 424, 769, 993.

Au* Teodor (1843-1911) kupiec. Słowniki: PTPN.

Aubert* Friedrich (1891-1948?) niem. działacz chłopski, osadnik w Siedlecku. Słowniki: Saat und Ernte. Lebensbilder Posener deutscher Landwirte. Hrsg. von H. von Rosen. Rosbach 1978  s. 16-7, fot.

Auerbach* Mannheim (1773-1848) rabin w Ostrowie Wlkp. Słowniki: SBŻO.

Auerhan* Mikołaj (XV w.) złotnik w P. Słowniki: WSB. Przyczynki: Korduba: Nieznany kielich M. A. w farze poznańskiej. KMP 68: 2000 nr 1 s. 43-8.  Artykuły: Prace Komisji Historii Sztuki PTPN. T. 8. P. 1939-1946 s. 265.

Augezdecki* Aleksander (początek XVI w.-1577) drukarz w Szamotułach. Słowniki: PSB; SPKP; WSB; SMP; Szamotulanie. Przyczynki: Z dziejów polskiej kultury muzycznej. Praca zbiorowa.  T. 1. Kr. 1958 s. 110, 119. -- Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. Opr. A. Kawecka-Gryczowa [i in.]. Z. 4 Wr. 1959 s. 17-34, 74, 81, 93, 219-9, 457-9. -- J. Śliziński: Z działalności literackiej braci czeskich w Polsce (XVI-XVII w.). Wr. 1959. --  M. Przywecka:  Drukarstwo muzyczne w Polsce do końca XVIII wieku. Kr. 1969. -- H. Winger: The cover design. The Library Quarterly (Chicago) 43: 1973 nr 4 s. 396-7 [działalność drukarska].

Augustyn * (połowa XV w.) malarz miniaturzysta , handlarz rękopisów. Słowniki: SPKP; SAP I. Przyczynki: M. Walicki: Z problematyki malarstwa wielkopolskiego poł. XV w. (1440-1475). [W:] Wieki średnie. Prace ofiarowane T. Manteufflowi w 60 rocznicę urodzin. Wwa 1962 s. 254.

Augustyn* z Grodziska (zm. 1567) bernardyn, kopista. Słowniki: SPKP.

Augustyn* Józef Franciszek (1902-1981) nauczyciel, działacz społ. i związkowy. Słowniki: BSB II (i fot.). Przyczynki: R. Kozłowski: Polska Partia Robotnicza w województwie pomorskim 1942-1948. B. 1985 s. 248, 252. -- R. Kozłowski: Partie polityczne w województwie pomorskim (1945-1950). Toruń 1991 s. 107, 128, 133, 138-41, 143, 146-8.

Augustyniak* Eugeniusz, pseud. Kruk (1915-1944) działacz ruchu robotniczego, członek antyhitlerowskiego ruchu oporu. Słowniki: WSB; Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 1. Wwa 1978. Przyczynki: XX rocznica  powstania PPR. P. 1962 s. 100, 224. -- L. Gomolec: Z lat walki powiatu poznańskiego. P. 1962 s. 44. -- M. Olszewski: Losy i ludzie podziemnej poznańskiej Polskiej Partii Robotniczej.  KMP 1969 nr 4 s. 57-8.

Augustyniak* Roman (1872-1931) dyr. Średzkiej Kolei Powiatowej. Biografie: Cmentarz średzki s. 192.

Augustyniak* Stanisław (1929-1974) doc. dr fizyki, specjalista w zakresie mechaniki i akustyki, dziekan Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów PP. Słowniki: SBTech. XV. Przyczynki: Politechnika Poznańska i wcześniejsze uczelnie techniczne w Poznaniu. Pod red. W. Dembeckiej. P. 1976. -- 35 lat pracy Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów dla gospodarki Wielkopolski i kraju. Pod red. Z. Kośmickiego [i in.]. P. 1989. -- W. Dembecka: Wydział Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. Historia i teraźniejszość. P. 1991. -- 50 lat Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu. Wspomnienia dziekanów. Głos Politechniki 2003 nr 7.

Augustynowicz* Aleksander (1865-1944) malarz. Słowniki: SAP I; WSB. Przyczynki: Polskie życie artystyczne w latach 1915-1939. Wr. 1974.

Augustynowicz* Jan (1919-1942) działacz konspiracyjny. Słowniki: Anders.

Auspurger* Kazimierz (XVII w.) cysters, proboszcz łobżenicki, poeta. Słowniki: Nowy Korbut.

Awdańce* h. Abdank - ród możnowładczy. Słowniki: SSS. Przyczynki: T. Kiersnowska: O pochodzeniu rodu Awdańców. [W:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Red. S. K. Kuczyński. T. 5. Wwa 1992 s. 57-72.

Baahr* Marian - zob. Bahr Marian.

Babczyszyn* Weronika (1924-1981) bibliotekarka, działaczka oświat. Biografie: S. Markowski: W. B. [W:] Z pamięcią o nich. Sylwetki bibliotekarzy. Red. E. Giera [i in.]. Leszno 1985 s. 4 [wyd. 2: 1986 s. 6-7].

Babiński* Andrzej (1940-1984) pisarz, poeta pozn. Biografie: J. Marx: A. B. (1940-1984). Rytuały śmierci. [W tegoż:] Legendarni i tragiczni. Eseje o polskich poetach przeklętych. Wwa 2002 s. 545-71 [na s. 573-600: wybor utworów]. -- A. Sikorski: Poeta bardzo samotny. A. B. (1938-1984). Iks 2004 maj s. 14, il. Przyczynki: F. Fornalczyk: Szkic do portretu. Nurt 1984 nr 11 s. 1 oraz 25-26.

Babiński* Antoni (1812-1847) malarz, powstaniec 1830, emisariusz Towarzystwa Demokratycznego. AW: 127. Słowniki: PSB; SAP I.

Babst* Franciszek (1868-1951) redaktor, działacz PPS. Słowniki: Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 1. Wwa 1978. Przyczynki: A. Czubiński [i in.]: Klasowy ruch robotniczy w Wielkopolsce 1918-1928. P. 1963 s. 136, 197, 199, -- L. Hass: Organizacje zawodowe w Polsce. Wwa 1963.

Bachmann* Julius Maximilian Peter (1844-1924) nadburmistrz B. Słowniki: BSB I. Biografie: H. Plasse: Oberbürgermeister B. [W:] Aus Brombergs Vergangenheit. Wilhelmshaven 1973 s. 133-4. -- G. Ohlhoff: Oberbürgermeister  J. B. Bromberg 1992 nr 98 s. 2-3. Przyczynki: W. Finger: Bromberger Strassennamen und ihr Ursprung. Deutsche Rundschau (Bydgoszcz) 1943 nr 154. -- H. Hoppe: Ernst von Foller. Bürger und Oberbürgermeister von Bromberg 1857-1869. Bromberg 1984 nr 76 s. 4-5.

Bachstrom* Jan Fryderyk (1686-1742) prof. Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego, pietysta.  AW: 129. Biografie: S. Salmonowicz: Profesor J. F. B. (1686-1742). Uczony, pietysta, awanturnik. SiMDW 11: 1974 z. 1 s. 15-52; aneksy źródłowe.

Baciński* Antoni (1917-1987) misjonarz św. Wincentego a Paulo, rektor seminarium, historyk Kościoła. Słowniki: Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce. T. II - 1. Kr. 2001; Teolodzy. Biografie: M. Chorzępa: Ks. doc. dr hab. A. B. CM. Informator. Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie 1987 s. 28-33. -- M. Chorzępa: Śp. ks. A. B. Roczniki Wincentyńskie 1987 nr 3-4 s. 83-5. -- Śp. Ks. A. B. Meteor 1987 nr 2 s. 4-6.

Backhaus* Johannes (1877-?) naucz. gimn. w Ostrowie. Słowniki: AMOstr. z. 10.

Baczyński* Tomasz (1690-1756) ks., jezuita, dramatopisarz, profesor w Kaliszu. Słowniki: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Red. J. Krzyżanowski [i in.]. T. 1. Wwa 1984; EWoJ; Teolodzy. Przyczynki: Historia Residentiae Walcensis Societatis Jesu. Wyd. M. Rohwerder. Kőln 1967 s. 261, 264.

Badarachi* Michał (1708- po 1773) jezuita, teolog. Słowniki: EWoJ.

Bade* Johanna (1831-1911) przełożona diakonisek w P. Słowniki: Balde.

Badnicki* Wacław (1810-?) oficer powstania 1930/31. Słowniki: Bielecki Słownik.

Badoń* Stanisław (1926-1997) bibliotekarz. Słowniki: SPKP Supl. II; SBW. Biografie: H. Ganińska: S. B. (1926-1997). Przegląd Biblioteczny 65: 1997 z. 2/3 s. 315-8. -- H. Ganińska: S. B. Gaz. Wyborcza dodatek Gazeta Wielkopolska 1997 nr 97. -- H. Ganińska: Pożegnani: S. B. (1926-1997). Głos Politechniki 4: 1997 nr 5. -- S. Krzywicki: S. B. 1926-1997. Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski 38: 1997 nr 3 s. 61-2. -- F. Łozowski: S. B. (1926-1997). Bibliotekarz 1997 nr 9 s. 35-7.

Badura* Jan (1851-?) naucz. gimn. w Trzemesznie. Słowniki: AMOstr. z. 10.

Badurski* Mikołaj (1822-1852) ks., działacz narodowy. Słowniki: Opalenicki SB I.

Badziak* Mateusz jezuita. Słowniki: EWoJ; J. Poplatek [i in.]: Słownik jezuitów artystów. Kr. 1972.

Badzian* Leopold (1890-1956) dyr. gimnazjum w Kaliszu. Słowniki: Szkoła Kaliska. Przyczynki: J. Werner, J. Żardecki: To oni nas uczyli. Kaliszanie w Warszawie 1993 nr 4 s. 19-29.

Baek* Samuel (1834-1912) rabin, pisarz. AW: 135. Słowniki: SBL; Encyclopedia Judaica. Jerozolima 1978. Przyczynki: Leo Baek (1873-1956). Aus dem Stamme von Rabinern. Frankfurt nad Menem 2001 s. 16-7, 225.

Baerensprung* Edmund von ( + ). AW: 138. Przyczynki: Prowokacja Baerensprunga. [W:] Rola Wlkp. w dziejach narodu polskiego. P. 1979.

Baerwald* Moritz (1860-1919) notariusz, radca miejski, działacz polit. Słowniki: Tezlaff; Loewenthal Juden; Mann Handbuch; BSB II (i fot.). Przyczynki: G. Ohlhoff: Die Geschichte Brombergs von Kriegsende 1918 bis zur Übergabe an den polnischen Staat 1920. Bromberg 1969 nr 29 s. 7. -- E. Czajkowski: Stary młyn na Bartodziejach. Kal. Bydg.1986 s. 41-2.

Bagińska* Ludwika (zm. 1857) ostatnia benedyktynka w P. Słowniki: Borkowska I s. 93.

Bahr* Marian (zm. ok. 1939) biolog, asystent UP. Słowniki: PTPN. Przyczynki: Nauka w Wlkp. s. 624, 639, 752, 753.

Bajer* Andrzej Ignacy (1712-1785) kan. gnieźn., opat komendatoryjny wągrowiecki, bp chełmiński. AW: 141. Słowniki: EK; Biskupi.

Bajerlein* Józef (1896-1976) nauczyciel, działacz społ. Słowniki: Opalenicki SB II. Biografie: M. Żurawski: J. B. 1896-1976. Informator UAM 1976 nr 10 s. 17-9.

Bajerowicz* Kazimierz Konrad Władysław (1877-1943) ks., teolog, społecznik, redaktor. Słowniki: EK; PTPN; Teolodzy; SBKS; Księża. Przyczynki: Wróblewski s. 275. Bibliografie: Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944. Lublin 1981.

Bajerowicz* Wojciech Stanisław (1882-1944) ks., działacz związków młodzieżowych i TCL. Słowniki: Księża; AMM; Zasłużeni dla ziemi chodzieskiej I (il). Przyczynki: Klanowski s. 179. -- Wróblewski s. 275. Artykuły: ^+RAP 1947.

 

Bajkowski* Jan (zm. 1650) bp pozn. AW: 144. Słowniki: PSB; Biskupi.

Bajkowski* Stanisław (1890-?) chirurg, rentgenolog. Słowniki: PTPN.

Bajoński* Jan (1888-1940) ginekolog, doc. UP, powstaniec wlkp. Słowniki: PTPN; Członkowie tajnych tow.; J. B. Gliński: Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej.  Wr. 1997; SBPNM III z. 1; AMOstr. z. 4, 6. Biografie: H. Malanowska: Pro Memoria. Wojskowy Przegląd Historyczny 1989 nr 4 s/. 264-5. Przyczynki: T. Kryska-Karski: Materiały do historii wojska polskiego. Londyn 1982 z.1 s. 18 poz. 182. -- A. Moszyński: Lista Katyńska. Wwa 1989 s. 18. -- J. Tucholski: Mord w Katyniu. Wyd. 1. Wwa 1991 s. 70, 645.

Bajoński* Kazimierz Teofil (1880-1927) ekonomista, społecznik. Słowniki: PSB; WSB; PTPN; Członkowie tajnych tow.; AMOstr. z. 10.

Bajszczak* Stanisław (1898-1944) działacz KPP, porucznik AL. Słowniki: Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 1. Wwa 1978. Przyczynki: Mazowsze w walce. Wwa 1964.

Bakoś* Marcin (1896-1943) działacz PPS-Lewicy w P., uczestnik antyhitlerowskiego ruchu oporu. Słowniki: Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 1. Wwa 1978. Przyczynki: A. Perlińska: Działalność KPP na terenie woj. pomorskiego. B. 1959 s. 36, 62. -- XX rocznica powstania PPR. P. 1962 s. 98, 221-22. -- A. Czubiński [i in.]: Klasowy ruch robotniczy w Wielkopolsce 1918-1928. P. 1963 s. 373.

Bakowiczowie* - rodzina kaliska. Przyczynki: Małyszko Cmentarze s. 152-3.

Balan* Curt (1855-1921) prezydent konsystorza ewang. w P. Słowniki: Balde Lexikon. Przyczynki: A. Rhode: Geschichte der evangelischen Kirche im Posener Lande. Würzburg 1956. -- O. Kiec: Die evangelischen Kirchen in der Wojewodschaft Posen (Poznań) 1918-1939. Wiesbaden 1998 s. 220. 

Balbiński* Franciszek (1918-1966) technolog drewna, działacz społeczny w Środzie. Biografie: Cmentarz średzki s. 192.

Balcer* Mieczysław (1906-1995) nauczyciel. Biografie: W. Liszkowski: Prof. M. B. (Wspomnienie). Kronika Stowarzyszenia Marynkarzy [Poznań] 1: 1996 s. 39.

Balcer* Stefan (1894-1939) oficer WP, nauczyciel. Słowniki: W. Jastrzębski: Słownik biograficzny nauczycieli bydgoskich - ofiar wojny światowej. Kronika Bydgoska 13: 1993;  BSB III (i fot.). Przyczynki: L. Kowalski: Udział nauczycieli bydgoskich w walce o polskość na terenie byłej Rzeszy Niemieckiej. [W:] Martyrologia nauczycielstwa bydgoskiego w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945. B. 1971 s. 156-8.

Balcer* Stefan (1899-1941) nauczyciel. Biografie: J. Oleksiński: Sylwetki nauczycieli spod znaku „Rodła”. (Z obszaru Dzielnicy V Związku Polaków w Niemczech w Złotowie). Przegląd Historyczno-Oświatowy 22: 1979 nr 3.

Balcerowski* Sylwester (1802-1852) ks., kapelan wojsk powstańczych w 1830/31 i 1848. AW: 153. Słowniki: PSB; EK; Bielecki Słownik.

Balczewski* Ksawery (1829-1889) nauczyciel w Kaliszu. Słowniki: SBWP-W zeszyt próbny; Szkoła Kaliska.  Biografie: E. Polanowski: Życie literackie Kalisza 1870-1907. Wwa 1987 [biogram]. Przyczynki: Małyszko Cmentarze s. 107.

Balde* - niemiecka rodzina mieszczańska z Międzychodu. Przyczynki: Deutsches Familienarchiv. Bd. 47. Neustadt an der Aisch 1972 s. 291-7.

Baldwin* (XI/XII w.) bp kruszwicki. AW: 154. Słowniki: Szostkiewicz; EK; Biskupi;  P. B. Gams: Series episcoporum Ecclesiae Catholicae. Gratz 1957 s. 345. Przyczynki: K. Górski: Topografia wczesnośredniowiecznej Kruszwicy. [W:] Studia Wczesnośredniowieczne. T. 2. Wwa 1953 s. 37-63. -- K. Górski: Jeszcze o początkach biskupstwa kruszwickiego. ZH 31: 1966 z. 4. s. 93-4. -- G. Labuda: Początki diecezjalnej organizacji kościelnej na Pomorzu i Kujawach. ZH 33: 1968 z. 3 s. 19-60.

Balewski* Władysław (1893-?) lekarz. Słowniki: PTPN.

Balicki* Juliusz Ignacy (1911-1941) aktor, reżyser, scenograf. Słowniki: SBTP.

Balicki* Stefan (1899-1943) pisarz, uczestnik antyhitlerowskiego ruchu oporu. Słowniki: SWPP; WSB; Współcz. pisarze. Biografie: S. Strugarek: S. B. Życie Literackie 1945 nr 3/4. -- S. Dąbrowski: Z badań nad biografią i twórczością S. B. Sprawozdania  Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za lata 1967-1968. Wydział II Języka i Literatury. Seria B 1970 nr 5/6 s. 22-35. -- L. Słowiński: Działalność pedagogiczna i literacka S. B. [W:] Fakty i interpretacje. Wwa 1991 s. 346-60.

Balińska* Maria Józefa, pseud. Regina (1903-1944). Słowniki: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945: poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej. Wwa 1988.

Baliński* Adam (zm. 1601/1602) kaszt. bydg., star. kruszwicki. Słowniki: Mikulski, Stanek Spisy.

Baliński* Karol ( + ) pisarz. AW: 158. Przyczynki: H. Pańczykówna: K. B. „Krzyż a miecz”. [W:] Literackie przystanki nad Wartą. P. 1962 s. 325-38, il.

Ballarin* Wilhelm (1894-1978) malarz, nauczyciel. Słowniki: SBL. Przyczynki: Z. Łukowiak: Amatorski ruch plastyczny w Lesznie. Monografia. Leszno 1987.

Ballenstaedt* - zob. Ballenstedt.

Ballenstedt* Adam (1880-1942) architekt, społecznik. Słowniki: Architekci; WSB; SGraf.; SBWP-W I. Przyczynki: Ekslibrisy wielkopolskie. Katalog. Opr. P. Michalowski. P. 1958. -- Historia sztuki polskiej w zarysie. Red. T. Dobrowolski [i in.]. T. 3. Kr. 1962. -- Zakrzewski Ulicami. -- W. Czarnecki: To był też mój Poznań. P. 1987 s. 52, 58, 70, 152, 155, 185, 252, 297. -- K. Sobkowicz: Architekci wielkopolscy. Cz. 1. P. 1988 s. 8, 10, 49-51, 55-6, 90, 125, 130, 132, 134-5, 138, 140-1, 143-6, 149, 153-5, 158, 160, 162. -- Z. Dworecki: Poznań i poznaniacy w latach II Rzeczypospolitej 1918-1939. P. 1994. -- G. Klauze: Architekt A. B. (1880-1942). Iks 2006 nr 9 s. 50.

Ballenstedt* Bolesław (1854-1885) architekt, budowniczy. Słowniki: PTPN; Architekci.

Ballenstedt* Kazimierz (1852-?) architekt. Słowniki: PTPN.

Ballenstedt* Lucjan (1881-1958) konstruktor, prof. PP. Słowniki: WSB; SBTech. I. Biografie: F. Zeidler: L. B. Życie Szkoły Wyższej 1958 nr 9 s. 153-4. Przyczynki: Szkoły inżynierskie w Poznaniu 1945-1955. Politechnika Poznańska 1955-1966. P. 1966 s. 41-3. -- Nauka w Wlkp. --  Politechnika Poznańska i wcześniejsze uczelnie techniczne w P. Red. W. Dembecka. P. 1976 s. 243-4.

Ballenstedt* Ludwik (1830-1887) architekt. Słowniki: Architekci.

Ballenstedt* Stefan (1860-1927) architekt. Słowniki: PTPN.

Balska* Janina (1913-1997) działaczka PTTK, autorka przewodników krajoznawczych. Biografie: 70 lat PTK - 45 lat PTTK w Żninie. Żnin 1999.

Balukiewicz* Józef  Tadeusz (1831-1907) artysta malarz, nauczyciel Szkoły Realnej w Kaliszu. Słowniki: SAP I oraz Uzupełnienia i sprostowania do t. I; WSB; Szkoła Kaliska. Przyczynki: S. Kozakiewicz: Zapisy uczniów na oddział malarstwa Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Wwa 1945. -- A. Ryszkiewicz: Początki handlu obrazami w środowisku warszawskim. Wr. 1953. -- I. Tessaro: Warszawa w obrazach i rysunkach XIX w. Katalog zbiorów Muzeum Historycznego w Warszawie. Wwa 1957. -- M. Walicki: Kaliska Madonna „Ab igne”. BHSz 1960 s. 269. -- KZSzt. V z. 6. Wwa 1960 s. 37. -- OWKalisza II s. 117. -- I. Jakimowicz [i in.]: Szkoła Sztuk Pięknych w Warszawie 1844-1866. Rocznik Warszawski 1963 s. 88. -- Widoki architektoniczne w malarstwie polskim 1780-1880. Katalog Muzeum Narodowego w Warszawie. Wwa 1964. -- J. Wiercińska: Towarzystwo Zachęty Sztuk Pieknych w Warszawie. Zarys działalności. Wr. 1968. -- J. Wiercińska: Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1860-1914. Wr. 1969. -- Dz. Kal. s. 502-3.

Balwiński* Ignacy (1890-1968) drukarz, księgarz, działacz niepodl. i związkowy. Słowniki: SPKP Supl.[I]. Biografie: J. Podgóreczny: Pierwsi księgarze bydgoscy. Księgarz 1974 nr 1 s. 22. Przyczynki: J. Bartnicki: 150 lat Zakładów Graficznych w Bydgoszczy. B. 1965  s. 28. -- Bydgoszcz w dobie powstania wielkopolskiego. B. 1970. -- J. Podgóreczny: W służbie książki i prasy polskiej. B. 1978..

Bałachowski* Witold Kalikst (1892-1940) nauczyciel gimn., powstaniec wlkp. Słowniki: BSB I. Przyczynki: Martyrologia nauczycielstwa bydgoskiego w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945. B. 1971, aneks poz. 2. -- A. Tucholski: Mord w Katyniu. Wwa 1991 s. 70, 600.

Bałowie* - rodzina. Przyczynki: M. Górny: Bałowie z Szaradowa w XVIII wieku. Genealogia T. 5. [???] 1995 s. 149-53.

Banach* Mieczysław (1926-1988) energetyk, prof. PP. Biografie: Spraw. Zarządu PTPN 1987-1989 s. 26. Przyczynki: A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1969. (Część druga). Nagroda techniki i przemysłu. KMP 1970 nr 4.

Banach* Wincenty (1879-?) działacz polonijny, społ. i związkowy. Słowniki: Chojn. SB; BSB I. Przyczynki: C. Demel, J. Krawulski, K. Rzepa: Działalność Narodowego Stronnictwa Robotników i Narodowej Partii Robotniczej w Wielkopolsce w latach 1917-1937. Wwa [i in.] 1980 s. 164. -- A. Poniatowska: Polacy w Berlinie 1918-1945 s. 98.

Banachewicz* (Banachiewicz) Ignacy (ok. 1799-1847) lekarz. Słowniki: Gerber Studenci s. 262; SLek. V; SBWP-W II.

Banaczyk* Władysław (1902-1980) prawnik, działacz ruchu ludowego. Słowniki: Słownik biograficzny dzialaczy ruchu ludowego. Wwa 1989.

Banaszak* Antoni (1881-1932) adwokat, działacz polit. powstaniec wlkp., senator. AW: 161. Słowniki: PSB; WSB; SAdw. II; SBKS; Kto był kim; AMM; Posłowie; Członkowie tajnych tow.; Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 1. Wwa 1978.  Przyczynki: T. Rek: Pierwsze lata dyktatury Piłsudskiego. Wwa 1956. -- Klanowski. -- T. Filipiak: Dzieje związków zawodowych w wielkopolsce do r. 1919. P. 1965. -- J. Ihnatowicz: Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku. Wwa 1967. -- S. Wachowiak: Czasy, które przeżyłem. Wwa 1983.

Banaszak* Antoni (1901-1999) ks., społecznik. Słowniki: SBWP-W II. Przyczynki: M. Banaszak: Dar Boży dla Kościoła i Polski: Polskie Seminarium Duchowne w Paryżu 1945-1995. Paryż [i in.] 1995. -- M. Sedlaczek, Z. Thimm, J. Krzyżaniak: Ks. infułat A. B. (1901-1999). [W:] Wielkopolanie z ducha Akcji Katolickiej. (Życie, działalność, dokonania). Red. S. Schudy [i in.]. P. 2000 s. 19-33.

Banaszak* Marian (1926-1997) ks. prof., dyr. archiwum archidiecezjalnego w P. Słowniki: SBWP-W II. Źródła: M. B.: Autobiografia. [W:] Ecclesia Posnaniensis Opuscula Mariano Banaszak Septuagenario dedicata. P. 1998. Bibliografie: J. Mandziuk: Bibliografia prac ks. prof. dra hab. M. B. Saec. Christ. 1: 1994 nr 2 s. 13-31. -- Bibliografia prac drukowanych ks. prof. dra hab. M. B. [W:] Ecclesia Posnaniensis Opuscula Mariano Banaszak Septuagenario dedicata. P. 1998 s. 2287-319. Biografie: K. Lutyński: Ks. prof. Marian Banaszak (1926-1997). Życie i Myśl 1997 nr 2 s. 69-76. -- T. Makowski: Quid fecisti nobis sic! Saec. Christ. 1997 nr 2 s. 23-5 [nekr.]. -- J. Mandziuk: Życie i działalność ks. prof. dra hab. M. B. (1926-1997). Saec. Christ. 1997 nr 2 s. 5-18. -- H. Skorowski: Odszedł profesor - humanista [przem.]. Saec. Christ. 1997 nr 2 s. 19-21. -- K. Lutyński: Ks. Prof. M. B. (1926-1997) [nekr.]. Pozn. Rocz. Arch.-Hist. R. 5. P. 1998 s. 225-33. -- Spraw. Zarządu PTPN 1996-1998 s. 24. -- M. Kozłowska: Ksiądz prof. M. B. (1926-1997). [W:] Zeszyty Kaliskiego Tow. Przyjaciół Nauk. Nr 6: 2000 s. 143-9. Przyczynki: W. Myszor: Ks. Profesor dr hab. M. B. w ATK.  Saec. Christ. 1994 nr 2 s. 7-11 [40-lecie pracy naukowej].

Banaszak* Stanisław (1897-1943) powstaniec wielkopolski, członek ruchu oporu w czasie okupacji hitlerowskiej. Słowniki: J. Jajor: Jarocińscy powstańcy wielkopolscy. Kalisz 2005. Przyczynki: K. Horyza-Pachciarz: Wyrok śmierci dla dwojga. Gaz. Jarocińska 2001 nr 23 s. 21.

Banaszek* Stanisław (1897-1950) rolnik, działacz ruchu ludowego, powstaniec wlkp. Słowniki: Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Wwa 1989.

 Banaszkiewicz* Józef (1879-1959) działacz PPS i związków zawodowych w P. Słowniki: Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 1. Wwa 1978. Przyczynki: C. Krawczak: Zarys dziejów ruchu zawodowego robotników budowlanych Wielkopolski. Wwa 1969 s. 126, 137. -- Budowali i walczyli. Wwa 1970.

Bandura* Ludwik (1904-1984) nauczyciel w B., rektor WSP w Gdańsku. Słowniki: SBSP. Źródła: Kamolowa Zbiory rękopisów s. 19 [o spuściźnie]. Biografie: J. Walczyna: Profesor L.B. Kwartalnik Pedagogiczny 1975 nr 1 s. 247-51. -- B. L. Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1984 s. 187-8. Przyczynki: R. Miller: O dorobku naukowym Profesora L. B. Ruch Pedagogiczny 1974 nr 3 s. 439-44. Bibliografie: J. Szews: Bibliografia ważniejszych prac prof. dr. L. B. Studia Pedagogiczne 1976

Bandurski* Albin (1905-?) chirurg. Słowniki: PTPN.

Baniuszkiewicz* Jan Józef (XVIII w.) pisarz miejski w Koźminie. Przyczynki: Uzupełnienie do Kroniki Jana Józefa Baniuszkiewicza zatytułowanej "Godne pamięci rzeczy albo roczne dzieje". Oprac. W. Kręgielski i M. Pietrowski.  Szkice Koźmiń. Nr 15. Koźmin 1995 s. 31-4. -- R. Grygiel: Kronika Jana Józefa Baniuszkiewicza - jako źródło do dziejów Koźmina Wlkp. w XVIII wieku. [W:] Szkice Koźmiń. Nr 25. Koźmin 2000 s. 3-30.

Banner* (Marcus Moses) Max (1856-1832) pisarz, nauczyciel gimn. Słowniki: Balde.

Bańkowski*-Koza Ildefons Edmund (1926-1982) architekt, fotografik. Słowniki: AMM.

 Bar Ticz (XIV w.) pierwszy hist. właściciel Opalenicy. Słowniki: Opalenicki SB I. Przyczynki: Księga ziemska poznańska 1400-1407. Wyd. K. Kaczmarek [i in.]. P. 1960 nr 2322. -- Nowacki II s. 448-9. -- B. Wojcieszak [i in.]: Nowe ulice w Opalenicy - Ticz Bar. Echa Opalenickie 1986 nr 1. -- Z. Duda [i in.]: Materiały do kalendarium dziejów Opalenicy 1393-1795. Opalenica 1987 s. 5-6. -- B. Wojcieszak: Szkice z przeszłości Sielinka i Porażyna 1401-1957. Sielinko 1887 s. 6-8. --

Baraniak* Antoni (1904-1977) bp sufragan gnieźn., abp pozn. Słowniki: Teolodzy; Biskupi; Kanoniści; Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989. Praca zbiorowa pod red. J. Myszora. T. 1. Wwa 2002. Źródła: Boniecki Fotografie. -- J. Żaryn: Kościół w Polsce w latach przełomu (1953-1958). Relacje ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej. Wwa 2000 s. 91-2, 160. Biografie: Nowacki I s. 127-8.  -- M. Przykucki: Z kalendarium życia i prac Ks. Arcybiskupa A. B. Metropolity Poznańskiego (do roku 1972). [W:] W służbie Kościoła Poznańskiego. P. 1974 s. 8-19. -- Arcybiskup A. B. (1904-1977). Gość Niedzielny 54: 1977 nr 37 s. 3. -- Śp. Arcybiskupowi w hołdzie. MK 1977 nr 10/11 s. 170-202. S. Kosiński, W. R.: Jego czas był czasem Kościoła. Śp. arcybiskup A. B. Przew. Kat. 82: 1977 nr 42 s. 4-6, il. -- Ks. dr A. B. arcybiskup metropolita pozn. MK 28: 1977 nr 10-2 s. 170-1, il. -- M. Banaszak: Arcybiskup poznański A. B. w moich wspomnieniach. Poznańskie Studia Teologiczne 1992 s. 251-61.  Przyczynki: MK 1958 s. 501-13. -- Ksiądz Arcybiskup wizytuje Archiwum Archidiecezjalne w P. MK 24: 1973 nr 9 s. 210. -- Księga pamiątkowa na 70-lecie urodzin Arcybiskupa Metropolity Dr. A. B. P. 1974. -- Ksiądz Arcybiskup uczestniczy w jubileuszu 50-lecia Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie. MK 25: 1974 nr 1 s. 9. -- W. R[aczkowski]: W pierwszą rocznicę śmierci. Przew. Kat. 1978 nr 33 s. 2-3. Bibliografie: F. Lenort: Bibliografia prac drukowanych Arcybiskupa Metropolity A. B. (do roku 1973). [W:] W służbie Kościoła Poznańskiego. P. 1974 s. 40-76.

Baraniak* Roman (1894-1954) podoficer WP i AK. Słowniki: Enc. konsp. wlkp.

Baraniecki* Adrian (1828-1891) lekarz, działacz społ. Słowniki: SPKP; PTPN.

Baraniecki* Kazimierz (1900-1940) nauczyciel, powstaniec wlkp., por. WP. Słowniki: SBPW; Szamotulanie; Kawalerowie VM. T. II, cz. 1; Opalenicki SB I. Biografie: Z. Kościański: Zapomniani. Echa Opalenickie 1989 nr 4-5. -- Z. Kościański: Nowotomyscy kawalerowie Orderu Virtuti Militari w okresie II Rzeczypospolitej. Wiadomości Nowotomyskie 1992 nr 6-7. Przyczynki: Z. Kościański: Z kart historii. Echa Opalenickie 1992 nr 12.

Baraniecki* Ludwik (1897-1920) ppor. WP, powstaniec wlkp. Słowniki: SBPW; Opalenicki SB I; Kawalerowie VM. T. II, cz. 1.Biografie: Z. Kościański: Zapomniani. Echa Opalenickie 1989 nr 4-5. -- Z. Kościański: Nowotomyscy kawalerowie Orderu Virtuti Militari w okresie II Rzeczypospolitej. Wiadomości Nowotomyskie 1992 nr 6-7. Przyczynki: K. Drążkiewicz: Pierwsze dni powstania. Echa Opalenickie 1989 nr 1. -- Z. Kościański: Z kart historii. Echa Opalenickie 1992 nr 12.

Baraniecki* Maksymilian (1842-1923) ks., działacz patriot. Słowniki: Księża; AMM. Przyczynki: Klanowski.

Baranik* Wawrzyniec (XVI/XVII) organista w Grodzisku. Słowniki: Chybiński.

Baranik* Wojciech (XVI/XVII) organista w Wielkopolsce. Słowniki: Chybiński.

Baranowska* Agnieszka (1819-1890) pisarka. AW: 167. Słowniki: PSB; SBWP-W I. Biografie: R. Wojcieszak: Światła niewiasta z Marszewa. Południowa Wielkopolska 5: 1966 nr 11 s. 4, il.

Baranowska* Cecylia z Działyńskich. Przyczynki: M. Górny: Testament C. z D. B. z 1736 roku. Genealogia. 7: 1996 s. 105-14.

Baranowska* Teresa w zakonie Józefa (XVIII/XIX w.) przeorysza dominikanek w P. Słowniki: Borkowska I s. 120.

Baranowski* Bogdan (1913-1992) lekarz, społecznik. Słowniki: SBL. Przyczynki: E. Waszyński [i in.]: Historia szpitali leszczyńskich w zarysie. Leszno 1984 s. 12-3, 23. -- Konferencja szkoleniowo-naukowa. Aspekty położniczo-ginekologiczne w rodzinie. Boszkowo 1980. Leszno 1984 s. 5-7, 36. -- Zarys historii lecznictwa w Lesznie 1555-19998. Red. J. Kuczkowski [i in.]. Leszno 1999 s. 222-4.

Baranowski* Franciszek (1884-1940) inż., społecznik. Słowniki: WSB.

Baranowski* Józef (1713-1788) jezuita, kaznodzieja. Słowniki: EWoJ. Przyczynki: J. Poplatek: Komisja Edukacji Narodowej. Kr. 1973 s. 124-52.

Baranowski* Józef (1904-1986) organista w kościele w Domachowie. Biografie: J.             Bzdęga: Zasłużony organista. PLudu 1994 z. 3-4 s. 41-43.

Baranowski* Maciej (XVI/XVII w.) kaszt. biechowski. Słowniki: Bieniaszewski Spisy.

Baranowski* Stanisław ( + ) powstaniec wlkp. Przyczynki: E. Chomicz: Najstarszy z 13 tysięcy (powstańców wielkopolskich - S. B.). Za wolność i lud 1968 nr 16, s. 12-3, fot.

Baranowski* Stefan (1908-1985) nauczyciel, oficer AK. Słowniki: SBWP-W II; Enc. konsp. wlkp.

Baranowski* Wojciech (1548-1615) bp kujawski, abp gnieźn., bibliofil. AW: 180. Słowniki: EK; PSB; SPKP; Urzędnicy centralni Spisy; Biskupi.

Baranowski* Wojciech (zm. 1640) kaszt. kamieński, star. kcyński. Słowniki: PSB; WSB; Bieniaszewski Spisy; Chłapowski. Przyczynki: Akta sejmikowe województw pozn. i kaliskiego. T. 1 cz. 1 i 2. P. 1962.

Baranowski* Zygmunt (1884-1966) ks., teolog, publicysta, prof. semin. duch. w P. Słowniki: EK; Teolodzy; SBKS; Kanoniści; Martyrol.; Księża; PTPN; AMM; Nauczyciele MM. Biografie: Śp. ks. kanonik Z. B. Przew. Kat. 56: 1966 nr 26. -- K. Karłowski: Śp. ks. Z. B. MK 18: 1967 s. 111-3. -- T. Walachowicz: Aby do końca  nie stracić pogody ducha. (Z. B. 1884-1966). [W:] Byli wśród nas. Praca zbior. pod red. F. Lenorta. P. 1978 s. 279-96. Przyczynki: Nowacki II s. 722. -- Klanowski s. 180. -- S. Podlewski: Krzyżowa droga duchowieństwa wielkopolskiego. Za i przeciw 1966 nr 29. -- S. Podlewski: Kapłaństwo okupione cierpieniem. Za i przeciw 1968 nr 6.

Barański* Franciszek (1904-1971) przyrodnik, pedagog. Słowniki: SBP. Biografie: A. Dzięczkowski: F. B. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 27: 1971 nr 6 s. 42-3.  Przyczynki: Ochrona przyrody i jej zasobów podstawą gospodarki narodowej. P. 1966 s. 46, 56.

Barański* Henryk  - zob. Hryniewicz Franciszek.

Barański* Stefan (1884-1969) dyrygent, nauczyciel muzyki. Słowniki: SMP; WSB; Dyrygenci. Przyczynki: Trzydziestolecie Opery Poznańskiej 1919-1949. P. 1950 s. 49.

Barbacki* Stefan (1903-1979) genetyk, prof. UP i AR. w P., prezes PTPN. Słowniki: WSB; Biogramy uczonych V; Śródka. Bibliografie: List of main publications. Genetyka Polska 1979 nr 3 s. VI-IX [49 poz.]. Biografie: S. B. (życiorys). Kron. UP za lata 1945-19554/55 s. 715-7. -- T. Łączyńska-Hulewicz: S. B. Nauka Polska 13: 1965 nr 6 s. 52-8. -- Z. Gertych: S. B. 1903-1979. Nauka Polska 27: 1979 nr 8 s. 139-40. -- R. Marciniak: Prezesi Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. P. 1998 s. 58-62. -- T. Caliński: Wspomnienie o profesorze S. B. Wieści Akademickie 1999 nr 12 s. 3-4. --  Profesor S. B. (1903-1979). W setną rocznicę urodzin twórcy Poznańskiej Szkoły Biometryczno-Statystycznej i genetyczno-Hodowlanej. Pod red. Z. Brody. P. 2003, 71 s., il., [na s. 57-68: bibliogr.]. Przyczynki: Nauka w Wlkp. s. 7, 8, 101, 217, 227, 1003, 1018, 1019, 1028. 

Barcewicz* Karol Franciszek (1861-1932) lekarz. Słowniki: SLek. V.

Barcikowski* Albin (1839-1901) ks., społecznik. Słowniki: Opalenicki SB I; Księża; Członkowie tajnych tow. Przyczynki: Zieliński Wykonanie s. 113, 129, 161.

Barcikowski* Józef (1900-1980) działacz harcerski, powstaniec wlkp. Słowniki: Członkowie tajnych tow.  Przyczynki: M. Paluszkiewicz: Towarzystwo Tomasza Zana w Śremie. PZach 34: 1978 nr 5/6 s. 200, 202.

Barcikowski* Józef (XIX w.) malarz miniaturzysta. Słowniki: SAP I.

Barcikowski* Roman (1842-1886) kupiec w P. Słowniki: PTPN.

Barcikowski* Stanisław (ok. 1832 - po 1897) artysta malarz i rysownik, nauczyciel Szkoly Realnej w Kaliszu. Słowniki: SAP I; Szkoła Kaliska. Przyczynki: S. Kozakiewicz: Zapisy uczniów na oddział malarstwa Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie 1844/5-1853/4. Wwa 1945. -- A. Ryszkiewicz: Początki handlu obrazami w środowisku warszawskim. Wr. 1953. -- M. Masłowski: Stanislaw Masłowski. Wr. 1957. -- OWKalisza II s. 102, 112. -- I. Jakimowicz [i in.]: Szkoła Sztuk Pięknych w Warszawie 1844-1866. Rocznik Warszawski 1963 s. 88. -- Widoki architektoniczne w malarstwie polskim 1780-1880. Katalog . Wwa 1964. -- J. Wiercińska: Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1860-1914. Wr. 1969.

Barcikowski* Stefan (1868-1912) drogista, kupiec. AW: 182. Słowniki: PSB; PTPN; AMM. Biografie: Cmentarz Zasł. s. 28-9.

Barcikowski* Wawrzyniec (1870-1928) budowniczy. Słowniki: PTPN.

Barciński* Florian (1901-1987) geograf, ekonomista, prof. UP, UAM i AE w P. Bibliografie: Bibliografia publikacji profesora dra F. B. za lata 1927-1972. Zestawiła H. Maciejewska, Z. Steindel. Poznańskie Roczniki Ekonomiczne 24: 1971 s. 265-74. Biografie: Spraw. Zarządu PTPN 1987-1989 s. 25. Przyczynki: F. B. (życiorys). Kron. UP za lata 1945-1954/55 s. 578. -- B. Romińska: Laureaci nagród wojewódzkich za rok 1959. KMP 1960 nr 4. -- U. Hoffmann: Prof. dr F. B. Uczony, dydaktyk, działacz gospodarczy. KMP 40: 1972 nr 2 s. 126-31, il. -- Nauka w Wlkp. s. 410, 411, 414, 415, 425, 426, 430, 810, 818, 819, 824, 826, 840-4, 850, 854-5.

Barciszewski* Leon (1883-1939) prezydent B. Słowniki: BSB I (i fot.). Źródła: Boniecki Fotografie. Przyczynki: Dzieje Gniezna. Wwa 1965 s. 618-9, 628, 640, 643-5, 661. -- T. Kuta: Imiona zbrodni. Gdynia 1967 s. 84-5. -- T. Jaszowski, T. Kuta: Werner Kampe amator zbrodni. B. 1967 s. 52-5, 84-5. -- C. Madajczyk: Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce. T. 2. Wwa 1970 s. 381. -- J. Pietras: Ostatnie dni L. B. [W:] Prace Wydziału Nauk Humanistycznych Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Prace Komisji Historycznej. T. 9. B. 1973 s. 201-210. -- W. Jastrzębski: Terror i zbrodnia. Wwa 1974 s. 67-8, 72-3, 196. -- M. Bacciarelli: Pomnik za naiwność. Fakty  1984 nr 21. -- T. Jaszowski: Gestapo w walce z ruchem oporu nad Wisłą i Brdą. B. 1985 s. 21, 82. -- A. Poniatowska: Polacy w Berlinie 1918-1945. P. 1986 s. 22, 29, 34, 83, 98, 103, 106, 128, 222. -- G. Schubert: Das Unternehmen „Bromberger Blutsonntag”. Köln 1989 s. 207, 209. -- W. Jastrzębski: Der Bromberger Blutsonntag. P. 1990 s. 138. -- J. Kutta: Prezydenci miasta Bydgoszczy 1920-1939. B. 1991 passim.

Barciszewski* Marian (1910-1987) lekarz, organizator służb zdrowia. Słowniki: BSB III (i fot.). Biografie: W. Halota, J. Trzciński: Dr medycyny M. B. Przegląd Epidemiologiczny 1987 nr 3 s. 8.

Barciszewski* Szymon (19111-1955) jezuita. Słowniki: EWoJ; Martyr. Biografie: T. Bzowski [i in.]: Wspomnienia naszych zmarłych 1820-1982. T. 3. Kr. 1982 s. 141. Przyczynki: Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939-1945. Praca zbiorowa pod red. Z. Zielińskiego. Wwa 1982 s. 552. -- Kościół katolicki na ziemiach Polski w czasie II wojny światowej. T. 14. Materiały i Studia T. 7 Wwa 1985 s. 118-20.

Barczewski* Alfons (1910-1971) nauczyciel. Biografie: J. Oleksiński: Sylwetki nauczycieli spod znaku „Rodła”. (Z obszaru Dzielnicy V Związku Polaków w Niemczech w Złotowie). Przegląd Historyczno-Oświatowy 22: 1979 nr 3.

Barczewski* Walenty (1856-1928) ks., historyk, pisarz lud., działacz społ.-oświat. Słowniki: Oracki Słownik; SPKP; EK; PTPN. Przyczynki: J. Obłąk: Z działalności ks. W. B. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1958 s. 113-30.

Barda* Franciszek (1880-1964) prof. semin. duch. w P., bp przemyski. Słowniki: Teolodzy; Biskupi.

Bardt* Gotfried Daniel (XIX w.) ziemianin. Źródła: APP nr 974.

Bardt* Hans Jürgen (1901-?) niem. właściciel Lubosza. Słowniki: Saat und Ernte. Lebensbilder Posener deutscher Landwirte. Hrsg. von H. von Rosen. Rosbach 1978  s. 18-9.

Bardt* Johanna Mathilde z Massenbachów (1879-1944) właścicielka ziemska w Luboszu. Słowniki: Balde; Saat und Ernte. Lebensbilder Posener deutscher Landwirte. Hrsg. von H. von Rosen. Rosbach 1978  s. 17-18, fot.

Bardt* Richard (1902-1965) właściciel Niemierzewa. Słowniki: Saat und Ernte. Lebensbilder Posener deutscher Landwirte. Hrsg. von H. von Rosen. Rosbach 1978  s. 19-20.

Bardziński* Ignacy (1750-1813) kan. i kanclerz gnieźn., bp sufragan gnieźn. AW: 184. Słowniki: Biskupi; EWoJ; Teolodzy.

Bardziński* Jan (1692-1737) jezuita, teolog. Słowniki: EWoJ.

Bardziński* Wojciech Ignacy (ok. 1645-1723) kan. pozn., dziekan kruszwicki, bp sufragan kujawski. Słowniki: Biskupi.

Bardzka* Helena (1589/90-1665) fundatorka karmelu markowickiego. Słowniki: Inowr. SB IV. Przyczynki: F. Kryszak: Sanktuaria maryjne w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. WAG 1960 nr 2 s. 83-91. -- K. Łabiński: Bezcenny skarb. Markowice 1987. -- S. Roszak: Akt fundacyjny dla klasztoru karmelitów trzewiczkowych w Markowicach z r. 1642. Ziemia Kujawska 1995 s. 85-90.

Bardzki* Mikołaj Kazimierz (XVII w.) marszałek sejmiku średzkiego, burgrabia kaliski. Słowniki: Zwierzykowski s. 302, 345.

Bareła* Stefan (1916-1984) ksiądz w Wieruszowie, bp częstochowski. Słowniki: Teolodzy; Biskupi.  Bibliografia: M. Mikołajczyk: Wykaz drukowanych prac ks. biskupa dra S. B. ordynariusza częstochowskiego. Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne 43: 1969 s. 56-7. Biografie: I. Skubiś: Pamięci biskupa Stefana Bareły III ordynariusza częstochowskiego. Częst. Stud. Teol. T. 25. Częstochowa 1997 s. 230-3.

Barełkiewicz* Stanisław (1895-1982) powstaniec wlkp., kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych we Wrześni, działacz społ. Słowniki: Wrzesiński SB.

Bargiel* Andrzej z Sambora (zm. ok. 1574) nauczyciel, rektor kolegium arcybiskupiego w Kaliszu. Słowniki: PSB; SBWP-W Ii  szkoła Kaliska. Przyczynki: J. Poplatek: Studia jezuitów polskich w Akademii Krakowskiej. NP 1964  -- Dz. Kal.

Bargiel* Piotr ( + ) budowniczy. Słowniki: Malinowski Muratorzy s. 77-8.

Barlik* Alfred (1903-?) chirurg. Słowniki: PTPN.

Barlik* Ignacy Wincenty (1875-1938) ks., działacz patriot. Słowniki: Księża.

Barlitz* Edmund Stanisław Kostka (1891-1940) internista, mjr WP, działacz społ. Słowniki: J. B. Gliński: Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej. Wr. 1997. Przyczynki: J. Tucholski: Mord w Katyniu. Wyd. 1. Wwa 1991 s. 383, 917.

Barnaba* (zm. przed 1015) eremita w pustelni benedyktyńskiej w Wlkp. Słowniki: SSS. Przyczynki: J. Mitkowski: Św. Wojciech i jego bezpośredni następcy w męczeństwie. [W:] Św. Wojciech (Księga zbiorowa). Gn. 1947 s. 123 i n. -- T. Wojciechowski: Szkice historyczne XI wieku. Kr. 1951 [reedycja] s. 31-44.

Barski*-Kochler Andrzej (XVI/XVII w.) prof. prawa. Przyczynki: W. Szafrański: A. K.-B. - profesor prawa, królewski agent dyplomatyczny.  KW 2001 nr 2 s. 100-4.

Barski*-Kochler Jan (zm. 1609) teolog. Słowniki: PSB; SPKP; WSB.  Przyczynki: Dzieje Śremu. Wwa 1972.

Bart* Jakub (zm. przed 1519) złotnik w P. Słowniki: PSB; WSB. Przyczynki: Studia Muzealne T. 2. Wr. 1957 s. 177-8. -- SiMDW  6: 1960 z. 1 s. 14-5, 40, 45-6. -- Katedra gnieźnieńska. P. 1970.

Bart* Zachariasz (XVI w.) filozof, lekarz. AW: 190. Słowniki: WSB. Przyczynki: M. Sus: Studia uniwersyteckie Poznańczyków w XV i XVI wieku. KMP 1950 nr 2 s. 139-40.

Barta* (zm. ok. 1220) bp kujawski. Słowniki: PSB; Szostkiewicz; Biskupi; Maciejewski Episkopat s. 263.

Bartecki* Wojciech (1855-1919) adwokat, działacz społ. i polit. AW: 191. Słowniki: PTPN; AMM. Przyczynki: Klanowski.

Bartek* z Piekła (XX w.) pustelnik. Przyczynki: M. Bojanowski: B. z Piekla. O pustelniku nad jez. Maszynek 1930-1945. PLudu 1986 z. 3.

Bartel* Bronisław (1887-1968) malarz, pedagog. Słowniki: WSB; SGraf.. Biografie:  J. Pęcherska-Szczepska: Wspomnienie o B. B. Z żałobnej karty. KMP 37: 1969 nr 1 s. 118-20, il. Przyczynki: J. Eichlerowa: Plastyka poznańska w latach 1951-1956. KMP 24: 1956 s. 243-7. -- DWP s. 297. -- Wystawa jubileuszowa B. B. P. 1956. -- T. Dobrowolski: Nowoczesne malarstwo polskie. T. 3 Wr. [i in.] 1964. -- Jubileuszowa wystawa malarstwa B. B. P. 1966. -- PWSSP w Poznaniu. P. 1971 s. 12 i n. -- Bydgoszcz w latach 1920-1970. B. 1972 s. s. 247--56. -- Poznańskie wspominki z lat 1918-1939. Pod red. T. Kraszewskiego [i in.]. P. 1973 s. 567-609. -- Polskie życie artystyczne w latach 1915-1939. Wr. 1974. -- J. Jaworska: Polska sztuka walcząca 1939-1945. Wwa 1976 s. 30. -- B. Janiszewska-Mincer: Rozwój plastyki bydgoskiej w latach 1920-1950. [W:] Kultura bydgoska 1945-1984. Pod red. K. Kwaśniewskiej. B. 1984. -- M. Bryl: Poznański Świt (1921-1927 - elita czy autsajderzy ? KMP 1987 nr 3 s. 5-21. -- A. J. Markiewicz: Plastyka w okresie XX-lecia międzywojennego. Zarys monograficzny. [W:] Wielka księga miasta Poznania. P. 1994. -- H. Majkowski: O sztuce plastycznej w Poznaniu w czasach poprzedzających wojnę światową. KMP 1990 nr 3/4 s. 337-50 [przedruk].

Bartel* Ryszard Bogusław Alfons (1897-1982) inż. mechanik, konstruktor samolotów. Słowniki: SBTech. II. Biografie: R. Konieczny: R. B. Skrzydlata Polska 1962 nr 49. -- Z. Kossakiewicz: R. B. Biuletyn Informacyjny Instytutu Lotnictwa. 1968 nr 3. -- A. Glass: R. B. Technika Lotnicza i Astronautyczna 1982 nr 3. Przyczynki: J. Cynk: Polish Aircraft 1893-1939. London 1971. -- A. Glass: Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939. Wwa 1976.

Barthl* Jan Adam (1712-1767) jezuita. Słowniki: EWoJ. Przyczynki: Historia Residentiae Walcensis Societatis Iesu. Wyd. M. Rohwerder. Kőln 1967 s. 281.

Bartkiewicz* Franciszek (1906-1982) jezuita , kaznodzieja. Słowniki: EWoJ. Biografie: T. Bzowski: Wspomnienia naszych zmarłych  1820-1982. T. 4. Kr. 1982 s. 141-2.

Bartkiewicz* Tomasz Karol (1865-1931) organista, kompozytor. Słowniki: Dyrygenci; SMP; WSB; SMK. Biografie: F. Kowalski: T. B. Życie Śpiewacze 1950 nr 8-9 s. 29. -- K. Winowicz: Kultura muzyczna Kościana. Kościan 1983 s. 57-60. -- S. Jędraś: Pieśni kochał. Pan. Leszcz. 1988 nr 1 s. 16. -- K. Winowicz: T. K. B. z Kościana. PLudu 1988 z. 6 s. 24-26.

Bartkowiak* Antoni (1897-1922) ppor. WP, pilot. Słowniki: Lotnicy I; Kawalerowie VM. T. II, cz. 1.

Bartkowiak* Jan (1887-1965) powstaniec wlkp., handlowiec. Słowniki: SBPW; Wrzesiński SB. Przyczynki: A. Ciszak: Września i powiat wrzesiński w okresie powstania wielkopolskiego 1918-1919. Września 1968. -- Wojskowe aspekty powstania wielkopolskiego 1918-1919. Opr. S. Nawrocki. P. 1985 s. 360.

Bartkowiak* Józef (1895-1942) powstaniec wielkopolski. Słowniki: J. Jajor: Jarocińscy powstańcy wielkopolscy. Kalisz 2005.

Bartkowiak* Józef (1904-1951) organista, dyrygent chóru w Środzie. Biografie: Cmentarz średzki s. 193.

Bartkowiak* Marian (1912-1975) por. 60 Pułku Piechoty Wlkp. w Ostrowie Wlkp., uczestnik kampanii wrześniowej 1939. Słowniki: Kawalerowie VM. T. III, cz. 1. Przyczynki: P. Bauer [i in.]: Armia „Poznań” 1939. P. 1987.

Bartkowiak* Władysław (1900-1920) sierżant WP, pilot, powstaniec wlkp. Słowniki: Lotnicy I; Kawalerowie VM. T. II, cz. 1.

Bartkowiak* Władysław (1906-1945) działacz ruchu ludowego. Słowniki: Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Wwa 1989. Biografie: Z. Gryczka: Działacze ruchu ludowego. PLudu 1996 z. 5-6 s. 19-28.

Bartkowiak* Zygmunt (1908-?) chirurg, urolog, doc. AM w P. Słowniki: PTPN.

Bartkowski* Edmund (1894-1939) ppłk WP, powstaniec wlkp. i śląski. Słowniki: Członkowie tajnych tow. Przyczynki: J. Znaniecka: Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Krzywoustego w Nakle n/Notecią w latach 1876-1976. Nakło 1989 s. 24.

Bartkowski* Tadeusz Kazimierz (1920-1992) geograf, prof. UAM. Biografie: Spraw. Zarządu PTPN 1990-1992 s. 22.

Bartlitz* Stanisław (1857-1920) lekarz. AW: 194. Słowniki: PTPN; SLek. IV; AMM. Przyczynki: Klanowski.

Bartłomiej* (XV w.) pisarz ksiąg i prawdopodobnie malarz miniaturzysta. Słowniki: SAP I.

Bartłomiej* z Bydgoszczy  (ok. 1480-1548) bernardyn, historyk. Słowniki: PSB; SPKP; WSB; BSB I. Biografie: I. Kwilecka, H. Popowska-Taborska: B. z B. - leksykograf polski pierwszej połowy XVI w. Wr. 1977, 93 s., tabl. R: E. Breza, Z. Brocki, Rocznik Gdański 39: 1979 z. 1 s. 22-6; G. Cygan, Collectanea Franciscana 48: 1979 s. 196-7; M. Karpluk, Język Polski 59: 1979 z. 4 s. 300-2. Przyczynki: I. Kwilecka: Słownik B. z B. odnaleziony. Język Polski 52: 1972 s. 180-2. -- I. Kwilecka: Nieznany zbiór słownictwa polskiego pióra B. z B. Język Polski 52: 1972 s. 252-61. -- H. Popowska-Taborska: Czy Słownik B. z B. jest zwykłą kompilacją wcześniejszych zbiorów leksykalnych. Język Polski 52: 1972 s. 173-80. -- H. Popowska-Taborska: Kształtowanie się polskiego szesnastowiecznego słownictwa literackiego w świetle badań nad „Słownikiem” B. z B. [W:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze. T. 42. Kr. 1972 s. 161-77, rés. -- I. Kwilecka, E. Kędelska: Z prac nad nową edycją „Słownika” B. z B. [W:] Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. Z. 17. 1978 s. 123-43. -- B. z B. i jego dzieło. Red. naukowa H. Popowska-Taborska. Wwa 1979, 69 s. [z treści: E. Szmańda: Bernardyński ośrodek naukowy w B.; I. Kwilecka: Warsztat pisarski B. z B.; H. Popowska-Taborska: Dialektyzmy w Słowniku B. z B.; J. Siatkowski: Bohemizmy w Słowniku B. z B. z 1532 roku; W. Żurowska-Górecka: Słowniki polskie przed B. z B.]. -- E. Kędelska: Pierwsze drukowane słowniki łacińsko-polskie jako źródła B. z B. [W:] Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. Z. 25. 1989 s. 31-52. --  E. Kędelska: Nowa edycja Słownika B. z B. Stud. Filol. Pol.  T. 35. [???] 1999 s. 41-53. --  A. Łuczak: Jeszcze kilka słów o Słowniku B. z B. z pierwszej połowy XVI w. Eos  1999 nr 2 s. 325-37. -- Słownik B. z B. Wersja polsko-łacińska. Cz. 1.  Oprac. E. Kędelska, I. Kwilecka, A. Łuczak.  Wwa 1999. R: M. Karpluk, Jęz. Pol. 2002 z. 3 s. 225-6.  

Bartłomiej* z Krzywinia (zm. 1669) benedyktyn, przeor w Lubiniu, kronikarz. Słowniki: EK.

Bartłomiej* z Nadarzyc (zm. 1484/1485) kan. pozn., notariusz publ. Słowniki: Gąsiorowski Notariusze.

Bartłomiej* z Poznania (zm. 1504) kopista, introligator w P. Słowniki: SPKP; EWoK; WSB. Przyczynki: Cz. Pilichowski: Z dziejów produkcji, handlu i kultury książki w Poznaniu. PZach. 9: 1953 nr 11/12 s. 665, 667.

Bartłomiej* z Tymieńca, zwany Kiełbasa (XV w.) notariusz publ., kan. gnieźn., dyplomata. Słowniki: Gąsiorowski Notariusze; Kowalska Prałaci; Jabłońska Kapituła s. 105-6. Przyczynki: Nowacki II s. 376, 443, 470. 

Bartłomiejczak* Franciszek (1915-1939) działacz harcerski i Polskiego Związku Zachodniego. Biografie: Cmentarz średzki s. 193.

Bartnicki* Albin Jerzy (1910-1988) dziennikarz, politolog, historyk, regionalista. Słowniki: J. Długosz: Słownik dziennikarzy regionu pomorsko-kujawskiego. B. 1988; BSB V (i fot.). Biografie: H. Kaczmarczyk: J. B. (1910-1988). Kal. Bydg. 1990 s. 301-2.

Bartnicki* Mikołaj (zm. 1516) prałat płocki. Słowniki: PSB.

Bartochowski* Hieronim Bolesław (1810-1890) powstaniec 1830/31, emigrant. Słowniki: Bielecki Słownik.

Bartochowski* Maciej (1722-1789) ks., jezuita, prefekt szkół w Kaliszu i P. Słowniki: EWoJ; Teolodzy.

Bartosik* Ludwik (1909-1941) bł., franciszkanin. Słowniki: SBWP-W II; Księża.

Bartosz* Wezenborg  - zob. Wezenborg Bartosz.

Bartosz* z Sokołowa (XIV w.) star. kujawski. Słowniki: PSB.

Bartoszek* Franciszek Józef (1910-1943) malarz, ppłk. Gwardii Ludowej. Słowniki: SAP I; Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 1. Wwa 1978; WSB; Kunert Słownik I. Biografie: J. Rydłowski: Żołnierze lat wojny i okupacji. Wwa 1971 s. 44-9. -- S. Z. Gołębiewski: F. J. B. artysta malarz i żołnierz Gwardii Ludowej (1910-1943). KMP 40: 1972 nr 2 s. 87-96, il. -- K. Z. Bednarek: Artysta i bohater. Ziemia Nadnotecka 1963 nr 6 s. 6. -- E. Skowrońska: F. B. „Jacek”. Pokolenia 1969 nr 1 s. 87-101. Przyczynki: J. Starzyński: Pięć wieków malarstwa polskiego. Wwa 1952. -- S. Lorentz: Muzeum Narodowe w Warszawie w l. 1939-1954. Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie 1957 s. 35. -- M. Wallis: Sztuka polska dwudziestolecia. Wwa 1959. -- Księga wspomnień 1919-1939. Wwa 1960 s. 59, 66, 68, 72, 86, 89. -- M. Spychalski: O artyście malarzu F. B. Ziemia Nadnotecka 1964 nr 9 s. 2. -- K. Piwocki: Historia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1964. Wr. 1965. -- O. Błażewicz: Franciszek Bartoszek - żołnierz i artysta. Przegląd Artystyczny 1968 nr 6 s. 15-8, il. -- F. B. 1910-1943. Wystawa w XXV rocznicę śmierci. P. [i in.] 1968. Katalog. -- J. B. Garas: Oddziały GL i AL 1942-1945. Wyd. 2. Wwa 1971. -- J. Rydlowski: Żołnierze lat wojny i okupacji. Wwa 1971. -- M. Spychalski: Początek walki. Fragmenty wspomnień. Wwa 1983. -- T.  Strzembosz: Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939-1944. Wwa 1983. -- T.  Strzembosz: Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939-1944. Wwa 1983.

Bartoszek* Tadeusz (1896-1944) dermatolog. Słowniki: PTPN.

Bartoszewicz* Joachim Stefan (1867-1938) lekarz, publicysta, polityk. Słowniki: SLek. III.

Bartoszewicz* Włodzimierz  (1899-1983) malarz. Słowniki: WSB; SGraf. Źródła: W. B.: Obrazki i anegdoty. [W:] Poznańskie wspominki z lat 1918-1939. P. 1973 s. 72-88.  Przyczynki: Wystawa prac W. B. P. 1958. -- Grupa artystów plastyków Powiśle. Wwa 1960. -- Historia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1964. Wr. [i in.] 1965. -- Plastyka poznańska w 25-lecie PRL. P. 1969. -- Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1895-1939. Opr. J. E. Dutkiewicz [i in.]. Wr. [i in.] 1969.  -- Salon 70. P. 1971.  -- Polskie życie artystyczne w latach 1915-1939. Wr. 1974. -- T. Dobrowolski: Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat. Wr. [i in.] 1976. -- W. B. Wystawa rysunków „Piórkiem o Wwie”. Wwa 1979. -- I. Mrugasiewicz: Bibliofilstwo w Poznaniu w latach 1923-1988. P. 1989. -- J. Mikołajczak: Kpinki i docinki. P. 1989. -- M. Grońska: Grafika w książce, tece i albumie. Polskie wydawnictwa artystyczne i bibliofilskie z lat 1899-1945. Wr. [i in.] 1994.

Bartoszkiewicz* Jan Nepomucen (1813-1900) ks., redaktor. Słowniki: AMM.

Bartsch* Antoni (1838-1905) ks., społecznik. Słowniki: Księża.

Bartsch* Daniel (ok. 1670- po 1718) pedagog. AW: 204. Słowniki: PSB.

Bartsch* Maksymilian (1892-1945) działacz społ.-gosp., powstaniec wlkp., poseł na Sejm RP, kpt. WP; oficer AK. Słowniki: Kawalerowie VM. T. II, cz. 1; Kto był kim; Posłowie; SBPW; Zasłużeni dla ziemi chodzieskiej [II]. Biografie: B. Polak: Dowódcy powstania wielkopolskiego i wojska polskiego 1918-1919. Koszalin 1989 s. 93-4. Przyczynki: Z. Klemenczak: Działania powstańców wielkopolskich 1918-1919 na lewym skrzydle Frontu Północnego. RNn. 1970 nr 3 s. 260-78. -- Powstanie wielkopolskie. P. 1975 s. 182. -- A. Czubiński [i in.]: Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Wwa [i in.] 1978.

Bartsch* Teodor (1845-1923) ks., społecznik. AW: 203. Słowniki: Księża; AMM. Przyczynki: Klanowski s. 166. -- S. Drygas: Czas zaprzeszły. Wwa 1970 s. 18-20.

Bartynowski* Marian (1866-1936) pisarz relig., publicysta, dziennikarz. Słowniki: PTPN.

Bartz* Jan (1878-1935) lekarz. Słowniki: PTPN.

Bartz* Jan (1913-1983) chemik, prof. UAM. Biografie: Spraw. Zarządu PTPN 1981-1983 s. 29.

Bartz* Maksymilian ( 1902-1976) działacz związkowy i KPP. Słowniki: Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 1. Wwa 1978. Przyczynki: Z. Zylberg: Zwycięska wiosna. P. 1958 s. 216-8. -- W. Rogalewski: 40 lat pracy i walki M. B. Jubileusze. KMP 1962 nr 3 s. 89-95, il. -- A. Czubiński [i in.]: Klasowy ruch robotniczy w Wielkopolsce 1918-1928. P. 1963 s. 350. -- Bereziacy. Wwa 1965 s. 457.

Barwicki* Kazimierz Tomasz (1871-1931) założyciel chórów, dyrygent. AW: 211. Słowniki: PSB; SMP; WSB; Dyrygenci. Biografie: I. Kosiński: K. T. B. Życie Śpiewacze  1950 nr 8-9 s. 28. Artykuły: ^+Życie Muzyczne 1946 nr 2. -- ^+Życie Śpiewacze 1967 nr 5.

Barwicki* Mieczysław Ewaryst (1898-1969) założyciel chórów, dyrygent. Słowniki: WSB. Artykuły: ^+Życie Śpiewacze 1967 nr 5.

Barycki* Maciej (1602-1656)  jezuita, aptekarz w Kaliszu. Słowniki: EWoJ.

Basiński* Euzebiusz (1889-1977) powstaniec wlkp. Słowniki: SBPW; Słowniki: J. Jajor: Jarocińscy powstańcy wielkopolscy. Kalisz 2005. Przyczynki: M. Sobczak: Powstanie i działalność tajnej organizacji „Jedność” w świetle nowych badań. [W:] Powstanie wielkopolskie. P. 1975. -- M. Sobczak: Wysiłek zbrojny ziemi jarocińskiej w okresie powstania wielkopolskiego 1918-1919. Zapiski Jarocińskie 1983 nr 3, 4.

Basiński* Franciszek (1858-1942) powstaniec wlkp., restaurator, burmistrz w Jarocinie. Słowniki: J. Jajor: Jarocińscy powstańcy wielkopolscy. Kalisz 2005.

Basiński* Józef (1892-1969) powstaniec wlkp. Przyczynki: K. Raniowski: Rody ziemi wolsztyńsko-babimojskiej. Wolsztyn 2005 s. 34, 145.

Basiński* Stanisław (ok. 1851-?) inż. Słowniki: Szkoła Kaliska.

Basiński* Tomasz (1816-1896) ks. Słowniki: Księża; AMM. Przyczynki: Klanowski. -- Kościół W. Ks. Pozn.

Bass* Sabataj (Szabtai) ben Józef (1641-1718) żydowski śpiewak, uczony, bibliograf, wydawca z Kalisza. Słowniki: SBWP-W I; M. Bersohn: Słownik biograficzny uczonych Żydów polskich XVI, XVII i XVIII wieku. Wwa 1980 [reedycja]. Biografie: K. Migoń: Kaliszanin Sabataj Bass (1641-1718) - pierwszy bibliograf żydowski i drukarz. [W:] Kalisz - miasto otwarte. Red. K. Walczak [i in.]. Kalisz 2006 s. 29-36, il. Przyczynki: L. Finkelsztajn: Megilat Polin. Buenos Aires 1947 s. 103-4. -- J. D. Bejt-Halevy: Toldot Jehudej Kalisz. Tel-Aviv 1961 s. 144, 153-4, 227, 231, 293, 376. -- J. Cynberg: Di geszichte fun der literatur baj Jidn. T. 1. Buenos Aires 1966 s. 149.

Bassalik* Kazimierz (1879-1960) botanik, mikrobiolog. Słowniki: SBP; BSB II (i fot.); SBP; Biogramy uczonych V; Członkowie Polskiej Akademii Nauk. Informator. Wr. [i in.] 1990 s. 149. Biografie: A. Drozdowicz: K. B. 1879-1960. Nauka Polska 8: 1960 nr 3 s. 234-8. -- A. Drozdowicz: K. B. (1879-1960). [W:] Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Seria B. Z. 13. Wwa 1967 s. 87-101. Przyczynki: K. Ceceniowski: Rolnicze Instytuty Naukowe. [W:] Bydgoszcz. Historia - kultura - życie gospodarcze. Gdynia 1959 s. 245-6.

Baszko* Godysław (Godzisław) ( XIII w.) kustosz kapituły pozn., kronikarz. Słowniki: PSB; EK V (hasło: Godzisław). Przyczynki: B. Kürbisówna: Studia nad „Kroniką wielkopolską”. P. 1952 s. 82-8. -- K. Jasiński: W kwestii autorstwa Kroniki wielkopolskiej. 1: 1957 s. 219-31. -- B. Kürbisówna: Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV w. Wwa 1959 s. 71-82, 162-8.

Batkowski* Antoni (1847-1904) lekarz. AW: 216. Słowniki: PTPN; SLek. IV; AMM. Przyczynki: Motty II s. 420. -- J. Smereka: Polacy na studiach lekarskich we Wrocławiu w latach 1811-1918. Wr. 1979 s. 105, 116.

Batycki* Adam (1886-1970) malarz, architekt. Słowniki: WSB. Przyczynki: Wystawa z okazji 60-lecia pracy twórczej A. B. (katalog). P. 1968. -- Polskie życie artystyczne w latach 1915-1939. Wr. 1974.

Bauer* (Baur) Karol (1787 lub 1790-1837) aktor, dyr. teatru prowincjonalnego. Słowniki: PSB; SBTP.

Bauman* Ferdynand (zm. 1798) dyrygent kapeli cystersów w Przemęcie.

Baumann* Johann Friedrich Theodor von (1768-1830) naczelny prezes prowincji pozn. Słowniki: Die preussischen Oberpräsidenten 1815-1945. Hrsg. von K. Schwabe. Boppard 1981.

Baumgart* Jan (1904-1989) prof., kier. Biblioteki PTPN, dyr. BUJ. Słowniki: SPKP Supl. II; SBW. Bibliografie: W. Krajewska, J. B.: Bibliografia historii polskiej za rok 1949. Wr. 1954. -- J. Tyszkowska: Bibliografia prac J. B. Biuletyn BJ 23: 1973 s. 43-55 [210 poz.]. -- J. Tyszkowska: Bibliografia prac J. B. Przegląd Biblioteczny 47: 1979 z. 4 s. 409-12 [piśmiennictwo za lata 1973-1979]. -- J. Tyszkowska: Bibliografia prac J. B. Biuletyn BJ 41: 1991 s. 11-25 [233 poz.]. Biografie: A. Lewicka-Kamińska: J. B. jako bibliotekarz. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1973 z. 1/2. -- Spraw. Zarządu PTPN 1987-1989 s. 31. -- J. Tyszkowska: J. B. (1904-1989). Przegląd Biblioteczny 1990 z. 1-2 s. 124-6. -- B. Sordylowa: Człowiek dobrej roboty. Przegląd Biblioteczny 1990 z. 1-2 s. 126-8. -- M. Zwiercan: Wzór dobrej roboty bibliotecznej - J. B. (1904- 1989). [W:] W kręgu nauki i bibliotek. Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych. (3). Wwa 1993 s. 9-19. Przyczynki: E. Kuntze: Dzieje Biblioteki Jagiellońskiej pod okupacją niemiecką od 1 września 1939 do 18 stycznia 1945. Kr. 1945. -- I. Bar-Święch: Biblioteka Jagiellońska wczoraj i dziś. Odrodzenie 1945 nr 53. -- Pamiątki Konferencji Krynickiej 3 - 15 II 1951. Przegląd Biblioteczny 19: 1951 z. 3/4. -- A. Lewicka-Kamińska: J. B. jako bibliotekarz. Biuletyn BJ 23: 1973 nr 1/2 s. 11-17, rés. -- H. Madurowicz-Urbańska: Działalność naukowa J. B. Biuletyn BJ 23: 1973 z. 1/2 s. 35-40, rés. -- W. Piasecki: Czterdzieści lat w Stowarzyszeniu [Bibliotekarzy Polskich]. Biuletyn BJ 23: 1973 nr 1/2 s. 29-33, rés. -- H. Więckowska: Działalność bibliotekarska J. B. na terenie ogólnokrajowym i międzynarodowym. Biuletyn BJ 23: 1973 z. 1/2 s. 19-27, rés. -- H. Lipska: Biblioteka Jagiellońska podczas okupacji. Biuletyn BJ 29: 1979. -- J. Tyszkowska: Pożegnanie dyrektora J. B. Biuletyn BJ 41: 1991 nr 1/2 s. 1-8. 

Bauza* Andrzej (1896-1948) plutonowy WP, powstaniec wlkp. Slowniki: Kawalerowie VM. T. II, cz. 1.

Bauza* Jerzy (1895-1919) powstaniec wlkp. Słowniki: SBPW.

Bauza* Piotr (1865-1936) ks., społecznik. Słowniki: Księża; AMOstr. z. 10.  Artykuły: S. Potocki: Współpracownicy Biblioteki Kórnickiej od połowy XIX w. do 1924. PBK z. 12: 1976 s. 238-9.

Bawarski* Marian (1880-1927) hotelarz, działacz społ.-kult. AW: 223. Słowniki: PSB.

Baworowski* Michał (1899-1965) piłsudczyk, żołnierz Armii Andersa, nauczyciel w Szkole Kaliskiej im. A. Asnyka, po wojnie wykładowca w Wyższej Szkole Filmowej i założyciel Technikum Fotograficznego w Łodzi. Przyczynki: J. Werner, J. Żardecki: To oni nas uczyli. Kaliszanie w Warszawie 1993 nr 4 s. 19-29.

Baykowski* (Bajkowski) Jan z Zalesia (zm. 1650) kan. pozn. i gnieźn., prepozyt i archidiakon śremski, bp sufragan pozn. AW: 144. Słowniki: Biskupi.  Biografie: Nowacki II s. 187 i 217-8. Przyczynki: Nowacki II s. 200, 295, 369, 385, 578, 625, 626, 630, 632, 635, 692.

Bazaniak* Antoni (1916-1979) kajakarz, olimpijczyk z 1936 r. Słowniki: Wryk Sport. Przyczynki: E. Pacholski: 30-lecie miejskiego klubu sportowego „Surma” w P. 1929-1959. P. [1959] s. 16. 28, 38-42. Gaz. Zachodnia 1979 nr 63 s. 4 [nekr.].

Bazyliski* Hawryło (1880-1937) gen. ukraiński, członek Zarządu Stanicy Ukraińskiej w Kaliszu. Przyczynki: Małyszko Cmentarze s. 71.

Bażański* Władysław (1892-1939) księgarz. Słowniki: SPKP.

Bażyński* Józef Franciszek (1801-1876) ks., społecznik, wydawca. AW: 225. Słowniki: PSB; Oracki Słownik; SPKP; EK; WSB; PTPN; AMM; SBKS.  Biografie: J. Ziółek: Ks. J. F. B. (1801-1876). Novum 19: 1977 nr 2 s. 88-91. -- F. Kącki: Ks. F. B. Za i Przeciw 1977 nr 31. -- M. Fritzkowska: F. B. i jego „Wydawnictwo Dobrych i Tanich Książek”. P. 1979. Przyczynki: Dziewięć wieków Bytomia. Stalinogród 1956 s. 370. -- Z. Grot: Księża polscy w parlamentach niemieckich 1848-11918. [W:] Na okazanie drogi. P. 1975.

Bączkiewicz* Feliks (1883-1965) działacz społeczny w Rawiczu. Słowniki: Anders.

Bączkiewicz* Franciszek (1901-2000) sołtys w Kijewie, działacz ZSL. Biografie: Cmentarz średzki s. 193.

Bączkiewicz* Jan Nepomucen (1887-1978) ks., społecznik. Słowniki: Martyrol.; Księża; Opalenicki SB II. Biografie: M. Banaszak: Ks. J. B. 1887-1978. MK 1979 s. 254-6. Przyczynki: Udział duch. s. 79. -- Wróblewski s. 276.

Bączkowski* Edward (1886-1944) powstaniec wlkp., oficer WP i ZWZ-AK. Słowniki: Enc. konsp. wlkp.; SBPW. Przyczynki: M. Woźniak: Poznański Okręg Armii Krajowej Więź 1971 nr 2 s. 114-6. -- Więźniowie więzienia policyjnego poznańskiego gestapo w latach 1943-1945. KW 1985 nr 1 s. 162, 165, 180.

Bączkowski* Piotr (1841-1894) ks., społecznik. Słowniki: Księża. Przyczynki: Trzeciakowski Kulturkampf s. 131-2. -- Pam. Tow. Miłośników Ziemi Kościańskiej 1981-1983. Kościan 1987 s. 108, 183.

Bączyk* Stefan ( + ) prof. dr hab., rektor Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Przyczynki: S. Bączyk: T. Świtała: Prof. dr S. B. - rektor Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego. KMP 1967 nr 3 s. 83-5, il. -- J. Mańkowski, I. Soliński: Nagrody Województwa Poznańskiego za rok 1975 (dokończenie). Zespołowa nagroda naukowa. KMP 1977 nr 3.

Bądkowski* Konstanty (1812-1871) powstaniec 1830/31 i 1848, emigrant. Słowniki: Bielecki Słownik. Źródła: APP nr 974.

Bąk* Bronisław (1922-1981) artysta - plastyk. Słowniki: SGraf.. Biografie: D. Szczepaniak: B. B. znany i nieznany. PLudu 1988 z. 6 s. 27-28.

Bąk* Jan (1882-1942) ks., społecznik. Słowniki: Martyrol; PTPN; Księża.  Przyczynki: S. Biskupski: Księża polscy w niemieckich obozach koncentracyjnych. Londyn 1946 s. 59. -- J. Domagała: Ci, którzy przeszli przez Dachau. Wwa 1957 s. 71. -- H. Malak: Klechy w obozach śmierci. Londyn 1961 s. 390. -- Wróblewski s. 276. -- S. Wachowiak: Czasy, które przeżyłem. Wwa 1983 s. 16. -- Wojciechowska s. 410.

Bąk* Jan Chrzciciel (1896-1942) ks. Słowniki: Martyrol.; AMM. Artykuły: ^+RAP 1947.

Bąk* Jan Jałmużnik (1847-1927) ks., działacz patriot. AW: 147. Słowniki: PTPN; Księża; AMM. Przyczynki: Wlkp. Wyb. Źr. s. 154-6. -- Zieliński Wykonanie s. 114, 129, 160-61. -- Klanowski s. 166. -- T. Katafiasz: Czerniejewo w dobie zaboru (1793-1914). [W:] Studia z dziejów Czerniejewa i okolic. Czerniejewo 1982 s. 39-94. -- I. Mamczak: Przegląd źródeł i literatury do dziejów Czerniejewa. [W:] Studia z dziejów Czerniejewa i okolic. Czerniejewo 1982 s. 6-30. -- Wojciechowska s. 404.

Bąk* Władysław lekarz. Biografie: A. Sukiennicki: Biografie: Władysław Bąk (1913-1989). Szkice Koźmiń. Nr 21. Koźmin 1998 s. 47-50.

Bąk* Wojciech (1907-1961) pisarz. Słowniki: SWPP; WSB; Polscy pisarze; EK; Współcz. pisarze; Nauczyciele MM. Źródła: W. B.: Wyznania i wyzwania. Wwa 1968. Rec: A. K. Waśkiewicz, Nowe Książki 1968 nr 17; B. Zadura, Twórczość 1968 nr 12. -- J. Ratajczak: Z listów W. B. Nurt 1981 nr 3 s. 18-20. Biografie: P. Grzegorczyk: Z materiałów bio- i bibliograficznych dotyczących pisarzy zmarłych w 1961 roku. Rocznik Literacki 1961 s. -- A. Rogalski: W. B. - w dziesięciolecie zgonu. Nurt 1971 nr 5 s. 35-36. -- A. Rogalski: W. B. Poezja 1974 nr 6.  -- A. Rogalski: W. B. 1907-1961. [W tegoż:] W kręgu przyjaźni. Wwa 1983 s. 27-50. -- J. Ratajczak: W. B.: znany i nieznany. W drodze 1990 nr 1 s. 43-54. -- J. Ratajczak: Pisarz wciąż nieznany. Tyg. Powsz. 1991 nr 19 [inedita]. -- J. Ratajczak: Ten wariat, W. B. Kultura Paryż 1993 nr 1/2 s. 154-70.  Przyczynki: Z. Pędziński: Posłowie [W:] Modlitewnik . Wwa 1956 s. 215-21. -- Z. Pędziński: Syn ziemi. Więź 2: 1959 nr 12 s. 58-63. -- Z. Pędziński: Wizerunek poety. Więź 4: 1961 nr 9 s. 99-105. -- E. Balcerzan: Listopad słów. Nurt 1: 1965 z. 1 s. 67-8. -- T. Faytt: Myśl, która nie umarła. Przew. Kat. 56: 1966 s. 158. -- L. Eustachiewicz: Dramaty W. B. Dialog 1967 nr 6 s. 92-6. -- Z. Jastrzębski: Prawdziwy humanista. [W tegoż:] Bez wieńca i togi. Wwa 1967. --  Z. Pędziński: Przypominając W. B. Nurt 1967 nr 2 s. 38-40. -- B. Zadura: Wyznania i prowokacje. Twórczość 25: 1969 z. 12 s. 120-2. -- 50 lat Oddziału Poznańskiego ZLP. P. 1971. -- A. Rogalski: W. B. W dziesięciolecie zgonu. Nurt 7: 1971 z. 5 s. 35-6. -- Z. Grzegorski: O pożytkach lektury. Twórczość W. B. odczytana przez katechetę. Katecheta 19: 1975 s. 12-8. -- B. Kozera: Wiara jako kategoria egzystencjonalna w poezji W. B. [W:] Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia Polska. Nr 17. Opole 1980. -- J. Załubski: Od Jana Zagierskiego do W. B. Poznańska prasa w latach 1945-1949. [W:] Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX-XX wieku. T. 1. Red. M. Kosman. P. 1995 s. 124-37. -- J. Ratajczak: Śpiew ponad obłędem. Arkusz 1997 nr 6 s. 10-1 [o twórczości W. B.]. -- J. Wituski: Nauczyciel i poeta. Kronika Stowarzyszenia Marynkarzy [Poznań] 2: 1997 s. 28-30. -- G. Kubski: Zmienność form modlitewnych w powojennych wierszach W. B. [W:] Z cienia niepamięci do światła. Red. E. Krawiecka. P. 2006 s. 11-37. -- D. Ratajczakowa: „Tomasz Morus” - dramat W. B. [W:] Z cienia niepamięci do światła. Red. E. Krawiecka. P. 2006 s. 39-51. Artykuły: ^+Oficyna Poetów 1968 nr 11.

Bąkowski* Jan (XIX w.) malarz i kopista działający w Kaliszu. Słowniki: SAP I. Przyczynki: A. Ryszkiewicz: Początki handlu obrazami w środowisku warszawskim. Wr. 1953.

Bąkowski* Jerzy (1934-2000) lekarz epidemiolog w Środzie. Biografie: Cmentarz średzki s. 194.

Bąkowski* Stanisław (1889-1958) poeta. Słowniki: Współcz. pisarze.

Bątkiewicz* Józef (1877-1933) ks. Słowniki: PTPN.

Beaurain* de Karol (1867-1927) psychiatra. Słowniki: PSB: SLek. I. Bibliografie: S. Konopka:  Polska bibliografia lekarska XIX wieku (1801-1900). Wwa 1974-1984.

Beatus* Edward (1858-po 1935) lekarz, publicysta. Słowniki: Szkoła Kaliska; SLek. IV. Bibliografie: Polska bibliografia lekarska XIX wieku (1801-1900). Wwa 1974-1984.

Beatus* Jakub (1873 - po 1936) lekarz dermatolog. Słowniki: SLek. IV.  Biografie: E. Andrysiak:  Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. [W:] Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Z. 5. Kalisz 1999.  

Beba* Ludwik (1914-1984) nauczyciel, działacz harcerski, regionalista kościański. Słowniki: Słow. region. kościań. Biografie: L. Chojnacki: L. B. Wiadomości Kościańskie 1994 nr 6 s. 28. -- R. Potok: L. B. (1914-1984). Życie i dzieło. Kościan 1999, 55 s., il, bibliogr. [39 poz.]. Przyczynki: J. Zielonka: Rozmowy z duchami przodków. Wiadomości Kościańskie 1994 nr 12 s. 20.

Becela* Tadeusz ( + ) działacz spółdzielczy. Źródła: T. B.: Doświadczenia i światopoglądy. [W:] Poznańskie wspominki z lat 1918-1939. P. 1973 s. 201-27. -- T. B.: Ze wspomnień opiekuna powiatu. KW 5: 1977 nr 4 s. 95-111 [lata 1948-49]. Przyczynki: A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1969. Nagrody indywidualne. KMP 1971 nr 2 s. 79. -- J. Mozio: T. B., pamiętnikarz naszych czasów. [W:] Wkład przedstawicieli ziemi rawickiej do literatury. Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej. Red. Cz. B. Sędłak. Rawicz 1973.

Bech* Stefan (1909-1981) nauczyciel, artysta - plastyk, działacz społ. i polit., regionalista kościański, współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej. Słowniki: Słow. region. kościań.; SGraf.. Przyczynki: I Ogólnopolska Wystawa Biennale Grafiki w Krakowie. Wrzesień 1960. Katalog. Kr. 1960. -- 2-gie Biennale Grafiki w Krakowie. Czerwiec - lipiec 1962. Kr. 1962. -- S. B. - grafik i malarz kościański (informator z wystawy. Kościan [...] 24 IV - 13 V 1982). Opr. W. Omieczyński. Kościan 1982, 14 s., il.

Beck* Beno  (1869-1919) dyr. Gimn. Ostrowskiego. Słowniki: AMOstr. z. 10.

Becker* Michał Teodor Bronisław (1880-1932) aptekarz, działacz niepodległościowy. Słowniki: SBL. Biografie: J. Majewski: Zasłużony dla aptekarstwa i spraw Polski. Gazeta Farmaceutyczna 1999 nr 3 s. 32-3. Przyczynki: J. Majewski: Łabiszyn i jego aptekarze. Farmacja Polska 1981 s. 157-60.

Becker* Willy von (1893-1976) właściciel Kuczkowa. Słowniki: Saat und Ernte. Lebensbilder Posener deutscher Landwirte. Hrsg. von H. von Rosen. Rosbach 1978  s. 20. Przyczynki:  Kwilecki Ziemiaństwo II s. 210.

Beckhaus Hubert ( 1839-1900) dr, dyr. Gimn. Ostrowskiego. AW: 229. Słowniki: AMOstr. z. 10.

Beciński* Franciszek (1897-1975). Biografie: W. Szkulmowska: F. B. (1897-1975). Roczn. Kultur. Kujaw i Pomorza 9: 1975-76 s. 158-71.

Bederman* (Biederman) Tomasz (zm. 1531) kantor kolegiaty św. Marii Magdaleny w Poznaniu, kan. pozn., prof. teologii, rektor Akademii Lubrańskiego w P. AW: 230. Słowniki: PSB; EK; WSB. Przyczynki: Nowacki II s. 89, 679, 681-2.

Bederski* Adam (1893-1961) poeta, tłumacz, dyplomata. Słowniki: EK; WSB; AMM; Członkowie tajnych tow. Biografie: M. Bochan: A. B. patronem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Wysokiej (woj. pilskie). Poradnik Bibliotekarza 35: 1983 nr 7/8 s. 168-70. -- Kalendarz Nowomiejski 1995 s. 50-2. Przyczynki: S. Przybyszewski: Listy. T. 3. Wr. 1957. -- J. Iwaszkiewicz: Książka moich wspomnień. Wwa 1957. -- Klanowski [błędnie Bednarski]. -- P. Hertz: Zbiór poetów polskich XIX wieku. Ks. V. Wwa 1967. -- Z. Gaca-Dąbrowska: Wrocławskie lata A. B. Roczniki Biblioteczne 13: 1969 z. 3/4 s. 571-87, bibliogr., Zfg. -- M. Paluszkiewicz: Z pożółkłych kart. PKat. 62: 1972 nr 166. -- J. Pollakówna: Formiści. Wr. 1972. -- A. Fiedler: Mój ojciec i dęby. Wwa 1973. -- J. Ratajczak: Zgasły brzask epoki. Szkice z dziejów czasopisma Zdrój 1917-1922. P. 1980, 342 s., il. -- Rozkwitały pęki białych róż. Oprac. A. Romanowski. Cz. 1-2. Wwa 1990 s. 145, 457-8.  Artykuły: ^J. Ratajczak: Grupa „Zdroju”. Współczesność 1961 nr 13. -- ^J. Ratajczak: Programy „Zdroju”. PHum. 1967 nr 1.

Bederski* Antoni (1848-1930) bibliotekarz, wydawca. AW: 231. Słowniki: PSB; EWoK; SPKP; WSB; SBW. Biografie: R. Chwaliszewski: A. B. z Wysokiej - zasłużony bibliotekarz Poznania. RNn.. 8: 1977 z. 1 s. 94-9. Przyczynki: W. Chojnacki: Sprawy Mazur i Warmii w korespondencji Wojciecha Kętrzyńskiego. Wr. 1952. -- Poznańskie wspominki. P. 1960 s. 93 -- Z. Gaca-Dąbrowska: Wrocławskie lata A. B. Roczniki Bibl. 13: 1969, 3/4 s. 572-87.

Bederski* Jan Serwacy (1899-1983) lekarz, powstaniec wlkp. i śląski. Słowniki: AMM; Członkowie tajnych tow. Biografie: A. Olejnik: J. B. (1899-1983). Rocznik Gdyński 6: 1985 s. 249-50.

Bednarczyk* (Bednarzewski, Bednarzycki) Emilian (1812-1888) oficer, powstaniec 1830/31,  1848 i 1863. Słowniki: PSB; M. Tyrowicz: Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1863: przywódcy i kadry członkowskie. Przewodnik biobibliograficzny. Wwa 1964; WSB; Gerber Studenci s. 349; Bielecki Słownik; Szkoła Kaliska.

Bednarczyk* Józef (zm. 1829) lekarz. Słowniki: SLek. III. Biografie i noty biograficzne: E. Andrysiak:  Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. [W:] Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Z. 5. Kalisz 1999; K. Walczak: Loże masońskie i organizacje parawolnomularskie Kalisza. Kalisz 2004 s. 57. Przyczynki: B. Makowiec [i in.]: Pionierzy chirurgii w Kaliszu. Pamiętnik II konferencji lekarzy ziemi kaliskiej 12 - 13 X 1968. Kalisz 1969 s. 76.

Bednarek* Bogdan (1931-1996) architekt. Przyczynki: J. Sieradzon: Zostawił „Marynkę” odbudowaną. Kronika Stowarzyszenia Marynkarzy [P.] 1: 1996 s. 34-35.

Bednarek* Franciszek (1890-1958) internista. Słowniki: PTPN.

=Bednarkiewicz* Feliks ( + ) z Ziemi Lubuskiej. Biografie: J. Oleksiński: F. B. (1861-1944). PLub. 4: 1974 nr 3/4 s. 191-6.

Bednarkiewicz* Stanisław (1879-1941) ks., nauczyciel gimn., działacz oświat. i społ. Słowniki: EK; Martyrol; PTPN; Księża; AMM. Przyczynki: Klanowski. -- Udział duch. s. 58.  Artykuły: ^+RAP 1947.

Bednarkowa* Małgorzata Maria (1893-?) lekarz dermatolog. Słowniki: PTPN.

Bednarowicz* Zbigniew (1927-1999) artysta malarz. Biografie: K. Kostyrko: Zbigniew Bednarowicz 1927-1999. Wspomnienie. Sztuka  23: 1999 s. 49. Przyczynki: A. Laboga, J. Mańkowski, T. Orlik: Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1974. (Część pierwsza). Nagrody w dziedzinie upowszechniania kultury. KMP 1975 nr 2 s. 92 i n. -- K. Kostyrko: O scenografii Z. B. [W:] Twierdza i teatr. 125 lat Teatru Polskiego w P. (1875-2000). Księga jubileuszowa. Red. K. Kurek. P. 2000 s. 93-101.

Bednarski* Paweł (1918-1987) podoficer WP, oficer AK. Słowniki: Enc. konsp. wlkp.

Beeli* Stanisław (1886-1966) prawnik. Biografie: B. Bladowski: S. B. (27.01.1886-17.01.1966). [W:] 75-lecie działalności Zrzeszeń Prawników w Kaliszu. Kalisz 1982.

Beer* Alfred (1866-1940) malarz, nauczyciel. Słowniki: SAP; WSB; Nauczyciele MM; SłAP I. Przyczynki: Polskie życie artystyczne w latach 1915-1939. Wr. 1974.

Beer* Paul (1873-1918) pisarz, nauczyciel. Słowniki: Balde. Przyczynki: Spuren die der Wind nicht verweht. Lüneburg 1977 s. 80-1.

Begale* Ludwik (1875-1944) prawnik, społecznik. Słowniki: WSB; SAdw. II; SBWP-W I; Członkowie tajnych tow. Źródła: Boniecki Fotografie. --  Katalog zbiorów MN [w P.]. T. 8. P. 2005 nr 14. Przyczynki: W. Maisel: Wojewódzkie sądy administracyjne w Drugiej Rzeczypospolitej. Wwa 1976. -- Zakrzewski. -- W. Jakóbczyk: Towarzystwo Naukowej Pomocy w Wielkopolsce 1841-1939. P. 1985. -- J. Radtke: Poznański samorząd wojewódzki 1919-1939. Kron. Wlkp. 1990 nr 3. -- Z. Dykcik: „Republika Ostrowska”.  Przyczynek do historii powstania wielkopolskiego 1918-1919. Ostrów Wlkp. 1992.

Begdon* Jerzy (1905-1973) zoolog, lekarz. Słowniki: SBP. Biografie: G. Brzęk: J. B. Przegląd Zoologiczny 9: 1975 s. 7-11.

=Behrens* Hugo, pseud. B. Renz (1820-1910) pisarz niemiecki.  Przyczynki:  M. Wojtczak: Literatur der Ostmark. Posener Heimatliteratur (1890-1918). P. 1998 s. 191.

Behrendt* Augustyn (1872-1942) dyr., chóru „Halka” w Chodzieży. Słowniki: Zasłużeni dla ziemi chodzieskiej IV (il.).

Beik* Kazimierz Augustyn (1886-1966) nauczyciel, dzialacz społ. Słowniki: Szamotulanie.

Beisert* Jan Chrzciciel (1866-1923) ks., społecznik, działacz polonijny. AW: 239. Słowniki: PSB; EK; PTPN; Księża; AMM. Przyczynki:  Nowacki II s. 123. -- Klanowski s. 173. -- Udział duch. s. 84. -- Wróblewski s. 276. -- A. Czubiński: Powstanie wielkopolskie 1918-1919. P. 1978 s. 231.

Beisert* Stefan (1879-1967) ks., społecznik. Słowniki: PTPN; Teolodzy; Księża; Członkowie tajnych tow.  Biografie: K. Karłowski: Śp. ks. S. B. MK 19: 1968 s. 146-66. Przyczynki: Wojciechowska s. 413.

Beithel* (Beythel) Karol (1800-1875) nauczyciel, inspektor Szkoły Wyższej Realnej w Kaliszu. Słowniki: Szkoła Kaliska. Przyczynki: M. Błachowicz: Pochówki i epitafia w kolegiacie kaliskiej. [W:] Kolegiata kaliska na przestrzeni wieków 1303-2003. Red. G. Kucharski [i in.]. Kalisz 2004 s. 272, 275

Belakowicz* Stanisław (1856-1893) lekarz. Słowniki: PTPN.

Belęcki* Jan (XVIII w.) towarzysz chorągwi husarskiej. Słowniki: Zwierzykowski s. 345.

Below* Ernst (1845-1910) pisarz niemiecki. AW: 244. Przyczynki: M. Wojtczak: Literatur der Ostmark. Posener Heimatliteratur (1890-1918). P. 1998 s. 191

Below* Fryderyk Wilhelm (1822-1895) medalier, złotnik w P. Słowniki: PSB; EK; SAP I; WSB.  Przyczynki: E. Majkowski: Nieznana praca medalierska F. W. B., rytownika i pieczętarza poznańskiego. KMP 1946 nr 1 s. 58-62, il. -- D. O. Szczepaniak: Rytownik z Rawicza. PLudu 1988 z. 1 s. 27-28.

Below* Stefan Jakub (1857-1903) malarz i grawer w P. Słowniki: SAP I.

Bełza* Stanisław (1849-1929) adwokat, publicysta, podróżnik, działacz niepodl. Słowniki: PTPN. Źródła: Kamolowa Zbiory rękopisów s. 16 [o spuściźnie]. Biografie: E. Polanowski: Życie literackie Kalisza 1870-1907. Wwa 1987. Przyczynki: M. Iwanek: Co S. B. zobaczył w 1891 roku w Jeleniej Górze. Nowiny Jeleniogórskie 6: 1963 nr 12 s. 4. -- M. Iwanek: S. B. w Karkonoszach. Nowiny Jeleniogórskie 6: 1963 nr 13 s. 4. -- A. Galos: Problematyka zachodnia w publicystyce S. B. Sobótka 40: 1985 nr 1 s. 3-24.

Bełza* Witold Stanisław Kazimierz (1886-1955) pisarz, bibliotekarz, działacz kult. Słowniki: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 1. Gdańsk (?); BSB II (i fot.). Źródła: Kamolowa Zbiory rękopisów s. 15-6, 18. [o zbiorach W. B.]. Biografie: W. Hahn: W. B. 1886-1955. Przegląd Biblioteczny 1957 s. 215-8. -- J. Podgóreczny: Byli i odeszli. [W:] Z życia i pracy bydgoskiej książnicy. B. 1968 s. 131-2. -- J. Podgóreczny: W. B. 1886-1955. Bibliotekarz 1970 nr 3. -- K. Brakowski: Dr W. B. Kal. Bydg. 1972 s. 115-8. -- E. Szmańda: Sylwetki bydgoszczan - W. B. Kal. Bydg. 1978 s. 110-1. Przyczynki: S. Łempicki: Wspomnienia Ossolińskie. Wr. 1948 s. 56, 58. -- S. Wasylewski: Pod kopułą  lwowskiego Ossolineum. Wr. 1958. -- S. Wasylewski: Czterdzieści lat powodzenia. Wr. 1959. -- J. Malinowski: Problematyka teatralna w Kronikach Bydgoskich W. B. Kronika Bydgoska 7: 1986 s. 110-28. -- J. Malinowski: Kroniki Bydgoskie W. B. wobec niebezpieczeństwa germanizacji. Kronika Bydgoska 8: 1987 s. 121-7. -- H. Dubowik: Odejście W. B. z Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy. Kronika Bydgoska 11: 1989 s. 259-66. -- Z. Raszewski: Pamiętnik gapia. Bydgoszcz, jaką pamiętam z lat 1930-1945. B. 1994 s. 37-8.

Bełza* Władysław (1847-1913) pisarz, publicysta, bibliotekarz, księgarz. Słowniki: PSB; PTPN; Dawni pisarze; SMP; SPKP. Źródła: Kamolowa Zbiory rękopisów s. 16. Biografie: D. Piasecka: W. B. Wwa 1989. Przyczynki: Motty I s. 364, 704. -- S. Wasylewski: Pod kopułą lwowskiego Ossolineum. Wr. 1958. -- Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 4 t. I Wwa 1965. -- B. Kulka: Działalność patriotyczno-wychowawcza W. B. Przegląd Historyczno-Oświatowy 33: 1990 nr 1 s. 7-28. -- E. Skoczylas: Tematyka religijna i historyczno-ojczyźniana w twórczości W. B. Stud. Teol.-Hist. Śl. Opol. T. 19. Opole 1999 s. 357-64. -- E. Skoczylas-Krotla: Analiza warstwy leksykalnej w wybranych utworach W. B. Pr. Nauk., Pedag. WSP Częst. Z. 8/10. Częstochowa 1999/2001 s. 1075-80.

Bem* Alfred Brunon (1900-1940) działacz komunistyczny i związkowy. Słowniki: WSB; Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 1. Wwa 1978. Źródła: PPS-Lewica 1926-1931. Materiały źródłowe. Wwa 1963. Przyczynki: A. Czubiński, M. Olszewski: Z rewolucyjnych tradycji Poznańskiego. P. 1959 s. 75-9. -- E. Makowski: Proces A. B. i towarzyszy w Poznaniu 1927 roku. KMP 28: 1960 nr 3 s. 36-50, il. -- A. Czubiński [i in.]: Klasowy ruch robotniczy w Wielkopolsce 1918-1928. P. 1963 s. 144, 146, 323, 335-7, 352, 355-7, 366, 370, 372-3, 377, 379, 382-5, 396-404. -- A. Czubiński: Relegowanie A. B. z Uniwersytetu Poznańskiego w roku 1926. KMP 36: 1968 nr 3 s. 63-74, il. -- Komumiści. Wwa 1969.

Bembenek* Łukasz (1859-1930) ks., działacz gosp. Słowniki: Księża.

Bembnista* Edmund (1883-1955) powstaniec wlkp., kupiec w Środzie. Słowniki: SBPW; J. Jajor: Jarocińscy powstańcy wielkopolscy. Kalisz 2005. Źródła: Źródła i materiały do dziejów powstania wielkopolskiego i wojsk wielkopolskich. Katalog. P. 1978 s. 214-5. Biografie: Cmentarz średzki s. 194. Przyczynki: S. Kubiak [i in.]: Rady robotniczo-żołnierskie w Wielkopolsce 1918-1919. P. 1959. -- Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Pod red. Z. Grota. P. 1968 s. 129. -- A. Czubiński: Powstanie wielkopolskie. P. 1978 s. 243. -- A. Gniotowski: Pokazywał tylko blizny ... Nowy Kurier Średzki 1994 nr 1 s. 3.

Bembus* Mateusz (1567-1645) jezuita, kaznodzieja, pisarz. AW: 247. Słowniki: PSB; Nowy Korbut; EK; Teolodzy; EWoJ. Biografie: R. Darowski: M. B. SJ profesor filozofii w Poznaniu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 31: 1986 s. 213-23. Przyczynki: M. Sus: Studia uniwersyteckie poznańczyków w XV i XVI wieku. KMP 1950 nr 2 s. 124. -- J. Dür-Durski: Ze studiów nad „Antitemiuszem”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. S. I Nauki Humanistyczno-Społeczne z. 7, 1957. -- C. Backvis: L’ Antithemius et le motif „social” dans la propagande de reconquěte catholique au début de la Contreréforme en Pologne. Studi in onore di E. Lo Gatto e G. Maver. Florencja 1962. R: R. Pollak. RL 1963 z. 4. -- Filozofia i myśl społeczna XVII w. Wwa 1979 cz. 1 s. 459-72. -- R. Darowski: Renaissance Latin Aristotle Commentaires Written by Jesuits in Poland. Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie. 1993 z. 1-2 s. 169-80. -- R. Darowski: Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku. Kr. 1994 s. 328-42.

Beme* - mieszczańska rodzina w P. Przyczynki: P. Dembiński: Altaria rodziny Beme w kościele parafialnym Św. Marii Magdaleny w P. w XV wieku. [W:] Prace Komisji Historycznej PTPN. T. 55. P. 1997 s. 503-12. 

Benda* Szymon Józef (1830- ok. 1900) pianista, pedagog, dyrygent. Słowniki: Dyrygenci.

Bendlewicz* Stanisław (1854-1921) przemysłowiec, pionier przemysłu w Wielkopolsce, mecenas sztuki. AW: 249. Słowniki: PSB.

Bendorff* (XVIII w.) malarz działający w Rydzynie. Słowniki: SAP I.

Bendowski* Julian (1834-1880) lekarz. AW: 251. Słowniki: PSB; PTPN; AMM; SLek. IV. Biografie: E. Stocki: Kilka szczegółów do życiorysu dra med. J. B. opartych na źródłach archiwalnych. AHFM 1972 s. 173-5. Przyczynki: J. Smereka: Polacy na studiach lekarskich we Wrocławiu w latach 1811-1918. Wr. 1979 s. 105, 116. Bibliografie: S. Konopka:  Polska bibliografia lekarska XIX wieku (1801-1900). Wwa 1974-1984.

Benedykt* (ok. 970-975-1003) św., benedyktyn-eremita. Uwaga: zob. też hasło: Pięciu Braci Męczenników. AW: 253. Słowniki: PSB; SSS; Hagiografia polska. T. 2. P. 1972 [hasło: Pięciu Braci Męczenników]. Przyczynki: A. Dubowski: Erem nad Obrą. Przew. Kat. 1967 s. 438-9. -- T. Dusza: Dzieje kultu św. Pięciu Braci Pustelników Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, Krystyna. KDW 50: 1967 s. 110-16. -- V. Judák: Losy relikwii świętych Andrzeja Świerada i Benedykta. Tł. P. Fedorowicz. Tar. Stud. Teol. 14: 1995/1996 s. 435-50.

Benedykt* (XI w.) bp pozn. Słowniki: Biskupi.  Źródła: Kat. biskupów s. 8, 98. Biografie: Nowacki II s. 44.

Benedykt* (zm. ok. 1193) bp pozn. AW: 254. Słowniki: P. B. Gams: Series episcoporum Ecclesiae Catholicae. Gratz 1957 s. 354; PSB; Biskupi; Maciejewski Episkopat s. 253-4. Biografie: Nowacki II s. 52. Przyczynki: A. Gąsiorowski: Najstarsze dokumenty poznańskiego domu joannitów. 9: 1964 s. 51. -- J. Bieniak: Polska elita polotyczna w XII wieku. [W:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. T. 8. Red. S. K. Kuczyński. Wwa 1999 s. 18-9.

Benedykt* (zm. po 1512) malarz poznański. Słowniki: SAP I.

Benedykt* z Koźmina (1497-1559) poeta, prof. UJ. AW: 256. Słowniki: PSB; EK; Nowy Korbut; SPKP. Biografie: M. Pietrowski: B. z K. [w:] Szkice Koźmińskie. Nr 1. Koźmin 1988. Przyczynki: A. Lewicka-Kamińska: Narastanie zasobu starych druków BJ. Przegląd Biblioteczny 1964 s. 209-18.

Benedykt* z Łopienna (zm. 1480) pleban w Żninie; kan. gnieźn., kanclerz prymasów Jana Gruszczyńskiego i Jakuba z Sienna. AW: 257. Słowniki: PSB; Gąsiorowski Notariusze.

Benedykt* z Modły (zm. 1437) pleban w Juncewie, kan. i oficjał gnieźn. Przyczynki: Czyżak Kapituła s. 317-8.

Benedykt* z Poznania (zm. między 1522 a 1527) zakonnik, kronikarz. AW: 259. Słowniki: PSB; EK; SHist. Przyczynki: M. Plezia: Wstęp do „Cronica Petri comitis Poloniae”. [W:] MPH ns. 3. Kr. 1951 s. VIII-XXIX. -- Z. Grabowiecka: B. z P. - szesnastowieczny badacz polskiej przeszłości Śląska. [W:] Z dziejów postępowej ideologii na Śląsku w. XIV-XVI. Red. E. Maleczyńska. Wwa 1956 s. 125-50. -- J. Dąbrowski: Dawne dziejopisarstwo polskie. Wr. 1964 s. 168-9. -- L. Krzywiak: B. z P. śląski miłośnik historii z początku XVI wieku. RH 57: 1991 s. 73-116. -- J. Wiesiołowski: Rodzina Benedykta Sternberga z Poznania. RH 57: 1991 s. 117-46.

Beniamin* (zm. 1296/97) woj. pozn. Słowniki: PSB; WSB; SBWP-W I. Przyczynki: Przemęt: zarys dziejów. Wwa 1991 s. 70 i n. -- Opactwo cysterskie w Paradyzu. Jego rola w dziejach i kulturze pogranicza. Red. J. Karczewska. Zielona Góra 2004 s. 48.   Artykuły: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nr 35. Toruń 1969  s. 21-32. -- Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Nr 11. B. 1975 s. 103-37.

Beniamin* z Czeszewa, Jarocina (XIV w.) kaszt. księski. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Beniamin* z Uzarzewa (zm. 1354) - zob. Zaremba Beniamin.

Benignowicz* Wawrzyniec ( + ) budowniczy. Słowniki: Malinowski - Muratorzy s. 91-2.

Benni* Fryderyk Emanuel Herman (1834-1900). Słowniki: PSB.

Benni* Witold (1880-?) lekarz. Słowniki: PTPN.

Beno* (XIII w.) kaszt. santocki. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Bensch* Teodor (1903-1958) ks. z Poznania, delegat prymasa Polski w Gorzowie Wlkp - bp gorzowski. Słowniki: EK; Teolodzy; Biskupi. Księgi pamiątkowe: Gorzowskie Wiadomości Kościelne 2: 1958 nr 2 [wydany z okazji śmierci ks. bpa T. B.]. Biografie: Życiorys J. E. ks. biskupa dra T. B. Gorzowskie Wiadomości Kościelne 1: 1957 s. 9-10. -- A. Słomkowski: Ks. biskup T. B. [W:] Zeszyty Naukowe KUL. Z. 1. Lublin 1958 nr 2 s. 156-60. -- Z. Starnawski: Śp. ks. biskup T. B. z Gorzowa (1903-1958). Wiadomości Diecezjalne Lubelskie 32: 1958 s. 99-101. -- W. Sygnatowicz: Pierwszy biskup gorzowski ks. biskup dr T. B. Gorzowskie Wiadomości Kościelne 12: 1970 nr 7 s. 222-5. Przyczynki: J. Jestadt: Ks. biskup T. B. - organizator życia religijnego na Warmii. Gorzowskie Wiadomości Kościelne 1: 1957 s. 320-8. -- J. Michalski: Praca naukowa ks. biskupa dra T. B. Gorzowskie Wiadomości Kościelne 1: 1957 s. 329-33. -- W. Sygnatowicz: Jego Ekscelencja ks. biskup dr T. B. rządca diecezji gorzowskiej. Gorzowskie Wiadomości Kościelne 1: 1957 s. 315-20. -- M. Chorzępa: Rozwój organizacji kościelnej na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zach. w l. 1945-65. NP 22: 1965 s. 139-43. -- J. Obłąk: Dzieje diecezji warmińskiej w okresie dwudziestolecia 1945-1965. NP 22: 1965 s. 184-6. -- Rządcy diecezji warmińskiej po roku 1945. Posłaniec Warmiński 1: 1970 s. 87-92. -- J. Żaryn: Starania ks. dr. T. B. o uwolnienie czternastu księży diecezji łuckiej. Kom. Mazur.-Warm. 1997 nr 1 s. 61-71 [interwencja w sprawie księży polskich aresztowanych w ZSRR]. -- A. Kopiczko: Stosunek ks. T. B. i Adalberta Zinka do ludności miejscowej. Borussia 17: 1998/1999 s. 138-45.

Bentkowski* Alfred Feliks Bronisław (1813-1850) ks., lekarz. AW: 260. Słowniki: PSB; SLek. IV. Przyczynki: A. Skrobacki: Polonica medica des 18 und des frühen 19. Jahrhunderts in den Beständen des hälleschen Universitätsarchivs. Halle 1979 s. 84-6.

Bentkowski* Leon Jarosław (1823-1889) bibliotekarz m.in. Biblioteki Kórnickiej. Słowniki: SPKP

Bentkowski* Tadeusz (1889-?) chirurg. Słowniki: PTPN.

Bentkowski* Władysław (1817-1887) powstaniec, społecznik, publicysta. AW: 262. Słowniki: PSB; WSB; PTPN; SBWP-W I; SAP I. Źródła: Z. Grot: Listy W. B. do Hipolita Cegielskiego z czasu powstania styczniowego 1863-1864. SiMDW  8: 1963 z. 1 s. 82-122. Przyczynki: Literackie przystanki nad Wartą. P. 1962. -- Z. Grot: Rok 1863 w zaborze pruskim. P. 1963. -- J. Cybertowicz: Sprawy literackie w „Gońcu Polskim”. [W:] Zeszyty Naukowe UAM. Biblioteka. Z. 5. P. 1965 s. 17-48. -- J. Jaworska: Na marginesie badań nad portretem polskim I poł. XIX w. Materiały do ikonografii rodziny Bentkowskich. Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie 1969 cz. 2. -- S. Szenic: Za zachodnią miedzą. Wwa 1973 s. 98. -- J. Łukaszewski: Pamiętnik z lat 1862-64. Wwa 1973 s. 94-5. -- Dz. Wlkp. II.

Benyskiewicz* Andrzej (1778-1813) organista w Gościeszynie. Przyczynki: K. Raniowski: Rody ziemi wolsztyńsko-babimojskiej. Wolsztyn 2005 s. 36, 148.

Berends* Henryk (1826-1886) rentier. AW: 265. Słowniki: PTPN.

Bereśniewicz* Aleksander Kazimierz (1823-1902) bp kujawski. Słowniki: PSB; Biskupi; SBWP-W I;   Przyczynki: Zasłużeni dla Włocławka: (XIII-XX wiek). Włocławek 1991 s. 23-4.

Bergemann* Ferdynand (1799-1852) budowniczy obwodu kaliskiego. Słowniki: Architekci.

Berger* Gotthilf (1794-1874) kupiec, społecznik. AW: 267. Słowniki: W. Gerke: Posener Biographisches Lexikon. Lüneburg 1975; WSB. Przyczynki:  Niemcy w Poznańskiem wobec polityki germanizacyjnej 1815-1920. P. 1976 s. 28, 81, 132, 157-8, 168, 174, 178-9, 189. -- Ostrowska-Kębłowska Architektura s. 30, 193, 226, 228, 233-5, 249, 255, 381, 383, 458.

Berger* Jan (1889-1957) germanista, prof. UP. Słowniki: WSB; PTPN; Biogramy uczonych I; Śródka. Biografie: J. B. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1947/1952 s. XXVII-VIII. --  J. Chodera: J. B. Spraw. PTPN 21: 1957 nr 3 s. 348-50.  Artykuły: ^Kwartalnik Neofilologiczny 4: 1957 nr 3 s. 353-4.

Berger* Joachim (zm. przed 1738) snycerz wielkopolski. Słowniki: SAP I oraz Uzupełnienia i sprostowania do t.1. Przyczynki: KZSzt. T. 5, z. 4. Wwa 1961 s. 42.

=Berger* Leszek ( + ) doc. dr hab. Przyczynki:  T. Orlik: Nagrody Województwa Poznańskiego za rok 1977. (Część pierwsza). Nagrody Naukowe: doc. dr hab. L. B. KMP 1979 nr 2 s. 103 i n.

Berger* Lucjan (1888-1959) proboszcz w Pakości n. Notecią, kapelan WP. Słowniki: Wrzesiński SB.

Bergfeld* Carl ( + ) organmistrz. Przyczynki: L. Czacharowski: Z sylwetek organmistrzowskich - Carl Bergfeld. Ruch Muzycz. 1998 nr 9 s. 28-9.

Berkan* Kazimiera (1889-1969) publicystka, pionier apostolstwa świeckich. Słowniki: EK. Biografie: A. J.: Śp. K. B. Przew. Kat. 1969 nr 42 s. 383. -- A. Weiss: Apostołka inicjatyw. (K. B. 1889-1969). [W:] Byli wśród nas. Red. F. Lenort. P. 1978 s. 369-76. -- A. Weiss: K. B. 1889-1969. [W:] Wielkopolanie z ducha Akcji Katolickiej. (Życie, działalność, dokonania). Red. S. Schudy [i in.]. P. 2000 s. 115-26.

Berkan* Władysław (1859-1941), działacz polonii berlińskiej, społecznik. Słowniki: WSB; SBKS; SBSP. Źródła: APP nr 974. -- Korespondencja literata i lekarza Aleksandra Majkowskiego z mistrzem krawieckim W. B. Rocznik Gdański 1993 z. 1 s. 155-98. Biografie: A. Weiss: W. B. (1859-1941) działacz emigracyjny w walce o niepodległą Polskę. Studia Polonijne 5: 1983 s. 247-59. Przyczynki: K. Berkan: Z pamiętnika wysiedlonej. Dziennik z lat 1939-1945. P. 1947.

Berkowski* Józef (1839-1902) ks., społecznik. Słowniki: Księża; Członkowie tajnych tow.  Przyczynki: M. Paluszkiewicz: Odkrycie trzemeszeńskie. Znak 28: 1976 s. 145.

Berliński* Roman (1913-1990) nauczyciel, działacz społ. Słowniki: Wolszt. SB (i fot.).

Bermański* Jan Aleksander (1886-1944) lekarz wojsk. i kolejowy. Słowniki: BSB III (i fot.).  Przyczynki: F. Narożny: Kolejowa służba zdrowia w bydgoskim obwodzie do stycznia 1983. B.1983 s. 13, 15-7, 21-2.

Bernacki* Edmund (1875-1939) nauczyciel, działacz polit., powstaniec wlkp. Słowniki: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 1. Gdańsk 1992; Członkowie tajnych tow. Biografie: G. Danielewicz: Portrety dawnych gdańszczan. Gdańsk 1997 s. 381-4.

Bernacki* Lucjan (1902-1975) bp sufragan gnieźn., prof. Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Słowniki: Teolodzy; Biskupi; Członkowie tajnych tow.; Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989. Praca zbiorowa pod red. J. Myszora. T. 2. Wwa 2003. Źródła: H. Dominiczak: Organy Bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944-1990. w świetle dokumentów MSW. Wwa 2000 s. 80, 89, 145, 315, 346, 377. Biografie: F. Kłoniecki: Wspomnienie pośmiertne o śp. ks. bpie L. B. WAG 1976 nr 3 s. 51-6. Przyczynki: J. Szews: Filomaci pomorscy. Wwa 1992 s. 285, 288, 384. -- S. Wyszyński: Pro memoria 1952-1953. Wwa 2002.

Bernacki* Witold (1900-1967) balneolog, powstaniec wlkp. Słowniki: Członkowie tajnych tow.  Przyczynki: J. Szews: Filomaci pomorscy. Wwa 1992 s. 285, 384.

Bernadzikowski* Aleksander (1901-1943) lekarz, żolnierz AK. Słowniki: J. B. Gliński: Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej. Wr. 1997.

Bernard* (zm. po 1125) hiszpański benedyktyn z klasztoru w Kazimierzu Biskupim, bp lubuski. Słowniki: PSB; EK; SSS; Biskupi; P. B. Gams: Series episcoporum Ecclesiae Catholicae. Gratz 1957 s. 285. Przyczynki: J. Umiński: Rola Bolesława Krzywoustego w uchrześcijanieniu zachodniego Pomorza. Czasopismo Teologiczne 21: 1950 s. 396-401; 22: 1950-51 s. 38-41. -- T. Silnicki: Z dziejów Kościoła w Polsce. Wwa 1960 s. 124. 128, 131. -- Nowacki I s. 754.

Bernard* (zm. 1175) opat w Trzemesznie, bp pozn. AW: 270. Słowniki: PSB; Biskupi;  P. B. Gams: Series episcoporum Ecclesiae Catholicae. Gratz 1957 s. 354; Kat. biskupów s. 14, 100. Biografie: Nowacki II s. 50.

Bernard* (zm. ok. 1455) bp sufragan pozn., kan. regularny. Słowniki: Biskupi.  Biografie: Nowacki II s. 180.

Bernard* z Pyzdr (zm. po 1418) pisarz rady miejskiej w Poznaniu. Słowniki: WSB; Wrzesiński SB. Przyczynki: Poznańska księga prawa magdeburskiego i miśnieńskiego. Wr. 1964.

Bernard* z Wąbrzeźna (1575-1603) benedyktyn, sługa Boży. Słowniki: PSB; Hagiografia polska. T. 1. P. 1971; EK. Biografie: L. Michalak, B. Michalak: B. z W. [1575-1603]. Śladami Sługi Bożego. P. 2002, 44 s., il.

Bernard* Wierusz z Wieruszowa (XIV w.) star. ostrzeszowski. Słowniki: Bieniak, Szymczakowa Spisy.

Bernard* z Wrzącej (XV w.) kaszt. biechowski. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Bernard* Henryk (1928-1989) ekonomista, regionalista kościański, działacz polit. i harcerski. Słowniki: Słow. region. kościań. Biografie: J. Zielonka: H. B. Wiadomości Kościańskie 1992 styczeń s. 20.

Bernardoni* Jan Maria (1541-1605) jezuita, architekt. Słowniki: PSB; Architekci. Przyczynki: E. Łopaciński: Warszawskie poszukiwania archiwalne do dziejów sztuki. Biuletyn Historii Sztuki i Kultury 1947 s. 146.

Bernat* Zdzisław Maria (1930-1994) ks., muzykolog, dyrygent, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w P. Słowniki: AMM. Biografie: Spraw. Zarządu PTPN 1993-1995 s. 20. Przyczynki: Śp. ks. kan. Zdzisław Bernat (1930-1994) - wspomnienia. Autorzy: Michał Tschuschke, Szczepan Kofta, Aleksandra Chałupka, Władysław Chałupka, Siostra Karmelitanka. Liturg. Sac. 1995 nr 3/4 s. 221-9.

Bernatowicz* Jan (zm. przed 1733) rzeźbiarz , starszy cechu konwisarzy, malarzy i introligatorów w P. Słowniki: SAP I. Przyczynki: B. Jakubowska: Snycerka toruńska w XVIII w. Teka Komisji Historii Sztuki Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1965 s. 164.

Bernhard* Jan Fryderyk Karol (1776-1837) inż. wojewódzki woj. kaliskiego. Słowniki i noty biograficzne: Słownik biograficzny ziemi częstochowskiej. Tom 1. Częstochowa 1998; SBWP-W II; K. Walczak: Loże masońskie i organizacje parawolnomularskie Kalisza. Kalisz 2004 s. 57. Przyczynki: I. Barańska: Architektura Kalisza w dobie Królestwa Kongresowego. Kalisz 2002.

Bernhard* Paweł (1864-1944) ks., społecznik. Słowniki: Księża; AMOstr. z. 10.

Bernhardt* August Fryderyk (1804-1861) technolog, nauczyciel. AW: 273. Słowniki: Gerber Studenci s. 421; Szkoła Kaliska.  Przyczynki: F. Seweryn: Wędrówki po stołecznych nekropoliach. Kaliszanie w Warszawie 1992 nr 3 s. 37-9.

Bernhardt* Robert Karol (1874-1950) dermatolog, red. czasopism lekarskich. Słowniki: Śródka; SBWP-W I; Szkoła Kaliska. Biografie: B. Makowiec, J. Makowiec: Dr R. B. (Dobre imię medycyny kaliskiej). Ziemia Kaliska 1966 nr 8 s. 3. Bibliografie: Spis prac dr. R. B. 1935-1949. Prz. Dermatologiczny 37: 1950 nr 1 s. 4-5 [18 poz.].

Bernstein* Paul (XIX/XX w.) pastor ewang. w Pogorzeli 1888-1914. Przyczynki: Rogall Geistlichkeit s. 262.

Bernuth* Bernhard von (1832-1925) właściciel Borowa. Słowniki: Saat und Ernte. Lebensbilder Posener deutscher Landwirte. Hrsg. von H. von Rosen. Rosbach 1978  s. 21.

Bernuth* Otto von (1880-1965) dzierżawca Borowa. Słowniki: Saat und Ernte. Lebensbilder Posener deutscher Landwirte. Hrsg. von H. von Rosen. Rosbach 1978  s. 21-2.

Bertelmann* August (XIX w.) artysta malarz. Słowniki: Szkoła Kaliska; SAP I. Przyczynki: KZSzt. T. 5, z. 6, 1960 s. 33.

Bertold* (zm. po 1431) kupiec, wójt i burmistrz inowr. Słowniki: Inowr. SB I. Przyczynki: M. Biskup: Najazd krzyżacki na Polskę i bitwa pod Dąbkami 1431 r. Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej 48: 1967 s. 15-28. -- Dzieje Inowrocławia. Red. M. Biskup. T. 1. Wwa-P._Toruń 1978 s. 202, 204, 212, 219, 221, 222.

Berwiński* Ryszard Wincenty (1819-1879) poeta, etnograf, publicysta. AW: 279. Słowniki: PSB; Nowy Korbut; Wielkopolanie II s. 197-234; WSB; PTPN; Dawni pisarze. Bibliografie: D. Stępczak: R. W. B. (1819-1879) - bibliogr. - wybór. Leszno 1984, 24 s. [129 poz.]. Źródła:  Z. Skorupska: Nieznane list R. B. Spraw. PTPN 1949 nr 1 s. 38-42. -- R. Berwiński: „Listy z Turcji” i korespondencja z redaktorem „Gazety Lwowskiej” Władysławem Łozińskim w latach 1876-1879. Oprac. M. Jagielska; Wykaz korespondencji politycznych R. W. B. opublikowanych w „Gazecie Lwowskiej” w latach 1876-1879. [W:] Miscellanea z okresu romantyzmu. T. 3. Wr. 1977 s. 343-58. -- Berwińsciana epistolarne. Oprac. M. Jagielska. PLit. 69: 1978 z. 1 s. 199-222 [listy Ryszarda, Teofila i Tomasza Berwińskich do Anieli Dembowskiej oraz korespondencja polityczna dot. wydarzeń 1848-76]. Biografie: A. Fischer: R. W. B. (1819-1870). Lud 37: 1946 s. 141-59 [i odb. Lublin 1947, 19 s.]. -- C. Latawiec:  R. B. Świat 1848 nr 15. -- B. Mizerski: O R. B. Świat 1948 nr 18. -- N. Obrębska: Życie i twórczość literacka R. B. [W:] S. Goszczyński i R. B. : Wybór pism rewolucyjnych . Wwa 1948. --  J. Piechocki: Poezja w kręgu Wiosny Ludów. R. B.  -  na pół zapomniany poeta wielkopolski. Ziemia Pomorska 1948 nr 24. -- M. Janion: R. B. - poeta rewolucji. Życie Literackie 2: 1952 nr 15 s. 4. -- M. Janion: Uwagi o polskim słowianofilstwie. Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego 1: 1952 nr 1 s. 37-57 [fragm. monografii o R. B.]. -- M. Janion: R. B. Księga życia i śmierci. Wwa 1953. -- J. W. Gomulicki: R. B. [W:] J. Tuwim: Księga wierszy polskich XIX wieku. T. 2. Wwa 1954. -- M. Grabowska [i in.]: R. W. B. [W:] Antologia romantycznej poezji krajowej (1831-1863). Wwa 1958. -- J. Ratajczak: Don Juan poznański. W 140 rocznicę urodzin R. B. Tyg. Zach. 4: 1959 nr 8 s. 3. -- Wybitni Wlkp. 309-35. -- I. Leszczyńska: R. W. B. 1819-1879. =Rocznik Wolnej Myśli 1963-4 s. 91-3.-- Wielkopolanie II s. 197-234. -- J. Ratajczak: Poznański Don Juan - R. B. P. 1989, 144 s. -- A. Sikorski: R. W. B. (1819-1879) poeta, etnograf, działacz polityczny. Iks 2004 listopad s. 9, il. Przyczynki: S. Kieniewicz: Wielkopolska i Prusy Zachodnie w latach 1846-1848. T. 1. Wwa 1948 s. 75-6. -- B. Zakrzewski: Rewolucjonizm w polskiej poezji okolicznościowej 1948 r. PZach. 1948 nr 5. -- S. Żółkiewski: Romantyzm polski po r. 1840. Życie Literackie 1951 nr 23.. -- M. Janion: Uwagi o polskim słowianofilstwie. Fragm. pracy o R. B. Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego 1952 nr 1 s. 37-57. -- A. W. Walczak: „Don Juan Poznański. R. W. B.”. Widnokrąg 1952 nr 42 s. 2-3. -- R. Ergetowski: Wrocławskie dni B. Sprawy i Ludzie 5: 1955 nr 15 s. 1-2 [dot. 1848 r.]. -- Z. Gosiewska: Uwagi nad językiem „Bogunki na Gople” R. W. B. [W:] Prace Polonistyczne. Seria 12. 1955 s. 31-52. -- J. Maciejewski: Słowacki w Wielkopolsce. Wr. 1955. -- Z. Grot [i in.]: Szkice poznańskie 1794-1864. Wwa 1957. -- B. Zakrzewski: Z życia literackiego Wielkopolski okresu Wiosny Ludów. Zjazd Naukowy Polonistów 10-13 grudnia 1958. Wr. 1960. --  T. Żabski: Założenie Towarzystwa literacko-Słowiańskiego i początki jego działalności. Acta Universitatis Wratislaviensis nr 55, 1966. -- M. Janion: Portret krajowego romantyka. [W:] Romantyzm. Studia o ideach i stylu. Wwa 1969. -- S. Wysłouch: Twórczość R. B. wobec romantycznych konwencji. RL 1970 z. 4. -- T. Brzozowska: B. jako folklorysta. [W:] Między dawnymi a nowymi laty. Studium folklorystyczne. Wr. 1970 s. 85-103. -- Nauka w Wlkp. s. 28, 311-5. --  M. Jagielska: Przyczynek do portretu romantyka. B. - dziennikarz. Studia Polonistyczne 4: 1977 s. 59-73, rés. -- A. Żalik: Związki R. B. z gimnazjum leszczyńskim. RLeszcz. 1982 s. 153-65. -- M. Bajer: Byłem głupcem złudzeń i omamień. Gaz. Wyb. (P.) 1994 nr 50 s. 4.

Berwiński* Teofil Nepomucen (1823-1865) nauczyciel gimn., uczestnik działań rewolucyjnych 1846-48. AW: 280. Słowniki: PSB; PTPN; AMM; Nauczyciele MM. Źródła: Berwińsciana epistolarne. Oprac. M. Jagielska. PLit. 69: 1978 z. 1 s. 199-222 [listy Ryszarda, Teofila i Tomasza Berwińskich do Anieli Dembowskiej oraz korespondencja polityczna dot. wydarzeń 1848-76]. Biografie: Cmentarz Zasł. s. 29.  Przyczynki: Motty I s. 25, 630-1.

Berwiński* Tomasz ( + ).  Źródła: Berwińsciana epistolarne. Oprac. M. Jagielska. PLit. 69: 1978 z. 1 s. 199-222 [listy Ryszarda, Teofila i Tomasza Berwińskich do Anieli Dembowskiej oraz korespondencja polityczna dot. wydarzeń 1848-76].

Berwołd* z Przewłok (XIV w.) kaszt. śremski. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Bethusy*-Huc Valeska von, pseud. Moritz v. Reichenbach (1849-1926). Przyczynki: M. Wojtczak: Literatur der Ostmark. Posener Heimatliteratur (1890-1918). P. 1998 s. 192.

Betting* Juliusz (1866-1935) fabrykant, budowniczy fortepianów. Słowniki: SBL; Encyklopedia muzyczna. Wwa  1976. Przyczynki: A. Jakubowski. Na początku był Teodor. ABC 1998 nr 103 s. 15.

Beurmann* Carl Moritz von (1802-1870) naczelny prezes prowincji pozn. Słowniki: Die preussischen Oberpräsidenten 1815-1945. Hrsg. von K. Schwabe. Boppard 1981. Przyczynki: K. H. Rehfeld: Die preussische Verwaltung des Regierungsbezirks Bromberg 1848-1871. Köln/Berlin 1968 s. 33-4.

Beuthner*-Zawadzka Maria (1911-1998) lekarz. Biografie: S. Leitgeber: M. B.-Z. GWyb. (P.) 1999 nr 57 s. 7.

Beutler* Zdzisław (1894-1940) powstaniec wlkp. Słowniki: SBPW; Wrzesiński SB. Przyczynki: A. Ciszak: Września i powiat wrzesiński w okresie powstania wielkopolskiego 1918-1919. Września 1968. -- A. Czubiński [i in.]: Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Wwa [i in.] 1978.

Beyer* Kazimierz (1881-1939) nauczyciel, działacz polit. Słowniki: Martyrologia nauczycielstwa bydgoskiego w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945. B. 1971 aneks: W. Jastrzębski: Słownik biograficzny nauczycieli bydgoskich - ofiar wojny światowej. Cz.1. Kronika Bydgoska 13: 1993 s. 213-4; Konsp. pomor.; BSB II (i fot.).  Przyczynki: W. Jastrzębski: Terror i zbrodnia. Wwa 1974 s. 68, 72 [błędnie: Bayer]. -- B. Krzywobłocka: Chadecja 1918-1937. Wwa 1974 s. 324, 367, 379, 396, 412 [błędnie: Bayer]. -- H. Przybylski: Front Morges w okresie II Rzeczypospolitej. Wwa 1972 s. 300 [błędnie : Bayer]. -- H. Przybylski: Chrześcijańska Demokracja i  Narodowa Partia Robotnicza w latach 1926-1937. Wwa 1980 s. 304. -- K. Turowski: Historia ruchu chrześcijańsko-demokratycznego w Polsce. T. 2. Wwa 1989 s. 380 [błędnie: Bayer]. -- Sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza obszaru Okręgu Korpusu Nr VIII w Toruniu w latach 1933-1937. Wyd. P. Stawecki, W. Rezmer. Toruń 1992 s. 9.

Beythel* Karol (1801-?) inspektor szkolny w Kaliszu. Słowniki: Gerber Studenci s. 421. 

Bębnowski* Franciszek (1730-1810) jezuita, teolog. Słowniki: EWoJ. Przyczynki: A. Weis: Parafia Komorowo-Wolsztyn w Polsce przedrozbiorowej. Lublin 1979 s. 147-8.

Będlewski* Benedykt (zm. 1444) chor. pozn. Słowniki: PSB.

Będlewski* Wojciech h. Łodzia (XIV w.) kan., archidiakon i wikariusz gen. pozn. Przyczynki: Nowacki II s. 76, 77, 197, 199, 209.

Bętkowska* Zofia z d. Kozubska ( 1873-1959) działaczka społ. w Środzie. Biografie: Cmentarz średzki s. 195.

Białas* Jan (1866-1905) rytownik, medalier w Poznaniu. Słowniki: WSB.

Białas* Paweł (1876-1942) ks., społecznik, współzałożyciel poznańskiego Stowarzyszenia Artystów, malarz. Słowniki: Martyrol.; Księża; SAP I. Przyczynki: Udział duch. s. 57, 83.

Białasik* Jan (1890- 1942) lekarz. Słowniki: PTPN; AMM; Członkowie tajnych tow.

Białecki* Mieczysław (1895-1919) powstaniec wlkp., działacz harcerski. Słowniki: AMM; Członkowie tajnych tow.

Białecki* Władysław (1884-1930) adwokat, działacz harcerski. AW: 289. Słowniki: PTPN; AMM.

Białek* Czesław (1920-1984) ks., jezuita, działacz społ. Słowniki: Teolodzy; EWoJ; Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989. Praca zbiorowa pod red. J. Myszora. T. 1. Wwa 2002. Biografie: D. Ziedler: Wspomnienie o ks. Cz. B. Niedziela 1984 z 22 VII s. 7. -- A. Andrzejczak: Sługa ewangelizacji misyjnej. Misyjne Drogi 1984 nr 3 s. 37. -- F. Paluszkiewicz: Refleksje nad życiem Ojca C. B. Komunikaty 1984 nr 1 s. 12-4. -- F. Paluszkiewicz: Niespokojny inwalida. [W:] Przyszli służyć. R. 1985 s. 179-87. Przyczynki: Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939-1945. Praca zbiorowa pod red. Z. Zielińskiego. Wwa 1982 s. 568, 589-90. -- Informator o nielegalnych antypaństwowych organizacjach i bandach zbrojnych działających w Polsce Ludowej w latach 1944-1956. Lublin 1993 s. 48.

Białek* Stanisław (XVI w.) organista w P. Słowniki: Chybiński.

Białkowski* Alfons Klemens (1814-1863) działacz społ. i niepodl. AW: 290. Słowniki: PSB; AMM. Biografie: B. Urbańska: Ludzie i historia w nazwach ulic Środy Wielkopolskiej. Środa 2000 s. 17.

Białkowski* Franciszek Borgiasz (1833-1924) ks., społecznik. Słowniki: PTPN;  Księża.

Białkowski* Leon (1885-1952) historyk, archiwista. Słowniki: EK; WSB; PTPN; Życiorysy polskich archiwistów poznańskich. P. 1969; Słownik biograficzny archiwistów polskich. T. 1. Wwa [i in.] 1988. Bibliografie: J. Kłoczowski, W. Nowodworski: Bibliografia prac prof. L. B. Roczniki Humanistyczne 4: 1953 z. 4 s. 300-9. -- W. Nowodworski: Bibliografia prac prof. L. B. ABMK 15: 1967 s. 271-82 [poz. 156]. Źródła: M. F[lis]: L. B. (Wspomnienia). [W:] Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Nr 3. Wwa 1960 s. 42-3. Biografie: L. B. Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 5: 1951/2 s. 4. -- L. B. Spraw. PAU 53: 1952 nr 1 s. 2 [nekr.]. -- A. Kossowski: L. B. (1885-1952). Tyg. Powsz. 8: 1952 nr 24 s. 3. -- J. Kłoczowski: Śp. L. B. Roczniki Humanistyczne 4: 1953 z. 4 s. 277-86. -- K. Tymieniecki: L. B. Spraw. PTPN 17: 1955 nr 1 s. 106-8. -- ABM 15: 1967 s. 271-82. -- F. Cieślak: L. B. Kalendarz Lubelski 1968 s. 105-8. -- L. B. [W:] Życiorysy polskich archiwistów poznańskich i skład osobowy z dnia 8 III 1969 roku. P. 1969 s. 7-11.

Białkowski* Leopold, pseud. Jan Jakisz (ur. 1804) oficer powstania listopadowego 1830/31, emigrant. Słowniki: PSB; M. Tyrowicz: Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1863: przywódcy i kadry członkowskie. Przewodnik biobibliograficzny. Wwa 1964; Bielecki Słownik.

Białobłocki* Kornel ( + ) uczestnik Poznańskiego Czerwca 1956 r. Źródła: K. B.: Mój czerwiec 1956 roku. Wojs. Prz. Hist. 1996 nr 1 s. 237-238.

Białobłocki* Ludwik (1861-1925) lekarz. Słowniki: SLek. IV. Biografie: E. Andrysiak: Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. [W:] Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Z. 5. Kalisz 1999.  

Białobok* Stefan (1909-1992) botanik, prof. Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku.  Słowniki: Biogramy uczonych supl.; Śródka. Bibliografie: Bibliografia prac prof. dr. S. B. za lata 1933-1979. Arboretum Kórnickie 25: 1980 s. 12-22 [207 poz.]. Biografie: Spraw. Zarządu PTPN 1990-1992 s. 23. --  Nauka Polska 1993 nr 5 s. 161-4. Przyczynki: T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego [za rok 1972]. (Część pierwsza). Nagrody naukowe. KMP 1973 nr 3. --  S. Pieniążek: S. B. Nauka Polska 26: 1978 nr 11/12 s. 75-7. -- Arboretum Kórnickie 25: 1980 s. 5-22.

Białoskórski* Edward (1799-1881) rosyjski gubernator i członek Rady Stanu. Słowniki: PSB.

Białoskórski* Feliks (1811-1883) powstaniec 1830, 1846 i 1848. AW: 293. Słowniki: PSB; AMM; SBWP-W I. Przyczynki: M. Rezler: Wielkopolska Wiosna Ludów. P. 1993 s. 34, 72, 82-3, 96-7, 103-4, 118, 120-1, 155, 157, 191-2, 194, 196-7, 200-1, 203, 254.

Białostocki* Jan (1921-1988) historyk sztuki, prof. UW. Biografie: Spraw. Zarządu PTPN 1987-1989 s. 28-9.

Biały* Kazimierz (1882-1959) lekarz. Słowniki: PTPN; AMM.

Biały* Leszek Kazimierz (1919-1945) szef łączności Inspektoratu ZWZ-AK w Bydgoszczy. Słowniki: Konsp. pomor.; BSB I (i fot.). Biografie: T. Jaszowski: L. B. [W:] Zasł. Pomorzanie s. 23-7. Przyczynki: K. Ciechanowski: Ruch oporu na Pomorzu Gdańskim 1939-1945. Wwa 1972 s. 227.

Biały* Wojciech (1897-1926) powstaniec wlkp, lotnik, por. WP. Słowniki: SBPW. Przyczynki: Z. Bulzacki: Lotnictwo w powstaniu wielkopolskim 1918-1919. KMP 1969 nr 1 s. 28, 35-6. -- B. Polak: Wojsko wielkopolskie 1918-1920. Cz. 2. Koszalin 1990 s. 205.

Białynia*-Rzepecki Mieczysław (1862-1927) archiwista. Słowniki: Słownik biograficzny archiwistów polskich. T. 1. Wwa [i in.] 1988.

Biancone* Jan Baptysta (XVIII w.) księgarz, wydawca w P. Słowniki: SPKP; WSB.  Przyczynki: J. Sójka: Walka o prymat w handlu książką w Poznaniu w końcu XVIII w. Księgarz 13: 1969 nr 2 s. 58-63.

Bibrowicz* Wacław (1874-1935) neurolog, psychiatra. Słowniki: SLek. V.

Bickerich* Wilhelm (1867-1934) historyk, pastor w Lesznie. AW: 297. Słowniki: Balde; SBL. Przyczynki: H. Kruska: Das Theologische Seminar in Posen. Jb. Weichsel-Warthe 17: 1971 s. 50-3. -- Rogall Geistlichkeit s. 262-4 [wykaz publikacji]. -- O. Kiec: Die evangelischen Kirchen in der Wojewodschaft Posen (Poznań) 1918-1939. Wiesbaden 1998 s. 219. -- O. Kiec: Protestantyzm w Poznańskiem 1815-1918. Wwa 2001 s. 124-7. -- K. Szymańska: Katalog starych druków Muzeum Okręgowego w Lesznie. Leszno 2001.

Bieczyński* Maciej (XVIII w.) komisarz skarbowy pozn. Słowniki: Zwierzykowski s. 345.

Bieczyński* Stanisław (1631-1707) ks., jezuita, rektor w Bydgoszczy i P., przyjaciel Jana III Sobieskiego. Słowniki: EWoJ. Przyczynki: Historia Residentiae Walcensis Societatis Iesu. Wyd. M. Rohwerder. Kőln 1967 s. 135, 138, 140, 147, 149.

Biedermann* Marcin (1864-1915) wydawca, działacz niepodl. AW: 300. Słowniki: PSB; SPKP. Przyczynki: E. Wichura-Zajdel: „Górnoślązak” we wspomnieniach Tomasza Kowalczyka. Zaranie Śląskie 1963 z. 2 s. 260-81. -- J. Jachowski: Wspomnienia o wybitnych ksiegarzach. Księgarz 16: 1972 nr 3 s. 72-4 [m. in. M. B.].

Biedowicz* Bronisław (1887-1978) pedagog, wiceminister oświaty. Słowniki: WSB; AMM.

Biedowicz* Jan Nepomucen Zenon (1890-1961)  plastyk, pedagog. Słowniki: BSB III (i fot.).  Biografie: J. Romanowska: Profesor J. B. - in memoriam. Kronika Bydgoska 15: 1993 s. 275-82. Przyczynki: R. C. Jaskuła: Plastyka bydgoska 1945-1976. B. 1980 s. 89. -- K. Olejnik-Drejas: Plastyka bydgoska. B. 1995 s. 162.

Biedrzycki* Adam Paulin (zm. po 1583) dr filozofii i med., burmistrz pozn. Słowniki: PSB.

Biedrzycki* Alojzy (1912-1958) nauczyciel. Biografie: J. Oleksiński: Sylwetki nauczycieli spod znaku „Rodła”. (Z obszaru Dzielnicy V Związku Polaków w Niemczech w Złotowie). Przegląd Historyczno-Oświatowy 22: 1979 nr 3.

=Biedrzycki* Stefan ( + ) naukowiec, działacz społeczno-oświatowy. Przyczynki: B. Zamelska: S. B. - naukowiec i działacz społeczno-oświatowy. RMNRSz. 8: 1975 s. 188-95.

Bieganowscy* - ród rycerski h. Godzięba w Wlkp. Przyczynki: J. Pakulski: Ród Godziębów w średniowiecznej Polsce. Studium genealogiczne. Toruń 2005 s. 71-3.

Biegańska* Maria (1882-1941) ziemianka. Słowniki: PTPN.

Biegański* Ignacy (1725-1796) matematyk, jezuita, spowiednik królowej Marii Leszczyńskiej, rezydent w Chobienicach. Słowniki: PSB; EWoJ; EK.

Biegański* Władysław (1857-1917) lekarz, filozof. AW: 311. Słowniki: PSB; Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy. Wr. 1971; SPKP; EK; WSB; Śródka; Biogramy uczonych VI; SBWP-W I; 125 lat Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1877-2002. Kalisz 2002 s. 102-7, il. Bibliografie: S. Gawrychowski: Dorobek naukowy W. B. w dziedzinie chorób zakaźnych. [W:] Pamiętnik poświęcony 70-leciu działalności Tow. Lekarskiego Częstochowskiego. Częstochowa 1973 s. 37-8. -- Z. Jasińska, W. Komorowska: W. B. (1857-1917). Spis prac w układzie chronologicznym. Annales UMCS, Sectio D, 33: 1978 s. 15-27 [190 poz.]. -- Z. Jasińska, W. Komorowska: W. B. (1857-1917). Bibliogr. przedmiotowa za l. 1885-1980. Annales UMCS, Sectio D 40: 1985 s. 315-29, summ. [172 poz.]. Biografie: B. Skarżyński: W. B. jako człowiek i lekarz. AHFM 20: 1957 z. 3 s. 321-6. -- W. B. lekarz i filozof  1857-1917. Praca zb. Red. G. Świderski [i in.]. P. 1971, 266 s., il. -- J. Kapuścik: W. B. i jego księgozbiór. Biul. Gł. Bibl. Lek. 43: 1997 nr 356 s. 133-52. Przyczynki: S. Podhorska-Okołów: Biblioteka Miejska w Częstochowie. Bibliotekarz 1946 s. 150-1. -- E. Borkowski: Dr W. B. w Częstochowie. AHFM 20: 1957 z. 3 s. 327-34. -- M. Ruszkarski: Częstochowskie Towarzystwo Lekarskie - dzieło Biegańskiego. AHFM 20: 1957 z. 3 s. 335-45. -- T. Bilikiewicz: Biegański jako filozof. AHFM 20: 1957 z. 3 s. 347-55 -- S. Konopka: Spuścizna po W. B. AHFM 20: 1957 z. 3 s. 357-63. -- J. Mikołajtis: „Myśli i aforyzmy” Biegańskiego w świetle rozważań literackich. AHFM 20: 1957 z. 3 s. 365-77. -- K. Zahorski: Moje wspomnienia o Biegańskim. AHFM 20: 1957 z. 3 s. 379-80. -- Dzieje Częstochowy od zarania do czasów współczesnych. Katowice 1964 s. 113, 121, 150, 365. -- S. Ziemski: Poglądy metodologiczne W. B. AHFM 28: 1965 z. 1/2 s. 9-55; z. 3 s. 175-205. -- S. Gawrychowski: Badania nad genezą naukowych osiągnięć W. B. Częstochowa 1981, bibliogr. -- T. Marcinkowski: Niektóre zagadnienia medycyny klinicznej w „Logice medycyny” i „Diagnostyce różniczkowej chorób wewnętrznych” W. B. AHFM 51: 1988 z. 1 s. 17-24. -- Z. Domosłowski: Śladami W. B. Biuletyn Dolnośląskiej Izby Lekarskiej 1996 nr 7/8. -- S. Gawrychowski, J. Gawrychowski: Badania nad genezą naukowych osiągnięć W. B. ­­Biul. Gł. Bibl. Lek. Nr 356.Wwa 1997 s. 7-67. -- B. Perczyńska: W. B. (1857-1917). Katalog wystawy. Biul. Gł. Bibl. Lek. 43: 1997 nr 356 s. 153-67 [wystawa w Głównej Bibliotece Lekarskiej].  -- J. Restel: Etos lekarza w świetle "Myśli i aforyzmów o etyce lekarskiej" W. B. Biul. Gł. Bibl. Lek. Nr 356. Wwa 1997 s. 93-100. -- W. Stembrowicz: W. B. - autor pierwszej w języku polskim "Diagnostyki różniczkowej chorób wewnętrznych". Biul. Gł. Bibl. Lek. Nr 356. Wwa 1997 s. 69-74. -- J. Strojnowski: Wybitny filozof W. B. Biul. Gł. Bibl. Lek. Nr 356. Wwa 1997 s. 83-91. -- A. Śródka: Patologia ogólna w pracach klinicznych i teoretycznych W. B. Biul. Gł. Bibl. Lek. Nr 356. Wwa 1997 s. 75-82 [na s. 81-2 publikacje W. B.].  -- Filozofia i medycyna. W stuczterdziestolecie urodzin i osiemdziesięciolecie śmierci W. B. (28.04.1857 - 29.01.1917) [materiały z sesji ]. Filoz. Nauki  1998 nr 3/4 s. 5-33. -- A. Tarnopolski: Filozofia a praktyka. Świat W. B. Częstochowa 2000, 162 s., il.

Biehler* Ryszard (1878-1945) leśnik, prof. UP. Słowniki: WSB; PTPN. Przyczynki: Dzieje akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce 1919-1969. P. 1970 s. 66, 72, 76, 80, 93, 99, 106, 276, 365. -- Twórcy i organizatorzy leśnictwa polskiego na tle jego rozwoju. Wwa 1974. -- Nauki leśne w Polsce 1920-1970. Wr. 1977. Artykuły: ^+Spraw. PTPN  1945-46 z. 1 s. 126.

Bielakowicz* Stanisław (1856-1939) lekarz. Słowniki: SLek. IV.

Bielamowski* Stanisław (zm. ok. 1810) oficer WP. Słowniki: PSB; WSB.  Przyczynki:  J. Muszyńska-Zygmańska: Wielkopolska w powstaniu kościuszkowskim. P. 1947 s. 42-3, 76-7, 79-80, 96, 104-5, 111, 116, 120, 122, 124, 170. -- J. Wąsicki: Powstanie kościuszkowskie w Wielkopolsce. P. 1957 s. 73-4, 125, 132, 156. -- Dz. Wlkp. II.

Bielarzewski* Zdzisław Karol (1893-1923) por. obserwator, kawaler VM. Słowniki: Lotnicy I.

Bielawska* Helena w zakonie Ludwika (zm. 1690) przełożona bernardynek w Kaliszu. Słowniki: Borkowska I s. 42.

Bielawski* Domaradzic Stanisław (1631-1647) ks. Słowniki: Wrzesiński SB. Przyczynki: A. Sławska: Malarstwo wielkopolskie 1520-1650. Katalog wystawy. P. 1952. -- S. Mazurkiewicz: Próba odtworzenia zasobu archiwum parafialnego we Wrześni z okresu staropolskiego. Kwartalnik Wrzesiński 2000 nr 8.

Bielawski* Józef (1847- po 1914) lekarz. Słowniki: PTPN; SLek. V; Kośmiński. Przyczynki: J. Smereka: Polacy na studiach lekarskich we Wrocławiu w latach 1811-1918. Wr. 1979 s. 114, 116.

Bielawski* Mieczysław (1879-1923) ks., prof. Seminarium Duchownego  w Gnieźnie, działacz niepodległościowy i oświatowy Słowniki: PSB; EK; SBWP-W II; PTPN; Kanoniści ; Teolodzy; Księża. Przyczynki: Wróblewski s. 276. --  A. Ciążyński: Tow. Czytelni Ludowych w Gnieźnie i na ziemi gnieźnieńskiej. [W:]  Gniezno. Studia i materiały historyczne. Wwa 1984 s. 188. -- Wojciechowska s. 410.

Bielawski* Oskar Stanisław (1891-1973) psychiatra. Słowniki: Słownik lekarzy Ziemi Kościańskiej. Biografie: H. Florkowski: O. B. (1891-1973) i jego formy opieki psychiatrycznej. Pamiętniki Towarzystwa Ziemi Kościańskiej 1971-1974. Kościan 1975 s. 73-87. -- H. Florkowski: O. B. PLudu 1989  z. 6 s. 21-24. -- R. K. Meissner: O. S. B. (1891-1973). Psychiatra. [W:] Szkice do portretów przedstawicieli medycyny poznańskiej 1945-1985. P. 1991 s. 118-25, bibliogr. -- H. Florkowski: Dr. med. O. B. (1891-1973). Życie i dzieło. Kościan 1992, 87 s., il. Przyczynki: S. Konopka. Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Polskiej 1948. -- Z. Woźniewski. Polski almanach medyczny 1956. -- T.  Bilikiewicz, J. Gallus: Psychiatria polska na tle dziejów. Wwa 1962. -- H. Florkowski: O. B. (1891-1973) i jego formy opieki psychiatrycznej. Pamiętniki Towarzystwa Ziemi Kościańskiej 1971- 1974. Kościan 1975 s. 73-87. -- I. i H. Florkowscy: Zasługi O. B. dla psychiatrii polskiej. Kościan 1983, 46 s., bibliogr. -- Tragiczny epizod. Listy Władysława Broniewskiego do żony Wandy, pisane w Sanatorium w Kościanie (7 IX - 3 X 1954 r.). Oprac. T. Sienkiewicz. Służba Zdrowia 1990 nr 40 s. 6-7; nr 41 s. 6-7. R: H. Florkowski, Z. Jaroszewski, Służba Zdrowia 1990 nr 48 s. 6-7; J. A. Tomaszkiewicz, Służba Zdrowia 1991 nr 2 s. 6-7.

Bielawski* Stafan (XVI w.) kaszt. kruszwicki. Słowniki: Mikulski, Stanek Spisy.

Bielecki* Jan (1917-1980) michalita, dyr. domu tego zgromadzenia w B. Słowniki: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989. Praca zbiorowa pod red. J. Myszora. T. 3. Wwa 2006.

Bielecki* Kazimierz (1920-1985) historyk, archiwista. Słowniki: Słownik biograficzny archiwistów polskich. T. 2. Wwa 2002. Biografie: S. Nawrocki: K. B. (4 VII 1920 - 19 XII 1985). Archeion 1985.

Bielecki* Michał (1894-1967) powstaniec wlkp. Słowniki: SBPW.

Bielerzewski* Kalikst (zm. 1996) żołnierz AK, działacz harcerski. Biografie: M. Łagodziński: Żegnamy harcerza i konspiratora. Gaz. Gost. 1996 nr 23 s. 30, il. Przyczynki: W. Handke: Szkice z dziejów Armii Krajowej w Leszczyńskiem. Leszno 1993 s. 67.

Bielerzewski* Ludwik (1905-?) ks. Źródła: L. B.: Ksiądz nie zostaje sam. Wspomnienia. P. 1976, 198 s., il. 

Bielewicz* Józef (1834-1908) ks., nauczyciel gimn. AW: 320. Słowniki: PTPN; Księża; Nauczyciele MM. Przyczynki: Klanowski s. 64, 87. -- Zieliński Wykonanie s. 44, 67. -- Trzeciakowski Kulturkampf  s. 196.

Bielicki* Jan Kanty (1694-1769) ks., jezuita, prefekt studiów w P. Słowniki: Teolodzy; EWoJ.

Bielicki* Karol (XVIII w.) komisarz skarbowy pozn. Słowniki: Zwierzykowski s. 345.

Bielicki* Paweł (1899-?) powstaniec wlkp. Słowniki: SBPW.

Bielicki* Stanisław (1656-1718) jezuita, nauczyciel, kaznodzieja. Słowniki: PSB; SBWP-W I; EWoJ.

Bieliński* Aleksander (zm. 1735) podstoli pozn., kaszt. lędzki. Słowniki: Bieniaszewski Spisy; Zwierzykowski s. 345.

Bieliński* Józef (1848-1926) lekarz, historyk med., archiwista, bibliotekarz. Słowniki: SPKP; PTPN.

Bieliński* Stanisław (XVIII w.) kasztelanic lędzki. Słowniki: Zwierzykowski s. 346.

Bieliński* Wincenty (zm. 1863) nauczyciel w Kaliszu. Słowniki: Gerber Studenci s. 351.

Bieliński* Witold (1879 zm. po 1933) rzeźbiarz, malarz, medalier. Słowniki: SAP I. Przyczynki: Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Red. J. E. Dutkiewicz. T. 1: lata 1816-1895. Wr. 1959. -- Polskie życie artystyczne w latach 1890-1919. Praca zbiorowa. Wr. 1967. -- J. Wiercińska: Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Zarys działalności. Wr. 1968. -- J. Wiercińska: Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1860-1914. Wr. 1969.

Bielowski* August (1806-1876) historyk, pisarz, bibliotekarz - w Wielkopolsce. Słowniki: SPKP; EK; PTPN Źródła: Korespondencja A. B. z Biblioteką Kórnicką w latach 1845 do 1876. Cz. 1: Wymiana listów z Tytusem Działyńskim w latach 1847 do 1860. Oprac. H. Chłopocka. PBK 16: 1980 s. 163-233, sum. s. 295.  

Bielski* Antoni (ok. 1801-1848) ks., kapelan w powstaniu 1830/31. AW: 325. Słowniki: PSB; Bielecki Słownik. 

Bielski* (Bilski) Jan (1714-1768) jezuita, kaznodzieja, pedagog, historyk, dramatopisarz. Słowniki: PSB; EK; Nowy Korbut; WSB; Teolodzy; EWoJ; SHist.; SBWP-W I; Dawni pisarze; Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Red. J. Krzyżanowski [i in.]. Wwa 1984; Szkoła Kaliska. Bibliografie: Bibliografia dramatu polskiego 1965-1964. T. 1. Wwa 1972 s. 60-1. Przyczynki: J. Fabre: Stanislas Auguste Poniatowski et l’Europe des Lumieres. Paryż 1952. -- T. Grabowski: Ze studiów nad teatrem jezuickim we Francji i w Polsce w wiekach XVI-XVIII. P. 1963 s. 14-25. -- Nauka w Wlkp. s. 263, 290, 401, 420, 589, 857.

Bielski* Janusz (1924-1996) hematolog, prof. UP i WSR/AR w P. Biografie: Spraw. Zarządu PTPN 1996-1998 s. 22.

Bielski* Józef (1838-1911) ks., działacz społ. i patriot. Słowniki: PTPN; Księża; Członkowie tajnych tow.; AMOstr. z. 10. Przyczynki: M. Paluszkiewicz: Odkrycie trzemeszeńskie. Znak 28: 1976 nr 1 s. 135, 142. -- W. Klimkiewicz: Kardynał Ledóchowski na tle swojej epoki 1822-1902. T. 3. P. 1988 s. 447.

Bieniecki* Józef Franciszek (1850-1908) lekarz. Słowniki: SLek. I; Szkoła Kaliska.  Biografie: E. Andrysiak:  Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Z. 5. Kalisz 1999. Bibliografie: S. Konopka:  Polska bibliografia lekarska XIX wieku (1801-1900). Wwa 1974-1984.

Bieniecki* Witold (1880-1932) inż. komunikacji, prezes Dyrekcji Warszawskiej PKP. Słowniki: SBWP-W I; Szkoła Kaliska.

Bieńkowski* Piotr (1900- po 1945) zastępca dowódcy Polskiej Organizacji Wojskowej w Kaliszu. Słowniki: M. Gałęzowski: Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1947. Wwa 2005.

Bierdiajew* Walerian (1885-1956) dyrygent, dyr. oper, prof. wyższych szkół muzycznych. Słowniki: Dyrygenci; SBTP; SMP; WSB; Enciclopedia dello spettacolo. T. 2. Roma 1954.  Biografie: Jubileusz 45-lecia pracy W. B. Teatr 1952 nr 9 s. 23. -- T. M. [Marek Tadeusz]: W. B. Muzyka 1953 nr 1-2 s. 64-6. -- J. Kuryluk: Wielka strata polskiej muzyki. Tygodnik Demokratyczny 1956 nr 49 s. 4. -- J. Macierakowski: W. B. Teatr 1957 nr 1 s. 22. -- P. Rytel: W. B. Teatr 1957 nr 1 s. 4-5. Przyczynki: Trzydziestolecie Opery Poznańskiej 1919-1949. P. 1950 s. 15. -- Kultura muzyczna Polski Ludowej. Kr. 1957. -- K. Nowowiejski: Pod zielonym pegazem. P. 1971. -- T.  Świtała: Opera Poznańska 1919-1969. P. 1973.

Bierkowski* Ludwik Józef (1801-1860) lekarz, prof. UJ, pionier wych. fiz. AW: 328. Słowniki: PSB; WSB; AMM; SLek. II; Alb. chirurgów (i fot.); Bielecki Słownik.  Biografie: J. Bogusz, K. Lejman: L. B. [W:} Sześćsetlecie medycyny krakowskiej. T. 1. Kr. 1962 s. 59-76. -- J. Bogusz: L. B. [W:] Sylwetki chirurgów polskich. Wr. 1982 s. 12-3. Przyczynki: J. Kowalczyk: B. L. i jego badania w Tatrach. Wierchy 24: 1955 s. 211-4. -- M. Skulimowski: Udział lekarzy w rewolucji krakowskiej 1946. AHFM 1957 s. 389. -- J. Bugajski: L. B. jako prekursor nowoczesnego wychowania fizycznego w Polsce w 1 połowie XIX w. Roczn. Nauk. [Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Krakowie] 2: 1962 s. 149-95. -- J. Bogusz: Dzieje krakowskiej chirurgii. [W:] Sześćsetlecie krakowskiej chirurgii. T. 2. Kr. 1964 s. 243-86. -- K. Lejman: Zarys dziejów kliniki dermatologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Medycznej w Krakowie. [W:] Sześćsetlecie krakowskiej chirurgii. T. 2. Kr. 1964 s. 447-50. -- S. Berezowski: Nauczanie chirurgii na Wydziale lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w l. 1808-1860. AHFM 1964 nr 4. -- S. Berezowski: L. B. - twórca aparatów i narzędzi chirurgicznych. Polski Przegląd Chirurgiczny 1964 nr 4. -- Z. Gajda [i in.]: Kraków. [W:] Zarys dziejów chirurgii polskiej. Pod red. W. Noszczyka. Wwa 1989. Bibliografie: Polska bibliografia lekarska XIX wieku (1801-1900). Wwa 1974-1984.

Biernacka* Konstancja (1773-1842) pisarka, popularyzatorka historii. AW: 329. Słowniki: PSB; SHist.. Przyczynki: I. Książek: Fragment księgozbioru Konstancji Małachowskiej Biernackiej w zbiorze starych druków WiMBP w Łodzi. Rocz. Książ. Miej. Łodzi  1998 s. 22-32.

Biernacki* Alojzy Prosper (1778-1854) agronom, minister skarbu, działacz społ. AW: 330. Słowniki i noty biograficzne: PSB; WSB; Słownik polskich pionierów techniki. Katowice 1986; Szkoła Kaliska; K. Walczak: Loże masońskie i organizacje parawolnomularskie Kalisza. Kalisz 2004 s. 80-1. Biografie: M. Wachowski: A. B. - pionier postępu rolniczego w Polsce w pierwszej połowie XIX w. Postępy Nauk Rolniczych 2: 1955 nr 5 s. 105-15. R: M. R., KHKM 5: 1957 nr 3/4 s. 668-9.

Biernacki* Cezary Augustyn Ludwik (1827-1896) historyk, archeolog, bibliofil, bibliograf, zbieracz książek. AW: 331. Słowniki: PSB; SPKP; Szkoła Kaliska. Biografie: E. Polanowski: C. B. - (Z cyklu portrety kaliskie). Południowa Wielkopolska 1980 nr 1 s. 4, il. -- J. Pietras: Jeszcze o B. - (Listy do redakcji). Południowa Wielkopolska 1980 nr 2 s. 7. -- E. Polanowski: Życie literackie Kalisza 1870-1907. Wwa 1987 [biogram]. Przyczynki: A. Lechowski: Księgozbiór Zygmunta Glogera [W:] Rok Glogerowski. Wwa 1986.

Biernacki* Gabriel Józef Alojzy (1774-1834) gen. brygady, powstaniec 1830/31. Słowniki i noty biograficzne: PSB; SBWP-W I; Szkoła Kaliska; Bielecki Słownik, Pachoński Słownik; K. Walczak: Loże masońskie i organizacje parawolnomularskie Kalisza. Kalisz 2004 s. 81. Przyczynki: W. A. Djakow, A. Gałkowski, W. Śliwowska: Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 1832-1855. Wr. 1990.

Biernacki* Julian (ok. 1863-?) dentysta, dziennikarz, założyciel Towarzystwa b. Wychowańców Szkół Średnich Kaliskich. Słowniki: Szkoła Kaliska.

Biernacki* Jan, w zakonie Kazimierz (1629-1725) franciszkanin, historyk zakonu, teolog. Słowniki: PSB; Słownik polskich pisarzy franciszkańskich. Wwa 1981; SHist.; SBWP-W I; EK. Przyczynki: KZSzt. V z. 6.

Biernacki* Mieczysław (1891-1959) matematyk, prof. UP. Słowniki: WSB; Biogramy uczonych III. Przyczynki: Nauka w Wlkp. s. 210, 211-3, 215, 220, 222-4, 227, 229. -- Zarys dziejów nauk przyrodniczych w Polsce. Wwa 1983 s. 204, 206-7, 211-2.  Artykuły: ^Wiadomości Matematyczne 1962 nr 5 s. 1-2.

Biernacki* Mieczysław Józef Franciszek (1862-1948) lekarz, społecznik. AW: 336. Słowniki: SBWP-W I; SLek. III; AMOstr. z. 10. Biografie: S. Michałowski: M. B. (1862-1948) lekarz i społecznik. Wwa 1988.  Przyczynki: K. Bielski: U Biernackich. Kamena 1962 nr 23. -- S. Kowalczyk: Lubelskie Towarzystwo Lekarskie 1874-1951. Wwa 1987. Bibliografie: S. Konopka:  Polska bibliografia lekarska XIX wieku (1801-1900). Wwa 19774-1984.

Biernacki* Nikodem (1826-1892) skrzypek, kompozytor. Słowniki: PSB; SMP; Z. Szulc: Słownik lutników polskich. P. 1953.

Biernacki* Stanisław (1875-1931) prof. farmakognozji UP. AW: 337. Słowniki: PTPN; SBP. Bibliografie. M. Chmielińska: Bibliografia zielarstwa. Wwa 1954, s. 169-70. Biografie: W. Roeske: S. B. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej Seria B. 13: 1967 s. 52-3. Przyczynki: W. W. Głowacki: Pierwsze poznańskie prace farmakognostyczne. [W:] Wkład lekarzy i farmaceutów wielkopolskich do rozwoju nauk medycznych. P. 1975 [m. in. wykaz prac S. B.].

Biernacki* Wojciech (1805-1859) oficer powstania 1830/31. Słowniki: M. Tyrowicz: Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1863: przywódcy i kadry członkowskie. Przewodnik biobibliograficzny. Wwa 1964; Bielecki Słownik.

Bieroński* Kazimierz ( 1899-?) pisarz. Biografie: Poznań literacki. Praca zbiorowa pod red. J. Mańkowskiego. P. 1964 s. 10-2. Przyczynki: A. Bronikowski: U autora stenogramów Anny Jambor. Kierunki 5: 1960 nr 2 s. 1. -- (F. Fornalczyk): K. B. [W:] Poznań literacki. P. 1964 s. 10-2, il.

Bierschenk* Alexander ( + ) pastor. Przyczynki: H. Textor: Pastor A. B. zum Gedächtnis. Jb. Weichsel-Warthe 7: 1961 s. 60-6, il.

Bierschenk* Theodor (1908-1996) publicysta. Biografie: M. Cygański: T. B. czołowy publicysta Landsmannschaft Weichsel-Warthe i „historyk” dziejów mniejszości niemieckiej w Polsce. Biuletyn Niemcoznawczy (Opole) 1968 nr 3 s. 68-71; R. Breyer: Ein „Idealist der Tat” ging von uns: T. B. (1908-1996) zum Gedenken. Jb. Weichsel-Warthe 43: 1997 s. 47-51.

Bierut* Franciszek (1909-1983) zmartwychwstaniec, proboszcz w Konińskiem. Słowniki: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989. Praca zbiorowa pod red. J. Myszora. T. 1. Wwa 2002.

Bierwołt syn Alberta (XIII w.) sędzia, kaszt. kaliski. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Biesiadecka* Janina, właśc. Praeger Fryderyka (1894-1944) aktorka. Słowniki: SBTP;WSB. Przyczynki: J. Koller: Gawędy teatralne. P. 1963.

Biesiadecki* Zygmunt Tadeusz (1894-1944) aktor, śpiewak, reżyser. Słowniki: SBTP; WSB.  Przyczynki: J. Koller: Gawędy teatralne. P. 1963.

Biesiekierski* Antoni Dezydery (1743-1818) poseł, chor. inowr. AW: 341. Słowniki: PSB.

Biesiekierski* Stanisław (1791-1869) płk, uczestnik wojen napol. i powstań 1830/31 i 1848. AW: 344. Słowniki: PSB; PTPN; Bielecki słownik. Przyczynki: M. Rezler: Wielkopolska Wiosna Ludów. P. 1993 s. 33.

Bieszkówna* Helena (1894-?) lekarka. Słowniki: PTPN.

Bieżanowski* Jan (1620-1658) ks., jezuita, rezydent na dworze bpa pozn. AW: 345. Słowniki: Teolodzy; EWoJ.

Bigoński* Edmund (1891-1937) poseł na sejm, radny miejski, redaktor Dziennika Bydgoskiego, działacz polit. i związkowy. Słowniki: J. Długosz: Słownik dziennikarzy regionu pomorsko-kujawskiego. B. 1988; Kto był kim; BSB II (i fot.); Posłowie. Biografie: R. Kuczma: Redaktor E. B. 1891-1937. Bydgoski Informator Kulturalny 1987 nr 12 s. 40-1. Przyczynki: K. Turowski: Historia ruchu chrześcijańsko-demokratycznego w Polsce. Wwa 1989 s. 240-2, 249, 252-3, 289, 291-2.

Bigoszt* Henryk (1895-1971) powstaniec wlkp., mjr WP. Słowniki: SBPW. Przyczynki: Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Kościan 1973 s. 57-9. -- Udział społeczeństwa ziemi kaliskiej w powstaniu wielkopolskim 1918-1919. Pod red. A. Czubińskiego. Kalisz 1978 s. 62-72. -- Wojskowe aspekty powstania wielkopolskiego 1918-1919. Opr. S. Nawrocki. P. 1985.

Bigoś* Henryk Władysław (1916-1944) red. „Orła Białego” w Ostrowie, czł. AK. Słowniki: AMOstr. z. 3.

Bilanowski* Antoni (1900-1967). powstaniec wlkp. Słowniki: SBPW.

Bilażewski* Zdzislaw Karol Teodor (1893-1923) powstaniec wlkp., pilot-instruktor 15 Lotniczej Eskadry Myśliwskiej w Ławicy. Słowniki: Kawalerowie VM. T. II, cz. 1.

Bilczyński* Dionizy (1815-1860) lekarz kaliski. Słowniki: Kośmiński [reprint 1977; dopełnienia]; SLek. IV. Biografie: E. Andrysiak:  Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Z. 5. Kalisz 1999.  

Biliński* Jan (1879-1939) nauczyciel gimn., wykładowca UP. Słowniki: WSB; Nauczyciele MM. Przyczynki: Bibliografia metodyki nauczania języka polskiego 1918-1939. Pod red. W. Szyszkowskiego. Wwa 1963.

Bille* Ignacy (ok. 1806-1863) powstaniec 1830. Słowniki: SBWP-W II; Bielecki Słownik; Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 1832-1855. Przewodnik bibliograficzny. Red. W. Djakow [i in.]. Wr. 1990 s. 77-8.

Bille* Karol  ( XIX w.) prawnik w Kaliszu. Słowniki: Gerber Studenci s. 12.

Billewicz* Konrad Franciszek (1862-1932) właściciel gazowni w Kaliszu, działacz społ. Słowniki: PSB; SBWP-W II

Bilski* Adam (1896-1967) rysownik, aktor, karykaturzysta. Słowniki: SGraf..  Biografie: T. H. Nowak: A. B. Z żałobnej karty. KMP 1968 nr 4 s. 112-3, il. Przyczynki: Katalog wystawy obrazów plastyków Okręgu ZPAP Poznań. Kraków listopad 1949. -- Plastycy w walce o pokój. P. CBWA październik 1950. Katalog. P. 1950. -- Świat pracy w plastyce. P. CBWA kwiecień 1951. Katalog. P. 1951. -- Doroczna wystawa ZPAP Okręgu Pozn. P. CBWA luty 1951. Katalog. P. 1951. -- DWP. -- Ekslibrisy wielkopolskie. P. 1958. Katalog. P. 1958. -- Grafika poznańska. P. BWA. (Kwiecień) 1965. Katalog. P. 1965. -- J. Mikołajczak: Kpinki i docinki. P. 1989. 

Bilski* Jan (1884-1939) powstaniec wlkp., właściciel fabryki octu w Gnieźnie. Słowniki: Anders. Przyczynki: A. Kazimierska: Wspomnienie o J. B. - tylko dziesięć dni. Przemiany 1999 nr 45 s. 14.

Biłgorajski* Kazimierz (XIX w.) prawnik w Kaliszu. Słowniki: Gerber Studenci s. 12.

Binder* Leon Antoni (1876-1952) ks., społecznik. Słowniki: Martyrol.; Księża. Przyczynki: J. Domagała: Ci, którzy przeszli przez Dachau. Wwa 1957 s. 344. -- W. Lemiesz: Dąbrówka Wielka. Przyczynek do dziejów polskiej ludności rodzimej. P. 1959 s. 87. -- E. Weiler: Die Geistlichen in Dachau. Mődling 1971 s. 140.

Biniakowski* Klemens (1902-1985) lekkoatleta, olimpijczyk z 1928 i 1936 r. Słowniki: Wryk Sport. Źródła: Boniecki Fotografie. -- K. B.: Startowałem na dystansach 100 do 1000 metrów. [W:] Polski Związek Lekkiej Atletyki. Rocznik jubileuszowy 1968. Wwa 1969 s. 117-22. Przyczynki: M. Rynkowski, H. Kurzyński, S. Pietkiewicz: Osiągnięcia polskiej lekkiej atletyki w 20-leciu międzywojennym 1920-1939. T. 1.: Wyniki mistrzostw Polski mężczyzn. Wwa 1985 s. 33, 39-52, 55, 73, 77, 81. -- Zmarł K. B. Sport 1985 nr 48 s. 2.

=Biniaszak* Kazimierz ( + ) artysta plastyk. Przyczynki: H. Naglak: nasza galeria. K. B. Gaz. Gost. 1992 nr 3 s. 18, il.

Biniecki* Stanisław (1907-1999) farmaceuta, prof. AM w Warszawie. Biografie: Spraw. Zarządu PTPN 1999-2001 s. 22.

Binkiewicz* Maksymilian (1908-1942) bł., ks. Słowniki: Martyrol.  Biografie: Męczennicy za wiarę 1939-1945. Praca zb. pod red. W. M. Moroza. Wwa 1996 s. 19-23. Przyczynki: J. Domagała: Ci, którzy przeszli przez Dachau. Wwa 1957 s. 75. -- A. Kozłowiecki: Ucisk i cierpienie. Pamiętnik więźnia 1939-1945. Kr. 1967 s. 344.

Bińkowski* Edmund (1920-1987) ks. Słowniki: AMM.  Artykuły: ^WAG 43: 1988 nr 1/3 s. 55-7.

Birkenmajer* Aleksander Ludwik (1890-1967) bibliotekarz, dyr. Biblioteki Uniwersyteckiej w P. Słowniki: SPKP; SBW; Śródka. Bibliografie: H. Lipska: Bibliografia prac A. B. Roczniki Biblioteczne  55: 1961 s. 23-57. -- H. Lipska: Bibliografia prac prof. dra A. B. Roczniki Biblioteczne 12: 1968 s. 31-6. -- J. Róziewicz: Wykaz prac prof. A. B. z zakresu historii nauki i historii filozofii. KHNT 13: 1968 nr 1 s. 119-25. -- Bibliographie d’A. B. [W:] A. B.: Etudes d’histoire des sciences et de la philosophie du Moyen Age. Wr. 1970 s. XXVIII-LXXXV. Biografie: Z. Ameissenowa: A. B. jako bibliotekarz i uczony. Roczniki Biblioteczne 5: 1961 s. 1-7. -- AB. (1890-1967). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 13: 1968 nr 1. -- H. B.: Profesor A. B. Więź 1968 nr 4. -- J. Baumgart: A. B. jako dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu i Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Roczniki Biblioteczne 13: 1969 z. 1/2 s. 169-96.. -- J. Baumgart: A. L. B. (1890-1967). Bibliotekarz 36: 1969 s. 130-2. -- A. L. Birkenmajer: Etudes d’histoire des sciences et la philosophie du moyen age. Wr. 1970 s. V-CIV [m. in. bibliogr.: 398 poz.]. -- Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego. Wr. 1974 s. 41-52. -- J. Baumgart: A. B. (1890-1967). [W:] Bibliotekarstwo, biblioteki, bibliotekarze. Wwa 1983 s. 237-51. -- P. Grzegorczyk: Twórcy i badacze kultury zmarli w ;. 1956-1967. Cz. 2. Wwa 1986 s. 374-6.  Przyczynki: J. Baumgart: Działalność bibliotekarska A. B. Roczniki Biblioteczne 55: 1961 s. 11-9. -- J. S.: Jubileusz prof. dra A. B. Kwartalnik Historii Nauki 1961 nr 2. -- S. Helsztyński: Historyk nauki i bibliotekoznawca. Kierunki 1966 nr 49 s. 5, 9. -- S. Kubiak: Biblioteka Uniwersytecka im. A. Mickiewicza w Poznaniu 1919-1966. P. 1967. -- A. Lewicka-Kamińska: Dorobek naukowy A. B. w badaniach nad starymi drukami i oprawą książki zabytkowej. Roczniki Biblioteczne  12: 1968 s. 1-15. -- Z. Ciechanowska: A. B. o historii bibliotek. Roczniki Biblioteczne 13: 1969 z. 1/2 s. 223-38, rés. -- J. Zathey: Działalność naukowa A. B. w zakresie rękopisoznawstwa. Roczniki Biblioteczne 13: 1969 s. 197-221. -- J. Dobrzycki: A. B. jako historyk nauki. Przegląd Biblioteczny 46: 1978 s. 169-74. -- J. Kapuścik: Profesor. Ze wspomnień ucznia. Przegląd Biblioteczny 46: 1978 s. 175-80. -- B. Bieńkowska: A. B. koncepcja historii książki. Przegląd Biblioteczny 46: 1978 s. 155-62. -- J. Wojakowski: Wkład A. B. do nowoczesnego bibliotekarstwa. Przegląd Biblioteczny 46: 1978 s. 163-8. -- Z. Sławiński: Poznański okres działalności bibliotekarskiej A. B. - próba oceny. Kwartalnik Historii Nauki 39: 1994 nr 1 s. 91-7. -- B. Średniawa: Katedra Historii Nauk Ścisłych UJ. Post. Fiz  1995 z. 5 s. 479-83. -- B.Średniawa: Katedra Historii Nauk Ścisłych w UJ w Krakowie i dwaj jej kierownicy: Ludwik Birkenmajer i A. B. (W 75 rocznicę utworzenia tej katedry). Kwart. Hist. Nauki 1995 nr 3 s. 115-28. -- H. Pierzchała: Profesor A. B. w KZ Sachsenhausen. Wyrok śmierci za historyczne rozprawy naukowe. Biul. Bibl. Jag. 1999 nr 1/2 s. 219-44.

Birkholc* Leon (1904-1968) wioślarz, olimpijczyk z 1928 r. Slowniki: Wryk Sport. Przyczynki: E. Ciesielski: Kronika wyników sportowych 60-lecia Bydgoskiego Tow. Wioślarskiego w Bydgoszczy. B. 1980 s. 1-13, 15-23, 25-6.

Birnbaum* Józef (XIX w.) adwokat w Kaliszu. Słowniki: PSB; Gerber Studenci s. 351.

Birschel* Hermann (1826-1904) właściciel Olszewka. Słowniki: Saat und Ernte. Lebensbilder Posener deutscher Landwirte. Hrsg. von H. von Rosen. Rosbach 1978  s. 22-3.

Birschel* Walter (1872-1960) właściciel ziemski, poseł. Słowniki: Saat und Ernte. Lebensbilder Posener deutscher Landwirte. Hrsg. von H. von Rosen. Rosbach 1978  s. 23; Balde; Kto był kim. Biografie: W. B. Posener Stimmen 7: 1960, 7, s. 2-3, il. Przyczynki: H. von Rosen: Bilanz. Das deutsche Gut in Posen und Pommerellen. Rosbach 1972 s. 23. -- H. Papstein: Der Kreis Wirsitz. Bad Zwischenahn 1973. -- M. O. Balling: Von Reval bis Bukarest. Bd. 1. Ringsted 1991 s. 225. -- O. Kiec: Die evangelischen Kirchen in der Wojewodschaft Posen (Poznań) 1918-1939. Wiesbaden 1998 s. 221.

Biskupska* z Krzymińskich Antonina (1801-1893) nauczycielka, pedagog. Słowniki: PSB.

Biskupski* Andrzej z Rudnik (XVII w.) kaszt. spicymierski. Słowniki: Opaliński, Żerek-Kleszcz Spisy.

Biskupski* Andrzej (XVIII w.) komisarz skarbowy pozn. Słowniki: Zwierzykowski s. 346.

Biskupski* Antoni (1890-1930) major WP, powstaniec wlkp. AW: 350. Słowniki: PSB; Kawalerowie VM. T. II, cz. 2; Członkowie tajnych tow.; SBPW.  Przyczynki: A. Czubiński [i in.]: Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Wwa [i  in.] 1978 s. 11, 27, 171, 200, 227-8, 245-6. -- J. Szews: Towarzystwo Tomasza Zana w Rogoźnie 1873-1918. Rogoźno 1987 s. 14-5, 19-20.

Biskupski* Antoni Jan (1848-1893) lekarz. Słowniki: PTPN; SLek. V; Kośmiński.

Biskupski* August (1878-1940) lekarz, komendant Szpitala Rejonowego w B. Słowniki: SLek. II; J. B. Gliński: Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej. Wr. 1997. Przyczynki: A. Moszyński: Lista Katyńska. Wwa 1989. -- J. Tucholski: Mord w Katyniu. Wyd. 1. Wwa 1991 s. 76, 658. -- S. Zając: Pokój wam. Wyd. 1. Kr. 1994 s. 33-4.

Biskupski* Feliks Euzebiusz (1817-1867) lekarz. Słowniki: SLek. IV; Kośmiński. Biografie: E. Andrysiak:  Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Z. 5. Kalisz 1999. Przyczynki: G. Kusztelak: Polacy na studiach lekarskich w Berlinie (1810-1918). AHFM 1972.

Biskupski* Franciszek (1858-1929) inż. elektr., działacz społ. AW: 351. Słowniki: PSB; PTPN. Biografie: W. Karolczak: F. B. wybitny a zapomniany przedstawiciel poznańskiej inteligencji technicznej. KMP 66: 1998 nr 2 s. 180-94.

Biskupski* Piotr (zm. 1620) kan. gnieźn. AW: 354. Słowniki: PSB.

Biskupski* Stanisław (1900-1974) mjr, powstaniec wlkp., dyrygent orkiestr dętych i symfonicznych. Słowniki: Dyrygenci.

Bismarck* Otto von - a Wielkopolska. Biografie: E. Eyck: B. (Leben und Werk). T. 1-3. Zürich 1941-44. R: A. J. Kamiński, ŻiM 1955 nr 1 s. 171-89. Przyczynki: Ze zbiorów folklorystycznych Jerzego Wojciecha Szulczewskiego. Literatura Ludowa 9: 1965 s. 61-74 [m. in. B. w polskiej poezji lud.]. -- S. Helsztyński: Na uniwersytecie i wśród „Zdrojowców”. [W:] Poznańskie wspominki 1918-1939. P. 1973 s. 363, 367 [o pomniku O. von B. w P.]. -- L. Trzeciakowski: Otto von Bismarck in der polnischen Historiographie. Stud. Germ. Posn. 24: 1999 s. 91-102.

Bitter* Wilhelm (1865-1925) właściciel Gostkowa. Słowniki: Saat und Ernte. Lebensbilder Posener deutscher Landwirte. Hrsg. von H. von Rosen. Rosbach 1978  s. 23-4.

Biziel* Jan (1858-1934) lekarz, działacz narod., radny miejski, obywatel honorowy B. Słowniki: SLek. I; BSB II (i fot.). Biografie: A. Perlińska: J. B. Kal. Bydg. 1981 s. 137. -- H. Kulpiński: Nowy patron szpitala Dr J. B. Kal. Bydg. 1991 s. 238-40 J. Kutta: Obywatele honorowi miasta Bydgoszczy (1920-1939). B. 1992, s. 12-4. Przyczynki: J. Wojciak: Walka polityczna w wyborach do parlamentu Rzeszy i Sejmu pruskiego w Poznańskiem w latach 1898-1914. Wwa [i in.] 1981 s. 156. -- Hist. B. I s. 564, 570, 574, 614-5, 617, 620, 634. -- J. Kutta: Prezydenci miasta Bydgoszczy 1920-1939. B. 1991 s. 18, 30-1.

Bladowski* Marceli (1919-1969) prawnik. Biografie: W. Grzymała: M. B. (23.12.1919-26.06.1969). [W:] 75-lecie działalności Zrzeszeń Prawników w Kaliszu. Kalisz 1982.

Blannckenburg* Caroline von Bülow (1861-1924) pisarka niemiecka. Przyczynki: M. Wojtczak: Literatur der Ostmark. Posener Heimatliteratur (1890-1918). P. 1998 s. 192.

Blaschke* Antoni (1697-1768) jezuita, teolog. Słowniki: EWoJ. Przyczynki: Historia Residentiae Walcensis Societatis Iesu. Wyd. M. Rohwerder. Kőln 1967 s. 284.

Blau* Paul (1861- 1944)  generalny superintendent Kościoła Ewangelicko-Unijnego w P. w l. 1910-1944. AW: 359. Słowniki: NDB; EK; J. Szturc: Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI - XX wieku. Bielsko-Biała 1998; Balde. Źródła: P. Blau: Bergan! Die Geschichte einer Lebenswanderung. 1-4. Stuttgart 1938-1942. -- P. B.: Von Wernigerode nach Posen. [W:] 700 Jahre Posen. Festschrift zur Siebenhundertjahrfeier der Gründung der deutschen Stadt Posen. Berlin 1953 s. 81-83 [wspomnienia]. Biografie:  I. Rhode: Im Schatten der Kreuzkirche. Zum Gedenken an D. P. B. Jb. Weichsel-Warthe 4: 1958 s. 52-61. -- E. Nehring: D. P. B. 1861-1944. Generalsuperintendent der Unierten Evangelischen Kirche in Polen. (Gedenkrede [...] zur Totenfeier am 9. Januar 1945 in Posen). Von unserer Art 1963 s. 35-43, il. -- P. B. (geb. am 15. V. 1861 in Suhl; gest. am 19. XII. 1944. Der letzte Posener Generalsuperintendent). Ostdt. Gedenktage 1969 s. 144-5. Księgi pamiątkowe: Festschrift zum Gedenken  an Generalsuperintendent D. P. B. anlässlich seines 100. Geburtstages am 15. 5. 1961. Hrsg. von H. Kruska. Berlin - Lüneburg 1961, 127 s. [m. in.: C. Brummack: Das kirchenleitende Amt in der Hand von Generalsuperintendent D. P. B. (s. 20-62). -- J. Horst: Die Ausrichtung der Gemeinde auf die Ökumene illustriert am Lebensweg von D. P. B. (s. 82-9); H. Kruska: P. B. im Dienst der Theologie (s. 90-109); A. Rhode: D. P. B. u. die Landessynode (s. 63-5);  J. Steffani: P. B. u. die Liebesarbeit in der Kirche (s. 66-81); na s. 110-7: bibliogr.]. Przyczynki: Unser Generalsuperintendent, 1861, 15. Mai, 1941. Zum 80. Geburtstage v. Generalsuperintendent D. Paul Blau. Posen 1941, 16 s., il. -- A. Rhode: Geschichte der Evangelischen Kirche im Posener Lande. Würzburg 1956 passim. -- H. Kruska: Gelebte Verantwortung für Heimat und Kirche. Zum 100. Geburtstag des Generalsuperintendenten D. Paul Blau (15.5.1861 - 19. 12. 1944). West-östliche Begegnung 3: 1961 nr 6 s. 7-9. -- A. Golon, J. Steffani: Posener evangelische Kirche. Ihre Gemeinden und Pfarrer von 1548 bis 1945. Lüneburg 1967 s. 79. -- G. Hein: Getreu bis an den Tod. [W:] Spuren die der Wind nicht verweht. Lüneburg 1977 s. 61-5. -- Polen und sein preussischer Streifen 1919-1939. Hrsg. von W. Threde [et al.]. Berlin [et al.] 1983 s. 61. -- Rogall Geistlichkeit s. 36, 265 [wykaz publikacji] i passim, fot. -- O. Kiec: Die evangelischen Kirchen in der Wojewodschaft Posen (Poznań) 1918-1939. Wiesbaden 1998 s. 221-2.

Bleeker*-Kohlsaat Charles (1853-1926) właściciel Słupi Wielkiej. Słowniki: Saat und Ernte. Lebensbilder Posener deutscher Landwirte. Hrsg. von H. von Rosen. Rosbach 1978  s. 24.

Blericq* Edward van (1895-1946) kan. gnieźn. Słowniki: EK; WSB.  Biografie: W. Góralski: Ks. E. van B. 1895-1946. Prawo Kanoniczne 15: 1972 nr 3-4 s. 293-5.  Przyczynki: Le Saint-Siege et la situation en Pologne et dans le Pays Baltes. T. 1-2. Citta del Vaticano 1967. -- Studia Historyczne KUL. Lublin 1968 s. 245 i n. -- J. Sziling: Polityka okupanta hitlerowskiego  wobec Kościoła katolickiego. 1939-1945. P. 1970. -- K. Śmigiel: Kościół katolicki w tzw. Okręgu Warty 1939-45. Lublin 1979 s. 73, 89 i n.  Artykuły: ^WAG 1947 nr 2 s. 172 -- ^+Prawo Kanoniczne  1972 nr 3/4.

Blida* Maciej z Poznania (XIV/XV w.) notariusz, subkolektor świętopietrza, kan. pozn. Przyczynki: Nowacki II s. 209.

Blida* (Bliden) Michał (XIV/XV w.) kan., wikariusz gen. i oficjał pozn. Przyczynki: Nowacki II s. 78, 209, 229, 460.

Blinowski* Andrzej (zm. 1547) kantor kruszwicki, bp sufragan kujawski. Słowniki: Biskupi.

Blizbor* (Blizborjusz) z Kwiatkowa h. Korab (zm. 1415/16) kan. gnieźn., pozn., kaliski. AW: 363. Słowniki: WSB. Przyczynki: J. Krzyżaniakowa: Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Cz. 2. P. 1979. -- Czyżak Kapituła s. 319-20.

Bliziński* Wacław (1870-1944) ks. prałat z Liskowa, działacz społeczny, poseł, senator. Słowniki: EK; SBWP-W II; Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Wwa 1989; A. Marczakiewicz [i in.]: Słownik działaczy kółek rolniczych. Wwa 1992; Kto był kim; SBKS; Teolodzy; Posłowie. Źródła: W. B.: Wspomnienia z mego życia i pracy. Kalisz 2003. Biografie: H. Weryński: Pamięci wielkiego społecznika katolickiego. Homo Dei 16: 1947 nr 1 s. 46-9. -- J. Kozłowski: Fata morgana i rzeczywistość Liskowa. Świat i My 1954 nr 136 s. 3 [dot. działalności ks. B. w Liskowie w okresie międzywojennym]. -- H. Weryński: W 20 rocznicę śmierci ks. W. B. (1870-1944). Więź 8: 1965 nr 3 s. 75-9. -- T. Kaczmarczyk: Ksiądz prałat z Liskowa. Przew. Kat. 60: 1970 s. 308. -- Kazanie ks. kardynała prymasa (100-lecie ur. ks. W. B. 1870-1944). Kronika Diecezji Włocławskiej 54: 1971 nr 9-11 s. 241-7. -- W. Majdański: Ks. W. B. - proboszcz z Liskowa. Słowo Powszechne 1971 nr 145. -- H. Weryński: Ksiądz W. B. (1870-1944). Novum 18: 1976 nr 10 s. 129-37. -- Z. Skrobicki: Ks. W. B. - twórca Liskowa. [W:] Chrześcijanie. Red. B. Bejze. T. 4. Wwa 1980 s. 7-33. -- Z. T. Wierzbicki: Ks. W. B. - rycerz społeczności lokalnej. Inspiracje 1994 nr 17-18 s. 17-8. -- Ze wspomnień o ks. Prałacie W. B. Wieś i Rolnictwo 1996 nr 2. -- S. Kęszka: Ks. W. B. Kapłan - społecznik - polityk. Kalisz 2000, 28 s., il. -- J. Wisłocki: Pytał o niego Stalin. Gaz. Wyb. 2000 nr 47 dod. Gazeta Wielkopolska s. 12. -- Wielkopolanie XX wieku. Praca zbiorowa pod red. A. Gulczyńskiego. P. 2001 s. 39-47.  Przyczynki: M. Ciechocińska: Lisków - wieś wzorowa. Zeszyty Naukowe SGPiS 1958 nr 9. -- M. Ciechocińska: Spółdzielnie w Liskowie w latach 1900-1939. Przegląd Spółdzielczy 1959 nr 6. -- J. Molenda: PSL w Królestwie Polskim 1905-1918. Wwa 1965. -- A. Łuczak: Powstanie i działalność Zjednoczenia Ludowego i Polskiego Zjednoczenia Ludowego (1917-1919). Rocznik Dziejów Ruchu Ludowego 1968 nr 10 s. 34-65. -- H. Weryński: Cuda w Liskowie. Novum 1971 nr 5 s. 74-87. -- R. Bender: Społeczne inicjatywy chrześcijańskie w Królestwie Polskim 1905-1918. Lublin 1978. -- Z. Skrobicki: Ks. W. B. - twórca Liskowa. Chrześcijanie 1980 s. 7-33. -- Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832-1939. Pod red. C. Strzeszewskiego [i in.]. Wwa 1981. -- Z. Ignasiak: Przeobrażenia gospodarcze i społeczne wsi Liskowa w latach 1900-1939. RKal. 18: 1985 s. 67-138. -- S. Wojciechowski Prezydent RP: Wspomnienia - orędzia - artykuly. Pod red. M. Groń-Drozdowskiej [i in.]. Wwa 1995. -- W. Suleja: Tymczasowa Rada Stanu. Wwa 1998. -- G. Waliś: Spółdzielczość - idee fixe ks. W. B. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2002 nr 7 s. 105-21.

Bloch* Baruch (1794-1842) naucz. w szkole żydowskiej w Ostrowie Wlkp. Słowniki: SBŻO.

Blume* Erich (1884-1912) dr, germanista, archeolog, pracownik muzeum w P. Biografie: J. E. Kaczmarek s. 329 i passim.

Blumwe* Carl (1827-1887) przemysłowiec w B. Słowniki: BSB II; Balde.

Blumwe* Franz Julius Wilhelm (1853-1903) przemysłowiec w B. Słowniki: BSB III; Balde.

Blücher  Gebhard von (1742-1819) feldmarszałek pruski  - w Wielkopolsce. Przyczynki E. Hoffmann: Blücher als Gutspächter im Kreise Flatow. Grenzmärkische Heimatsblätter 18: 1942 s. 60-1. -- H. Hoppe: Marschall Blücher als westpreussischer Gutspächter (in Gresonse). Der Westpreusse 20: 1968 nr 16 s. 15-16 [Dzierżążno, pow Złotów].

Blümel* Carl (1807-1886) naucz. gimn. w Ostrowie. Słowniki: AMOstr. z. 10.

Blümel* Karol (1840-1912) ks., społecznik. Słowniki: Księża; SBWP-W I.  Przyczynki: Jakóbczyk Studia s. 46-7. -- Wielkopolska szkoła edukacji narodowej. Wr. 1970 s. 79-80.

Błachowski* Stefan (1889-1962) psycholog, filozof, prof. UP i WSWF w P. AW: 370. Słowniki: WSB; PTPN; Biogramy uczonych I; Śródka; SBSP; Słownik psychologów polskich. P. 1992.. Bibliografie: Bibliografia prac prof. dra S. B. Przegląd Psychologiczny 1963 nr 6 s. 63-6 [poz. 103]. Źródła: Boniecki Fotografie. Biografie: L. Januszewski: Prof. dr S. B. [jubileusz 70 urodzin i 45-lecia pracy naukowej]. KMP 27: 1959 nr 2 s. 63-4, il. -- G. Olszewska: Wspomnienie pośmiertne o prof. S. B. KMP 30: 1962 nr 2 s. 92-3, il. -- J. Reutt: S. B. (1889-1962). Ruch Filozoficzny 21: 1962 nr 3 s. 245-9. -- L. i  S. Wołoszynowie: Wspomnienie o profesorze S. B. Ruch Pedagogiczny 4: 1962 nr 1 s. 1-7. -- B. Hornowski: Życie i działalność prof. dra S. B. Przegląd Psychologiczny 1963 nr 6 s. 7-29. -- B. Hornowski: Wspomnienie o profesorze doktorze S. B. [W:] Zeszyty Naukowe UAM. Filozofia. Z. 6.  P. 1963 s. 12-20. -- E. Kosnarewicz: S. B. (1889-1962). Przegląd Psychologiczny 1989 nr 4 s. 1117-20. Przyczynki: J. Szmyd: S. B. jako psycholog religii. Euhemer 1961 nr 4 s. 28-37. --  S. Kowalski: Prace profesora dra S. B. z dziedziny psychologii rozwojowej i wychowawczej. Przegląd Psychologiczny 1963 nr 6 s. 41-58. -- A. Lewicki: Prace S. B. z dziedziny psychologii klinicznej. Przegląd Psychologiczny 1963 nr 6 s. 30-40. -- T. Śmiełowski: Zamiłowania artystyczne prof. dra S. B. Przegląd Psychologiczny 1963 nr 6 s. 59-62. -- S. Kowalski: Ogólna charakterystyka działalności naukowej S. B. [W:] Zeszyty Naukowe UAM. Filozofia. Z. 6. P. 1963 s. 3-11. -- Nauka w Wlkp. s. 170-2, 182, 184, 329, 437, 444-8, 460, 462, 466-8, 471, 802.  Artykuły:  ^+Kultura Fizyczna 1962 nr 11/12.

Błaszak* Kazimierz (1919-1942) działacz konspiracyjny w Koninie. Słowniki: Anders.

Błaszczak* Jan (1881-?) poseł na Sejm RP. Słowniki: Kto był kim.

Błaszczak* Władysław (1917-1986) botanik, prof. AR w P. Biografie: Spraw. Zarządu PTPN 1984-1986 s. 31.

Błaszczyk* Jan (1900-?) rolnik, żołnierz Batalionów Chlopskich. Słowniki: Słownik biograficzny dzialaczy ruchu ludowego. Wwa 1989.

Błaszczyk* Stanisław (1906-1989) etnograf, kustosz MN w P. Słowniki: SBWP-W II; Szamotulanie. Biografie: Spraw. Zarządu PTPN 1987-1989 s. 31. -- A. Pelczyk: Dr S. B. (1906-1989). Studia Lednickie 1991. -- Z. Toroński: S. B. (1906-1989). RMNRSz. T. 18. -- Z. Toroński: S. B. (1906-1989). Lud 73: 1990. 

Błaszkowiak* Stanisław (1893-1975) dr, prof., wykładowca w Poznaniu, prof. w Gdańsku. Słowniki: Śródka; Biogramy uczonych. Biografie: Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe. Nr 27. Gdańsk 1975 s. 3-7. 

=Błaszyk* Henryk ( + ) dr inż. Przyczynki: T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego [za rok 1972]. (Część pierwsza). Zespołowa Nagroda Rolnicza. KMP 1973 nr 3.

Błażejczak* Franciszek (1922-1991) działacz społeczny. Biografie: Z. Gryczka: Działacze ruchu ludowego. PLudu 1996 z. 5-6 s. 19-28.

Błażejczyk* Tomasz (1869-1940) lekarz, działacz kół śpiewaczych w Wielkopolsce. Słowniki: PTPN; Slek. I; J. B. Gliński: Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojnyświatowej. Wr. 1997. Biografie: W. Kręgielski: Biografie: T. B. (1869-1940). Szkice Koźmiń. Nr 19. Koźmin 1997 s. 50-1. Przyczynki: M. Stański: Opieka społeczna lekarska w Wielkopolsce. SiMDW  8: 1963 z. 1 s. 37-60.

Błażejewski* Maksymilian ( + ) dowódca 5 kompanii jarocińskiej w powstaniu wlkp. Słowniki: J. Jajor: Jarocińscy powstańcy wielkopolscy. Kalisz 2005.

Błażejewski* Michał (1855-1896) lekarz. Słowniki: SLek. V. Przyczynki: J. Smereka: Polacy na studiach lekarskich we Wrocławiu w latach 1811-1918. Wr. 1979 s. 63-4, 110, 123. Bibliografie: S. Konopka:  Polska bibliografia lekarska XIX wieku (1801-1900). Wwa 1974-1984.

Błażejewski* Teodor (1873-1942) ks., społecznik. Słowniki: SBWP-W II; Martyrol.; PTPN; Księża. Przyczynki: J. Domagała: Ci, którzy przeszli przez Dachau. Wwa 1957 s. 76. -- E. Weiler: Die Geistlichen in Dachau. Mődling 1971 s. 142.

Błażek* Franciszek (XIX w.) księgarz nakładca w P. Słowniki: SPKP.

Błażewski* Stefan ( + ) ks. filipin z Gostynia, sobowtór Napoleona Bonaparte. AW: 372. Biografie: W. Łysiak: Dublerzy „Boga wojny”. Tajemnice sobowtórów. (3). Razem 1978 nr 40 s. 40-1. -- Z. Smoluchowski: Sobowtór Napoleona. ABC 1995 nr 53 s. 8. Przyczynki: W. Łysiak: Szachista. Wwa 1980.

Błażeński* Alojzy (1898-1934) kpt. WP,  pilot 12 Lotniczej Eskadry Wywiadowczej (I Wielkopolska), wykładowca w Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa w B.  Słowniki: Lotnicy I; Kawalerowie VM. T. II, cz. 1.

Błeszyński* Abdon (1800-1870) prawnik w Kaliszu, powstaniec 1830. Słowniki: Gerber Studenci s. 12; SAdw.

Błeszyński* Ignacy (XIX w.) prawnik, właściciel ziemski w Kaliskiem. Słowniki: Gerber Studenci s. 12.

Błeszyński* Jakub (zm. 1710) kaszt. przemęcki, międzyrzecki. Słowniki: Bieniaszewski Spisy.

Błeszyński* Michał (zm. 1768/1769) chor. koronny, kaszt. bydg. Słowniki: Mikulski, Stanek Spisy.

Błoch* Zygmunt Marian (1885-1958) przyrodnik, pedagog. Słowniki: SBP.

Błociszewska* Marianna w zakonie Róża (zm. 1740) przełożona bernardynek w P. Słowniki: Borkowska I s. 102.

Błociszewski* Bolesław (1829-1912) ziemianin. Słowniki: PTPN.

Błociszewski* Kazimierz (1823-1878) popularyzator historii, powstaniec 1848. AW: 383. Słowniki: PSB;  SHist..

Błociszewski* Leon (1870-?) ziemianin. Słowniki: PTPN.

Błociszewski* Mikołaj (XIV w.) kaszt. santocki, nadworny rycerz Wł. Jagiełły. Słowniki: PSB.

Błociszewski* Stanisław (1804-1888) powstaniec 1830/31 i 1848. AW: 384. Słowniki: PSB; Bielecki Słownik.

Błociszewski* Stanisław (zm. po 1914) lekarz. Słowniki: SLek. V. Przyczynki: J. Smereka: Polacy na studiach lekarskich we Wrocławiu w latach 1811-1918. Wr. 1979 s. 110, 116, 121.

Błociszewski* Tadeusz Alojzy Stanisław (1830-1899) pedagog, powstaniec 1848. Słowniki: PSB.

Błoszyk* Elżbieta Maria (1947-1999) farmakolog, prof. AM w P. Biografie: Spraw. Zarządu PTPN 1999-2001 s. 23.

Błotnicka*-Bandych Stanisława (1906-1986) grafik, ilustratorka. Słowniki: SGraf.. Przyczynki: Grafika poznańska. P. BWA. (Kwiecień) 1965. Katalog. P. 1965. -- Plastyka poznańska w 25-leciu PRL. Katalog. P. 1969. -- K. Pielatowski: Wspomnienia proboszcza puszczykowskiego. Puszczykowo 1992. -- A. J. Markiewicz: Plastyka w okresie XX-lecia międzywojennego. Zarys monograficzny. [W:] Wielka księga miasta Poznania. P. 1994.

Bnińscy* - wielkopolski ród szlachecki. AW: 390. Monografie: M. Nowak: Wielkopolskie sagi rodzinne. B. G. Pozn. 15/16.06.1996 s. 5, il. Przyczynki: F. Żmidziński: Działalność szlacheckich rodów Krajeńskich, B. i Kamieniowskich w okresie zaborów. RNn. 6: 1975. -- Z. Górczak: Rozwój majątków passim. -- E. Opaliński: Rodziny wielkosenatorskie w Wielkopolsce, na Kujawach i na Mazowszu za Zygmunta III. Wwa 2007 passim.

Bnińska* Maria (1851-1934) z Samostrzela, działaczka społ. Przyczynki: Kwilecki Ziemiaństwo III s. 317-9.

Bniński* Adolf Bonifacy (1815-1881) powstaniec, społecznik, właściciel Gułtów.  AW: 396. Słowniki: PSB; WSB; PTPN; Szamotulanie; Bielecki Słownik. Przyczynki: A. Głowacka: Włodzimierz Adolf  Wolniewicz. P. 1960 s. 191, 236. -- Kwilecki Ziemiaństwo III s. 130-1, 310, 321.

Bniński* Adolf  Rafał Jan (1884-1942) pseud. „Białoń”, woj. pozn., działacz niepodległ. AW: 397. Słowniki: WSB; PTPN; Konsp. pomor.; Kto był kim;  SBKS; A. K. Kunert: Ilustrowany przewodnik po Polsce podziemnej 1939-1945. Wwa 1996;  Enc. konsp. wlkp.; Posłowie; Członkowie tajnych tow.  Źródła: Boniecki Fotografie. -- Armia Krajowa w dokumentach. T. 1-2. Londyn 1979-1983. Biografie:  Wojewoda A. hr. B. (1884-1942). Sesja okolicznościowa. Gułtowy, 13 października 1995. P. 1997, 50 s. -- Wielkopolanie XX wieku. Praca zbiorowa pod red. A. Gulczyńskiego. P. 2001 s. 49-63.  Przyczynki: S. Strugarek: Fort VII. P. 1947. -- J. Haller: Pamietniki. Londyn 1964. -- M. Romeyko: Przed i po maju 1926. Wwa 1967. -- Serwański s. 100, 301-4, 310, 328, 486. -- L. Gluck: Od ziem postulowanych do Ziem Odzyskanych. Wwa 1971 s. 30. -- E. Makowski: Kształtowanie się stosunków społeczno-politycznych w Wielkopolsce w latach 1926-1939. Wwa 1979 s. 10, 13-4, 17-8, 25, 30, 231. -- S. Wachowiak: Czasy, ktore przeżyłem. Wspomnienia z lat 189-1945. Wwa 1983. -- W konspiracji wielkopolskiej 1939-1945. Wybór wspomnień. Zebrał Z. Szymankiewicz. P. 1993. -- Urząd wojewody w Poznaniu od X wieku do współczesności. P. 1997 s. 72-5, 91, 94, 96, 123, 142, 245, 261-2. -- Kwilecki Ziemiaństwo s. 36-8, 104, 123, 183, 196, 328. -- Kwilecki Ziemiaństwo III s. 310, 321, 552-3. -- E. Makowski: A. B. - wojewoda poznański w latach 1923-1928. KW 1998 nr 4 s. 58-66. -- K. Morawski: Wspólna droga z Rogerem Raczyńskim. Wspomnienia. P. 1998. -- „Ojczyzna” 1939-1945. Dokumenty. Wspomnienia. Publicystyka. Pod red. Z. Mazura, A. Pietrowicz. P. [IZ] 2004, s. 9, 12, 15, 27, 41, 56, 58, 61, 62, 63, 83, 90, 211, 242, 251, 281, 307, 320, 325, 326, 334.

Bniński* Aleksander Stanisław Rufin (1783-1831) oficer wojsk Ks. Warszawskiego, senator. Słowniki: PSB.

Bniński* Andrzej (ok. 1396-1479) kan., bp pozn., sekretarz królewski. AW: 66. Słowniki: PSB; WSB; EK; Biskupi.  Źródła: APP nr 974. -- Kat. biskupów s. 34-36, 120-3, il. Biografie: M. Mastyńska: Biskup A. z Bnina. B. m. r., 97 k. [dysertacja doktorska - maszynopis w Archiwum UAM]. -- Nowacki II s. 84-6. Przyczynki: Hist.nauki. -- Z. Górczak: Rozwój majątków s. 43-4.

Bniński* Andrzej (zm. 1503) kaszt. kamieński. Słowniki: Bieniaszewski Spisy. Przyczynki: Z. Górczak: Rozwój majątków s. 54 i nn.

Bniński* Hieronim z Mosiny (ok. 1484-1541) tenutariusz mosiński i ujski. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków s. 168 i nn.

Bniński* Ignacy Bernard (1870-1920) ziemianin. Słowniki: PTPN.

Bniński* Ignacy Józef (1820-1893) powstaniec 1846 i 1848, właściciel Samostrzela. AW: 399. Słowniki: PSB; PTPN; AMM; Wolnomularze. Przyczynki: F. Żmidziński: Patriotyzm hrabiego z Samostrzela. Ziemia Nadnotecka 1974 nr 9 s. 5. -- Kwilecki Ziemiaństwo III s. 313-9.

Bniński* Jan (zm. 1440) miecznik pozn. Przyczynki: Z. Górczak: Rozwój majątków s. 36.

Bniński* Jan (zm. 1459?) kaszt. międzyrzecki, star. wschowski. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy. Przyczynki: Z. Górczak: Rozwój majątków s. 45 i nn.

Bniński* Jan ze Śmigla (zm. 1507?) kaszt. przemęcki. Słowniki: Bieniaszewski Spisy; Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy. Przyczynki: Z. Górczak: Rozwój majątków s. 57 i n.

Bniński* Jan (1818-1847) ziemianin, wł. dóbr Karne. Przyczynki: Kwilecki Ziemiaństwo III s. 313, 501-2.

Bniński* Konstanty (1811-1889) powstaniec 1830/31 i 1848, właściciel Glesna, prezes Tow. Wyścigów Konnych. AW: 403. Słowniki: PSB; Bielecki Słownik. Przyczynki: Kwilecki Ziemiaństwo III s. 313.

Bniński* Konstanty Łukasz (1889-1972) rotmistrz, powstaniec wlkp. Słowniki: PTPN.

Bniński* Łukasz (1740-1818) sędzia pozn., marszałek konfederacji województw wlkp. z 1792 r., star. babimojski. Słowniki: PSB; Bieniaszewski Spisy.

Bniński* Maciej z Mosiny (zm. 1493) woj. kaliski, pozn., star. gen. Wlkp. AW: 4586. Słowniki: PSB; WSB; Urzędnicy centralni Spisy; Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków s. 152 i nn.

Bniński* Maksymilian Kazimierz Karol (1823-1908) ziemianin. AW: 404. Słowniki: PTPN.

Bniński* Mikołaj (ok. 1452-1473) kaszt. kamieński. Przyczynki: Z. Górczak: Rozwój majątków s. 54.

Bniński* Piotr (zm. 1448) kaszt. gnieźn. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy. Przyczynki: Z. Górczak: Rozwój majątków s. 35 i nn.

Bniński* Piotr (XV w.) kaszt. lędzki. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy. Przyczynki: Z. Górczak: Rozwój majątków s. 45 i nn.

Bniński* Piotr z Opalenicy, Mosiny (zm. 1466) kaszt. santocki. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy. Przyczynki: Nowacki I s. 569.

Bniński* Piotr (zm. 1495 ?) kan. pozn., proboszcz w Śremie. Przyczynki: Z. Górczak: Rozwój majątków s. 56 i nn.

Bniński* Rafał (XVIII w.) kaszt. śremski. Słowniki: Bieniaszewski Spisy.

Bniński* Seweryn (1845-1909) ziemianin. Słowniki: PTPN.

Bniński* Stanisław (XVI w.) sędzia ziemski pozn., poseł pozn. i kaliski. Słowniki: PSB.

Bniński* Stanisław Maciej (1840-1885) ziemianin. Słowniki: PTPN.

Bniński* Wojciech (zm. 1463) kaszt. lędzki?, międzyrzecki. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy. Przyczynki: Z. Górczak: Rozwój majątków s. 46 i nn.

Bniński* Wojciech (zm. 1755) star. nakielski, kaszt. kowalski. Przyczynki: Kwilecki Ziemiaństwo III s. 311.

Boberski* Władysław (1892-1942) dzialacz PPS i KPP w B. Słowniki: Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 1. Wwa 1978. Biografie: J. Podgóreczny: Niepospolici ludzie Kujaw i Pomorza. B. 1967.

Bobieński* Ernest (1855-1925) inż. komunikacji. Słowniki: Słownik biograficzny techników polskich. Z. 3. Wwa 1993.

Bobiński* Władysław (1901-1975) uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, dowódca szwadronu 15 Pułku Ułanów Pozn., gen. brygady WP, dowódca 18 Wielkopolskiej Brygady Pancernej w Egipcie, Włoszech i W. Brytanii. Słowniki: Kawalerowie VM. T. IV, cz. 1; Generałowie. Biografie: R. Rogowski: Wspomnienia o gen. W. B. WTK 1975 nr 128

Bobkiewicz* Stanisław (1886-1938) powstaniec wlkp. Słowniki: SBPW.

Bobkowski* Stanisław (1889-1966) ginekolog, społecznik, powstaniec wlkp. i śląski. Słowniki: PTPN.

Bobowski* Andrzej (ok. 1855-1906) działacz polit., poeta. AW: 410. Słowniki: PSB.

Bobowski* Karol (1853-1917) ks., społecznik. Słowniki: PTPN; Księża; AMM. Przyczynki: Zieliński Wykonanie s. 39. -- H. Łada: Wybitniejsi działacze organizacji rolniczych na Kujawach 1864-1939. Inowr. 1984 s. 17. -- K. Śmigiel: Ks. Piotr Wawrzyniak. Człowiek - kapłan - społecznik. P. 1985 s. 47. -- Wojciechowska s. 408.

Bobowski* Kazimierz (1888-1925) poseł na Sejm RP. Słowniki: Kto był kim.

Bobowski* Mikołaj (1856-1922) polonista, kustosz. AW: 411. Słowniki: PSB; PTPN; AMM; Członkowie tajnych tow.

Bobowski* Teodor (1868-?) drukarz, księgarz, nakładca. Słowniki: SPKP.

Bobrownicki*-Libchen Teofil (1897-1970) dowóca Frontu Zachodniego w powstaniu wielkopolskim. Słowniki: M. Gałęzowski: Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1947. Wwa 2005. Przyczynki: Lance do boju. Szkice z dziejów jazdy wielkopolskiej X wiek - 1945 r. Pod red. B. Polaka. P. 1986 s. 189, 205-7. -- C. Leżeński [i in.]: O kawalerii polskiej XX wieku. Wr. [i in.] 1991 s. 52. -- P. Matusak: Edukacja i kultura Polski Podziemnej. Siedlce 1997 s. 359. -- Z. G. Kowalski: Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 na łamach polskich fachowych periodyków wojskowych. Toruń 2001 s. 112, 115, 142. --  M. Gałęzowski: Polityczne ugrupowania piłsudczykowskie w kraju w latach 1942-1944. Niepodległość T. 53/54, 2002/2004.

Bobrowski* Stefan (1840-1863) powstaniec, naczelnik Warszawy  - w Wlkp. Przyczynki: S. Jędraś: Grób S. B. w Łaszczynie. Pan. Leszcz. 1989 nr 32 s. 13.

Bobrzyński* Michał (1849-1935) prawnik, historyk, polityk, prof. UJ. Słowniki: PSB; PTPN; EK; Biogramy uczonych I; SHist.; Śródka; Poczet prawników s. 441-55, il. Źródła: M. B.: Z moich pamiętników. Wr. 1957. Biografie: K. Grzybowski: M. B. Przegląd Kulturalny 12: 1963 nr 17 s. 1-2. -- K. Grzybowski: Szkoła historyczna krakowska. M. B. (1849-1935). [W:] Zeszyty Naukowe UJ. Prace Prawnicze. Z. 18. Kr. 1964 s. 163-87. -- W. M. Bartel: M. B. (1849-1935). [W:] Spór o historyczną szkołę krakowską. Kr. 1972 s. 145-90. -- W. Karpiński, M. Król: Sylwetki polityczne XIX wieku. Kraków 1974 [na s. 105-11: M. B.]. -- Portrety uczonych polskich. Kr. 1974 s. 41-57. -- W. Łazuga: M. B. Myśl historyczna a działalność polityczna. Wwa 1982, 287 s. -- W. Łazuga: Ostatni stańczyk. M. B. - portret konserwatysty. P. 1982, 231 s. [na s. 198-200: ważniejsze prace M. B.]. -- PHum. 1983 nr 6 s. 149-58. -- M. Serejski, A. Grabski: Wstęp do „Dziejów Polski w zarysie” [M. B.]. Wwa 1987. -- Życie i Myśl 1991 nr 3/4 s. 5-16. Przyczynki: S. Kieniewicz: Tło historyczne „Dziejów Polski” B. PH 37: 1948 s. 342-56. -- B. Krzemieńska-Surowiecka: Polemika wokół „Dziejów Polski w zarysie” M. B. (w latach 1879-1890). [W:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Z. 4. Łódź 1956 s. 107-30. -- A. Grzymała-Siedlecki: Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim. Kr. 1961. -- K. Grzybowski: Szkoła historyczna krakowska. M. B. 1849-1935. [W:] Studia z dziejów Wydziału Prawa UJ. Red. M. Patkaniowski. Kr. 1964. -- A. F. Grabski: Orientacje polskiej myśli historycznej. Wwa 1972 passim. -- J. Maternicki: M. B. wobec tzw. idei Jagiellońskiej. Ewolucja poglądów i jej uwarunkowania. PHum. 21: 1977 nr 12 s. 131-42. -- A. Skrzypek: M. B. jako organizator nauki i wydawca źródeł. KH 85: 1978 nr 3 s. 643-56, rés. -- A. Baran, Z. Baran: M. B. a mit Habsburgów. Znak 36: 1984 nr 1 s. 95-102 --  J. Maternicki: M. B. wobec „idei zachodniej”. PHum. 36: 1992 nr 2 s. 79-96 [toż w: Historia jako dialog. Studia i szkice historiograficzne. Rzeszów 1996 s. 34-54]. -- W. Kaute: Synteza dziejów Polski M. B. Katowice 1993, 146 s. R: A. F. Grabski, Prz. Hum . 1996 nr 3 s. 1-12. -- W. Kaute: Synteza dziejów Polski Michała Bobrzyńskiego a synteza dziejów Polski Joachima Lelewela. Człow. w Kult. [Nr] 6/7: 1995 s. 363-85. -- J. Swara: Konserwatyści wschodniogalicyjscy - Podolacy wobec kwestii ukraińskiej w okresie namiestnictwa M. B. 1908-1913. Rocz. Hist.-Arch. 11: 1996 s. 13-38. -- K. K. Daszyk: Idea parlamentarna a kwestia "silnego rządu" w refleksji historycznej Michała Bobrzyńskiego. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Hist .Z. 125. Kr. 1998 s. 109-28. -- W. Łazuga: Michał Bobrzyński (1849-1935) - w 150 rocznicę urodzin. Probl. Hum.  Z. 6. P. 2000 s. 105-10. Bibliografie: W. Łazuga: Bibliografia prac M. B. [W:] W. Łazuga: M. B. Myśl historyczna a działalność polityczna. Wwa 1982 s. 258-61.

Bocheński* Antoni (1910-1942) pseud. „Marian”, „Andrzej Szczelik”, oficer WP i ZWZ-AK, czł. antyhitlerowskiej org. „Ojczyzna”. Słowniki: Enc. konsp. wlkp. Przyczynki: „Ojczyzna” 1939-1945. Dokumenty. Wspomnienia. Publicystyka. Pod red. Z. Mazura, A. Pietrowicz. P. [IZ] 2004, s. 214, 255, 264, 286, 331, 344, 348.

Bocheński* Franciszek (1903-1980) muzyk Filharmonii Poznańskiej, żolnierz AK. Słowniki: Wrzesiński SB.

Bocheński* Jan (1888-1944) malarz, grafik.  Słowniki: SAP; SGraf.; WSB; SAP I; Nauczyciele MM; H. Vollmer: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts. T. 1. Leipzig 1953. Przyczynki: DWP. -- Z. Kępiński: Wacław Taranczewski. Katalog. P. 1958 s. 10. -- T. Dobrowolski: Nowoczesne malarstwo polskie. T. 3. Wr. 1964. -- K. Kalinowski: Dwadzieścia lat plastyki poznańskiej (1945-19650. KMP 1964 nr 2. -- J. Wiercińska: Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1860-1914. Wr. 1969. -- Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1895-1939. Opr. J. E. Dutkiewicz [i in.] Wr. [i in.] 1969 s. 237. -- Polskie życie artystyczne w latach 1915-1939. Wr. 1974. -- T. Dobrowolski: Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat. Wr. [i in.] 1976. --A. Turowski: Konstruktywizm polski. Wr. [i in.] 1981. -- M. Bryl: Grupa artystów plastyków „Świt”. P. 1992. -- I. Remblewski: Poznańscy artyści w Paryżu 1900-1940. Artelier 1993 nr 3-4 s. 54-5.

Bocheński* Jan Ignacy (1755-1812) ks., historyk, reformator szkolnictwa. AW: 414. Słowniki: PSB; WSB; EWoJ; BSB III. Biografie: L. Bąk: J. I. B. - żywot i dzieło. RNn. 9: 1978 z. 1 s. 39-62. Przyczynki:  B. Pleśniewski: Szkolnictwo departamentu bydgoskiego w okresie Księstwa Warszawskiego. Toruń 1965. -- M. Kallas: Bydgoski „Dziennik Departamentowy” na tle czasopism urzędowych Księstwa Warszawskiego. [W:] Prace BTN. Ser. C. Nr 6. B. 1969  s. 5-44. -- M. Kallas: Gazeta Bydgoska z roku 1810. [W:] Prace BTN. Ser. C. Nr 7. B. 1970. -- M. Kallas: W czasach Księstwa Warszawskiego. [W:] Hist. B. s. 419-63. -- B. Pleśniarski: Nadzór pedagogiczny w departamencie bydgoskim w czasach Księstwa Warszawskiego. [W:] Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika. T. 3. Toruń 1973 s. 53, 175. -- R. Kulwieć: Wizytator bydgoskiej szkoły głównej. Kal. Bydg. 8: 1975 s. 172-5.

Bochyński* (Bochiński) Zygmunt (1887-1945) dermatolog. Słowniki: PTPN.

Bocian* Feliks  - zob. Bodzianowski Feliks.

Bocian* Jan (XVI w.) żeglarz pozn.  Biografie: W. Maisel: J. B. - nieznany żeglarz poznański. PZach. 10: 1954 nr 9/10 s. 213-6.

Bociański* Ludwik (1892-1970) płk WP, powstaniec wlkp.,woj. pozn. i wileński. Słowniki: WSB; SBWP-W II; Kawalerowie VM. T. II, cz. 1; Kto był kim; Posłowie; Członkowie tajnych tow.; SBPW; AMOstr. z. 10, 13. Źródła: Boniecki Fotografie. Biografie: A. Gulczyński: Wojewoda L. B. i jego wspomnienia z powstania wielkopolskiego. RKal. 23: 1991 s. 103-29, il. Przyczynki: Udział społeczeństwa ziemi kaliskiej w wojnie obronnej 1939 roku. Pod red. B. Polaka 1978. -- Dzieje Pleszewa. Pod red. M. Drozdowskiego. Kalisz 1989. -- Urząd wojewody w Poznaniu od X wieku do współczesności. Pod red. S. Sierpowskiego. P. 1997 s. 79, 123, 245.  Artykuły: ^+Dziennik Polski Londyn  z  18 III 1970.

Boczek* Augustyn (1886-1962) muzyk, pedagog, profesor PWSM w P. Biografie: F. Langner: Wspomnienie pośmiertne o prof. A. B. Z żałobnej karty. KMP 31: 1963 nr 1 s. 59-60, il.

Boczoń* Ludwik (1883-?) nauczyciel, poseł na Sejm RP. Słowniki: Kto byl kim.

Bodniak* Stanisław (1897-1952) historyk, dyrektor Biblioteki Kórnickiej, prof. UP. Słowniki: EWoK; SPKP; WSB; PTPN; Biogramy uczonych I; SHist.; SBW.   Bibliografie: S. B.: Przegląd dotychczasowych prac. PBK 5: 1955 s. 23-34. -- Z. Kalisz: Bibliografia prac S. B. PBK 19: 1982 s. 196-200. Źródła: S. B.: Autoreferat o własnych pracach naukowych. PBK 5: 1955 s. 35-45. -- S. B.: Życiorys własny. PBK 5: 1955 s. 7-34, il. -- S. B.: Autoreferat o własnych pracach naukowych. PBK 5: 1954 s. 35-45. -- S. B.: Życiorys własny. Nautologia 4: 1969 nr 3/4 s. 59-74. --  S. B.: Życiorys własny 1897-1945. Wyd. 4. Gdynia 1970, 23 s., il., bibliogr. -- Z. Kalisz: S. B. - historyk i bibliotekarz. PBK 1982. Biografie: H. Barycz: Pamięci S. B. 29 X 1897 - 15 X 1952. PZach. 8: 1952 nr 11/2 s. 654-70 [i odb. 18 s.]. -- J. Grycz: S. B. Przegląd Biblioteczny 20: 1952 z. 4 s. 318-26 i 398, rés. -- K. Lepszy: S. B. (1897-1952). KH 60: 1953 nr 3 s. 430-3 [nekr.]. -- R. Pollak: S. B. (1897-1952). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 45: 1952 s. 92-5. -- Zgon prof. dra S. B. PZach. 8: 1952 nr 9/10 s. 351 [tekst przemówienia pogrzeb. prof. Z. Kaczmarczyka]. -- L. Koczy: S. B. Teki Historyczne T. 6 Londyn 1953/54 H. Barycz: Spraw. PTPN 17: 1955 nr 1 s. 108-10. -- Nautologia 1969 nr 1/2 s. 45-52. -- Z. Skorupska: Strażnik skarbów kórnickich - S. B. [W:] Portrety bibliotekarzy polskich. Red. A. Kawecka-Gryczowa [i in.]. Wr. 1980 s. 25-38. -- Z. Kalisz: S. B. - historyk i bibliotekarz. PBK  19: 1982 s. 161-201. -- Wybitni hist. wlkp. s. 237-47. Przyczynki: J. Łuczakowa: Katalog wydawnictw Biblioteki Kórnickiej 1829-1958. Kórnik 1959. -- Nauka w Wlkp. s. 135, 271, 279, 1266. -- Z. Skorupska: Dominium Maris Baltici w rękopiśmiennej spuściźnie profesora S. B. Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1: 1974 s. 92-5. -- Z. Skorupska: Wstęp [W:] S. B.: Jan Kostka kasztelan gdański. Gdańsk [i in.] 1979. -- Dz. UAM.

Bodzęta* Niałek? (XIII w.) kaszt. giecki. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Bodzęta* (zm. 1366) archidiakon kruszwicki, kan. gnieźn. i pozn., bp krak. Słowniki: EK; PSB; Biskupi. Przyczynki: Z. Kaczmarczyk: Monarchia Kazimierza Wielkiego. T. 2. P. 1946 s. 134-5, 230-1. -- S. Kuroszczyk: Kto ma księdza w rodzie - temu bieda nie dobodzie. Ziemia Gnieźnieńska 9: 1959 nr 5 s. 3 [dot. wykupienia przez bpa krak. B. majątków ziemskich w ziemi gnieźn. w l. 1348-66].

Bodzęta* (ok. 1320-1388) abp gnieźn., wielkorządca krak. AW: 419. Słowniki: PSB; EK; WSB; Biskupi. Przyczynki: Z. Nowak: Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego do r. 1411. Toruń 1964 s. 36, 123.

Bodzęta (XIV w.) kaszt. przemęcki. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy

Bodzęta* z Lubrzy (XIII w.) kaszt. zbąszyński, lędzki. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Bodzęta z Niankowa h. Poraj (zm. 1444) pleban we Wrześni, kan. łęczycki, gnieźn. Przyczynki: Czyżak Kapituła s. 320.

Bodzianowski* Feliks (1886-1942) ks., społecznik. Słowniki: EK; Martyrol.; PTPN; Teolodzy.  Przyczynki: Udział duch. s. 68. -- Wojciechowska s. 403.

Boelcke* Józef Ignacy (zm. 1786) redaktor, tłumacz. Słowniki: PSB; Nowy Korbut; SHist.; Dawni pisarze. Biografie: E. Aleksandrowska: Materiały do biografii i działalności literackiej J. I. B. Archiwum Literackie 1965 s. 79-102. Przyczynki: Z. Matuszewska: Z problematyki „Monitora”. PLit. 1959 z. 3/4. -- M. Rymszyna: Gabinet Stanisława Augusta. Wwa 1962. -- E. Aleksandrowska: Ostatnie lata „Monitora” w świetle „autopowtórzeń’. Propozycje periodyzacyjne. Prace o literaturze i teatrze ofiarowane Z. Szweykowskiemu. Wr. 1966.

Boelke* Robert Zdzisław Ksawery (1889-1938) aktor, reżyser. Słowniki: SBTP; WSB.

Boening* Juliusz (1845-?) chirurg. Słowniki: PTPN; SLek. V. Przyczynki: G. Kusztelak Polacy na studiach lekarskich w Berlinie (1810-1918). AHFM 1972.

Boerner* Ignacy (1875-1933) działacz niepodl., polityk, minister poczty i telegrafów, oficer WP. Słowniki: PSB; Kto był kim; SBWP-W I; Szkoła Kaliska; J. Szturc: Ewangelicy w Polsce: słownik biograficzny XVI-XX w. Bielsko-Biała 1998. Biografie: J. Kochanowski: Zapomniany prezydent: życie i twórczość I. B. 1875-1933. Wwa 1993. Przyczynki: J. Tomicki: Polska Partia Socjalistyczna 1892-1935. Wwa 1983. -- PPS: wspomnienia z lat 1918-1939. Wwa 1987. -- A. Krasicki: Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914-1916. Wwa 1988. -- K. Świtalski: Diariusz 1919-1935. Wwa 1992.

Boesse* (Boese) Jan (1823-1877) lekarz. Słowniki: SLek. III. Biografie: E. Andrysiak:  Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Z. 5. Kalisz 1999.  

Boethke* Carl August Wilhelm (1797-1840) burmistrz B. Słowniki: BSB V. Przyczynki: M. Romaniuk: Burmistrzowie miasta Bydgoszczy 1815-1919. Kronika Bydgoska 13: 1991 s. 280, 289.

Boettner* Rudolf Adam (1879-1923) botanik, prof. UP, twórca ogrodu botanicznego w P. Słowniki: PSB; Architekci.

Bogacki* Bogdan (1912-1994) lekarz, dyr. Szpitala J. Strusia w P. Słowniki: AMM.

Bogaczyk* Alfons (1905-1986) księgarz, działacz kulturalny. Słowniki: SBL. Źródła: A. B.: W służbie polskiego słowa. [W:] Mój dom nad Odrą. Pamiętniki i wspomnienia mieszkańców Ziemi Lubuskiej. Zielona Góra 1971 s. 211-34, 257. Przyczynki: H. Szczegóła: Zielona Góra. Rozwój miasta w Polsce Ludowej. P. 1984 s. 44, 181-2.

Bogaczyk* Jan (1878-1947) księgarz-wydawca. Słowniki: SBL. Bibliografie: Bibliografia polska 1901-1939. T. 2. Wr. 1991.

Bogaczyk* Romuald (1910-1980) malarz, grafik, ilustrator. Słowniki: SBL; SGraf.. Przyczynki: Katalog Wystawy „Leszno w malarstwie i grafice” Leszno 1967. -- Katalog zbiorów Gabinetu Grafiki Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Grafika polska w latach 1901-1939. Opr. I. Rylska. Wr. 1983. -- Z. Łukowiak: Amatorski ruch plastyczny w Lesznie. Monografia. Leszno 1987. -- M. Grońska: Grafika w książce, tece i albumie. Wr. 1994. -- Katalog Grafika polska I połowy XX wieku. Wałbrzych lipiec sierpień 1994. -- Sztuka polska XX wieku. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wr. 2000.

Bogatko* Kazimierz (XVIII w.) kaszt. kowalski, kruszwicki. Słowniki: Mikulski, Stanek Spisy.

Bogdański* Cyryl (1806-1876) prawnik, sędzia, oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: PSB; Gerber Studenci s. 13; Bielecki Słownik; Szkoła Kaliska.

Bogdański* Józef (1898-1941) działacz niepodległościowy, kpt. WP m.in. w 7 Dywizjonie Artylerii Konnej Wlkp. Słowniki: Kawalerowie VM. T. II, cz. 2.

Bogdański* Mikołaj (1762-1848) nauczyciel w Szkole Wojewódzkiej Kaliskiej, tłumacz. Słowniki: PSB; Szkoła Kaliska.

Bogdański* Stanisław (1870-1933) ks., społecznik. Słowniki: PTPN; Księża; Wrzesiński SB; Członkowie tajnych tow.; AMOstr. z. 10. Przyczynki: Wielkopolska szkoła edukacji narodowej. Wr. 1970, s. 193. -- Ziemia wrzesińska s. 189. -- Wojciechowska s. 408.

Bogedain* Józef Bernard (1810-1860) katecheta w Bydgoszczy, P. i Paradyżu, bp sufragan wrocław. AW: 431. Słowniki: EK; Biskupi.  Biografie: F. Kącki: J. B. B. (1810-1860). Novum 18: 1976 nr 6 s. 104-12. -- W. Korcz: J. B. B. (1810-1860). Prz. Zach. 1998 nr 1 s. 145-52. Przyczynki: J. F. Lewandowski: Sprawa biskupa Bogedaina. Śląsk 1997 nr 7 s. 48-51 [reforma szkolna wprowadzona na Górnym Śląsku w l. 1848-1872].

Boguchwał* - zob. Bogufał.

Bogucka* Agnieszka w zakonie Martyniana (zm. 1693) ksieni klarysek w Kaliszu. Słowniki: Borkowska I s. 49.

Bogucki* Ignacy (1744-?) ks., jezuita, proboszcz w Starogrodzie. Słowniki: EWoJ. Przyczynki: J. Poplatek: Komisja Edukacji Narodowej. Udział byłych jezuitów w pracach KEN. Kr. 1973 s. 124.

Bogucki* Jerzy (1935-1997) ekolog, prof. AWF. Biografie: Spraw. Zarządu PTPN 1996-1998 s. 22.

Bogucki* Witalis (XVIII w.) skarbnik, podwojewodzi pozn. Słowniki: Zwierzykowski s. 346.

Bogufał* I (zm.  1146) bp pozn. AW: 436. Słowniki: EK; PSB; SSS; Biskupi;  P. B. Gams: Series episcoporum Ecclesiae Catholicae. Gratz 1957 s. 354. Źródła: Kat. biskupów s. 12, 99. Biografie: Nowacki II s. 48-9.

Bogufał* (XII w.) kaszt. gnieźn. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Bogufał* (XII/XIII w.) cysters z Łekna, misjonarz. Słowniki: PSB; EK.

Bogufał* II (zm. 1253) kan. pozn. i gnieźn., bp pozn. AW: 437. Słowniki: PSB; EK; WSB;  Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy; SPKP Supl. [I]; Biskupi; Maciejewski Episkopat s. 256. Źródła: Kat. biskupów s. 18, 103-4. Biografie: Nowacki II s. 56. Przyczynki: B. Kürbisówna: Studia nad Kroniką wielkopolską. [W:] Prace Komisji Historycznej PTPN. T.  17 z. 1. P. 1952. -- B. Kürbisówna: Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV wieku. Wwa 1959 s. 162 i n. -- M. Bielińska: Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku. Wr. [i in.] 1967 s. 236. -- Nowacki II s. 56. -- Kronika Wielkopolska. Wyd. B. Kürbis. [W:] MPH sn. T. 8. Wwa 1970. -- Hist. nauki. -- Bogacka Pastorały s. 91-3.

Bogufał* (XIII w.) woj. kaliski. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Bogufał* III z Czerlejna (zm. 1264) kan. pozn. i gnieźn., bp pozn., kanclerz księcia Przemysła I. AW: 438. Słowniki: EK; PSB; Biskupi; Maciejewski Episkopat s. 257-8. Źródła: Kat. biskupów s. 19, 104. Biografie: Nowacki II s. 57-8. Przyczynki: M. Bielińska: Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku. Wr. [i in.] 1967 s. 72-4. -- M. Starnawska: O składzie społecznym kapituły poznańskiej w okresie rozbicia dzielnicowego. KH 96: 1989 nr 3/4 s. 37. -- Bogacka Pastorały s. 91-3.

Boguliński* Mikołaj (1838-1913) bankowiec, działacz społ. Słowniki: PTPN. Biografie: Cmentarz średzki s. 196.

Bogumił* (zm. przed 1091) bł., abp gnieźn., pustelnik w Dobrowie k. Koła. AW: 441. Słowniki: PSB; Hagiografia polska. T. 1. P. 1971; SSS; EK; Biskupi;  P. B. Gams: Series episcoporum Ecclesiae Catholicae. Gratz 1957, s. 347; Maciejewski Episkopat s. 223. Źródła: Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny arcybiskupa B. w XVII wieku według rękopisu Ossolineum 220. II. Wyd. B. Bolz. P. 1982. R: G. Labuda 29: 1985 s. 211-2. Biografie: F. Kryszak: Błogosławiony B. arcybiskup gnieźnieński. Przew. Kat. 48: 1958 s. 318. -- F. Kryszak: Błog. B. Piotr II. WAG 15: 1960 s. 22-32. -- K. Rulka: Błogosławiony Bogumił w dotychczasowej historiografii. Aten. Kapł. T. 133 z. 2/3 (1999) s. 273-92. Przyczynki: F. Kryszak: Błog. B. w świetle historii. WAG 3: 1948 s. 364-9 i 398-406. -- J. Mitkowski: Początki klasztoru cystersów w Sulejowie. P. 1949 s. 103, 209-10, 304. -- J. Żelazek: Dzieje relikwii bł. B. Kronika Diecezji Włocławskiej 43: 1960 s. 30-2 i 198-200. -- J. Żelazek: Inwentarz przedmiotów kultu błogosławionego B. ABMK  6: 1963 s. 227-37. -- J. Żelazek: Inwentarz zaginionych i zniszczonych przedmiotów kultu błogosławionego B. ABMK 9: 1964 s. 37-46. -- R. Grodecki: Sprawa św. Stanisława. [W:] tegoż: Polska piastowska. Wwa 1969 s. 77 i n. -- J. Żelazek: Inwentarz zaginionych i zniszczonych przedmiotów kultu bł. B. ABMK 9: 1964 s. 37-46 [odb. Lublin 1964, 16 s.]. -- G. Labuda: List papieża Paschalisa II do nieznanego arcybiskupa polskiego z początku XII wieku. Sobótka 26: 1971 s. 415-34. -- J. Żelazek: Kult błogosławionego B. arcybiskupa gnieźnieńskiego w Polsce. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 21: 1974 z. 4 s. 183-7. -- B. Bolz: Sprawa beatyfikacji oraz kanonizacji arcybiskupa B. w XVII wieku według rękopisu Ossolineum 220/II. Studia Gnesnensia 3: 1977 s. 217-27. -- Z. Kozłowska-Budkowa: Komentarz do Rocznika dawnego. [W:] MPHsn. T. 5. Kr. 1978 s. 11-2. -- M. Plezia: Wokół sprawy św. Stanisława. Analecta Cracoviensia 11: 1979 s. 281-91. -- B. Hauska: Kult błogosławionego B. - kultem warstw najniższych. Spraw. PTPN.  Wydział Nauk o Sztuce. 101: 1983 s. 77-9. -- J. Bieniak: Autor „Rocznika dawnego”. [W:] Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane A. Gieysztorowi [...]. Red. D. Gawinowa [i in.] Wwa 1991 s. 433-5. -- J. Dobosz: Arcybiskup Janik i jego następcy. [W:] 1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Red. J. Strzelczyk [i in.]. Gn. 2000 s. 90-1. -- P. Głowacki: Błogosławiony Bogumił w świetle eremityzmu. Stud. Włoc. T. 3. Wr. 2000 s. 64-71.

Bogumił* Biezdrowic (zm. 1252) kaszt. bniński, gnieźn., woj. Przemysła I. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Bogumił Piotr abp - patrz Piotr Łabędź.

Bogusław* Domaradzic ze Smogulca (XIII w.) kaszt. ujski, sędzia kaliski. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Bogusław* (XIV w.) kan. gnieźn. i archidiakon uniejowski. Słowniki: Jabłońska Kapituła s. 121-2.

Bogusław* ze Świnek h. Świnka (XIV/XV w.) kan. pozn., oficjał gen. pozn. Przyczynki: Nowacki II s. 229.

Bogusławska* Maria (1868-1929) autorka książek dla dzieci i młodzieży. AW: 448. Słowniki: PSB; SMP.

Bogusławska* Rozalia, zamężna Osińska (1786-1866) aktorka. Słowniki: SBTP.

Bogusławski* Antoni (1702- zm. po 1772) ks., jezuita. Słowniki: EWoJ.

Bogusławski* Edmund (1880-1940) powstaniec wlkp. Słowniki: SBPW.

Bogusławski* Stanisław (1893-1963) malarz. Słowniki: SAP; WSB; SAP I; Biografie: T. H. Nowak: S. B. - „malarz Poznania”. Z żałobnej karty. KMP 32: 1964 nr 1 s. 63-4, il.  Przyczynki: Doroczna wystawa ZPAP Okręgu Poznańskiego. P. 1952 (katalog). -- Jesienna wwystawa prac ZPAP Okręgu Poznańskiego. P. 1952 (katalog). -- Wystawa ZPAP Okręgu Poznańskiego. P. 1955. (katalog). -- Jesienna wystawa plastyki Okręgu Poznanskiego. P. 1957 (katalog). -- Salon wiosenny ZPAP. Malarstwo, rzeźba, grafika. Katalog wystawowy. P. 1958. -- Salon jesienny malarstwo, grafika, rzeźba. ZPAP Okręg Poznański. P. 1958 (katalog). -- Salon wiosenny. P. 1959. -- Polskie dzieło plastyczne w XV-lecie PRL. Wr. 1961. -- Salon wiosenny. P. 1961. -- Salon jesienny. P. 1962. -- Salon wiosenny. P. 1963. -- Jubileuszowa wystawa S. B. P. 1963 katalog, wstęp: L. Wilkowa).

Bogusławski* Walerian (1907-?) lekarz. Słowniki: PTPN.

Bogusławski* Wilhelm (1825-1901) prawnik, historyk. Słowniki: PTPN. Biografie: E. Siatkowska: W. J. B. (1825-1901). Zesz. Łuż. Nr 12 (1995) s. 54-7. Przyczynki: A. S. Ulatyniak: Historia prawie zapomniana. Odra 1951 s. 82.

Bogusławski* Witold (1882-1927) lekarz. Słowniki: PTPN.

Bogusławski* Wojciech Romuald (1757-1829) aktor, reżyser, antreprener teatralny, dyrektor teatru, dramatopisarz. AW: 452. Słowniki: PSB; Nowy Korbut;  SBTP; WSB; SHist.; Dawni pisarze; SMP; Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Red. J. Krzyżanowski [i in.] T. 1. Wwa 1984. Ilustracje: Grafika prasowa w XIX wieku. Gabinet Grafiki Bibl. Kórnickiej PAN. Kórnik 2007 s. 22]. Księgi pamiątkowe:  W. B. in memoriam. Oprac. M. Bajer [i in.]. Golęczewo 2007, 223 s., il. [m. in. D. Ratajczakowa: W. B. (s. 9-13); K. Kurek: Występy W. B. w P. - trzy epizody (s. 15-39); M. Piotrowska: Zza uchylonej kurtyny. O życiu prywatnym W. B. (s. 41-51); K. Lisiecka: W. B. i teatr operowy (s. 53-64); M. Mielcarek: „Uwieńczeni laurami wielcy autorowie?”. Jan Nepomucen Kamiński kontra W. B. - „drugie życie” Krakowiaków i Górali (s. 65-75); M. Bajer: Sychy Las W. Bogusławskiemu (s. 77-89)]. Bibliografie: Z korespondencji W. B. Nota bibliograficzna. Pam. Teatr. 1954 z. 3/4 s. 368-9. -- Bibliografia źródeł do historii teatru w Polsce. Wr. 1957. Źródła: [W. B.]: Nieznany list B. z r. 1820. Oprac. M. Witkowski. Pam. Teatr. 1954 z. 3/4 s. 374-82. -- E. Rabowicz: Ostatnie wileńskie kontrakty B. 1817. Pam. Teatr. 24: 1975 z. 2 s. 215-26 [listy do Macieja Statkowkiego]. -- Z listów W. B. Oprac. Z. Raszewski. Pam. Teatr. 28: 1979 z. 2 s. 217-22. Biografie: E. Szwankowski: Teatr W. B. w latach 1799-1814. Wr. 1954, 384 s. [wyd. 2: Wwa 1965]. R: W. Zawadzki, Teatr 1955 nr 4 s. 18. -- S. Dąbrowski, S. Straus: Kronika życia i działalności W. B. Wwa 1954. R: J. Czajkowski, Pam. Teatr. 1955 z. 1 s. 152-60. -- Z. Krawczykowski: W. B. Ojciec sceny narodowej. Wwa 1954, 86 s. R: J. Czajkowski, Pam. Teatr. 1955 z. 1 s. 152-60; W. Zawadzki, Teatr 10: 1955 nr 4 s. 18. -- W. B. Praca zb. Wwa 1954, 86 s. -- Z. Hübner: Bogusławski człowiek teatru. Wwa 1958, 380 s., bibliogr. -- Wielkopolanie II s. 101-24 -- Z. Raszewski: B. T. 1-2. Wwa 1972, 438 + 365 s. R: S. Durski, Wiek Oświecenia 3: 1978 s. 73-80. Przyczynki: F. Jaśkowiak: Dom W. B. uratowany. Ziemia 27: 1948 nr 6 s. 140-3. -- Z. Grot: W. B. a scena narodowa w Wielkopolsce. Widnokrąg 1951 nr 6. -- L. Prorok: Lata poznańskie ojca teatru polskiego W. B. Widnokrąg 4: 1952 nr 2 s. 2. -- E. Szwankowski: Bogusławskiego „Projekt urządzenia widowisk narodowych”. Stolica 1953 nr 21 s. 12-3, il. -- I. Chmielińska, Z. Stulgińska: Wykaz utworów W. B. granych w 10-leciu [Polski Ludowej oraz literatura ich dotycząca]. Pam. Teatr. 1954 z. 3/4 s. 406-14 [i nadb.]. -- E. Csató: B. na scenach Polski Ludowej. Pam. Teatr. 1954 z. 3/4 s. 383-414. -- S. Dąbrowski: Teatr frontowy B. w 1809 roku. Wwa 1954, il. [nadb. z: Pam. Teatr. 1954 z. 3/4 s. 255-62, il.]. -- J. Lipiński: W. B. w polskiej krytyce teatralnej z lat 1814-1819 (Warszawa-Wilno). Pam. Teatr. 1954 z. 3/4 s. 263-93. -- T. Mikulski: Piosenka z „Krakowiaków i Górali” w papierach Karpińskiego. Pam. Teatr. 1954 z. 3/4 s. 206-16. -- H. Szletyński: Szkoła dramatyczna W. B. Pam. Teatr. 1954 z. 3/4 s. 339-67. -- E. Szwankowski: Kłopoty wydawnicze W. B. Pam. Teatr. 1954 z. 3/4 s. 370-3. -- E. Szwankowski: Teatr W. B. w latach 1799-1814. Wr. 1954, 384 s. -- W. Zawadzki: Relacje cudzoziemców o W. B. i teatrze jego epoki. Materiały do dziejów teatru polskiego XVIII i początków XIX wieku. Pam. Teatr. 1954 z. 3/4 s. 294-338. -- K. Wierzbicka: Warszawska scena narodowa na przełomie 1795-1799. Pam. Teatr. 1954 z. 3/4 s. 217-39. -- T. Mikulski: B. „Ubogi student z Krakowa”. Pam. Teatr. 1955 z. 1 s. 126-9. -- E. Szwankowski: „Amazonki” - nieznany autograf W. B. PLit. 1955 z. 2 s. 179. -- A. Kowalska: Przedmickiewiczowska krytyka krytyki Iksów. Wokół sporu o B. (1816-1819). [W:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Z. 3. Łódź: 1956 s. 5-37 [dot. grupy Iksów - towarzystwa krytyków teatr., drukujących recenzje teatr. w latach 1815-9]. -- E. Szwankowski: Testament W. B. Pam. Teatr. 1958 z. 1. -- L. Prorok: W. B. ojciec sceny polskiej. Ziemia Kaliska 1959 nr 8 s. 7; nr 9 s. 6, il. -- K. Wierzbicka-Michalska: Teatr W. B. Kultura i Społeczeństwo 1959 s. 152-5. --  J. Morawska: Walka B. o teatr w Wielkopolsce. Nurt 1: 1965 nr 7 s. 14-8. --  Cz. Hernas: Szkoła folkloru. Ze studiów nad „Krakowiakami i Góralami”. Pam. Teatr. 15: 1966 z. 1/4 s. 248-67. -- J. Got: Na wyspie Guaxary. W. B. i teatr lwowski 1789-1899. Kr. 1971. -- S. Kaszyński: W. B. i jego dzieło. Południowa Wielkopolska 1979 nr 8 s. 5, il. [referat wygłoszony na sesji naukowej w Kaliszu 2-3 V 1979 r.]. -- Z. Raszewski: Dwa lata z życia aktora. Role B. w latach 1806 i 1815. Pam. Teatr. 28: 1979 z. 2 s. 190-200. -- Z. Jędrychowski: Z dziejów scenicznych Krakowiaków i Górali B. - Stefaniego (1794-1846). [W:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. T. 21. Wr. 1981 s. 179-208. -- (jn): Kaliszanie mniej znani. Gaz. Pozn. 1984 nr 115 s. 6. --J. Ratajczak: Wielkopolskie trakty W. B. Życie i Myśl 1984 nr 6 s. 63-76. --  Z. Raszewski: Duchowidz odnaleziony. Autograf W. B. w Österreichische Nationalbibliothek. PLit. 76: 1985 nr 2 s. 217-37. -- J. Maciejewski: Teatry poznańskie w latach panowania króla Stanisława Augusta. Wwa 1986, passim. -- M. Klimowicz, Z. Raszewski: Do genealogii Bardosa. Parantele zachodnioeuropejskie. PLit. 78: 1987 nr 1 s. 233-46 [pierwowzór sztuki Cud mniemany]. -- W. Lipowicz: W. B. z pierwszej i z drugiej ręki. Zeszyty Artystyczne 8: 1995 s. 87-96. -- M. Klimowicz: "Cud mniemany" Wojciecha Bogusławskiego w 200-lecie premiery : rozwiązanie zagadki i nowe pytania. Wiek Oświec. 12: 1996 s. 11-25. -- E. Nowicka: "Przerwana ofiara" Wintera - Bogusławskiego wobec estetyki opery. Wiek Oświec. 12: 1996 s. 61-74 [twórczość Petera Wintera]. -- D. Ratajczakowa: Teatr mój widzę powszechny..." - Wojciecha Bogusławskiego zbiór zasad funkcjonowania sceny ojczystej. Wiek Oświec. 12: 1996 s. 27-42. -- J. Ciechowicz: Bogusławski w Gdańsku. Tytuł 1997 nr 3/4 s. 77-93. -- M. Klimowicz, Ignacy Z. Siemion: Echa krakowskie w "Cudzie mniemanym" Bogusławskiego : Bardos i machina elektryczna. Rocz. Tow. Lit. Mick. 32: 1997 s. 73-88. -- D. Ratajczakowa: „Teatr mój widzę powszechny” - W. B. zbiór zasad funkcjonowania Sceny Ojczystej. Wr. 1998. -- R. Strzelecki: Uczucia i sposoby ich wyrażania w "Mimice" W. B. [W:] Zesz. Nauk. WSP Rzesz., Hist. Lit. Z. 4. Rzeszów 1998 s. 23-53. -- K. Wierzbicka-Michalska: O wiarygodności "Dziejów Teatru Narodowego" W.  B. Wiek Oświec. 14: 1998 s. 149-67. -- J. Bielawski: Calisiana w filatelistyce. Kalisz 2000. -- I. Kiec: Księga, czyli o "Dziejach Teatru Narodowego" W. B. Wiek Oświec. 16: 2000 s. 79-99. -- M. Klimowicz: Cud albo Krakowiaki i Górale - sztuka rewolucyjna czy tylko wzywająca do powstania? Odra 2000 nr 12 s. 52-5. -- M. Klimowicz: Podstawowe dylematy tekstologiczne "Cudu albo Krakowiaków i Górali" Bogusławskiego. Wiek Oświec. 16: 2000 s. 35-77. -- K. Kurek: B. w P. KMP 68: 2000 nr 3 s. 43-61.

Bogusz* (XV w.) kaszt. krzywiński. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Bogusz* z Turska (XIV w.) kaszt. lędzki (zwany konińskim). Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Bogusza* (XIII w.) kaszt. lędzki? Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Bogusza* (XIII w.) woj. kujawski. Słowniki: PSB

Bogusza* z Lubania (XIII w.) kaszt. spicymierski, krakowski [?]. Słowniki: Bieniak, Szymczakowa Spisy.

Bogusza* z Pierzchna (zm. ok. 1545) starosta pyzdrski. Słowniki: Wrzesiński SB. Przyczynki: A. Gąsiorowski: Starostowie wielkopolskich miast królewskich w dobie jagiellońskiej. Wwa 1981, s. 61.

Boguszewski* Krzysztof Aleksander (zm. 1635) malarz, proboszcz pozn. AW: 453. Słowniki: PSB; SAP; EK; WSB; SAP I. Przyczynki: A. Gosieniecka: Problem tradycjonalizmu malarstwa wielkopolskiego za panowania Zygmunta III. Spraw. PTPN 1947 s. 50-2. -- W. Tomkiewicz: Aktualizm i aktualizacja w malarstwie polskim XVII wieku. Cz. 2. BHSz. 13: 1951 z. 2-3 s. 5, 10-16, 20, 22. -- A. Sławska: Malarstwo wielkopolskie 1520-1650. Katalog wystawy. P. 1952 s. 24-7 i poz. 32-4a. -- DWP III s. 136. -- E. Kręglewska-Foksowicz [i in.]: Sztuka baroku w Wielkopolsce. BHSz. 1958 nr 1 s. 58. -- T. Dobrzeniecki [i in.]:Sztuka sakralna w Polsce. Malarstwo. Wwa 1958 s. 349-50. -- Nowacki I. -- J. Ruszczycówna: Bitwa pod Grunwaldem, nieznany obraz K. B. [W:] Muzeum i twórca. Wwa 1969 s. 443-57. -- M. Walicki [i in.]: Malarstwo polskie. T. 2. Manieryzm, barok. Wwa 1971 s. 14, 27-8, 332-4. -- B. Lenard [i in.]: Sieraków. P. 1973. -- S. Pasierb: Malarz gdański Herman Han. Wwa 1974.

Boguszyński* Stefan (1916-1996) artysta ludowy z Pałuk. Przyczynki: Sztuka ludowa Pałuk. Przeszłość i teraźniejszość. Red. W. Szkulmowska. B. 1996 s. 48-9, il.

Boguta* (XIII w.) kaszt. drzeński. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Bohdanowicz* Antoni Edmund (1858- po 1924) lekarz. Słowniki: SLek. III. Biografie: S. Szenic: Cmentarz Powązkowski 1891-1918. Wwa 19833 s. 35-8. Przyczynki: J. Wiercińska: Andriolli. Wwa 1980 s. 61. Bibliografie: S. Konopka:  Polska bibliografia lekarska XIX wieku (1801-1900). Wwa 1974-1984.

Bőhm (XVIII w.) rzeźbiarz działający w Wielkopolsce. Słowniki: SAP I. Przyczynki: Nowacki I s. 156, 223. -- Z. Ostrowska-Kębłowska: Architektura pałacowa II połowy XVIII w. w Wielkopolsce. P. 1969.

Böhm* Antoni (zm. 1939) działacz niepodległościowy, powstaniec wlkp. Biografie: P. Bauer: A. B. - działacz niepodległościowy, organizator władz powstańczych, rozstrzelany przez hitlerowców w 1939 r. [W:] Sławni Gostynianie. Kalendarz 1989. Gostyń 1988 s. 6-7, il. -- W. Omieczyński: Organizatorzy i dowódcy powstania w Gostyńskiem. [W:] S. Jankowiak, P. Bauer [i in.]: Ziemia Gostyńska w powstaniu wielkopolskim 1918-1919. Gostyń 1989.

Bohowicz* Władysław (1860-1918) notariusz, działacz społ. Słowniki: Szkoła Kaliska; SBWP-W II. Przyczynki: Dz. Kal. s. 475.

Bohowiczowa* Emilia ( 1862-1954 ) działaczka społ. i kultur., nauczycielka śpiewu. Słowniki: SBWP-W II. Biografie: E. Polanowski: Entuzjastka i polemistka. Południowa Wielkopolska 1984 nr 10 s. 3. -- E. Polanowski: Życie literackie Kalisza 1870-1907. Wwa 1987 [biogram]. Przyczynki: J. Werner, J. Żardecki: To oni nas uczyli. Kaliszanie w Warszawie 1993 nr 4 s. 19-29.

Boie* Reinhold (1831-1907) nadburmistrz B. Słowniki: BSB II. Przyczynki: H. Hoppe: Ernst von Foller. Bürger und Oberbürgermeister von Bromberg 1857-1869. Bromberg 1984 nr 76 s. 5. -- M. Romaniuk: Burmistrzowie miasta Bydgoszcz 1815-1919. Kronika Bydgoska 9: 1991 s. 286.

Bojakowski* Klemens (1884-1940) lekarz, działacz społ. Słowniki: J. B. Gliński: Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej. Wr. 1997. Przyczynki: A. Moszyński: Lista Katyńska. Wwa 1989 s. 265. -- J. Tucholski: Mord w Katyniu. Wyd. 1. Wwa 1991 s. 388, 915.

Bojanowski* Antoni (XVIII w.) podstoli kaliski. Słowniki: Bieniaszewski Spisy; Zwierzykowski s. 346.

Bojanowski* Antoni (XVIII w.) miecznik pozn. Słowniki: Bieniaszewski Spisy; Zwierzykowski s. 346.

Bojanowski* Bogusław (1639-1691) chor. pozn. Słowniki: PSB; WSB; Zwierzykowski s. 346. Przyczynki: W. Sobisiak: Dzieje ziemi rawickiej. P. 1967.

Bojanowski* Edmund Wojciech Stanisław (1814-1871) bł., działacz relig., charytatywny i oświat. AW: 462. Słowniki: Hagiografia polska. T. 1. P. 1971; EK; WSB; Polscy święci. T. 12. Wwa 1987; SBKS; SPKP Supl. [I]. Bibliografie: U. Galas: E. B. (1814-1871). Zestawienie bibliograficzne. Leszno 1984, 15 s. [75 poz.]. -- E. B. 1814-1871: życie i działalność: bibliografia. Oprac. S. Jankowiak. Grabonóg 1995, 111 s., il. R: A. P., Gaz. Pozn. 1995 nr 252 s. 9; (mjk), Gł. Wlkp. 1995 nr 244 s. 16; B. Wielgos, Gaz. Gost. 1996 nr 17 s. 34; A. Żalik, Przyjaciel Ludu 1996 z. 5/6 s. 39-40. Źródła: [E. Szkudłapska]: Ostatnie dni. Relacja m. E. Sz. o śmierci E. B. Przew. Kat. 1971 nr 32 s. 295. -- E. Bojanowski: Dziennik 1853-1871. Wybór, wstęp i przypisy A. i T. Szafrańscy. Wwa 1988, 342 s., il. [wyd. 2: Wwa 1999, 385 s., il.]. Biografie: J. Zawada: E. B. - apostoł ludu. Caritas 1: 1945 nr 3 s. 20-2. -- J. Umiński: E. B. wychowawca ludu polskiego. Caritas 2: 1946 nr 12/3 s. 16-9. -- K. Niemierowicz: Przygoda świętości. Przew. Kat. 50: 1960 nr 32 s. 502-6. -- A. Szelągiewicz: E. B. i jego dzieło. P. [i in.] 1966, 232 s., il., bibliogr. R: J. Bar, Prawo Kanoniczne 10: 1967 nr 1-2 s. 396-7. -- M. M. Kornacka: E. B. 1814-1871. NP 26: 1967 s. 5-145. R: J. S., Tyg. Powsz. 21: 1967 nr 48 s. 5. -- E. Jabłońska-Deptuła: E. B. - człowiek, idea, dzieło. Więź 11: 1968 nr 11-2 s. 156-68. -- K. Gibasiewicz: Mąż dobrze zasłużony. Przew. Kat. 1971 nr 32 s. 294-5. -- J. Jura: Laik - Apostoł. Przew. Kat. 1972 nr 32 s. 286. -- B. Lipian: Służył sam i uczył służyć Bogu i ludziom. (W setną rocznicę śmierci Sługi Bożego E. B. 14.11.1814 - 7.08.1871). Punkt 1. Szkic biograficzny. Homo Dei 41: 1972 nr 3 s. 229-30. -- A. Baraniak: Przemówienie o Słudze Bożym E. B. wygłoszone w Radio Watykańskim dnia 15 XI 1972 r.  MK 24: 1973 nr 1 s. 1-3. -- B. Biel: E. B. (1814-1871). [W:] Chrześcijanie. Red. B. Bejze. T. 1. Wwa 1974 s. 87-106. -- A. Szafrańska: Surdut czy rewerenda: opowieść o E. B. Wwa 1976, 390 s. [wyd. 2: Wwa 1979, 392 s., il.; wyd. 3: 1990, 357 s.; wyd. 4: 1999, 414 s., il.]. -- A. Siemianowski: Serdecznie dobry człowiek. (E. B. 1814-1871). [W:] Byli wśród nas. Praca zb. pod red. F. Lenorta. P. 1978 s. 11-26. -- Z. Niedźwiedzka: E. B. prekursor Soboru Watykańskiego II. Wr. 1983, 163 s. R: J. Rehmus, Przew. Kat. 1984 nr 28 s. 5; B. Zakrzewski, Tyg. Powsz. 1984 nr 27 s. 7. -- B. Zakrzewski: „Sługa Boży” E. B. Tyg. Powsz. 1984 nr 27 s. 7. -- S. Sroka: E. B. - działacz oświatowy i charytatywny, publicysta. [W:] Sławni Gostynianie. Kalendarz 1985. Gostyń 1984 s. 24-5, il. -- M. Fąka: Ziarno wrzucone w ziemię: E. B. (1814-1871) założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. Wr. 1988, 172 s., il. -- B. Morthorst: „Nędzy trzeba samemu dotknąć”: E. B. (1814-1871) założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. Jego życie, jego działalność, jego dzieło. Wr. 1988, 119 s., il. -- Sługa Boży E. B. apostoł laikatu. Materiały z sympozjum. Red. B. Zakrzewski [i in.]. Wwa 1990. -- S. Sroka: Niezwykłej dobroci człowiek - „rzecz o E. B.” ABC 1990 wyd. specjalne nr 2 s. 2, il. [przedruk: Gaz. Gost. 1990 nr 1 s. 6]. -- W. Jesse: I one poszły za Nim za Panem: opowieść o E. B. i Służebniczkach. P. 1995, 171 s. -- mak: Świadkowie wiary. E. B. (1814-1871). Wiadomości Parafialne [Gostyń] 1995 nr 2 s. 2. Przyczynki: T. Jankowski: E. B. - szermierz oświaty ludowej. Słowo Powszechne 1953 nr 119. -- Konferencja o E. B., założycielu SS. Służebniczek Maryi. WAG 14: 1959 nr 5 s. 288-90. -- A. Babraj: Romantyczny filantrop (twórczość literacka). Przew. Kat. 1960 nr 32 s. 503-4. -- M. Walentynowicz: Wypożyczalnie bibliotek w Wielkim Księstwie Poznańskim. Przegląd Historyczno-Oświatowy nr 1 s. 78. -- T. Faytt: Sługa Boga i ludzi. Przew. Kat. 1960 nr 32 s. 500-2, il. [sprawa beatyfikacji i kanonizacji E. B.]. -- S. Chociej: Twórczość literacka i działalność wydawnicza E. B. NP 26: 1967 s. 147-218, il. -- D. Synowiec: Aktualność idei sługi Bożego E. B. Homo Dei 38: 1969 nr 3 s. 194-7. -- M. M. Kornacka: Rola Świętej Góry w życiu E. B. NP 32: 1970 s. 223-39. -- J. Ablewicz: List biskupa tarnowskiego na setną rocznicę śmierci Sługi Bożego E. B. założyciela zgromadzenia Sióstr Służebniczek [...]. Currenda. Pismo Urzędowe Diecezji Tarnowskiej 122: 1972 nr 7-12 s. 238-42. -- B. Szyszka: 100-lecie śmierci Sługi Bożego E. B. NP 38: 1972 s. 274-5. -- B. Zakrzewski: Czyja „Lirenka”. PLit. 63: 1972 z. 4 s. 117-41. R: J. Nowakowski, Ruch Literacki 14: 1973 s. 179-80. -- J. Śliwański: Wędrująca wystawa. Przew. Kat. 63: 1973 nr 27 s. 254-5 [poświęcona E. B.]. --  Uroczystości stulecia śmierci Sługi Bożego E. B. w Dębicy (30.07.1972). Currenda 123: 1973 nr 1-6 s. 91-107. -- A. Szelęgiewicz: Wśród refleksji o E. B. i jego dziele. [W:] Chrześcijanie. Red. B. Bejze. T. 1. Wwa 1974 s.107-33. -- Z. Szkutnik: Tradycje bibliotekarstwa na wsi wielkopolskiej przed 1945 rokiem. Roczniki Biblioteczne 1975 s. 591. -- Z. Niedźwiedzka: E. B. prekursor Soboru Watykańskiego II. Wr. 1983. -- S. Sroka: Ochronki E. B. Pan. Leszcz. 1984 nr 48 s. 10; 1985 nr 6 s. 11; 1985 nr 14 s. 14. -- = S. Sroka: Droga na ołtarze. (1-2). Gaz. Gost. 1990 nr 4-5 s. 8. -- S. Jankowiak: „Organicznikowskie terminowanie”: działalność E. B. w Kasynie Gostyńskim. [W:] Sługa Boży E. B. i jego troska o człowieka. Materiały z II Sympozjum Grabonóg 1991. Grabonóg 1991 s. 40-50. -- K. Maćkowiak: Działalność wydawnicza E. B. [W:] Sługa Boży E. B. i jego troska o człowieka: materiały z II Sympozjum Grabonóg 1991. Grabonóg 1991 s. 67-71 [toż: Przyjaciel Ludu 1991 z. 1 s. 13-6]. -- R. Niparko: System wychowania przedszkolnego E. B. Próba rekonstrukcji w oparciu o jego koncepcję ochronek. P. - Wr. 1991 [rozprawa habilitacyjna - maszynopis w Archiwum Archidiecezjalnym w P.]. -- Sługa Boży E. B. i jego troska o człowieka: materiały z II Sympozjum Grabonóg 1991. Grabonóg 1991, 83 s. -- A. Żalik: Współpraca E. B. z „Przyjacielem Ludu”. [W:] Sługa Boży E. B. i jego troska o człowieka: materiały z II Sympozjum Grabonóg 1991. Grabonóg 1991 s. 58-66. -- S. Jankowski: B. a czytelnictwo ludowe. Przyjaciel Ludu 1992 z. 3/4 s. 4-7. -- A. Juska: Prace E. B. na rzecz czytelnictwa w Wydziale Literackim Kasyna Gostyńskiego i w Lidze Polskiej. (1-4). Gaz. Gost. 1994 nr 15-6 s. 35; nr 17-8 s. 31. -- E. Majewska: Pod urokiem człowieka. Gaz. Gost. 1994 nr 24 s. 35. -- J. Augustynowicz: Pionier polskiego laikatu - E. B. Wiadomości Parafialne [Gostyń] 1995 nr 4 s. 2. -- K. Maćkowiak: Zainteresowania paremiologiczne E. B. [W:] Grabonoskie Zapiski Regionalne. T. 6. Grabonóg 1996 s.15-25. -- H. Mol: Dziwne pomysły pana Boga. Posłaniec Serca Jezusowego 1996 nr 3 s. 34-5, il. -- K. Rafalik: Do ojca naszego. Przew. Kat. 1996 nr 42 s. 5, il. -- S. Sroka: Ochronki E. B. [W:] Szkice gostyńskie. Gostyń 1996 s. 43-6. -- B. Zakrzewski: Folklor w poglądach religijnych E. B. [W:] Grabonoskie Zapiski Regionalne. T. 6. Grabonóg 1996 s. 71-6. -- G. Gzella: E. B. twórczość dla ludu. Grabonos. Zap. Regional. T. 7. Grabonóg 1997 s. 3-8. -- Ł. Przybylski: Genealogia E. B. na podstawie "Materiałów historyczno-genealogicznych" prof. Włodzimierza Dworzaczka. Grabonos. Zap. Regional. T. 7. Grabonóg  1997 s. 51-67. -- K. Maćkowiak: Refleksja językowo-stylistyczna E. B. Grabonos. Zap. Regional. T. 8. Grabonóg 1998 s. 31-40. -- R. Niparko: Metody w systemie wychowawczym E. B. Pozn. Stud. Teol.  8: 1998 s. 161-92. -- A. Grygiel: Cały wielkopolski. Gaz. Pozn. 16. 04. 1999 s. 11. -- M. M. Kornacka: Proces beatyfikacyjny E. B. PLudu 1999 z. 1-2 s. 4-6. -- A. Staszak: Życie i działalność E. B. w opiniach ludzi jemu współczesnych. Pleszew 1999, 54 s., il. -- B. Wójcik: Wpływ E. B. na powstanie Zgromadzenia Ubogich Służebniczek Matki Bożej w Anglii. Tar. Stud. Teol. 18: 1999 z. 2 s. 245-54. -- Kwilecki Ziemiaństwo II s. 255-64. -- Kwilecki Ziemiaństwo III s. 97, 99, 130.

Bojanowski* Ernest Wilhelm (XVIII w.) star. gnieźn. Słowniki: Zwierzykowski s. 346.

Bojanowski* Gustaw (1889-1958) urzędnik, literat. Słowniki: SBWP-W II. Przyczynki: J. Żylińska: Dom, którego nia ma. Wwa 1983 s. 97-8. -- W. Banach: Ostrów pod znakiem pegaza. Cz. 1. Ostrów Wlkp. 1990. -- W. Banach: Posłowie. [W:] G. B. Tydzień w Antoninie. Ostrów Wlkp. 1997.

Bojanowski* Jerzy (1893-?) dyrygent oper i orkiestr symfonicznych. Słowniki: SMP; Dyrygenci; Who’s who in Polish America. A biographical directory of Polish American leaders and distinguished Poles resident in the Americas. 3 ed. New York 1943; J. T. H. Mize: The international who is who in music. 5 ed. Chicago 1951; Polish American encyclopedia. Buffalo 1954.

Bojanowski* Karol (1835-1898) lekarz, społecznik. AW: 468. Słowniki: PSB; PTPN; SLek. I. Przyczynki: H. Florkowski: Patriotyzm lekarzy kościańskich. PLudu 1994 z. 1-2 s. 12-15.

Bojanowski* Maciej Junosza  (1920-1992) genealog, regionalista kościański, nauczyciel gimn. Słowniki: Słow. region. kościań. Artykuły: Pan. Leszcz. 1993 nr 1.

Bojanowski* Stefan (1605-1660) stolnik nadworny, sędzia surogator i podstarości grodzki pozn. AW: 471. Słowniki: PSB; WSB. Przyczynki: W. Sobisiak: Dzieje ziemi rawickiej. P. 1967.

Bojanowski* Stefan Junosza (1850-1910) rolnik. AW: 472. Słowniki: PTPN.

Bojanowski* Walenty (1792-1836) ziemianin, powstaniec 1830/1831. Przyczynki: Kwilecki Ziemiaństwo II s. 261.

Bojanowski* Wiktor (XVIII w.) gen. major wojsk kor. Słowniki: Zwierzykowski s. 346.

Bojarska* Maria (1901-1993) nauczycielka, pedagog, działacz społeczny. Słowniki: SBWP-W I; AMOstr. z. 9. Źródła: M. Bojarska: Kurator tajnego nauczania mówi. [W:] Wielkopolanie w tajnym nauczaniu 1939-1945. Wspomnienia nauczycieli. Oprac. W. Dembska [i in]. P. 1994 s. 15-23. Biografie: W. Gibasiewicz: Prof. M. B. Gaz. Ostrowska 1993 nr 6. Przyczynki: M. Walczak: Wielkopolska konspiracja oświatowa. Wwa 1972. -- Ostrów Wielkopolski: dzieje miasta i regionu. P. 1990. -- E. Serwański: Ostrów Wielkopolski i jego region w okresie II wojny światowej (1939-1945). P. 1992. -- Wielkopolanie w tajnym nauczaniu 1939-1945. P. 1994.

Bojarski* Czarnota Kajetan Henryk (1873-1935) prawnik, założyciel chórów. Słowniki: PSB.

Bojarski* Władysław (1931-2000) prawnik.  W. Dajczak: WE. B. Czas. Praw.-Hist. 2000 z. 1/2 s. 426-428 [nekr.]. 

Bojczuk* Michał (1914-1944) działacz komunistyczny, członek antyhitlerowskiego ruchu oporu. Słowniki: WSB; Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 1. Wwa 1978. Przyczynki: E. Makowski: Działalność ZWM w województwie poznańskim 1945-1948. P. 1962 s. 7. -- XX rocznica powstania PPR. P. 1962 s. 100, 224. -- M. Olszewski: Losy i ludzie podziemnej poznańskiej PPR. P. 1969 s. 59-60. -- Komuniści. Wwa 1969. -- J. B. Garas: Oddziały GL i AL 1942-1945. Wyd. 2. Wwa 1971.

Bojnarowska* Irena (1910-2001) nauczycielka, działaczka społ. Słowniki: SBWP-W II. Biografie: J. Kasperuk: Cichej bohaterce - aby ocalić od zapomnienia. [W:] Tradycje szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu  (1873-1993). Suplement. Kalisz 1993 s. 35-7. -- A. Marek: „Pani jest zawsze naszą matką”. Kalisia Nowa 1998  nr 11 s. 10.

Bok* (Bock) Jerzy (zm. 1483) burmistrz pozn. Słowniki: WSB. Biografie: P. Dembiński: Burmistrz poznański J. B. i jego fundacja w kościele farnym św. Marii Magdaleny. KMP 67: 1999 nr 1 s. 35-49. Przyczynki: Akta radzieckie poznańskie. T. 3. P. 1948.  Artykuły: SiMDW  9: 1966 z. 2 s. 22-3. -- P. Dembiński:  Burmistrz poznański J. B. i jego fundacja w kościele farnym św. Marii Magdaleny. KPM 1999 nr 1 s. 35-49. 

Boksica* Jakub  - zob. Jakub z Boksic.

Boksza* (XIII w.) kaszt. spicymierski, Słowniki: Bieniak, Szymczakowa Spisy.

Bokum* Jan Kazimierz (1666-1721) kan. gnieźn., bp chełmiński. AW: 43. Słowniki: PSB; Biskupi.

Bolechowski* Feliks (1911-1981) prof. AM w P. i Warszawie. Biografie: Spraw. Zarządu PTPN 1981-1983 s. 22-3.

Bolechowski* Józef (II poł. XVIII w.) kompozytor muzyki kościelnej. Słowniki: Chybiński.

Bolesław* Chrobry (966/67-1025) król pol. Słowniki: PSB; SSS; EK; WSB. Portrety: Katalog zbiorów MN [w P.]. T. 8. P. 2005 nr 1895 [wg J. B. Plerscha]. Biografie: A. F. Grabski: B. Ch. Zarys dziejów politycznych i wojskowych. Wwa 1964, 318 s. -- J. Strzelczyk: B. Ch. P. 1999, 292 s. -- M. K. Barański: Dynastia Piastów w Polsce. Wwa 2005 s. 60-94. Przyczynki: Z. Wojciechowski: Polska nad Wisłą i Odrą w X w. Katowice 1939. -- G. Labuda: Studia nad początkami państwa polskiego. P. 1946 s. 239-312. -- T. J.: U grobu Mieszka i B. Ch. Słowo Powszechne 1947 nr 116 s. 6. -- S. Kętrzyński: O zaginionej metropolii czasów B. Ch. Wwa 1947. -- J. Widajewicz: Czy B. Ch. był w młodości zakładnikiem Niemców ? RH 16: 1947 s. 244-50. -- J. Widajewicz: Ujemne opinie o B. Ch. SO 18: 1947 s. 11-20. -- K. Tymieniecki: Traktat merseburski z r. 1013. Wiadomości Archeologiczne 16: 1948. -- Z. Wojciechowski: B. Ch. i kryzys stosunków polsko-niemieckich. PZach. 4: 1948 nr 10 s. 367-83. -- Z. Wojciechowski: Boleslas de Vaillant et la crise des relations polono-allemandes. Revue Occidentale 1: 1948 z. 2 s. 215-30. -- Z. Wojciechowski: B. Ch. i rok 1000. PZach. 4: 1948 s. 237-52. -- R. Gansiniec: Grobowiec B. Ch. Archeologia 3: 1949 s. 123-68 i 427-8. -- R. Gansiniec: Napis nagrobowy B. Ch. Spraw. PAU 50: 1949 nr 10 s. 556-60. -- Z. Wojciechowski: Patrycjat B. Ch. RH 18: 1949 s. 27-48 [wyd. 2. w tegoż: Studia historyczne. Wwa 1955 s. 104-2]. -- R. Gansiniec: Grobowiec B. Ch. Spraw. PAU 51: 1950 nr 5 s. 262-4. -- H. Appelt: Die angebliche Verleihung der Patriciuswürde an B. Ch. [W:] Geschichtliche Landeskunde und Universalgeschichte: Festgabe für Hermann Aubin zum 23. Dezember 1950. Hamburg 1950 s. 65-81. -- J. Birkenmajer: B. Ch. w poezji polskiej. Spraw. TNW. Wydz. I 42: 1951 s. 54-5. --  R. Gansiniec: Nagrobek B. Wielkiego. PZach. 7: 1951 t. 2 nr 7/8 s. 359-537. -- Z. Wojciechowski: Z dziejów pośmiertnych B. Ch. Życie i Myśl 2: 1951 nr 11-2 s. 470-506 [i  odb.]. -- M. Z. Jedlicki: Układ merseburski z roku 1013. PZach. 1952 nr 7-8 s. 748-69. -- W. Meysztowicz: Współczesny wizerunek Chrobrego. Teki Historyczne 5: 1951-52 nr 3/4 s. 1-10 [z Ewangeliarza Ottona III w Monachium]. -- J. Umiński: Obrządek słowiański w Polsce IX-XI wieku i zagadnienie drugiej metropolii polskiej w czasach B. Ch. RH 1953 z. 4 s. 1-44. -- Z. Wojciechowski: Patrycjat B. Ch. przedmiotem korespondencji prof. E. E. Stengla z Himmlerem. PZach. 9: 1953 nr 4/5 s. 591-7. -- Z. Wojciechowski: Studia historyczne. Wwa 1955 s. 78-91, 92-103, 104-21, 194-222. -- W. Meysztowicz: Koronacje pierwszych Piastów. [W:] Sacrum Poloniae Millennium. T. 3. Rzym 1956 s. 281-384. R: S. Kuczyński, RH 25: 1959 z. 2 s. 353-4; T. Grudziński, KH 67: 1960 nr 4 s. 1120-6. -- R. Wenskus: Studien zur historisch-politischen Gedankenwelt Bruns von Querfurt. München 1956, 275 s. [m. in. rozdział o stosunkach między B. Ch. a cesarzem Henrykiem II]. -- J. Umiński: Obrządek słowiański w Polsce IX-XI wieku i zagadnienie drugiej metropolii polskiej w czasach B. Ch. Roczniki Humanistyczne KUL 4: 1957 nr 4. -- R. Kiersnowski: O tzw. „ruskich” monetach B. Ch. [W:] Studia historica. W 35-lecie pracy naukowej Henryka Łowmiańskiego. Wwa 1958 s. 91-103. R: S. Suchodolski, WNum. 3: 1959 s. 104-6. -- M. Uhlirz: Zur Geschichte der Mauritiuslanze, der Sacra Lancea Imperialis. Ostdeustsche Wissenschaft 5: 1958. -- P. Bogdanowicz: Co można wydedukować z Kroniki Thietmara? Ważny fragment z dziejów panowania B. Ch. NP 10: 1959 s. 71-111 [i odb. 41 s.]. --  K. Musianowicz: Denar B. Ch. ZOW 1959 nr 4 s. 308-9. -- K. Szuda: Niepublikowane denary B. Ch. z napisem cyrylicznym. WNum. 3: 1959 z. 1/2 s. 62-3. -- G. Labuda: Utrata Moraw przez państwo polskie w XI wieku. [W:] Studia z dziejów polskich i czechosłowackich. T. 1. Wr. 1960. -- G. Rhode: Die ehernen Grenzsäulen Boleslaws des Tapferen von Polen. Wege einer Legende. Jahrbücher für Geschichte Osteurop. N. F. 8: 1960 H. 3 s. 331-53. -- H. Łowmiański: B. Ch. w Krakowie w końcu X wieku. Małopolskie Studia Historyczne 4: 1961 z. 3/4 s. 3-12. -- P. Bogdanowicz: Zjazd gnieźnieński w roku 1000. NP 16: 1962 s. 5-151 [i odb. Kr. 1962, 147 s.]. --  W. Coblenz: B. Ch. in Sachsen und die archäologischen Quellen. Slavia Antiqua 19: 1963 s. 249-85, il. -- A. F. Grabski: B. Ch. Zarys dziejów politycznych i wojskowych. Wwa 1964, 318 s., mapa. -- A. Piwowarczyk: Kotizlaus, Venciezlaus i „czeskie” denary Ch. Biuletyn Numizmatyczny 1965 nr 6/7 s. 111-4, il. -- A. Piwowarczyk: Princeps Poloniae - Dux Inclitus - Rex. Biuletyn Numizmatyczny 1965 nr 3/4 s. 49-52, il. [denary B. Ch.]. -- L. Siewierski: Adulteryny B. Ch. Biuletyn Numizmatyczny 1965 nr 2 s. 22-5, il. -- J. Zakrzewska-Kleczkowska: Nieznany denar B. Ch. WNum. 1965 z. 3/4 s. 209-14, il. -- Z. Żabiński: Statystyczna analiza wagi denarów Mieszka I i B. Ch. WNum. 1965 z. 2 s. 105-16. -- K. Maleczyński: W sprawie zjazdu gnieźnieńskiego z 1000 r. Sobótka 21: 1966 s. 507-40. -- T. wasilewski: Bizantyńska symbolika zjazdu gnieźnieńskiego i jej prawno-polityczna wymowa. PH 57: 1966 s. 1-14. -- Historia Pomorza. T. 1 cz. 1. P. 1969. -- H. Kapiszewski: Działalność misyjna Polski pierwszych Piastów. NP 33: 1970 s. 5-34. -- H. Ludat: An Elbe und Oder um Jahr 1000. Köln 1971. -- O. Kossmann: Deutschland und Polen um das Jahr 1000. ZfO 21: 1972 s. 401-66. -- Cz. Deptuła: Średniowieczne mity genezy Polski. Znak 25: 1973 s. 1365-1403. -- Cz. Deptuła: Athleta Christi - rex Poloniae. Z dziejów ideologii królestwa polskiego. Znak 26: 1974 s. 1593-1604. -- J. Hertel: Imiennictwo dynastii piastowskiej we wcześniejszym średniowieczu. Toruń 1980. -- G. Labuda: Zagadka drugiej metropolii w Polsce za czasów B. Ch. NP 62: 1984. -- G. Labuda: Król B. „qui constituit episcopatus per Poloniam”. 30: 1987. -- G. Labuda: B. Ch. w Krakowie, czyli o rzekomej utracie Krakowa przez Czechów w roku 999. [W tegoż:] Studia nad początkami państwa polskiego. T. 2. P. 1988. -- J. Fried: Otto III. und Boleslaw Chrobry. Das Widmungsbild des Aachener Evangeliars, des „Akt von Gnesen” und das frühe polnische und ungarische Königtum. Stuttgart 1989 [wyd. 2: Stuttgart 2001]. -- M. Rokosz: Wawelska włócznia B. Ch. Przegląd problematyki. Rocznik Krakowski 55: 1989 s. 17-44, il. -- Z. Kurnatowska: Archeologiczne świadectwa o najstarszych grobowcach w katedrze poznańskiej. RH 55-56: 1989-1990 s. 71-84. -- G. Labuda: Zjazd gnieźnieński w oświetleniu ikonograficznym. KH  98: 1991 z. 2. -- T. Wasilewski: Czescy sufragani B. Ch. a zagadnienia jego drugiej metropolii kościelnej. [W:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. T. 5. Wwa 1992 s. 35-44. -- M. Dworsatschek: Sprawa koronacji B. Ch. w świetle literatury. [W:] Monastycyzm: Słowiańszczyzna i państwo polskie. Red. K. Bobowski. Wr. 1994 s. 41-56. -- J. Mularczyk: Koronacja B. I Ch. w 1000 roku. [W tegoż:] Od B. Ch. do Bolesława Rogatki. Wr. 1994 s. 8-19. -- A. Pleszczyński: B. Ch. konfratrem eremitów św. Romualda w Międzyrzeczu. KH 103: 1996 nr 1 s.3-22. -- J. Banaszkiewicz: B. i Peredsława. Uwagi o uroczystości stanowienia władzy w związku z wejściem Chrobrego do Kijowa. KH 97: 1997. -- R. Barnat: Siły zbrojne B. Ch. w świetle relacji Galla Anonima. Prz. Hist. 1997 z. 2 s. 223-35. -- K. Myśliński: Sprawa ziem połabskich w rozmowach Ottona III z B. Ch.  Gnieźnie w roku 1000. Studia. Hist. Slavo-Germ. T. 22. Poznań 1997 s. 3-24. -- S. Suchodolski: Tadeusza Wolańskiego zwycięstwo zza grobu, czyli nowy typ denara B. Ch. [W:] Archeologia i starożytnicy. Studia dedykowane Prof. A. Abramowiczowi [...]. Red. M. Głosek. Łódź 1997 s. 265-73. W. Swoboda: Druga metropolia w Polsce czasów Chrobrego.  Rzeczywistość czy wymysł Galla Anonima? RH  63: 1997 s. 7-15. -- G. Labuda: Zakres uprawnień władczych nad Kościołem polskim nadanych przez cesarza Ottona III księciu B. Ch. w Gnieźnie w roku 1000. RH  64: 1998 s. 7-12. -- J. Mularczyk: Tradycja koronacji królewskich B. I Ch. i Mieszka II. Wr. 1998, 64 s. -- S. Trawkowski: B. Ch. i eremici [W:] Prusy - Polska - Europa. Toruń 1999 s. 163-71. -- T. Butkiewicz: Milenium spotkania Ottona III i B. Ch. w Gnieźnie. Athenaeum  4:  2000 s. 238-58. -- J. Fried: Otton III i B. Ch.  Miniatura dedykacyjna z Ewangeliarza z Akwizgranu, zjazd gnieźnieński a królestwa polskie i węgierskie. Analiza ikonograficzna. Wwa 2000, 270 s., il. R: J. Maciejewski, Prz. Bydg 11: 2000 s. 120-3; J. Papiór, Studia Niemcoznawcze. T. 21. P. 2001 s. 793-801; J. Strzelczyk, KW 2001 nr 1 s. 129-32. -- E. Kowalczyk: Momenty geograficzne państwa Bolesława Chrobrego. Na styku historii i archeologii. Kwart. Hist. 2000 nr 2 s. 41-76. -- T. Panfil: Orzeł na denarze B. Ch. - znak władcy czy symbol władzy. Zesz. Nauk. KUL .-2000 nr 1/2 s. 25-33. -- J. Ptak: Włócznia św. Maurycego - pamiątka roku tysiącznego. [W:] Zesz. Nauk. KUL. Lublin 2000 nr 1/2 s. 35-9. -- S. Syrycki: Gnieźnieńskie spotkanie. Dziś 2000 nr 6 s. 107-9 [spotkanie B. Ch. z ces. Ottonem w Gnieźnie]. -- L. Tyszkiewicz: Warunki polityczne włączenia Śląska do państwa Piastów. [W:] Śląsk około roku 1000. Red. M. Młynarska-Kaletynowa [ i in.]. Wr. 2000. -- T. Jasiński: Tytulatura B. Ch. na Zjeździe Gnieźn. [W:] Memorieae amici et magistri. Studia historyczne poświęcone pamięci prof. W. Korty (1919-1999). Wr. 2001 s. 23-31. -- Średniowieczna inskrypcja i tumba B. Ch. w Katedrze Poznańskiej. Red. P. Kraszewski. P. 2002, 31 s., il. -- T. Janiak: Czy B. Ch. był czczony jako święty. Z badań nad przestrzenią liturgiczną przedromańskiej katedry w P. (do poł. XI w.). SA 44: 2003 s. 67-95. -- G. Labuda: Jakie uprawnienia kościelne przekazał cesarz Otton III księciu B. Ch. na synodzie/zjeździe gnieźnieńskim w roku 1000? Po raz drugi. CzPH 56: 2004 z. 2. -- R. Michałowski: Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki powstania arcybiskupstwa gnieźn. Wr. 2005, 455 s. [passim].

Bolesław* Mieszkowic, zwany Zapomnianym (1014/5-1037) syn Mieszka II, władca Polski. Słowniki: PSB; SSS; EK.  Przyczynki: K. Jasiński: Sprawa śmierci Mieszka II. Zap. TNT 17: 1951 z. 1-2 s. 87-92. -- T. Grudziński: Ze Studiów nad Kroniką Galla. Zap. TNT 20: 1955 z. 1-4 s. 40-3. -- W. Meysztowicz: Koronacje pierwszych Piastów. Rzym 1956 passim. -- K. Lanckorońska: Studies of the Roman-Slavonic Rite in Poland. Rome 1961 passim. -- D. Borawska: Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej w latach trzydziestych XI wieku. Wwa 1964 passim. -- S. M. Kuczyński: Studia z dziejów Europy Wschodniej X-XVII wieku. Wwa 1965 s. 131-44. -- J. Klinger: Nurt słowiański w początkach chrześcijaństwa polskiego. Rocznik Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 1: 1967 z. 1 s. 33-91. -- T. Wasilewski: Zapomniane przekazy rocznikarskie o B. M. O nie-Gallowe pojmowanie wczesnych dziejów Polski. PH 80: 1989 z. 2 s. 225-37. -- Z. Kurnatowska: Tworzenie się państwa gnieźnieńskiego w kontekście europejskim. [W:] Polska na przełomie I i II tysiąclecia. Red. Sz. Skibiński. P. 2001 s. 89-101. -- T. Wasilewski: Zjazd gnieźnieński w roku 1000 i powstanie królestwa i metropolii kościelnej w Polsce. [W:] Polska na przełomie I i II tysiąclecia. Red. Sz. Skibiński. P. 2001 s. 103-113. 

Bolesław* Pobożny (1221-1279) książę wlkp. AW: 480. Słowniki: PSB; WSB; SBWP-W I; EK. Biografie:  B. P. (1221-1279). Kalendarz Ziemi Kaliskiej 1958 s. 34, 36. -- Z. Boras: Książę gnieźnieński B. P. i jego żona Jolanta. [W:] Gniezno. Studia i materiały historyczne. T.1. Gn. 1984 s. 49-72. Przyczynki: J. Baszkiewicz: Podstawy zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV w. Wwa 1954 passim. -- K. Jasiński: Uzupełnienia do genealogii Piastów. 3: 1958 s. 205-6; 5: 1960 s. 103-4. -- B. Włodarski: Rywalizacja o ziemie pruskie w poł. XIII w. Toruń 1958 passim. -- J. Sieradzki: Bolesława Pobożnego statut kaliski z r. 1264 dla Żydów. [W:] OW Kalisza. Pod red. A. Gieysztora. T. 1. P. 1960 s. 131-42. -- M. Bielińska: Kancelaria i dokumenty wielkopolskie XIII wieku. Wr. 1967. -- K. Zielinska: Zjednoczenie Pomorza Gdańskiego z Wielkopolską pod koniec XIII w. Toruń 1968 s. 9-39. -- Dz. Wlkp. I s. 293 i n. -- Historia Pomorza. T. 1 cz. 1. P. 1969 s. 528 i n. -- F. Sikora: Dokumenty i kancelaria Przemysła I oraz B. P. 1239-1279. Wr. 1969. -- J. Szymczak: Walki o kasztelanię kaliską w połowie XIII wieku. RKal. 7: 1974. -- J. Krzyżaniakowa: Rola kulturalna Piastów w Wielkopolsce. [W:] Piastowie w dziejach Polski. Wr. 1975 s. 188 i n. -- Dz. Kal. -- K. Jasiński: Studia nad wielkopolskim stronnictwem książęcym w połowie XIII w. [W:} Współpracownicy Przemysła I do 1253 r. [W:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. T. 1. Wwa 1981 s. 161-201. -- A. Wędzki: Pyzdry.  Studia nad najdawniejszymi dziejami miasta do najazdu krzyżackiego (1331 r.) RKon. 10: 1982. -- K. Jasiński: Genealogia Piastów wielkopolskich. KMP 1995 z. 2 s. 41-3. -- B. Nowacki: Przemysł II książę wielkopolski, król Polski 1257-1295. P. 1995.

Bolesław* (Bolko) (1293/96-1320/21) książę oleśnicki-kaliski, później tylko oleśnicki. Słowniki: PSB. Przyczynki: K. Jasiński: Rodowód Piastów Śląskich.  T. 2. Wr. 1975. -- T.  Jurek: Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274-1309). P. 1993.

Bolesławiusz* (Bolesławski, Bolesławczyk) Klemens (1625-1689) zakonnik OFMRef., pisarz reformacki i ascetyczny, kaznodzieja.  AW: 482. Słowniki: PSB; EK; Nowy Korbut.  Biografie: W. Walecki: K. B. (Pisarz reformacki XVII wieku). Zarys monograficzny. ABMK 25: 1972 s. 277-302. Przyczynki: T. Seweryn: Ludowa grafika staropolska. Wwa 1956.

Boleszówna* Elżbieta (zm. 1758) ksieni benedyktynek w P. Słowniki: M. Borkowska: Słownik polskich ksień benedyktyńskich. Niepokalanów 1996; Borkowska I s. 89.

Bolewski* Jan Władysław (1878-1963) lekarz, działacz niepodl. w Krotoszynie. Słowniki: PTPN; SBWP-W I; SBPW; Członkowie tajnych tow.; AMOstr. z. 4. Przyczynki: S. Kozicki: Historia Ligi Narodowej. Londyn 1964 s. 335. -- W. Gill: Z dziejów Towarzystwa Tomasza Zana w gimnazjum w Krotoszynie. Krotoszyn 1967 s. 3-18. -- Wielkopolska szkoła edukacji narodowej. Wr. 1970 s. 226. -- A. Markwicz: 100 lat historii organizacji Tow. Tomasza Zana.. Londyn 1975 s. 44, 61, 64, 67, 75. -- W. Gill: Krotoszyn i Koźmin w powstaniu wielkopolskim. [W:] Udział społeczeństwa ziemi kaliskiej w wojnie obronnej 1939 roku. Kalisz 1978 s. 145-63.

Bolewski* Józef (zm 1877) sędzia. Słowniki: PTPN.

Bolewski* Michał (1832-?) lekarz. Słowniki: SLek. V; Kośmiński. Przyczynki: G. Kusztelak: Polacy na studiach lekarskich w Berlinie (1810-1918). AHFM 1972. -- J. Smereka: Polacy na studiach lekarskich we Wrocławiu w latach 1811-1918. Wr. 1979 s. 80, 113.

Bolewski* Tadeusz Józef Maria Mieczysław (1865-1923) laryngolog. Słowniki: PTPN; AMM; SLek. V.

Bolińska*-Gloksin Helena (1908-1985) grafik, malarka. Słowniki: SGraf.. Biografie: B. J. Tomecki: H. B.-G. (1908-1985). Sztuka Polska 1985 nr 1.Przyczynki: Wystawa grafiki. Warszawa Galeria Sztuki. Wrzesień 1967.

Bollert* Martin (1876-1968) bibliotekarz w B. Słowniki: BSB I.

Bolt* Feliks (1864-1940) ks., działacz społ.-gosp. Słowniki: Kto był kim; Posłowie. Biografie: Ludzie Pomorza lat 1920-1939. Szkice biograficzne. Gdańsk 1977 s. 7-11.

Bolz* Bogdan (1913-1993) ks., kan. gnieźn., prof. sem. duch. w Gn., historyk.  Słowniki: Inowr. SB IV; Teolodzy. Biografie: Spraw. Zarządu PTPN 1993-1995 s. 16. Przyczynki: Historia Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 1855-1985. Red. R. Kabaciński. T. 1. Inowr. 1995 s. 524.

Bombicki* Gustaw Jan (1883-1942) ks., społecznik. Słowniki: Martyrol.; Księża; Wolszt. SB (fot. i fragm. wspomnień J. Wolniaka). Przyczynki: W. Jakóbczyk: Towarzystwo Naukowej Pomocy w Wielkopolsce (1841-1939). P. 1985 s. 140. -- Wojciechowska s. 411. -- S. Jędraś: Gmina Pakosław. Leszno 2006 s. 270, il.

Bombicki* Leonard Edmund (1904-1967) nauczyciel. Słowniki: Wolszt. SB (i fot.).

Bonadura* (Bondura, Bandura) Krzysztof starszy (ok. 1582-1668/69) budowniczy. Słowniki: Dizionario biografico degli Italiani I; EK; WSB; Szamotulanie. Przyczynki: Malinowski Muratorzy s. 78-89. -- A. Sławska: Sztuka baroku w Wielkopolsce. BHSz. 20: 1958 s. 50, 53-6, 63-4, 100. -- B. Bieniawska: Kościół pobernardyński w Sierakowie - pierwsze dzieło B. w Polsce. BHSz. 21: 1959 s. 122-3. -- Dz. Wlkp. I s. 634-8.

Bonadura* (Bondura, Bandura) Krzysztof młodszy ( XVII w. ) budowniczy. Przyczynki: Malinowski Muratorzy s. 161-9.

Bonadura* Krzysztof starszy (ok. 1582- miedzy 1667 a 1670) architekt, starszy cechu murarzy w P. Słowniki: Architekci; Malinowski Muratorzy.

Bondke* Władysław ( + ) działacz harcerski. Biografie: J. Zielonka: Ocalić od zapomnienia. Druh W. (B.). Pan. Leszcz. 1984 nr 51 s. 7. -- J. Dembiński: Druh W. B. Pan. Leszcz. 1985 nr 1 s. 7, il. Przyczynki: J. Dembiński: Zastęp „Białego Pirata”. Pan. Leszcz. 1982 nr 33 s. 7.

Bondy* Edward (zm. 1926) lekarz, powstaniec 1863. Słowniki: PSB; SLek. III.

Bonikowski* Antoni ( + ). Monografie S. Jaśkiewicz: Żywot zgoła nieprawdopodobny. (Ludzie Kalisza). Ziemia Kaliska 1962 nr 4 s. 11.

Bonin* Gustav Carl von (1797-1878) naczelny prezes prowincji pozn. Słowniki: Die preussischen Oberpräsidenten 1815-1945. Hrsg. von K. Schwabe. Boppard 1981. Przyczynki: K. H. Rehfeld: Die preussische Verwaltung des Regierungsbezirks Bromberg 1848-1871. Köln/Berlin 1968 s. 34 nn.

Bonstedt* Ernst (1842-1914) nauczyciel gimn. Słowniki: Balde.

Bonusiak* Andrzej (zm. 1958) przewodniczący MRN w Kaliszu. Biografie: K. Dąbrowski: Pamięci A. B. ZOW 25: 1959 z. 1 s. 38-9.

Bończa*-Krzewski Jan  - zob. Krzewski Jan.

Bonkowski* Ignacy Bonawentura (1798-1884) członek warszawskich departamentów Rządzącego Senatu. Słowniki: PSB.

Bońkowski* Hieronim Napoleon (1807-1886)  powstaniec 1830/31, emigrant, współpracownik wydawnictw w Wlkp. Słowniki: Bielecki słownik.

Bońkowski* Władysław (zm. 1762) miecznik zakroczymski. Słowniki: WSB.

Bonowski* Kazimierz (1890-1945) drukarz, księgarz, wydawca. Słowniki: SPKP Supl. [I]; SBPW. Przyczynki: A. Czubiński [i in.]: Powstanie wielkopolskie  1918-1919. Wwa [i in..] 1978.

Boratyński* Henryk ( + ) inż., dyr. Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych. Przyczynki:  I. Tomiakowa: Inż. H. B. Odznaczeni. KMP 1970 nr 4 s. 119 i n.

Boratyński* Kajetan Ludwik (1907-1980) zoolog, kpt. RAF podczas II wojny światowej. Słowniki: SBP. Biografie: J. Koteja: K. B. Wiadomości Entomologiczne 3: 1982 z. 1-2 s. 81-6. -- H. Komosińska: K. B. Przegląd Zoologiczny z. 1 s. 15-21.

Boratyński* Wacław (1908-1939) rysownik, malarz. Słowniki: SAP; SGraf.; WSB; SAP I. Biografie: J. Bzdęga: Pracowit z Ryglic. PLudu 1986 z. 3 s. 16-7. -- H. Gościański: W. B. - artysta plastyk. [W:] Sławni Gostynianie. Kalendarz 1986. Gostyń 1985, s. 18-9, il. -- J. Bzdęga z Domachowa: „Pracowit z Ryglic”. PLudu 1986 z. 3 s. 16-7, il. [przedruk w: Szkice gostyńskie. Gostyń 1996 s. 61-3]. -- L. Lameński: „Pracowit z Ryglic” B. [W:] W. B. 1809-1939: artysta malarz „Pracowit z Ryglic”. Szkice do portretu. Gostyń 1992 s. 3-7. -- W. B. 1809-1939: artysta malarz „Pracowit z Ryglic”: szkice do portretu. Zespół red. J. z Domachowa Bzdęga [i in.]. Gostyń 1992, 51 s., il. R. M. Komolka, ABC 1992 nr 94 s. 6; A. Żalik, LIK 1994 nr 2 s. 6-7. -- K. Korczak: Zapomniany artysta. Dziennik Bałtycki 1993 nr 32 s. 6. -- L. Lameński: „Pracowit z Ryglic” B. (1908-1939). (Szkic do portretu). [W:] Grabonoskie Zapiski Regionalne. T. 3. Grabonóg 1993 s. 19-30. Przyczynki: Ekslibrisy wielkopolskie. Katalog. Opr. P. Michałowska. P. 1958. -- T. Dobrowolski: Nowoczesne malarstwo polskie. T. 3 Wr. [i in.] 1964. -- Księga pośmiertna poznańskich artystów-plastyków. Katalog. P. 1947. -- T. Dobrowolski: Historia sztuki polskiej od czasów najdawniejszych do ostatnich. Kr. 1974. -- Polskie życie artystyczne w latach 1915-1939. Wr. 1974. -- T. Dobrowolski: Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat. Wr. [i in.] 1976. -- Szukalski i szczep Rogate Serce. Retrospektywna wystawa prac 1930-1939. Kr. 1978. -- Artysta plastyk „Pracowit z Ryglic” W. B. 1908-1939. Retrospektywna wystawa prac. Informator. Oprac. S. Jankowiak. Gostyń 1979, 16 s., il. -- J. Bzdęga: B. w Muzeum. Tydzień 1979 nr 43 s. 17, il. [dot. wystawy]. -- T.  Gryglewicz: Groteska w sztuce polskiej XX wieku. Kr. 1984. -- B. Okoniewski: Wielkopolanie na polskich znakach pocztowych. P. 1986 s. 8. -- = E. Kuśnierek: Rogate serce. Pan. Leszcz. 1989 nr 42 s. 5, il. -- S. Sroka: Znaczki „Pracowita z Ryglic”. Pan. Leszcz. 1989 nr 47 s. 7, il. -- J. Bzdęga z Domachowa: Przyjaźń silniejsza niż śmierć. [W:] W. B. 1809-1939.  Artysta malarz „Pracowit z Ryglic”. Szkice do portretu. Gostyń 1992 s. 19-32. -- S. Jankowiak: Polskie znaczki pocztowe według projektów W. B. [W:] W. B. 1809-1939: artysta malarz „Pracowit z Ryglic”. Szkice do portretu. Gostyń 1992 s. 8-14. -- M. Konarski: W. B. w Szczepie Rogate Serce. [W:] W. B. 1809-1939: artysta malarz „Pracowit z Ryglic”.  Szkice do portretu. Gostyń 1992 s. 15-8. -- J. Mulczyński: Pracownie artystów poznańskich XX wieku. KMP 1994 nr 1-2 s. 202-39. Bibliografie: B. Żynda: Bibliografia wydawnictw Księgarni św. Wojciecha 1895-1969. P. 1970. -- R. Swat: Wykaz prac W. B. [W:] W. B. 1809-1939: artysta malarz „Pracowit z Ryglic”. Szkice do portretu. Gostyń 1992 s. 37-50. -- W. Boratyński: Elementarz beztreściowego tematowca. [W:] W. B. 1809-1939: artysta malarz „Pracowit z Ryglic”. Szkice do portretu. Gostyń 1992, s. 33-6.

Borawski* Juliusz Antoni (1856-1933) tancerz, aktor, reżyser. Słowniki: SBTP.

Borczyński* Stanisław (1896-1951) inż., działacz harcerski, powstaniec wlkp. i śląski, żołnierz AK. Słowniki: AMM; Wrzesiński SB; Członkowie tajnych tow. Przyczynki: Dzieje akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wlkp. 1919-1969. P. 1970 s. 438.

Borecki* Józef ( zm. 1939) historyk, powstaniec wlkp. Słowniki: J. Jajor: Jarocińscy powstańcy wielkopolscy. Kalisz 2005.

Borecki* Marian (zm. 1939) powstaniec wlkp., prezes Tow. Muzycznego „Harmonia” w Jarocinie. Słowniki: J. Jajor: Jarocińscy powstańcy wielkopolscy. Kalisz 2005.

Borecki* Stanisław (1855-1924) architekt. Słowniki: PTPN. Przyczynki: Kwilecki Ziemiaństwo s. 86, 384-5, 409, 417. -- Kwilecki Ziemiaństwo II s. 199, 203.

Borejko* Wiktor (1929-1993) geograf, doc. UAM. Biografie: Spraw. Zarządu PTPN 1993-1995 s. 17-8.      

Borejsza* Jerzy (1889-1975) płk pilot, komendant centrum wyszkolenia lotniczego w B. Słowniki: Lotnicy I. 

Borek* z Grodziska (XIV w.) kaszt. międzyrzecki. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Borek* syn Sławbora (zm. po 1417) kan. i oficjał gnieźn., oficjał i wikariusz gen. pozn. Przyczynki: Czyżak Kapituła s. 320-1.

Borek* Jan Wojciech (zm. 1630) lekarz, burmistrz pozn. AW: 492. Słowniki: WSB.  Przyczynki: M. Sus: Studia uniwersyteckie Poznańczyków w XV i XVI wieku. KMP 1950 nr 2 s. 125. Artykuły: SiMDW  6: 1960  z. 2 s. 270.

Borgius* Eugen (XIX w.) pastor ewang. przy kościele św. Piotra w P. w l. 1883-1898, radca konsystorza ewang. w P. AW: 496. Przyczynki: Rogall Geistlichkeit s. 265.

Bork* Jan (1838- po 1919) ks. Słowniki: Księża; AMM.

Borkiewicz* Adam Józef (1896-1958) komendant Polskiej Organizacji Wojskowej w Kaliszu Kole i Koninie, płk WP, historyk wojskowości. Słowniki: Kunert Słownik; M. Gałęzowski. Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1947. Wwa 2005. Źródła: A. B.: Powstanie warszawskie. Zarys działań natury wojskowej. Wyd. 1.Wwa 1957 s. 7-10. -- Przyczynki: J. Piórkowski: Warszawska lekcja europejskiej historii. Wwa 1984 s. 139-52. -- M. Ney-Krwawicz: Komenda Główna Armii Krajowej 1939-1945. Wwa 1990 passim. -- Armia Krajowa. Szkice z dziejów Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego. Praca zbiorowa pod red. K. Komorowskiego. Wwa 1999 s. 11, 134, 297. -- Z. G. Kowalski: Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 na łamach polskich fachowych periodyków wojskowych. Toruń 2001 s. 47-8, 110-13, 140, 142, 184, 187-9. -- W. Bartoszewski: Dni walczącej Stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego. Wwa 2004 s. 104, 236, 366, 417. -- N. Davies: Powstanie ”44. Kr. 2004 s. 247, 328, 445, 684, 767, 768.

Borko* syn Sławobora (XIV/XV w.) kan. pozn. i gnieźn., wikariusz  i oficjał gen. pozn.  Przyczynki: Nowacki II s. 77, 204, 209, 229.

Borkowska* Leontyna (Leonia) zamężna Rasińska (1880-1947) aktorka, śpiewaczka. Słowniki: SBTP.

Borkowski* Bogusław Marian (1911-2000) farmakolog, prof. AM w P. Biografie: Spraw. Zarządu PTPN 1999-2001 s. 28.

Borkowski* Julian (zm. 1934) adwokat. Słowniki: PTPN.

Borkowski* Leonard (1888-1939) nauczyciel, wydawca. Słowniki: SPKP; WSB. Przyczynki: J. Jachowski: Wspomnienia o wybitnych księgarzach. Księgarz 14: 1970 nr 2 s. 57-61 [m. in. L. B.].

Borkowski* Roman (1873-1925) ks., społecznik. AW: 504. Słowniki: PTPN; Księża. Przyczynki: Księga pamiątkowa II Zjazdu Wychowanków i Wychowawców Liceum i Gimnazjum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu. Inowr. 1961 s. 91. -- Wojciechowska s. 403.

Born*-Fallois Wilhelm von (1878-1934) właściciel Sienna, landrat w Szamotułach. Słowniki: Saat und Ernte. Lebensbilder Posener deutscher Landwirte. Hrsg. von H. von Rosen. Rosbach 1978  s. 25. .

Borna* Zbigniew (1909-1985) prof. AR w P. Słowniki: SBTech. X. Biografie: Spraw. Zarządu PTPN 1984-1986 s. 28.

Borne* Tadeusz (1877-?) prawnik, ekonomista. Słowniki: PTPN.

Borneman* Jan Beniamin (1763-1828) duchowny braci czeskich.  Słowniki: PSB; WSB; Nauczyciele MM. Przyczynki: Motty I s. 306; II s. 443-4, 560. -- J. Stoiński: Szkolnictwo średnie w Wielkim Księstwie Poznańskim w I połowie XIX wieku 1815-1850. P. 1972.

Börner* Gotfryd (ok. 1709-1792) drukarz m.in. w Szlichtyngowej. Słowniki: SPKP. Przyczynki: B. Kocowski: Zarys dziejów drukarstwa na Dolnym Śląsku.. Wr. 1948 s. 58, 60-1.

Borngraber* Jan ( XIV w.) kan., archidiakon, wikariusz gen. i oficjał gen. pozn. Przyczynki: Nowacki II s. 77, 204, 209, 228, 460.

Borodzicz* A. (zm. ok. 1825) nauczyciel, właściciel księgarni. Słowniki: SPKP Supl. [I].

Borowczak* Franciszek (ur. 1909) nauczyciel, działacz oświatowy. Słowniki: Wolszt. SB (i fot.). Przyczynki: K. Raniowski: Rody ziemi wolsztyńsko-babimojskiej. Wolsztyn 2005 s. 40, 156.

Borowczak* Józef (1861-1937) sołtys w Ruchocicach. Przyczynki: K. Raniowski: Rody ziemi wolsztyńsko-babimojskiej. Wolsztyn 2005 s. 40, 256.

Borowczyk* Czesław (1912-1995) grafik, pedagog, ilustrator. Słowniki: SGraf.; Słownik artystów plastyków. Artyści plastycy Okręgu Warszawskiego ZPAP 1945-1970. Wwa 1972. Przyczynki: Exposition des ex-libris polonais 1939-1974. Paris. Catalogue. Paris 1947. -- J. Orlańska: Polskie ekslibrisy w Paryżu. Poligrafika. Styczeń - luty 1948. -- Almanach exlibrisu  polskiego XX wieku. Opr. J. Kram. Kr. 1948. -- DWP. -- K. Piwocki: Historia ASP w Warszawie 1904-1964. Wr. [i in.] 1965 s. 83, 148. -- J. Jaworska: Polska sztuka walcząca 1939-1945. Wwa 1976 s. 131. -- M. Grońska: Grafika w książce, tece i albumie. Wr. [i in.] 1994. -- A. J. Markiewicz: Plastyka w okresie XX-lecia międzywojennego. Zarys monograficzny. [W:] Wielka księga miasta Poznania. P. 1994.

Borowiak* Janusz Andrzej (1919-?) budowniczy, żołnierz AK. Słowniki: AMM.

Borowiak* Józef (1917-1986) nauczyciel, dyrektor szkół. Biografie: S. Jędraś: J. B. PLudu 1996 z. 3-4 s. 26-28.

Borowicz* Bogusław (1922-?) radiowiec, dyplomata, fotografik. Słowniki: AMM. Przyczynki: Artex Publishing Inc. vol. 1.

Borowicz* (Butowicz) Grzegorz (1642-1705) ks., jezuita, prof. matematyki, prefekt budowy kościoła w P. Słowniki: Szkoła Kaliska; EWoJ.

Borowicz* Leon (1880-1954) powstaniec wlkp. Biografie: S. Jankowiak, P. Bauer [i in.]: Ziemia Gostyńska w powstaniu wielkopolskim 1918-1919. Gostyń 1989, s. 11, 47-8, 50, 61, 65, 71, 84, 123, 126.

Borowicz* Tomasz (1806-1857) ks., publicysta. AW: 510. Słowniki: PSB; EK; WSB; AMM.

Borowicz* Witalis (1896-1969) pracownik banków średzkich. Biografie: Cmentarz średzki s. 196.

Borowiec* Mikołaj ? (zm. ok. 1415) star. inowr. Słowniki: Inowr. SB I. Przyczynki: Dzieje Inowrocławia. Red. M. Biskup. T. 1. Wwa [i in.] 1978 s. 207-8.

Borowiecki* Stefan Józef (1881-1937) psychiatra i neurolog, prof. UP. AW: 511. Słowniki: WSB; SBPNM I z. 4; Słownik psychologów polskich. P. 1992. Biografie: E. Herman: Neurolodzy polscy. Wwa 1958 s. 146-53. Przyczynki: T. Bilikiewicz, J. Gallus: Psychiatria polska na tle dziejowym. Wwa 1962 s. 146, 231-5. -- Dz. UAM. -- Nauka w Wlkp.

Borowik* Józef (1891-1968) ichtiolog, ekonomista. Słowniki: SBP. Biografie: M. Mężnicka: J. B. Komunikaty Instytutu Bałtyckiego 6: 1969 nr 10 s. 113-7. Przyczynki: M. Boduszyńska-Borowikowa: Życie jak płomień. Gdańsk 1972.

Borowiński* Jan Augustyn (XVII w.) przeor kanoników regularnych w Trzemesznie. Słowniki: PSB.

Borowska*-Wałęska Adela (1924-2000) ekonomistka, łączniczka AK. Biografie: Cmentarz średzki s. 196-7.

Borowska* Katarzyna w zakonie Aniela (zm. 1869) przeorysza dominikanek w P. Słowniki: Borkowska I s. 121.

Borowska* Nina (1922-1953) filolog słowiański. Biografie: J. Otrębski: N. B. Spraw. PTPN 19: 1955 nr 1 s. 110-11.

Borowski* Aleksander (1908-1990) lekarz w Trzemesznie, żołnierz AK. Biografie: P. Woźny: Historia w kamieniu pisana. Zarys dziejów trzemeszeńskiej nekropolii. Trzemeszno 2004 s. 45.

Borowski* Antoni (1837-1899) lekarz. AW: 513. Słowniki: SLek. IV; Kośmiński. Przyczynki: J. Smereka: Polacy na studiach lekarskich we Wrocławiu w latach 1811-1918. Wr. 1979.

Borowski* Antoni (1904-1983) powstaniec wlkp., działacz społ. i polit. Słowniki: SBPW. Przyczynki: Udział ziemi kościańskiej w Powstaniu wielkopolskim 1918-1919. Kościan 1970.

Borowski* Mieczysław (1887-1939) legionista, dyr. Banku Ludowego w Trzemesznie. Biografie: P. Woźny: Historia w kamieniu pisana. Zarys dziejów trzemeszeńskiej nekropolii. Trzemeszno 2004 s. 45.

Borowski* Stanisław (1921-1977) ekonomista, demograf. Słowniki: WSB. Źródła:  Z. K[olankowski]: Materiały S. B. III-5. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 2: 1960 nr 3 s. 44-8. Bibliografie: Z. Borowska: Bibliografia prac prof. dr. habil. S. B. za lata 1955-1978. Ruch PES 43: 1981 z. 4 s. 389-406 [258 poz.; toż w S. B.: Szkice z teorii reprodukcji ludności. Wr. 1983 s. 720-39]. Biografie: Profesor S. B. 8 maja 1921 r. - 10 lipca 1977 r. Przeszłość Demograficzna Polski 11: 1979 s. 3-4. -- M. Kędelski: S. B. GWyb. (P.) 1997 nr 152 s. 14. Przyczynki: E. Rosset: Demografia polska w służbie postępu społecznego. Wwa 1973. -- Nauka w Wlkp. s. 282, 284, 415, 429, 431. -- S. Wierzchosławski: Działalność organizacyjno-naukowa i dydaktyczna Profesora S. B. Ruch PES 43: 1981 z. 4 s. 3-10. -- S. Wierzchosławski: Profesor S. B. jako statystyk i demograf. Ruch PES 43: 1981 z. 4 s. 11-25. -- W. Rusiński: Profesor S. B. jako historyk gospodarczy. Ruch PES 43: 1981 z. 4 s. 27-31. -- J. Topolski: Profesor S. B. jako badacz dziejów Wielkopolski. Ruch PES 43: 1981 z. 4 s. 33-47. Artykuły: ^European Demographic Information Bulletin 1977 nr 3 s. 94-5 -- ^Informator Rektora AE w P. 1977 nr 4 s. 49-51. -- ^Zdrowie i Trzeźwość 1977 nr 8. -- ^+Studia Demograficzne 48: 1977. -- ^+ Poznańskie Roczniki Ekonomiczne 30: 1980.

Borowski* Stefan (1904-1982) bibliotekarz, działacz oświatowy. Słowniki: SBW. Biografie: S. Drozdowski: S. B. Pilski Informator Kulturalny 1984 nr 6.

Borsukiewicz* Jerzy (1912-1985) malarz, grafik, pedagog. Słowniki: SGraf.. Przyczynki: Almanach exlibrisu polskiego XX wieku. Opr. J. Kram. Kr. 1948. -- Salon Wiosenny. Poznań CBWA - Odwach. Maj - czerwiec 1960. Katalog . P. 1960. -- K. Piwocki: Historia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1964. Wr. [i in.] 1965. -- Salon Jesienny. P. BWA X - XI 1966. Katalog. P. 1966. -- Plastyka poznańska w 25-lecie PRL. Poznań 1969. Katalog. P. 1969.-- Salon 72. Poznań BWA. Grudzień 1972. Katalog. P. 1972. -- H. Górska [i in.]: Z dziejów karykatury polskiej. Wwa 1977. -- Z. Makarewicz: Groteska J. B. Nadodrze 4 II 1978. -- Kolekcja. Poznań. Galeria Miejska „Arsenał”. 20 IV - 9 V 1993

Borszewski* Jerzy (1915-1959) chirurg, pracownik naukowy AM w Poznaniu. Słowniki: Alb. chirurgów (i fot.). Biografie: Zmarł doc. dr J. B. Gaz. Pozn. 1959 z 19 XI. -- J. Barańczak: Doc. dr J. B. Tyg. Zach. 5: 1960 nr 8 s. 4. -- B. Bogacki: Doc. dr J. B. Z żałobnej karty. KMP 28: 1960 nr 1/2 s. 179-81, il. -- R. Drews: Doc. dr J. B. Polski Przegląd Chirurgiczny 33: 1961 nr 10 s. 1075-7, bibliogr. -- J. Markowski: J. B. (1915-1959). [W:] Sylwetki chirurgów polskich. Wr. [i in.] 1982 s. 16-7. -- R. K. Meissner: J. B. (1915-1959). Chirurg. [W:] Szkice do portretów przedstawicieli medycyny poznańskiej 1945-1985. P. 1991 s. 126-30, bibliogr. Przyczynki:  Kronika Akademii Medycznej w Poznaniu od 1 stycznia 1950 do 30 września 1957. T. 1-2. P. 1959. -- Kronika i bibliografia dorobku naukowego Akademii Medycznej w Poznaniu 1957/58-1963. P. 1967. --  Dzieje naukowych towarzystw medycznych w Poznaniu w latach 1832-1983. Praca zb. pod red. R. Meissnera. P. 1985.

Bortel* Brunon (1929-1997), bankowiec, grafik. Słowniki: SBL. Biografie: A. Konior: B. B. PLudu 1997 z. 5-6 s. 42-43. -- B. Głowinkowska: B. B. - bankowiec i grafik.  KW 1998 nr 1 s. 115-8 [nekr.]. Przyczynki: 5 wojewódzki przegląd plastyki amatorskiej. Piła 1973. -- Grafika Plastyków Amatorów Wielkopolskich. Leszno 1974. -- Międzypowiatowa Wystawa Plastyków Amatorów. Leszno - Gostyń - Rawicz 1974. -- Z. Łukowiak: Wojewódzki Przegląd Plastyki Amatorskiej. Katalog. Leszno 1977. -- X Lat Międzywojewódzkiego Konkursu na Drzeworyt o Tematyce Muzycznej. Teka grafiki. Leszno 1985. -- Z. Łukowiak: Amatorski ruch plastyczny w Lesznie. Monografia. Leszno 1987 s. 14, 16, 18, 25. -- B. Głowinkowski: Rysunki B. B. w „Przyjacielu Ludu”. Informator kulturalny i Turystyczny Południowo-Zachodniej Wielkopolski 1995 nr 2 s. 6.

Bortliszewski* Kazimierz (1814-1866) ks. AW: 517. Słowniki: PTPN.

Borucka* Jadwiga w zakonie Helena (zm. 1708?) ksieni klarysek w Gn. Słowniki: Borkowska I s. 30.

Borucki* Jan (zm. ok. 1628) podstoli brzeski, star. przedecki. Słowniki: Mikulski, Stanek Spisy.

Borucki* Józef (1883-1964) powstaniec wlkp., dow. Straży Ludowej w Margoninie. Słowniki: Zasłużeni dla ziemi chodzieskiej [II].

Borucki* Kazimierz (1898-1986) kustosz, dyr. Muzeum Okręgowego w B. Słowniki: Inowr. SB I; BSB II; Członkowie tajnych tow.  Źródła: K. B.: Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Muzealnictwo 1964 nr 12 s. 69-77. -- K. B.: Ratowanie pamiątek narodowych Kal. Bydg. 1968 s. 98-103 -- K. B.: Przymusowy pobyt. [W:] Opowieści bydgoskie. T. 1. Oprac. W. Drygałowa. B. 1970 s. 135-8. -- K. B.: Najradośniejszy powrót. [W:] Opowieści bydgoskie. T. 1 s. 172-5. -- K. B.: Choć mówią po polsku inaczej. [W:] Opowieści bydgoskie. T. 1 s. 48-103. -- K. B.: Plastyka bydgoska w latach 1920-1945. [W:] Bydgoszcz w latach 1920-1970. B. 1972 s. 247-56. Biografie: R. Kuczma: Sylwetki plastyków bydgoskich. [W:] Kultura bydgoska 1945-1984. Pod red. K. Kwaśniewskiej. B. 1984 s. 175. -- Z żałobnej karty. Kal. Bydg. 1988 s. 161. Przyczynki: B. Łukaszewska: Życie kulturalne w pierwszych latach po wyzwoleniu. [W:] Bydgoszcz w latach 1920-1970. B. 1972 s. 291, 296. -- R. Jaskuła: Plastyka bydgoska 1945-1976. B. 1980 s. 90. -- Z. Mrozek: Z dziejów towarzystw kulturalno-oświatowych, artystycznych i naukowych B. w okresie międzywojennym. Kronika Bydgoska 6: 1982 s. 141. -- B. Janiszewska-Mincer: Rozwój plastyki w latach 1920-1950. [W:] Kultura bydgoska 1945-1984. Pod red. K. Kwaśniewskiej. B. 1984 s. 123, 128. -- A. Wilk: Działalność kulturalno-oświatowa Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy w latach 1923-1980. Kronika Bydgoska 7: 1986 s. 82. -- H. Kulpiński: Przewodnik po cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy. B. 1991 s. 24-5.

Borucki* Ludwik (zm. 1731) kaszt. brzeski. Słowniki: Mikulski, Stanek Spisy.

Borucki* Mikołaj (XVI w.) chor. brzeski kujawski, kaszt. konarski kujawski. Słowniki: Mikulski, Stanek Spisy.

Borucki* Tadeusz (1919-2000) mgr inż. mechanik, specjalista w zakresie pojazdów szynowych, główny konstruktor wagonów i elektrycznych zespołów trakcyjnych Centralnego Biura Konstrukcyjnego Przemysłu Taboru Kolejowego w P. Słowniki: SBTech. XIII. Przyczynki: W. Dembecka: Absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Poznaniu 1919-45. P. 1986 s. 143.

Borukowski* Jan (1524-1584) kan. pozn., bp przemyski. Słowniki: EK; Biskupi.

Borys* Adam (1909-1986) doc. dr inż. technologii rolno-spożywczej, ppłk WP, dowódca Kierownictwa Dywersji KG AK. Słowniki: Kunert Słow III (i fot.); SBTech. X. Biografie: J. Tucholski: Cichociemni 1941-1945. Sylwetki spadochroniarzy. Wwa 1984 s. 94-5. -- J. Kolanowski: A. B. „Pług”. Za wolność i Lud 1987 nr 36, 37. -- Z. Grodecka: A. B. ps. „Pług”. GWyb. (P.) 1998 nr 191 s. 9. Przyczynki: Dzieje akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce 1919-1969. P. 1970 s. 38. -- P. Stachiewicz: „Parasol”. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. Wwa 1981, passim. -- T.  Strzembosz: Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939-1944. Wwa 1983. -- T.  Strzembosz: Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939-1944. Wwa 1983. --  S. Broniewski. Całym życiem. Wwa 1983 s. 161, 170-1, 173-6, 292, 320.

Borysławski* Stanisław Wojciech (1704-1754) jezuita. Słowniki: EWoJ.

Boryszewski* Andrzej Róża (zm. 1510) kan. gnieźn. i pozn., abp gnieźn., dyplomata. AW: 519. Słowniki: PSB; WSB; EK; Biskupi.  Przyczynki: I. Sułkowska-Kurasiowa: Polska kancelaria królewska w latach 1447-1506. Wr. 1967 s. 111-2. -- Katedra gnieźnieńska. T. 1. P. 1968 s. 236-7. -- A. Woziński: Hans Brandt czy anonim z początku XVI wieku? Św. Wojciech czy Andrzej Boryszewski? [W:] Tropami św. Wojciecha. Red. Z. Kurnatowska. P. 1999 s. 293-310 [nagrobek  św. W. w katedrze w Gn.].

Borzewski* Mateusz (zm. 1614) opat cystersów w Lądzie. AW: 520. Słowniki: PSB.

Borzęcki* Konstanty (XVIII w.) komisarz skarbowy pozn. Słowniki: Zwierzykowski s. 346.

Borzysław* (XIII w.) kaszt. żoński, księski. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Borzysław* (XIII w.) kaszt. santocki. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Borzysław* (zm. 1317) kanclerz płocki ks. Bolesława II, archidiakon pozn., kan., abp gnieźn. AW: 521. Słowniki: PSB; EK; Biskupi; Maciejewski Episkopat s. 229. Przyczynki: E. Suchodolska: Kancelarie na Mazowszu w latach 1248-1345. Wwa 1977 s. 90. -- M. Starnawska: O składzie społecznym kapituły poznańskiej w okresie rozbicia dzielnicowego. KH 96: 1989 nr 3/4 s. 43.

Bosgrave* (Bosgraveus, Anglus) Jakub (1549-1623) angielski jezuita, matematyk, działał w Kaliszu. Słowniki: PSB; EK.

Bosiacki* Maksymilian (1890-1939) powstaniec wlkp., kpt. WP. Słowniki: SBPW.

Bossowski* Józef Jan (1882-1957) prawnik,  prof. UP i UAM. AW: 522. Słowniki: SPKP; SBSP;WSB; PTPN.  Biografie: T. Cyprian: J. J. B. Spraw. PTPN 21: 1957 nr 2 s. 350-3. -- J. J. B. (nekrolog). Kron. UP za rok akad. 1957/1958 s. 72-5. -- T. Cyprian: J. J. B. Ruch PES 20: 1958 z. 2 s. 351-5. -- P. Grzegorczyk: Twórcy i badacze kultury zmarli w latach 1956-1967. Cz. 1-2. Wwa 1968 s. 65-6.

Bossuta* (Bożęta) Stefan (zm. 1038) abp gnieźn. AW: 523. Słowniki: PSB; SSS; Biskupi;  P. B. Gams: Series episcoporum Ecclesiae Catholicae. Gratz 1957 s. 347. Przyczynki: S. Kętrzyński: O zaginionej metropolii czasów Bolesława Chrobrego. Wwa 1947. -- T. Wojciechowski: Szkice historyczne XI wieku. Wyd. 3 Wwa 1951, s. 44, 133, 153.

Boszkowski* Jan, pseud.: Veredarius (zm. 1746) cysters w Lądzie. Słowniki: EK.

Botner* Teodor ( + ) nauczyciel - fizyk i matematyk. Przyczynki: J. Werner, J. Żardecki: To oni nas uczyli. Kaliszanie w Warszawie 1993 nr 4 s. 19-29.

Böttcher* Johann Ulrich (XIX w.) pastor ewang. w Pniewach 1848-1885. Przyczynki: Rogall Geistlichkeit s. 265.

Boturzyński* Jakub (zm. 1531) woj. kaliski i pozn. Słowniki: Bielińska, Wrzesiński SB; Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Bourdaloue* Louis (1632-1704) francuski jezuita, kaznodzieja królewski, działał w Kaliszu. Słowniki: EK.

Bożej* (XIII w.) kaszt. lędzki. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Bożek* Bolesław (1904-1968) nauczyciel. Słowniki: SBWP-W II. Przyczynki: Wielkopolska szkoła edukacji narodowej. Wr. 1970.

Bożen* (XIII w.) kaszt. międzyrzecki. Słowniki: Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy.

Bór*-Komorowski Tadeusz (1895-?) dowódca Armii Krajowej - w Wielkopolsce. Przyczynki: E. Serwański: W kręgu myśli zachodniej. Wspomnienia i zapiski Wielkopolanina. Wyd. J. i K. Serwańscy. P. 2003 s. 139-62.

Brachmann* Jan (1571-1631) pastor ewang., pedagog. AW: 525. Słowniki: PSB.

Bracki* Władysław Jan (1892-1970) aktor, reżyser, dyrektor teatru. Słowniki: SBTP II.

Braesicke* Hugo Eugen Alexander (1843-1898) nadburmistrz B. AW: 526. Słowniki: BSB III; Balde. Przyczynki: W. Finger: Zum 100. Geburtstag Hugo Braesickes. Deutsche Rundschau (Bromberg) 1943 z 2 II. -- Calendarium s. 84-6. -- M. Romaniuk: Burmistrzowie miasta Bydgoszcz 1815-1919. Kronika Bydgoska 11: 1991 s. 284, 288, 290.

Brand* Hans (XV w.) rzeźbiarz, snycerz, budowniczy. Słowniki: PSB; Architekci; SAP I. Źródła: Akta radzieckie poznańskie. T. #. Wydal K. Kaczmarczyk. P. 1948 nr 2049, 2182. Przyczynki: S. Dettloff: Dwie konfesje św. Wojciecha w katedrze gnieźnienskiej. [W:] Święty Wojciech 997-1947. Gniezno [1947] s. 260-62, 279-82. -- P. Skubiszewski: Rzeźba nagrobna Wita Stwosza. Wwa 1957 s. 75-6. -- S. Dettloff: Wit Stwosz. T. 1. Wr. 1961 s. 64. -- Dzieje Gniezna. Pod red. J. Topolskiego. Wwa 1965 s. 254-55. -- B. Tuchołka: Z zagadnień twórczości rzeźbiarskiej H. B. Rocznik Gdański 1965 s. 155-66. -- K. Wróblewska: Późnogotycka brązowa płyta nagrobna biskupa warmińskiego Pawła Legendorfa. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1966 nr 1 s. 99-126.

Brandowski* Aleksander (1838-1903) ks., proboszcz w Borku, pisarz relig. AW: 529. Słowniki: PSB;  EK; Teolodzy; Księża; AMM; SHist. Przyczynki: Klanowski s. 64.

Brandowski* Roch Alfred (1835-1888) pedagog, filolog klas. AW: 528. Słowniki: PSB.

Brandowski* Stanisław (1864-1935) pisarz, dziennikarz, wydawca. Słowniki: PSB; Z. Mrozek: Mały słownik pisarzy Kujaw i Pomorza (1920-1991) B. 1992; BSB III; Nowy Korbut; Dawni pisarze. Źródła: Kamolowa Zbiory rękopisów s. 16. Biografie: Z. Mrozek: Brandowscy. Kal. Bydg. 1988 s. 106-10. Przyczynki: J. Formanowicz: Historia Teatru Miejskiego w Bydgoszczy w latach  1920-1939. Wwa [i in.] 1978 s. 58-9, 102, 120, 140, 198,  206, 223. -- Teatr Polski w Bydgoszczy. B. 1990 s. 101, 115, 216. -- B. Wysocka: Kultura literacka Wielkopolski w latach 1919-1939. P. 1990 s. 145-6, 174, 176.

Brandowski* Teodor Wilhelm (1894-1949) pisarz, kustosz Biblioteki Miejskiej w B. Słowniki: SPKP; BSB III (i fot.). Biografie: Z. Mrozek: Brandowscy. Kal. Bydg. 1988 s. 109-10. Przyczynki: Z życia i pracy bydgoskiej książnicy. B. 1965. -- Z. Mrozek: Życie kulturalno-społeczne, teatralne i literackie Bydgoszczy w latach 1919-1939. B. 1984 s. 106-7. -- B. Wysocka: Kultura literacka Wielkopolski w latach 1919-1939. P. 1990 s. 44, 146.

Brandrup* Wilhelmine Marie Emilie (1844-1907) pisarka. Słowniki: Posener Biographischen Lexicon. Lüneburg 1975; BSB V. Przyczynki; H. Rasmus: Lebensbilder westpreussischer Frauen in Vergangenheit und Gegenwart. Münster 1984 s. 32.

Brandstaetter* Roman (1906-1987) pisarz. Słowniki: Polscy pisarze; Współcz. pisarze. Źródła: T. Naganowski: Brandstaetteriana w Bibliotece Kórnickiej PAN. PBK 18: 1981 s. 239-46, sum. -- R. Brzezińska: Moja podróż sentymentalna. Cz. 1. Życie i Myśl 1989 nr 7/8; Do Italii... Cz. 2. Życie i Myśl 1990 nr 3/4 [spisane z taśmy magnetofonowej rozmowy z R. B.]. -- Listy R. B. do Janusza Warneckiego 1948-1969. Oprac. M. Kuraś. Pam. Teatr. 1994 z. 3/4 s. 427-504. -- R. B., Janusz Warnecki: Listy 1947-1969. Wwa 1999, 222 s., tabl. R: H. Baltyn, Nowe Książ. 2000 nr 6 s. 25-6. Bibliografie: U. Bzdawka, B. Paszkowska, R. B. Poradnik bibliograficzny. P. 1989, 51 s. [m. in. bibliogr. podmiotowa adnotowana - 44 poz.]. -- Świat Biblii R. B. Ogólnopolska interdyscyplinarna sesja naukowa, 20-22 października 1999. Red. J. K. Pytel [i in.]. Szczecin 1999 s. 282-330 [oprac. R. Ostrowski]. Konferencje i zjazdy: A. Seul: R. B. po 10 latach. Polonistyka  1998 nr 3 s. 176-8 [sesja "Rabbi R. B., judeochrześcijanin na pograniczu kultur" w P.]. -- Świat Biblii R. B. Ogólnopolska interdyscyplinarna sesja naukowa, 20-22 października 1999. Red. J. K. Pytel [i in.]. Szczecin 1999, 357 s., il. -- E. Krawiecka: Powrót R. B. Życie i Myśl  1999 nr 4 s. 76-9 [sesja w P.] -- E. Krawiecka: Świat Biblii R. B. (Poznań 20-22 X 1999). Stud. Jud. 1999 nr 2 s. 277-9 [konferencja]. -- E. Krawiecka: Przypomnienie R. B. KW 2000 nr 2 s. 161-3 [sesja w P.]. Biografie: Poznań literacki. Praca zbiorowa pod red. J. Mańkowskiego. P. 1964 s. 13-8. -- E. Wysińska: R. B. Tygodnik Kulturalny 1965 nr 29. -- T.  Kudliński: Sylwetki dramaturgów: R. B. Scena 1972 nr 4. -- T.  Naganowski: B. nieznany. Przegląd Powszechny 1985 nr 23. -- A. Rogalski: R. B. Nurt 1987 nr 12. -- W drodze 1988 nr 3/4 [numer poświęcony pamięci R. B.; zawiera studia i artykuły autorów: M. Babraj, J. Góra, J. Grzegorczyk, D. Morisson, J. K. Pytel, J. Stroba]. --  J. W. Podgórski: B. Nowe Książki 1988 nr 12. -- A. Siemianowski: Pan Roman. Więź 1988 nr 1. -- Spraw. Zarządu PTPN 1987-1989 s. 24. -- J. Góra: Gość wiecznego domu. O R. B. P. 1990, 108 s. -- R. B., pisarz związany z Tarnowem. Poradnik bibliograficzny. Opr. B. Sawczyk. Tarnów 1995. -- J. Góra: Był jak przechodzień do domu Ojca. P. 1997. R: E. Bugaj, Nowe Książ.  1998 nr 9 s. 56-7. -- A. Mierzyńska: Tombak czy złoto. P. 1998 [biografia R. B.]. R: E. Bugaj, Nowe Książ. 1998 nr 9 s. 56-7. -- J. Korczak: Wspomnienie o R. B. (1906-1987). Pan Roman. Tyg. Powsz. 1999 nr 33 s. 15. -- J. Grzegorczyk: Piewca sprzeczności. Gaz. Wyb. 2000 nr 59, dod. Gazeta Wielkopolska s. 10. -- Wielkopolanie XX wieku. Praca zbiorowa pod red. A. Gulczyńskiego. P. 2001 s. 65-82.  Przyczynki: B. Mamoń: Świat poezji teatralnej czyli o dramatach R. B. Tyg. Powsz. 1954 nr 44. -- W. Studencki: R. B. - poeta teatru. Perspektywy 1956 nr 19. -- J. Dz. [J. Dziuba]: Poezja i moralność. Życie i Myśl 1959 nr 11/12. -- J. R(atajczak): R. B. [W:] Poznań literacki. Red. J. Mańkowski. P. 1964 s. 13-8, il. -- E. Wysińska: O dramaturgii B. Dialog 1964 nr 7. -- P. Kępińska: Modlitwa R. B. W drodze 1976 nr 9. -- S. Stabryła: Mit grecki w dramatach R. B. Meander 1976 nr 5/6. -- A. Laboga, J. Mańkowski, T. Orlik: Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1974. (Dokończenie). Nagrody kulturalne. KMP 1976 nr 3. -- Z. Lichniak: Bliżej B. [W:] R. B.: Poezje. Wwa 1980 s. 5-89 [o twórczości R. B.]. -- Z. Jasińska: Inspiracja i wyraz religijny w twórczości R. B. KMP 1981 nr 2. -- T. Naganowski: Brandstaetteriana w Bibliotece Kórnickiej PAN. PBK 1981. -- J. Godlewska: B. dramaty wędrowania. Dialog 1983 nr 11. -- B. Kozera: Katolicyzm jako program poezji R. B. [W:] Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia Polska. Nr 22. Opole 1983. -- H. Sławińska: Świat biblijny R. B. Kierunki 1985 nr 23. -- T. Naganowski: B. w Ossolineum. Ze skarbca kultury 41: 1986 s. 163-71. -- A. Rogalski: W sferze sacrum. Życie i Myśl 1986 nr 5/6. -- M. Adamczyk: Rozważania nad poezją R. B. Życie i Myśl 1987 nr 3/4. -- M. Babraj: Dziękujemy Bogu, że był z nami. Słowa pożegnania. W drodze 1988 nr 3/4. -- T.  Żychiewicz: Rabbi R. B. Tyg. Powsz. 1987 nr 41. -- J. Dużyk: Fascynacje włoskie R. B. Kierunki 1989 nr 2. -- R. Brzezińska: Rozmowy z R. B. Życie i Myśl 1989 nr 7/8; 1990nr 3/4 i 11/12. -- S. Sterna-Wachowiak: Smak Dobrej Księgi. O twórczości R. B. Kresy 1991 nr 8. -- P. Bystrzycki: Szabasy z Brandstaetterem. P. 1996, 297 s. [wyd. 2: Zwierzyniec 2002, 293 s.]. R: T. Chrzanowski, Kultura  1996 nr 6 s. 140-3; M. Gromadzińska, Życie i Myśl 1996 nr 2 s. 124-6. -- E. Rosner: R. B. w Austrii. PLit. [Londyn] 20: 1995 s. 157-73. -- P. Wuczkowski: Uciekający biograf Jezusa. O "Jezusie z Nazarethu" R. B. Znak. 1996 nr 3 s. 91-103. -- P. Bystrzycki: R. B. W dziesięciolecie śmierci. Życie i Myśl  1997 nr 3 s. 76-80 [o twórczości R. B.]. -- J. Grzegorczyk: "Jesteś tym, kim będziesz jutro". W drodze 1997  nr 9 s. 66-71 [o twórczości R. B.]. -- M. Kwiatkowski: Spotkania z R. B. Iks 1997 nr 9 s. 40-43. -- Cz. Ryszka: "Jezus z Nazaretu" R. B. Homo Dei  1997 nr 4 s. 83-97 [o twórczości R. B.]. -- S. Sarnicka: W kręgu biblijnych znaków. "Ostatnia wieczerza" R. B. i jego "Krąg biblijny". Warszt. Polonist. 1997 nr 2 s. 68-74. -- E. Bugaj: R. B. (1906-1944). PAL Prz. Artyst.-Lit. 1998 nr 7/8 s. 152-9. -- A. Seul: Niewiasta cienia. O poznawczych funkcjach metafory R. B. Prz. Powsz. 1998 nr 5 s. 202-15. -- P. Śliwiński: Proza śmierci. Prz. Powsz. 1998 nr 11 s. 191-9 [o twórczości R. B.]. -- E. Bugaj: R. B. (1944-1987).  PAL Prz. Artyst.-Lit.  1999 nr 1/2 s. 209-16 [o twórczości R. B.]. -- P. Łuszczykiewicz: Eros i agape. O miłości w poezji R. B. Prz. Powsz. 1999 nr 4 s. 86-96 [o twórczości R. B.]. -- A. Mazan: Słowo i tekst w kulturze sakralnej. Na materiale "Jezusa z Nazarethu" R. B. Pam. Lit. 2000 z. 3 s. 147-59. -- W. Paszke: R. B. Gaz. Wyb. Poznań 07.11.2002 s. 10. -- A. Rzymska: Dramat „Ślepa ulica” R. B., czyli polskie dylematy moralne. [W:] Z cienia niepamięci do światła. Red. E. Krawiecka. P. 2006 s. 137-48. 

Brandt* Heinrich (1852-?) naucz. gimn. w Ostrowie. AW: 531. Słowniki: AMOstr. z. 10. 

Brandt* Henryk (1789-1868) generał pruski, pamiętnikarz. AW: 530. Słowniki: PSB.

Brandt* (Brant) Jan (1554-1602) jezuita, teolog, kompozytor. AW: 532. Słowniki: SMP; Chybiński; Teolodzy; WSB; EWoJ. Źródła: B. Utwory zebrane. Kr. 1975. Przyczynki: Z dziejów polskiej kultury muzycznej. T. 1. Kr. 1958 s. 145, 173, 266. -- Z. M. Szweykowski: J. B. (1554-1602) i jego nowo odkryta twórczość muzyczna. Z muzycznych poszukiwań w Szwecji. (3). Muzyka 18: 1973 nr 2 s. 43-72.

Brandys* Edward Paweł (1909-1945) misjonarz św. Wincentego a Paulo, duszpasterz w B. Słowniki: Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce. T. II - 1. Kr. 2001; A. Schletz: Słownik biograficzny zgromadzenia księży misjonarzy. T. 1. Kr. 1957. Przyczynki: Z. Sroka: Z dziejów parafii i kościoła św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy. NP 53: 1980 s. 239-40.

Branecki* Jan h. Radwan (zm. 1655) kan. pozn. i gnieźn., archidiakon pszczewski, wikariusz gen. i oficjał pozn., bp sufragan pozn. AW: 535. Słowniki: PSB; Biskupi.  Biografie: Nowacki II s. 187 i 218. Przyczynki: Nowacki II s. 106, 200, 277, 320, 475.

Branicki* Sebastian (1484-1544) kanclerz gnieźn., referendarz kor., bp pozn. AW: 537. Słowniki: PSB; EK; Urzędnicy centralni Spisy; Biskupi.  Źródła: Kat. biskupów s. 45-6, 132, il. Biografie: Nowacki II s. 95-6.

Branicki* Stanisław (1624-1688) ks., jezuita, rektor w P. AW: 538. Słowniki: EWoJ.

Braniewicz* Józef (1878-?) poseł na Sejm RP. Słowniki: Ktop był kim.

Braniewicz* Stanisław (1875-1945) działacz społeczny, wójt gminy Białośliwie. Słowniki: Anders.

Branowski* Ireneusz Konrad (1892-1936) chorąży Legionów Polskich, major WP, kwatermistrz w Szkole Podchorążych dla Podoficerów w B. Slowniki: W. K. Cygan: Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik biograficzny. T. 1. Wwa 2005; Kawalerowie VM II cz. 2.

Brant* Jan - zob. Brandt Jan.

Bräsicke* Hugon (XX w.) bibliofil. Biografie: E. Ryszkowska: H. B. i jego biblioteka. Kalendarz Bydgoski 31: 1998 s. 191-6.

Brasse* Aleksy (1901-1956) ks., wikariusz gen. archidiecezji gnieźn. Słowniki: Kanoniści. Biografie: W. Góralski: Ks. A. B. 1901-1956. Prawo Kanoniczne 15: 1972 nr 3-4 s. 295-7.

Brasse* Zofia (1910-1984) bibliotekarka w P. Słowniki: SBW. Biografie: Z. B. (1910-1984). Bibliotekarz 52: 1985 nr 3 s. 32-3, il.

Bratborski* Juliusz Michał (1927-1972) inż. mechanik, specjalista w zakresie wytrzymałości materiałów i maszyn, doc. PP. Słowniki: SBTech. VIII. Przyczynki: Szkoły inżynierskie w Poznaniu 1945-1955. Politechnika Poznańska 1955-1965. P. 1966. -- Politechnika Poznańska i wcześniejsze uczelnie techniczne w Poznaniu. Pod red. W. Dembeckiej. P. 1976. -- W. Dembecka: Wydział Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. Historia i teraźniejszość. P. 1976.

Bratek* Jan (1887-1955) ks., jezuita, rektor w Kaliszu. Słowniki: PTPN; EWoJ.

Bratkowic* Adrian (1585-1639) franciszkanin, teolog, reformator zakonny. Słowniki: EK.

Bratkowski* Michał (XVIII w.) cześnik kaliski. Słowniki: Bieniaszewski Spisy; Zwierzykowski s. 347.

Bratkowski* Stefan (1876-1963) ks., społecznik, poseł na Sejm RP. Słowniki: PTPN; Księża; Kto był kim. Przyczynki: I. Ihnatowicz: Vade mecum do badań nad historią XIX i XX w. T. 2. Wwa 1971 s. 112. -- Udział duch. s. 54. -- Wojciechowska s. 409. Artykuły: ^MK 19: 1964 nr 6 s. 140-1.

Bratkowski* Władysław (1882-1966) inż., specjalista w zakresie mechanicznej technologii włókna. Słowniki: SBTech. II. Biografie: Prof. dr inż. W. B. Przegląd Włókienniczy 1967 nr 1. -- J. Z.: Twórcy polskiej nauki o włókiennictwie. Prof. dr inż. W. B. Przegląd Włókienniczy 1985 nr 8-9.

Braude* Aleksander (1915-1998) lekarz. Słowniki: E. Andrysiak: Nigdy dość się nie umiera. Asnykowiec 9: 1999 s. 23-4.

Brauer* Wilhelm Reinhold (1902-?) pastor w Obornikach. Źródła: W. B.: Meine Tätigkeit als Landesjugendpfarrer in Posen und Pommerellen. [W:] Spuren die der Wind nicht verweht. Lüneburg 1977 s. 183-7. Biografie: W. R. Brauer: „Pniel” (Geschichte einer deutschen Siedlung im Osten). Gedenkschrift anlässlich des 175. Gründungsjahres der evangelischen Kirchengemeinde Obornik an der Warthe. [Dillbrecht 1952 ?] s. 61.

Braun* (II poł. XVIII w.) kompozytor. Słowniki: Chybiński.

Braun* Augustyn Marian (1885-1951) kupiec, żołnierz AK, działacz społeczny w Środzie. Biografie: Cmentarz średzki s. 197.

Braun* Gotfryd (II poł. XVIII w.) księgarz w P. Słowniki: SPKP.

Braun* Jerzy (1911-1968) wioślarz, olimpijczyk z 1932 i 1936 r. Słowniki: Wryk Sport. Przyczynki: E. Ciesielski: Kronika wyników sportowych 60-lecia Bydgoskiego Tow. Wioślarskiego w Bydgoszczy. B. 1980 s. 8-13, 15, 23-6.

Braun* Józef  Tomasz (1869-1938) ks., działacz społ. i niepodl. Słowniki: WSB; EK; PTPN; Księża; AMM. Przyczynki: W. Chełkowska: Wspomnienia. RLub. 2: 1960 s. 217, 222. -- M. Zientarowa-Malewska: Płonące krzaki nad Obrą. Wwa 1961 s. 174, 199. --  Źródła do dziejów Polaków Marchii Granicznej w l. 1919-1945. Pod red. J. Benyskiewicza. Zielona Góra 1967 s. 46-8, 66-7. -- J. Benyskiewicz: Położenie Polaków w Marchii  Granicznej w l. 1919-1943. Zielona Góra 1968 s. 155. -- Z. Hemmerling: Posłowie polscy w parlamencie Rzeszy Niemieckiej i w Sejmie pruskim 1907-1914. Wwa 1968 s. 83. -- J. Oleksiński: Pogranicze w powstaniu wielkopolskim. Novum 1971 nr 12 s. 203. -- J. Oleksiński: Walka ludności polskiej o kształt granicy zachodniej. Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego 14: 1972 s. 11-2, 20-2. -- Udział duch. s. 94, 99. -- J. Wojciak: Walka polityczna w wyborach do parlamentu Rzeszy i Sejmu pruskiego w Poznańskiem w latach 1898-1914. Wwa [i in.] 1981 s. 99, 105, 178. -- W. Jakóbczyk: Towarzystwo Naukowej Pomocy w Wielkopolsce (1841-1939). P. 1985 s. 137. -- Wojciechowska s. 404.

Braun* Maksymilian (1800-1892) nauczyciel, muzyk, społecznik, powstaniec 1830. AW: 543. Słowniki: PSB; SMP; WSB; Dyrygenci; EK; AMM; Nauczyciele MM. Przyczynki: C. Sikorski: U kolebki. Życie Śpiewacze 1963 nr 2. -- C. Sikorski: Towarzystwo Centralne „Harmonia”. Życie Śpiewacze 1963 nr 5.

Braunek* Florian Antoni (1797-1871) podróżnik, powstaniec 1830/31. Słowniki: PSB; AMM.

Braunek* Tadeusz (1835-1909) ziemianin, powstaniec 1863 r., działacz niepodl. i spółdzielczy. AW: 547. Słowniki: PSB.

Brauner* Theodor (1867-1946) superintendent Kościoła Ewangelicko-Luterskiego w tzw. Kraju Warty. Słowniki: Kto był kim.

Breański* Walerian Tyburcjusz (1805-1866) ks., powstaniec 1830/1831. AW: 551. Słowniki: PSB; EK; WSB; Wrzesiński SB; PTPN; AMM; Szamotulanie; Bielecki Słownik. Biografie: Ks. W. B. [W:] W. Łukaszewicz: Księża rewolucjoniści na emigracji 1831-1848. Kuźnica 4: 1948 nr 26. -- J. Ziółek: Ks. W. T. B. (1806-1866). Novum 19: 1977 nr 7/8 s. 199-203. Przyczynki: M. Tyrowicz: Towarzystwo Demokratyczne Polskie. Wwa 1964 s. 43-4. -- S. Kalembka: Towarzystwo Demokratyczne Polskie w latach 1832-1846. Toruń 1966 passim.

Bredkrajcz* Norbert (1818/19-1858) dramatopisarz, działacz społ. AW: 554. Słowniki: PSB; Nowy Korbut; AMM; SBWP-W I.

Breite* Fryderyk W. (XIX w.) księgarz, litograf, introligator. Słowniki: SBWP-W I; SPKP Supl. II.

Breite* Julian (XIX w.).  Słowniki: M. Tyrowicz: Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1863: przywódcy i kadry członkowskie. Przewodnik biobibliograficzny. Wwa 1964.

Breitinger* Hilarius (1907-?). Źródła: H. B. Als Deutschenseelsorger in Posen und im Warthegau 1934-1945. Erinnerungen. Mainz 1984, 230 s., il., mapa. R: H.-J. Karp ZfO 35: 1986 nr 1 s. 270-4; Cz. Łuczak: Dzieje Najnowsze 19: 1987 nr 3 s. 222-6; K. M. Pospieszalski: Pol. West. Aff. 28: 1987 nr 1 s. 93-107 [wyd. 2: Mainz 1986, 238 s.].

Brejski* Jan (1863-1934) redaktor, woj. pomorski, współtwórca organizacji polonijnych. Słowniki: Kto był kim; Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 1. Wwa 1978. Przyczynki: Pomorze na progu dziejów najnowszych Wwa 1961. -- R. Hajduk [i in.]: Ludzie ziem zachodnich i północnych. Wwa 1962. -- T. Filipiak: Dzieje związków zawodowych w Wielkopolsce do r. 1919. P. 1965. -- T. Monasterska: Narodowy Związek Robotniczy 1905-1920. Wwa 1973.

Brelewski* (Brylewski) Ignacy Edward (działał od 1827- zm. 1837) aktor, dyr. teatru. Słowniki: SBTP.

Bremer* Johann (1873-1942) właściciel Marzenina. Słowniki: Saat und Ernte. Lebensbilder Posener deutscher Landwirte. Hrsg. von H. von Rosen. Rosbach 1978  s. 26-7.

Bremer* Joseph (1901-1968) nauczyciel, działacz NSDAP. Słowniki: Saat und Ernte. Lebensbilder Posener deutscher Landwirte. Hrsg. von H. von Rosen. Rosbach 1978  s. 27.

Brennckenhoff* Franz Balthasar Schönberg von (1723-1780) szef dystryktu nadnoteckiego, budowniczy Kanału Bydgoskiego. AW: 557. Słowniki: BSB I (i fot.). Biografie: H. Hoppe: F. B. S. v. B. Bromberg 1972 nr 40 s. 3-5. Przyczynki: W. Finger: Bromberger Strassennamen und ihr Ursprung. Deutsche Rundschau  1943 nr 153-4. -- A. Jaeschke: Bromberg von 1787-1805. Bromberg 1963 nr 11 s. 5-6. -- Calendarium 50-7. -- H. Hoppe: Bromberg als Behőrdenstadt. [W:] Aus Brombergs Vergangenheit. Wilhelmshaven 1973 s. 112-5. -- B. Zarys dz. s. 73-5. -- G. Ohlhoff: Die Historische Gesellschaft für den Netzedistrikt zu Bromberg. Bromberg 1980 nr 64 s. 7-8. -- G. Ohlhoff: Der Geheime Finanzrat v. B. Bromberg 1988 nr 62 s. 12. -- Hist. B. I s. 344-8, 351-2, 354, 356, 367, 373-5, 389, 417.

Brese*-Winiary Leopold von ( + ) gen., inż. pruski. Przyczynki: Ostrowska-Kębłowska Architektura s. 171-2, 257.

Bresiński* Stanisław (1875-1956) działacz związkowy, powstaniec wlkp. Słowniki: Kto był kim; Posłowie.

Breskott* Efraim (1670-1749) pastor ewang., pedagog. AW: 561. Słowniki: PSB.

Bretsznajder* Helmut ( + ). Źródła: H. B.: Wielkopolanin na robotach w Niemczech w latach 1940-1946.  KW 1996 nr 3 s. 91-7.

Brettner* Jan Antoni (1799-1866) nauczyciel, dyr. gimn. AW: 562. Słowniki: PSB;WSB; Nauczyciele MM. Przyczynki: Z. Grot: Hipolit Cegielski. P. 1947 s. 110-19. -- S. Baske: Praxis u. Prinzipien der preussischen Polenpolitik vom Beginn der Reaktionszeit bis zur Gründung des Deutschen Reiches. Berlin  [et al.] 1963 s. 160-1, 245-6. -- Wielkopolska szkoła edukacji narodowej. Wr. 1970 s. 99.

Brettschneider* - rodzina niem. w Wlkp. Przyczynki: E. Wentscher: Der Tuchmacherstamm Brettschneider in Rawitsch. Archiv für Sippenforschung 17: 1940, s. 181-6.

Breza* Adam (zm. ok. 1689) łowczy pozn., kaszt. santocki. Słowniki: Bieniaszewski Spisy.

Breza* Alfons (1891-1934) rotmistrz WP, powstaniec wlkp. i śląski. Słowniki: PSB; SBPW. Biografie: D. Szczepaniak: A. B. PLudu 1999 z. 5-6 s. 34. Przyczynki: Wojskowe aspekty powstania wielkopolskiego 1918-1919. Opr. S. Nawrocki. P. 1985.

Breza* Eugeniusz. AW: 567. Źródła: R. Pollak: List Mickiewicza <ineditum> [do E. B.]. PZach. 1949 nr 11 s. 493-4. Przyczynki: Z. Suchar: Pan Schnabelewopski i jego przyjaciel Heine. Pomorze [Bydgoszcz] 10: 1964 nr 6 s. 2, 4 [dot. pobytu H. Heinego w dobrach E. B. w Wielkopolsce w 1822 r.].

Breza* Helena z Cieszkowskich (-) działaczka społ., z Więckowic. Przyczynki: Kwilecki Ziemiaństwo II s. 163, 170, 172.

Breza* Józef (1796-1877) powstaniec 1830/31, ziemianin wlkp. Słowniki: PSB; Bielecki Słownik; Materiały do słownika kartografów i geodetów polskich. Wwa 1999.

Breza* Konstanty (1848-1906) ziemianin. AW: 570. Słowniki: PTPN.

Breza* Stanisław (1752-1847) minister Ks. Warszawskiego. AW: 572. Słowniki: PSB.

Breza* Stanisław (1836-1902) ziemianin. AW: 573. Słowniki: PTPN.

Breza* Stanisław (ur. 1874) rtm., powstaniec wlkp. Przyczynki: Kwilecki Ziemiaństwo II s. 133. Źródła: APP nr 974.

Breza* Tytus (1802-1865) ziemianin, bankowiec. AW: 574. Słowniki: PTPN.

Breza* Włodzimierz (1812-1876) ziemianin, poseł na sejmy pruskie. AW: 575. Słowniki: PSB; PTPN.

Breza* Wojciech Konstanty (zm. 1698) kaszt., woj. pozn., star. mosiński. AW: 576. Słowniki: PSB;WSB; Bieniaszewski Spisy; Zwierzykowski s. 332; Chłapowski. Przyczynki: Dz. Wlkp. I.

Breżińskij* Ananij Iwanowicz (1843-1897) wicegubernator kaliski. Słowniki:  Ł. Chimiak: Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim. Szkic do portretu zbiorowego. Wr. 1999.

Bręborowicz* Henryk (1909-1973) ginekolog, prof. AM w Poznaniu, działacz społ. Biografie: Z. Słomko: Wspomnienie pośmiertne o H. B. Z żałobnej karty. KMP 1975 nr 1 s. 163-6, il. -- Z. Słomko: H. B. (1909-1973). Ginekolog. [W:] Szkice do portretów przedstawicieli medycyny poznańskiej 1945-1985. P. 1991 s. 131-4.

Brinkmann* - rodzina niem. w Wlkp. Słowniki: Posener Geschlechterbuch <Umfassend das ges. Wartheland>. Bd. 4. Bearb. v. Helm. Strelau. Limburg/Lahn 1965. 

Brochwicz*-Lewiński Antoni Bolesław (zm. 1990) gen. WP. Słowniki: T. Kryska-Karski, S. Żurakowski: Generałowie Polski Niepodległej. Wwa 1991. Biografie: T. W. : A. B. B.-L. GWyb. (P.) 1999 nr 206 s. 10.

Brocker* ( + ) tłumacz, wydawca , radca kaliskiej pruskiej izby podatkowej. Słowniki: H. Nowaczyk: Pruski wydawca polskiego prawa z Kalisza. Starocie z lamusa. Ziemia Kaliska 1993 nr 80 s. 15.

Broda* Aleksander (1899-1939) sierżant WP, powstaniec wlkp. Słowniki: Kawalerowie WP. T. II, cz. 1.

Brodnicki* Bolesław (1878?-1933) ekonomista. Słowniki: PTPN.

Brodnicki* Władysław (1837-1908) poseł do sejmu pruskiego, powstaniec 1863. AW: 587. Słowniki: PSB; PTPN.

Brodniewicz* Aleksander (1904-?) lekarz higienista, chirurg. Słowniki: PTPN.

Brodniewicz* Kazimierz (1891-?) neurolog, psychiatra. Słowniki: PTPN; Członkowie tajnych tow.

Brodowicz* Zygmunt (1871-1948) lekarz, organizator służby zdrowia. Słowniki: SLek. III. Biografie: B. Słobodzianek: Organizator służby zdrowia (dr Z. B.). Kontrasty 1972 nr 4 .

Brodowski* Aleksander (1794-1865) oficer WP, dyr. gen. pozn. Ziemstwa Kredytowego, deputowany na sejmy w P. i Berlinie, ziemianin. AW: 588. Słowniki: PSB; PTPN.

Brodowski* Edmund Zbigniew (1852-1901) dziennikarz, działacz polonijny. AW: 592. Słowniki: WSB.

Brodowski* Mieczysław (1869-1938) ks., społecznik. Słowniki: Księża; AMM. Przyczynki: Klanowski s. 176. -- Udział duch. s. 49. -- Studia z dziejów Ziemi Mogileńskiej. P. 1978 s. 590. -- Wojciechowska s. 409.

Brodowski* Zygmunt (1561-1622) ks., jezuita, nauczyciel. Słowniki: EWoJ; Szkoła Kaliska. Przyczynki: M. Błachowicz: Pochówki i epitafia w kolegiacie kaliskiej. [W:] Kolegiata kaliska na przestrzeni wieków 1303-2003. Red. G. Kucharski [i in.]. Kalisz 2004 s. 265.

Brodzicki* Stefan (XVIII w.) kaszt. kamieński. Słowniki: Bieniaszewski Spisy.

Brodzikowicz* Stanisław ( + ) budowniczy. Przyczynki: Malinowski Muratorzy s. 202.

Brodziszewski* Anzelm Wojciech (1779-1866) kan., bp sufragan gnieźn. Słowniki: PSB; EK; SPKP; PTPN; Biskupi; Nauczyciele MM;  Przyczynki: Motty. -- Kazania gnieźnieńskie. Podobizna - transliteracja - transkrypcja. Wyd. S. Vrtel-Wierczyński. P. 1953. -- M. Witkowski: Zapomniany odkrywca „Kazań gnieźnieńskich” [W. A. B.]. Z dziejów bibliotekarstwa wielkopolskiego. PBK 5: 1955 s. 250-61, 344 i 349. -- Z. Zieliński: Kościół katolicki w Wielkim Księstwie Poznańskim w l. 1848-1865. Lublin 1973 passim. -- Dzieje szkoły średniej w Wałczu. Od kolegium jezuickiego do Liceum Ogólnokształcącego (1665-1995). Wałcz 1998. -- M. Sterczała: Biskup W. A. B. Zapomniany odkrywca „Kazań Gnieźnieńskich”. Murowana Goślina 2006, 32 s., il.

Brodzki* Wacław (1865-1921) aptekarz. Słowniki: PTPN.

Broekere* (Broeckere) Antoni Bronisław (1843-1909) lekarz, filantrop, powstaniec 1863. AW: 596. Słowniki: PSB; PTPN; SLek. I. Przyczynki: G. Kusztelak: Polacy na studiach lekarskich w Berlinie (1810-1918). AHFM 1972.

Broekere* Bolesław Edward Konstanty (1869-1936) lekarz. Słowniki: PTPN; AMM. Przyczynki: Zakrzewski. Bibliografie: S. Konopka:  Polska bibliografia lekarska XIX wieku (1801-1900). Wwa 1974-1984.

Broekere* (Broeckere, Breker) Jan Stanisław (1789-1860) porucznik Ks. Warszawskiego, pamiętnikarz. AW: 597. Słowniki: PSB.

Broekere* Ludwik (1867-1948) pianista, dyrygent. Słowniki: WSB; AMM. Przyczynki: 50-lecie Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w P. 1920-1970. Wwa [i in.] 1973.

Broekere* (Broeckere) Stanisław (1828-1899) adwokat, notariusz, sędzia. AW: 598. Słowniki: PTPN; AMM; SBWP-W I. Biografie: A. Gulczyński: Sylwetki zasłużonych pleszewian z okresu pruskiej niewoli. Pleszew 1992. Przyczynki: E. Achremowicz, T. Żabski: Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu 1836-1886. Wr. 1973. -- J. Majchrzak, K. Zimniewicz: Bank Spółdzielczy w Pleszewie w latach 1872-1990.  Pleszew 1991.

Brokman* Markus Magnus (1849-1916) lekarz laryngolog. Słowniki: SLek. IV. Biografie: E. Andrysiak:  Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. [W:] Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Z. 5. Kalisz 1999.

Brokmanowa* (Brokman-Kozłowska) Melania (1884-1958) dr filozofii i ekonomii, nauczycielka, działaczka społ. Słowniki: Szkoła Kaliska. Przyczynki: J. Werner, J. Żardecki: To oni nas uczyli. Kaliszanie w Warszawie 1993 nr 4 s. 19-29.

Broel*-Plater  - zob. Plater.

Brombacher* Franciszek Antoni (1677-1733) rzeźbiarz poznański. Słowniki: SAP I oraz Uzupelnienia i sprostowania do t. I. Przyczynki: E. Linette: Kontrakty dominikanów ze snycerzami poznańskimi (Krzysztofem Redellem z 1621 i F. A. B. zz 1714). BHSz. 1966 s. 388-92.

Bromirska* Dorota (zm. 1619) ksieni klarysek w Gn. Słowniki: Borkowska I s. 27.

Bromka* Władysław (1890-1957) powstaniec wlkp., działacz społ., kupiec. Słowniki: SBPW.

Broniarz* Jarogniew Tytus (1913-1999) chemik, prof. PP, członek Wlkp. Org. Wojsk. Słowniki: AMM. Biografie: Spraw. Zarządu PTPN 1999-2001 s. 24.

Bronicki* Florian Konstanty (1907-1994) lekarz, działacz społ. Słowniki: Inowr. SB IV. Przyczynki: B. Wojtysiak: Choć nie brakowało trosk i kłopotów. Nowiny Inowrocławskie z 13 IV 1989. -- Historia Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 1855-1985. Red. R. Kabaciński. T. 2 . Inowr. 1995 s. 23.

Broniewska* Janina z Kunigów, pseud.: Bronisława Janowska, J. B., Roman Jasiński (1904-1981) prozaik, pisarka dla dzieci i młodzieży, publicystka, pedagog, w l. 1934-37 współredaktorka „Płomyka” i współpracowniczka „Płomyczka”, żona Władysława Broniewskiego - poety, mieszkanka Kalisza. Słowniki: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Red. J. Krzyżanowski [i in.]. T. 1. Wwa 1984. -- Współcześni polscy pisarze i badacze literatury: słownik biobibliograficzny. Pod red. J. Czachowskiej [i in.]. T. 1. Wwa 1994. -- P. Kuncewicz: Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 1. Wwa 1995. Przyczynki: B. Szal: Ślub za trzy grosze. Ziemia Kaliska 1987 nr 51-52 s. 10, il. -- P. Kuncewicz: Agonia i nadzieja. T. 5: Proza polska po 1956. Wwa 1993.

Broniewski* Karol (1889-1978) nauczyciel, dyrygent, kompozytor. Słowniki: Szamotulanie; Dyrygenci. Biografie: Prof. K. B. Życie Śpiewacze 1955 nr 7 s. 10-13. -- (be): Jubileusz K. B. Ruch Muzyczny 1962 nr 15 s. 22.

Broniewski* Kazimierz (XVII/XVIII w.) podwojewodzi pozn. Słowniki: Zwierzykowski s. 347.

Broniewski* Marcin (ok. 1569-1624) pisarz różnowierczy. Słowniki: PSB; Nowy Korbut. Biografie: J. Byliński: M. B. - przywódca polskich różnowierców wielkopolskich z czasów Zygmunta III. [W:] Sprawozd. Opolskiego TPN Ser. A. Nr 23. Opole 1992 s. 45-72. -- J. Byliński: M. B. - trybun szlachty wielkopolskiej w czasach Zygmunta III. Wr. 1994, 192 s., tabl., il. R: T. Kempa, Białorus. Zesz. Hist. Z. 7 (1997) s. 181-5. Przyczynki: J. Krzyżanowski: Proza polska wieku XVI. Odrodzenie w Polsce. Materiały Sesji Naukowej PAN. 25-30 paźdxiernika 1953 r. T. 4: Historia literatury. Wwa 1956 s. 306-7.

Broniewski* Prokop (zm. 1577) chor. kaliski, podkomorzy pozn. AW: 602. Słowniki: PSB; Bieniaszewski Spisy.

Broniewski* Władysław (1897-1962) poeta, tłumacz, mąż Janiny z domu Kunig - mieszkanki Kalisza.  Źródła: J. Andrzejczak: Szczypiorniak, legiony i ... B. Ziemia Kaliska 1984 nr 48 s. 9 [wspomnienia o W. B.]. Przyczynki: (zk): W. B. rodzinne związki z Kaliszem. Gł. Wlkp. A, AB 1983 nr 210 s. 5. -- B. Szal: Ślub za trzy grosze. Ziemia Kaliska 1987 nr 51-52 s. 10, il.

Bronikowscy* - rodzina ziemiańska. Źródła: APP nr 974.

Bronikowski* Adam (1714-1778) działacz dysydencki. AW: 606. Słowniki: PSB.

Bronikowski* Adam Feliks (1758-1829) poseł. Słowniki: PSB.

Bronikowski* Antoni (1817-1884) nauczyciel, tłumacz, poeta. AW: 609. Słowniki: PSB; Nowy Korbut; WSB;  Literatura polska: przewodnik encyklopedyczny. Wwa 1984; LSB; SBWP-W I; Nauczyciele MM; Dawni pisarze; AMOstr. z. 10.  Bibliografie: J. Kałążny: Bibliographie der polnischen Übersetzungen Bronikowskis Romane. Studia Historica Slavogermanica 14: 1985 s. 220-1 [ok. 40 poz.]. Biografie: L. Słowiński: Nie damy pogrześć mowy. Wizerunki pedagogów poznańskich XIX wieku. P. 1982 s. 237-46.  Przyczynki: Motty I s. 513, 726; II s. 486. -- W. Bortnowski: Walka o cele powstania listopadowego (od 29 listopada 1830 r. do lutego 1831 r.). Łódź 1960. -- Romantyzm. Wwa 1969 s. 172-3. -- W. Banach: Ostrów pod znakiem Pegaza. Ostrów Wlkp. 1996.

Bronikowski* Franciszek (1907-1964) wioślarz, olimpijczyk z 1928 r. Słowniki: Wryk Sport. Przyczynki: E. Ciesielski: Kronika wyników sportowych 60-lecia Bydgoskiego Tow. Wioślarskiego w Bydgoszczy. B. 1980 s. 2-13.

Bronikowski* Hieronim (XVII w.) rotmistrz, podstoli pozn. Słowniki: Bieniaszewski Spisy; Zwierzykowski s. 347.

Bronikowski* Hieronim (XVIII w.) star. mieściski. Słowniki: Zwierzykowski s. 347.

Bronikowski* Józef (XVIII w.) komisarz skarbowy pozn. Słowniki: Zwierzykowski s. 347.

Bronikowski* Piotr (XVIII w.) komisarz skarbowy pozn. Słowniki: Zwierzykowski s. 347/

Bronikowski* Rajmund (1787-1869) kapitan wojsk polskich. AW: 618. Słowniki: PSB.

Bronikowski* Stanisław (XVII/XVIII w.) wojski pozn. Słowniki: Bieniaszewski Spisy; Zwierzykowski s. 347.

Bronikowski* Stanisław (1843-1890) dziennikarz, publicysta. AW: 620. Słowniki: PSB; PTPN; AMOstr. z. 10. Biografie: Z. Widelicki, J. Leśny: Collegium Tremesnense 1776-1986. P. 1987 s. 75.

Bronikowski* Stanisław (1863-?) kupiec. Słowniki: PTPN.

Bronikowski* Władysław (XVII/XVIII w.) podstoli wschowski. Słowniki: Bieniaszewski Spisy; Zwierzykowski s. 348.

Bronisław* ze Strzałkowa (zm. 1394) archidiakon gnieźn. AW: 626. Słowniki: PSB.

Bronisz* (zm. ok. 1241) kaszt. gnieźn., woj. pozn. AW: 629. Słowniki: PSB; EK; Bielińska, Gąsiorowski, Łojko Spisy. Przyczynki: S. Wiliński: Gotycki kościół pocysterskiego opactwa paradyskiego w Gościkowie. P. 1953 s. 6-14. -- Nowacki II passim.

Bronisz* Franciszek (XVIII w.) pisarz grodzki koniński, burgrabia nakielski. Słowniki: Zwierzykowski s. 348.

Bronisz* Ignacy (XVIII w.) komisarz skarbowy pozn. Słowniki: Zwierzykowski s. 348.

Bronisz* Jan (1857-?) ziemianin. Słowniki: PTPN.

Bronisz* Jan Chryzostom Tadeusz Onufry (1867-1939) ks., społecznik. AW: 634. Słowniki: SBWP-W II; Księża.  Przyczynki: Wojciechowska s. 411. -- Krotoszyn. Pod red. R. Marciniaka. T. 2. P. [i in.] 1996.

Bronisz* Józef (XVIII w.) komisarz skarbowy pozn. Słowniki: Zwierzykowski s. 348.

Bronisz* Mikołaj woj. pozn. Przyczynki: Opactwo cysterskie w Paradyzu. Jego rola w dziejach i kulturze pogranicza. Red. J. Karczewska. Zielona Góra 2004 s. 65.

Bronisz* Piotr Jakub (zm. 1719) podczaszy wschowski, kaszt. kaliski, star. pyzdrski. AW: 636. Słowniki: PSB; WSB; SBWP-W I; Zwierzykowski s. 300, 302, 307-8, 337, 348; Chłapowski. Przyczynki: J. Gierowski: Między saskim absolutyzmem a złotą wolnością. Wr. 1953 s. 177. -- J. Gierowski: W cieniu Ligi Północnej. Wr. 1971. -- Dz. Wlkp. I. -- J. Staszewski: O miejsce w Europie: stosunki Polski i Saksonii z Francją na przełomie XVII i XVIII wieku. Wwa 1973.

Bronisz* Zygmunt (1848-1903) ziemianin. Słowniki: PTPN.

Brońkański* Hieronim (1842-1907) ks., działacz patriot. Słowniki: Księża; Członkowie tajnych tow.; AMOstr. z. 10. Przyczynki: L. Trzeciakowski: Polityka polskich klas posiadających w erze Capriviego  (1890-1894). P. 1960 s. 122-3. -- Wielkopolska szkoła edukacji narodowej. Wr. 1970 s. 191.

Brosig* Alfred (1895-1940) historyk sztuki. Słowniki: WSB; PTPN; SGraf.. Biografie: J. Mulczyński: Dr A. B. Zapomniany kustosz Muzeum Wielkopolskiego w P. [W:] ZiZM 257-67.  Przyczynki: M. Grońska: Nowoczesny drzeworyt polski (do 1945 roku). Wr. [i in.] 1971. -- M. Grońska: Ekslibrisy. Wiadomości zebrane dla kolekcjonerów. Wwa 1992. --  M. Grońska: Grafika w książce, tece, albumie. Wr. [i in.] 1994. -- Nauka w Wlkp. -- M. Rutowska: Straty osobowe i materialne kultury w Wielkopolsce w latach II wojny światowej. Wwa [i in.] 1984. -- J. Mulczyński: Wystawy grafiki i ruch bibliofilski w P. w okresie dwudziestolecia międzywojennego. KMP 1996 nr 4 s. 132-54.

Bross* Janina (1896-1983) lekarka. Słowniki: PTPN; Inowr. SB I (i fot.). Przyczynki: Z. Ziółek: Od okopów do barykad. Wwa 1973 s. 32-4, 42. -- W. Markowski, S. Szewko: Sylwetki lekarzy i farmaceutów obrońców Modlina w 1939 r. AHFM 43: 1980 z. 3 s. 243-63.

Bross* Kazimierz (1894-1939) lekarz, wydawca. Słowniki: WSB; PTPN; Członkowie tajnych tow.; SBPW; Opalenicki SB I.

Bross* Stanisław (1895-1982) ks., teolog, organizator Studium Społecznego w P. Słowniki: PTPN; Martyrol.; SBKS; Kanoniści. Źródła: Katalog zbiorów MN [w P.]. T. 8. P. 2005 nr 435. Biografie: C. B.: Pamięci kapłana, który władzę łączył z miłością. - Śp. ks. infułat S. B. Słowo Powszechne 1983 nr 168. -- R. Zakrzewski: Pamięci ks. infułata dr. S. B. Myśl Społeczna 1983 nr 20. Przyczynki: W. Mysłek: Kościół katolicki w Polsce w latach 1918-1939. Wwa 1966. -- K. Koźxniewski: Historia co tydzień. Wwa 1976 s. 337-80. -- Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832-1939. Pod red. C. Strzeszewskiego [i in.]. Wwa 1981.

Browiński* Józef (1882-1927) biochemik, prof. UP. AW: 641. Słowniki: PSB;WSB; PTPN; SBP. Przyczynki: Z. Grot: Dzieje Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 1919-1969. P. 1972, s. 119, 258, 294.

Brownsford* Antoni (1826-1899) publicysta, działacz tow. roln. AW: 642. Słowniki: PSB; AMM. Biografie: Cmentarz Zasł. s. 29.

Brownsford* Kazimierz (1856-1925) ziemianin, społecznik; poseł na Sejm RP. AW: 643. Słowniki: PSB;WSB; PTPN; Kto był kim; Posłowie.  Biografie: Cmentarz Zasł. s. 30.

Brownsford* Maria (1855-1924) pedagog. AW: 644. Słowniki: PSB; EK.

Bruchmann* Michał ( XVII w.) malarz wielkopolski. Słowniki: SAP I.

Brückner* Aleksander Florian (1895-1967) nauczyciel, księgarz. Słowniki: SPKP Supl. [I]. Biografie: T. Oracki: Twórcy i działacze kultury w woj. olsztyńskim w latach 1945-1970. Materiały biograficzne. Olsztyn 1975 s. 34. Przyczynki: Księgarstwo w 25-leciu wyzwolonej Opolszczyzny. Opole 1970 s. 130.

Brudecki* Tomasz (ok. 1603-?) jezuita, teolog. Słowniki: EWoJ.

Brudecki* Zygmunt (1610-1647) jezuita, pisarz. Słowniki: PSB; Nowy Korbut; EWoJ.

Brudło* Tomasz (1873-1970) muzyk ludowy z Wąchabna. Przyczynki: K. Raniowski: Rody ziemi wolsztyńsko-babimojskiej. Wolsztyn 2005 s. 40, 157.

Brudnicki* Jan (1870-1914) lekarz kardiolog. Słowniki: P. SLek. IV. Biografie: B. Makowiec, J. Makowiec: Pierwsi kardiolodzy w Kaliszu. [W:] II Konferencja Naukowa Lekarzy Ziemi Kaliskiej, 12-13 X 1968. Pamiętnik. Kalisz 1969 s. 447-59, il. -- E. Andrysiak:  Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. [W:] Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Z. 5. Kalisz 1999.  

Brudnicki* Kazimierz ( + ). Biografie: E. Polanowski: Życie literackie Kalisza 1870-1907. Wwa 1987 [biogram].

Brudzewski* Aleksander (zm. 1858) powstaniec 1830, 1846 i 1848. AW: 650. Słowniki: PSB.

Brudzewski* Jan Jarand (XV/XVI w.) kaszt. spicymierski, rozpierski, kaliski, woj. łęczycki. Słowniki: Bieniaszewski Spisy; Bieniak, Szymczakowa Spisy.

Brudzewski* Jarand (zm. ok. 1450) woj. inowr. Słowniki: PSB; Inowr. SB. Przyczynki: Dzieje Inowrocławia. Red. M. Biskup. T. 1. Wwa [i in.] 1978 s. 200, 213-5. -- Historia dyplomacji polskiej. Red. M. Biskup. T. 1. Wwa 1982 s. 338, 375-6. --  Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII - XVIII wieku. Opr. J. Bieniak. T. 1 z. 1 Wr. [i in.] 1985 s. 129. -- J. Szymański: Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego. Wwa 1993 s. 229. -- A. Szymczakowa: Szlachta sieradzka XV wieku. Łódź 1998 s. 63-71.

Brudzewski* Jerzy (XVIII w.) komisarz skarbowy pozn. Słowniki: Zwierzykowski s. 348.

Brudzewski* Mirosław - zob. Mirosław z Brudzewa.

Brudzyński* Stanisław (1601-1615) uczeń kolegium jez. w Kaliszu. Przyczynki: M. Błachowicz: Pochówki i epitafia w kolegiacie kaliskiej. [W:] Kolegiata kaliska na przestrzeni wieków 1303-2003. Red. G. Kucharski [i in.]. Kalisz 2004 s. 265-6.

Bruener* Edward sen. (1812-1893) lekarz, powstaniec 1830. Słowniki: SLek. V; Kośmiński. Przyczynki: G. Kusztelak: Polacy na studiach lekarskich w Berlinie (1810-1918). AHFM 1972.

Brukwicki* Piotr (1876-1965) zakonnik w zgromadzeniu misjonarzy, historyk. Słowniki: EK.

Brumbacher* zob. Brombacher

Brummack* Carl Friedrich (1895-1971) pastor. Słowniki: Balde. Przyczynki: H. Kruska: Carl Brummack in memoriam. Posener Stimmen 18: 1971 nr 7. -- A. Rhode: Die Evangelische Kirche in Posen und Pommerellen. Lüneburg 1984. -- O. Kiec: Die evangelischen Kirchen in der Wojewodschaft Posen (Poznań) 1918-1939. Wiesbaden 1998 s. 222-3.

Brunner* (Brüner, Bruener) Edward Dawid (1813-1879) lekarz kaliski. Słowniki: Gerber Studenci s. 266; Kośmiński.

Bruśnicki* Feliks (XIX/XX w.) notariusz, działacz społ. Słowniki: SBWP-W II. Przyczynki: (edan): Jubileusz kaliskich turystów. Ziemia Kaliska 1983 nr 43 s. 7

Brüssel* Jan (XVI/XVII w.) mincerz w P. i Wschowie. AW: 661. Słowniki: PSB; WSB.

Brutkowski* Józef (1829-?) matematyk. Przyczynki: A. Wachułka: J. B. z Poznania i jego doktorat na Uniwersytecie Berlińskim w 1859 r. (kartka z dziejów badań i pracy matematyków poznańskich w latach 1812-1876). [W:] Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Seria C: Historia Nauk Matematycznych, Fizyko-Chemicznych i Geologiczno-Geograficznych. Z. 22. Wwa 1978 s. 19-32, rez., sum.

Brydziński* Wojciech (1877-1966) aktor, reżyser. Słowniki: SBTP II.

Brygier* Jan ( + ) żołnierz września, działacz polityczny. Źródła: J. B.: Narodziny władzy. Nurt 1970 nr 7 s. 1-3 [wspomnienia z czasów II wojny światowej]. -- J. B.: Cztery lata w Radzie Miejskiej [P.]. [W:] Poznańskie wspominki z lat 1918-1939. P. 1973 s. 184-200.

Brykczyński* Maksymilian (XIX w.) rzeźnik w P. Źródła: Katalog zbiorów MN [w P.]. T. 8. P. 2005 nr 289.

Brykczyński* Walenty (1751-1829) ks.Słowniki: Wrzesiński SB. Przyczynki: KZSz. V z. 29 powiat wrzesiński 1960. -- S. Mazurkiewicz: Próba odtworzenia zasobu archiwum parafialnego we Wrześni z okresu staropolskiego. Kwartalnik Wrzesiński 2000 nr 8.

Bryling* Gustaw (1871-1961) inż. technolog, konstruktor pojazdów szynowych w Zakładach H. Cegielskiego w P. Słowniki: SBTech. VI. Przyczynki: Nagrody państwowe w l. 1948-1980. [Wr.] 1983.

Bryliński* Paweł (1813-1890) rzeźbiarz. Słowniki: SAP I. Biografie: H. Bińczak: O rzeźbiarzu z Masanowa. Południowa Wielkopolska 1963 nr 12. Przyczynki: S. Błaszczyk: Rzeźbiarze ludowi południowej Wielkopolski. Polska Sztuka Ludowa 1958 s. 15-6. -- Katalog Zabytków Sztuki w Polsce T. 5, z. 16, 1958 s. 5, 7, 9, 13. -- S. Błaszczyk: Rzeźby mistrza Gliwicza czy P. B. Studia Muzealne (Poznań) 7: 1969 s. 99-109, il. -- A. Jabłońska-Ważny: Przydrożna rzeźba sakralna P. B. (1813-1890). Kalisz 1983, 12 s., il. -- A. Jabłońska-Ważny: Przydrożne dzieła rzeźbiarskie P. B. z Masanowa. KW 1999 nr 1 s. 64-71.

Bryliński* Wincenty (1846-1917) ekonomista, bankowiec. AW: 664. Słowniki: PTPN.

Bryłowa* Eligia Maria z Chrzanowskich (1855-1927) działaczka społeczna. Słowniki: PSB.

Brzechwa* Franciszek (1770-1828) płk wojska pol. Słowniki: Pachoński Słownik.

Brzechwa* (Brzechfa) Józef (XVIII w.) komisarz skarbowy pozn. Słowniki: Zwierzykowski s. 349.

Brzechwa* (Brzechfa) Stanisław (1587-1649) ks., jezuita. AW: 667. Słowniki: EWoJ.

Brzescy* - ziemiańska rodzina wielkopolska. Przyczynki: S. Leitgeber: Rodzinny klan. Dz. Pozn. 1995 14.09 s. 8-9 [dot. B. i Lutomskich]. -- P. Nowak: Gdzie jest hrabia z tamtych lat? Wiadomości Wrzesinskie 1995 nr 28 s. 3 [dot. rodziny B.].

Brzeska* Wanda (1893-1978) etnograf, pisarka. Słowniki: WSB. Biografie: R. Kukier: W. B. (1893-1978). Lud 63: 1979 s. 428-30.

Brzeski* Franciszek (1836-1887) ziemianin, polityk. Słowniki: PTPN.

Brzeski* Franciszek (1856-1897) ks. Słowniki: Księża; AMM. Przyczynki: Klanowski.

Brzeski* Jan (1874-?) stomatolog. Słowniki: PTPN.

Brzeski* Janusz Maria (1907-1957) malarz, grafik, ilustrator. Słowniki: SGraf.; Słownik artystów plastyków. Artyści plastycy Okręgu Warszawskiego. Wwa 1972. Przyczynki: DWP. -- Śmierć zasłużonego artysty. Panorama 20 X 1957. -- M. Grońska: Nowoczesny drzeworyt polski (do 1945 roku). Wr. [i in.] 1971. -- A. Turowski: Konstruktywizm polski. Próba rekonstrukcji nurtu (1921-1934). Wr. [i in.] 1981.

Brzeski* Julian (1848-1928) ziemianin. Słowniki: PTPN.

Brzeski* Leon ( + ) bankowiec. Słowniki: O. W. Brzeski: L. B. (Bank Cukrownictwa) memoriał do wicepremiera Stanisława Mikołajczyka. KMP 1997 nr 2 s. 162-72, il.

Brzeski* Olgierd Wojciech (1921-2000) chemik, archeolog. Słowniki: Wrzesiński SB. Biografie: H. Lepka: Dr O. W. B. Wspomnienie (1921-2000). Gaz. Wyb. (P.) 2002 nr 234 s. 19. Przyczynki: Kronika Montrealu. Głos Polski (Toronto) 1982 1. 04. [dot. O. B. jako prezydenta firmy Sandez w Kanadzie]. -- J. Lenartowicz: O. B. wrócił, aby kopać ... Wiadomości Wrzesińskie 1990 nr 1 s. 1. -- Sylwetki honorowych obywateli Wrześni. Wieści z Ratusza 1996 nr 12 s. 4 [życiorysy L. C., Bachorza i O. B.]. -- W. Kubiak: Pan na wódkach. Obserwator Wrzesiński 1998 nr 2 s. 10. -- O. B. [i in.]: Dziesięciolecie badań wykopaliskowych grodziska w Grzybowie. [W:] Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne. T. 5. P. 2000. -- H. Lepka: Wykopaliska i smutna rocznica. Nie możemy zapomnieć o O. B. Wiadomości Wrzesińskie 2001 nr 51 s. 13. -- O. B. spocznie w Grzybowie. Przemiany 2001 nr 31 s. 16. -- J. Pluciński: Pożegnanie O. B. Informator Powiatu Wrzesińskiego 2002 nr 6 s. 16.

Brzeski* Witold Henryk (1881-1939) ziemianin, powstaniec wlkp., działacz społ. Słowniki: Wrzesinski SB.

Brzeskwiniewicz* Wincenty (1877-1930) powstaniec wlkp., działacz społ. Słowniki:  PSB. Biografie: S. Jędraś: Życie i działalność W. B. [W tegoż:] Miejska Górka w powstaniu wielkopolskim. Leszno [i in.] 2000 s. 37-41. Przyczynki: S. Jędraś: Chorąży W. B. Pan. Leszcz. 1990 nr 21 s. 8.

Brzetysław* I książę czeski - w Wielkopolsce. Przyczynki: B. Krzemieńska: W sprawie chronologii wyprawy B. I na Polskę. [W:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-społeczne”. Seria 1 z. 12. Łódź 1959 s. 23-37. -- P. K. Wojciechowski: Data wyprawy Brzetysława I do Polski w rękopisach "Kroniki Czechów" Kosmasa z Pragi. Prz. Hist. 1998 z. 2 s. 263-7.

=Brzezińska* Anna (1925-1997) artystka ludowa. Biografie: K. Pawłowska: A. B. (1925-1997). Rocz. Muz. / Muz. Ziemi Kuj. 7: 1998 s. 137-8 [nekr.].

Brzezińska* Dorota w zakonie Anna Katarzyna a Iesu Maria (zm. 1706) karmelitanka bosa w P. Słowniki: Borkowska I s. 124-5.

Brzezińska* Jolenta Agnieszka (1908-1966) pisarka. Słowniki: SBL. Przyczynki: A. Ziętkówna: Uwagi językowe o książkach. Język Polski 1957 nr 2 s. 146. -- S. Błaszczyk: Kultura wielkopolskiego ludu. LL 1964 nr 1-2 s. 9. -- F. Florkowski [i in.]: Kronika miasta Czempinia. P. 1973.

Brzeziński* Aleksander (XIX w.). Słowniki: M. Tyrowicz: Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1863. Przywódcy i kadry członkowskie. Przewodnik biobibliograficzny. Wwa 1964.

Brzeziński* Alfons (1922-19) adwokat, informatyk, żołnierz ZWZ i AK. Słowniki: AMM. Artykuły: ^Kron. UP 1945/55.

Brzeziński* Antoni Bonifacy (1820-1898) ks., historyk Kościoła, prof. Seminarium Duchownego w P., oratorianin w Gostyniu, społecznik. Słowniki: PSB; PTPN; EK; Kanoniści; Księża; AMM; SBKS; Teolodzy.  Przyczynki: Nowacki II s. 719. -- H. Jaromir: Zarys historii Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Polsce. NP 32: 1970 s. 41-4, 103-10. -- Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832-1939. Pod red. C. Strzeszewskiego [i in.]. Wwa 1981.

Brzeziński* Jan (1874-1960) działacz związkowy, powstaniec wlkp., poseł na Sejm RP. Słowniki: Kto był kim; SBKS; Posłowie; Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 1. Wwa 1978. Przyczynki: L. Hass: Organizacje zawodowe w Polsce. Wwa 1963. -- T. Kotłowski: Zjednoczenie Zawodowe Polskie 1919-1939. P. 1977. -- C. Demel [i in.]: Działalność Narodowego Stronnictwa Robotnikow i Narodowej Partii Robotniczej w Wielkopolsce w latach 1917-1937. P. 1980.

Brzeziński* Józef (zm. 1783?) kaszt. kowalski, kruszwicki, star. inowr. Słowniki: Mikulski, Stanek Spisy.

Brzeziński* Józef (1801-1877) prepozyt pozn., administrator diecezji pozn. w l. 1865-66, działacz społ. AW: 677. Słowniki: PSB; PTPN; AMM. Przyczynki: Nowacki II s. 201, 664.

Brzeziński* Józef Kalasanty (1868-1937) lekarz. Słowniki: SLek. III. Biografie: E. Andrysiak: Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. [W:] Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Z. 5. Kalisz 1999.  

Brzeziński* Marian, ps. Topór (1912-1942) działacz konspiracyjny w P. Słowniki: Anders.

Brzeziński* Michał (XVIII w.) star. inowr. Słowniki: Mikulski, Stanek Spisy.

Brzeziński* Roman Wojciech (1912-1970) oficer WP, ZWZ, NSZ, NSZ-AK. Słowniki: Enc. konsp. wlkp.

Brzeziński* Stefan (1902-1963) działacz polit., społ. i gosp., wojewoda pozn., poseł na Sejm RP i PRL. Słowniki: WSB; SBKS; Słownik biograficzny polskiego ruchu robotniczego. T. 1.Wwa 1978. Enc. konsp. wlkp. Biografie: J. Krawulski: S. B. (szkic biograficzny). Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego 11: 1975 s. 104-9. -- J. Krawulski: S. B. (1902-1963). KMP 46: 1978 nr 1 s. 105-9, il.  Przyczynki: L. Hass: Organizacje zawodowe w Polsce. Wwa 1963. -- Serwański, s. 290, 298, 303, 305-7, 355-7, 419, 468-9, 473. -- Wspomnienia dzialaczy związkowych 1906-1949. Wwa 1971. -- T. Kotłowski: Zjednoczenie Zawodowe Polskie 1918-1939. P. 1977. --  „Ojczyzna” 1939-1945. Dokumenty. Wspomnienia. Publicystyka. Pod red. Z. Mazura, A. Pietrowicz. P. [IZ] 2004, s. 60, 242, 246, 251, 325, 346.

Brzeziński* Władysław (1887-1921) ks. Słowniki: PTPN.

Brzeziński* Władysław (1922-1998) pedagog i dr językoznawca z Krajny. Biografie: B. Kreja: Śp. W. B. (1922-1998). Jęz. Pol. 1999 z. 5 s. 383-4 [nekr.]. -- Z. Zagórski: W. B. (1922-1998). Slav. Occid.  56: 1999 s. 185-7 [nekr.] -- J. Kęcińska: W. B. - pedagog i językoznawca z Krajny. KW 2001 nr 3 s. 100-4.

Brzeźnicki* Jaruzel Kacper (ok. 1550-1623) adwokat, działacz inowierczy. AW: 678. Słowniki: SAdw. Przyczynki: S. Sierecki: Admirał Arciszewski. Wwa 1953. -- M. Rusinek: Wódz i wygnaniec. Wwa 1957.

Brzeżański* Augustyn Ludwik Michał (1789-1855) oficer wojsk pol. AW: 674. Słowniki: PSB; WSB; AMM; Bielecki Słownik. Biografie: Z. Wojtczak: A. B. PLudu 1988 z. 2 s. 33-35. Przyczynki: S. Kieniewicz: Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim  1848 roku.Wwa 1960.

Brzeźnicki* Jakub (1540-1604) kan. pozn., opat komendatoryjny przemęcki, bp sufragan pozn., mecenas kultury. AW: 679. Słowniki: PSB; EWoK; EK; Biskupi;  SPKP. Biografie: Nowacki II s. 185. Przyczynki: S. Łempicki: Renesans i humanizm w Polsce. Kr. 1951 s. 72, 75. -- Nowacki II s. 102, 168, 176, 200, 268, 272, 294, 306, 417, 432, 445, 451, 658, 746, 759.

Brzeźnicki* Jaruzel Kasper (1564?-1623) prawnik. AW: 678. Słowniki: PSB; WSB.

Brzęczkowski* Stanisław Wincenty (1897-1955) grafik, typograf, pedagog. Słowniki: SAP I; SPKP; H. Vollmer: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts. T. 5. Leipzig 1961; Z. Stromski: Pamięci godni. Chojnicki słownik biograficzny 1275-1980. B. 1986; BSB II (i fot.); Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. Pod red. S. Gierszewskiego. Gdańsk 1992. Biografie: M. Turwid: Droga S. B. Pomorze 1955  nr 6. -- J. Podgóreczny: Pamięć o nich nie powinna zaginąć. B. 1959 s. 19-20. -- J. Podgóreczny: Niepospolici ludzie Kujaw i Pomorza. B. 1967 s. 49. -- J. Podgóreczny: W służbie książki i prasy polskiej. Bydgoszcz XIX - XX wiek. Toruń 1978 s. 25-8. -- M. Bacciarelli: S. B. (1897-1955). Kronika Bydgoska 2: 1971 s. 72-80. Przyczynki: E. Chwalewik: Ekslibrisy portretowe polskie. Wwa 1941 s. 9. -- Wystawa grafiki i akwarel S. B... ZZPAP. B. 1946 (katalog). -- Vystavka sovremennoj polskoj grafiki. Moskva 1946 (katalog). -- H. Chyczewska: Porażki i zwycięstwa grafiki. Arkona 1947 nr 1-2 s. 20-1. -- Almanach exlibrisu polskiego XX wieku. Opr. J. Kram. Cz. 1. Kr. 1948. -- V wystawa zimowa 1949-1950. Radom 1949 (katalog). -- I Ogólnopolska Wystawa Plastyki. Wwa 1950 (katalog). -- II Ogólnopolska Wystawa Plastyki. Wwa 1951 (katalog). -- Wystawa grafiki S. B. 30-lecie pracy artystycznej. B. 1952. -- Catalogo. 26 Biennale di Venezia. Venezia [1952]. --III Ogólnopolska Wystawa Plastyki. Wwa 1952/53 (katalog). -- IV Ogólnopolska Wystawa Plastyki. Wwa 1953 (katalog). -- V Ogólnopolska Wystawa Plastyki. Wwa 1954. -- X Jubileuszowa wystawa zimowa, 1954/1955, ZPAP. Radom 1954 (katalog). -- Galeria Plastyki Pomorskiej. B. 1955. -- M. Turwid: Plastyka. [W:] Bydgoszcz, historia, kultura, życie gospodarcze. Gdynia 1959. -- K. Jułga: Dwadzieścia lat plastyki w województwie bydgoskim (wstęp). B. 1964 s. 17. -- K. Piwocki: Historia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1964. Wr. 1965. -- J. Bartnicki: 150 lat Zakładów Graficznych w Bydgoszczy. B. 1965 s. 23. -- Sztuka S. B. Pomorze 1967 nr 4. -- K. Borucki: Plastyka bydgoska w latach 1920-1945. [W:] Opowieści bydgoskie. T. 1.  Opr. W. Drygałowa. B. 1970 s. 253. -- M. Bacciarelli: Plastyka w Bydgoszczy w latach 1945-1965. Kronika Bydgoska 2: 1971 s. 34.  -- J. Jaworska: Polska sztuka walcząca -- M. Grońska: Nowoczesny drzeworyt polski (do 1945 roku). Wr. [i in.] 1971 s. 317, 381, 400, 456. -- M. Turwid: 25 lat plastyki bydgoskiej (1945-1970). [W:] Bydgoszcz w latach 1920-1970. B. 1972 s. 255, 258, 264. -- R. C. Jaskuła: Plastyka bydgoska 1945-1976. B. 1980, s. 90-1 Z. Mrozek: Z dziejów towarzystw kulturalno-oświatowych, artystycznych i naukowych Bydgoszczy w okresie międzywojennym. Kronika Bydgoska 6: 1982 s. 139. -- H. Dubowik: Instytut Wydawniczy - „Biblioteka Polska”. [W:] Kultura bydgoska 1945-1984. Pod red. K. Kwaśniewskiej. B. 1984 s. 110, 113. -- B. Janiszewska-Mincer: Rozwój plastyki w latach 1920-1950. [W:] Tamże, s. 123, 129-31. -- J. Bartnicki: 180 lat Zakładów Graficznych w Bydgoszczy  na tle dziejów miasta Bydgoszczy 1806-1986. Wwa 1986 s. 43, 46, 70. -- S. B. 1897-1955. Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Październik - listopad 1987. Informator wystawy. B. 1987. -- M. Radojewski [i in.]: Kultura w Bydgoszczy w latach 1945-1980. [W:] Bydgoszcz wczoraj i dziś 1945-1980. praca zbiorowa pod red. S. Michalskiego. Wwa [i in.] 1988. -- R. Kuczma: Miejscowi patroni bydgoskich ulic. Kal. Bydg. 1991 s. 124. -- H. Kulpiński: Przewodnik po cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy. B. 1991 s. 27-8. -- M. Grońska: Ekslibrisy. Wwa 1992. -- M. Grońska: Grafika w książce, tece i albumie. Wr. [i in.] 1994. Bibliografia: Z. Klemensiewicz: Bibliografia exlibrisu polskiego. Wr. 1952.

Brzozowska* Anna ( XIX/XX w.) właścicielka księgarni. Słowniki: SBWP-W I; SPKP Supl. II

Brzozowski* Edmund (1873-?) lekarz. Słowniki: PTPN.

Brzozowski* Edward ( + ) malarz, autor obrazów w Złotej Kaplicy w katedrze poznańskiej. Przyczynki A. Melbechowska: O dwóch polskich „Nazareńczykach” - E. B. i Leopoldzie Novotnym. BHSz. 31: 1969 nr 1. -- A. Haegenbarth: T. B. 1918-1987. Nurt 1987 nr 7 s. 29-30.

Brzozowski* Karol (1821-1904) agronom, leśnik, działacz niepodległościowy, powstaniec 1848, podróżnik. Słowniki: PSB; SBTech. VII i XIII; Słownik polskich pionierów techniki. Katowice 1986. Biografie: F. Sokulski: W kraju i nad Bosforem. Wr. 1951. -- T. Brzozowska: Strzelba, turban i pióro. Wwa 1966. -- M. Paradowska: K. B. - podróżnik i badacz Bliskiego Wschodu. Etnografia Polska 1967 s. 208-23. Przyczynki: J. Reychman: Polacy w Turcji. Problemy Polonii Zagranicznej 1971 t. 6 s. 97-132. -- J. Reychman: Podróżnicy polscy na Bliskim Wschodzie w XIX w. Wr. 1972. -- B. Orłowski: Osiągnięcia inżynierskie Wielkiej Emigracji. WWa 1992 s. 49, 556, 60-4, 84-5, 89, 93, 95-6, 103-4, 151, 189.

Brzozowski* Wacław (1914-1996) misjonarz Ducha Świętego, duszpasterz polonijny, dyr. Niższego Seminarium Duchownego w B. Słowniki: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989. Praca zbiorowa pod red. J. Myszora. T. 2. Wwa. 2003. Przyczynki: Informator o osobach skazanych za szpiegostwo w latach 1944-1984. Lublin 1994 s. 241. -- J. Libiszewski: Księża katoliccy skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w latach 1946-1954. Kronika Bydgoska 1995 s. 47-56. -- T. Kostewicz: Represje karne wobec osób duchownych w latach 1944-1950. Niepodległość i Pamięć 1997 nr 1.

Brzystek* Józef  - zob. Browiński Józef.

Buchert* Stanisław (1905-1987) działacz społ. i polit., wiceburmistrz Kościana, nauczyciel, redaktor, regionalista kościański. Słowniki: Słow. region. kościań. Biografie: L. Chojnacki: S. B. Wiadomości Kościańskie 1993 lipiec-sierpień s. 56.

Buchholz* Gustav (1856-1916) historyk, publicysta, prof. filozofii. AW: 689. Słowniki: Balde.

Buchholz* Jerzy (1936-1990) technolog drewna, prof. AR w P. Biografie: Spraw. Zarządu PTPN 1990-1992 s. 18.

Buchholz* Karl August ( + ) organmistrz. Przyczynki: L. Czacharowski: Nie tylko Ladegast. Ruch Muzycz. 1997 nr 1 s. 34-5 [organy K. A. B. w kościele św. Ducha w Rogoźnie]. 

Buchowski* Kajetan (1812-1900) urzędnik Ziemstwa Kredyt., działacz społ. AW: 695. Słowniki: PSB; PTPN; AMM. Przyczynki: Motty I s. 169, 664.

Buchowski* Kazimierz Albin Szymon (1784-1842) nauczyciel gimn., uczestnik wojen napoleońskich. AW: 696. Słowniki: PSB; Nauczyciele MM. Przyczynki: Z. Grot: Hipolit Cegielski. P. 1947 s. 11, 19-20, 25, 27-8, 30, 33, 104, 248-51, 310.

Buchwald* - niemiecka rodzina mieszczańska z Międzychodu. Przyczynki: Deutsches Familienarchiv. Bd. 47. Neustadt an der Aisch 1972 s. 291-7.

Buchwald* Bernard Karol (1917-?) anglista, wykładowca UP, pilot myśliwski. Słowniki: AMM.

Buchwald* Wiktor (1905-?) muzyk, pedagog.  Słowniki: Dyrygenci. Przyczynki: Trzydziestolecie Opery Poznańskiej 1919-1949. P. 1950 s. 49. -- A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1965. Część 1. Nagrody indywidualne. KMP 1967 nr 1 s. 111-2. -- T. Śmiełowski: Czterdziestopięciolecie pracy artystycznej W. B. Jubileusze. KMP 40: 1972 nr 3 s. 95-8, il. -- M. Kwiatkowski, J. A. Markiewicz: Nagrody Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki za rok 1986. Nagrody indywidualne: W. B. KMP 1987 nr 4.

Buchwald* Władysław (1895-1942) ks. Słowniki: SBWP-W II; Martyrol.

Büchner* księgarz. Słowniki: SPKP Supl. [I].

Buck* Michael (1616-1701) drukarz, księgarz. Słowniki: SBL. Przyczynki: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. III, cz. 1 - Wielkopolska. Opr. A. Kawecka-Gryczowa [i in.]. Wr. 1977

Bućko* Jan (1898-?) działacz społeczny i polityczny. Przyczynki: H. Rogacki: Szturmował pałac zimowy. Ziemia Nadnotecka 1967 nr 11 s. 4.

Budasz* Edmund (1919-1991) malarz, grafik. Słowniki: SGraf.. Przyczynki: 1919-1969. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Praca zbiorowa pod red. S. Teisseyre. P. 1971. -- Poznańscy laureaci nagród i konkursów ogólnopolskich. Poznań BWA. Marzec - kwiecień 1980. Katalog. P. 1980. -- M. Hendrykowska: Główne tendencje rozwojowe w poznańskiej grafice użytkowej w latach 1945-1980. KMP 1981 nr nr 2 s. 15-28. -- M. Hendrykowska: Grafika użytkowa. [W:] Sztuki plastyczne w Poznaniu 1945-1980. Praca zbior. pod red. T. Kostyrki. P. 1987 s. 88-99. -- M. Grońska: Ekslibrisy. Wwa 1992.

Budaszewski* Stanisław (1880-1935) ks., działacz społ. Słowniki: EK; PTPN; Teolodzy; Księża; AMM. Przyczynki: Klanowski s. 179. -- Korth s. 165-6.

Budjuhn* Gustav (1869-1939) syndyk izby rzemiosł w B., poseł. Słowniki: Balde. 

Budniak* Florian (1910-1993) prof. WSR w P., organizator przemysłu leśnego, członek AK. Słowniki: SBTech. IX; Wrzesiński SB. Biografie: R. Babicki: F. B. Las Polski 1993 nr 22. -- W. Kusiak: F. B. Przegląd Leśniczy 1993 nr 10. -- S. Stasiołek: F. B. GWyb. (P.) 1997 nr 269 s. 14.

Budnowska* Klara (1902-1968) nauczycielka, działaczka społeczna. Słowniki: Zasłużeni dla ziemi chodzieskiej III (il); IV. Biografie: K.C.: K. B. Ziemia Nadnotecka 1968 nr 9 s. 5.

Budnowski* Józef (1873-1958) urzędnik Kasy Chorych. Słowniki: Zasłużeni dla ziemi chodzieskiej IV (il.).

Budych* Jan (1885-1945) prezes oddziału Związku Polaków w Niemczech w Dąbrówce Wlkp. Przyczynki: K. Raniowski: Rody ziemi wolsztyńsko-babimojskiej. Wolsztyn 2005 s. 42, 160-1.

Budziakowski* Józef (1900-1983) mgr inż. hydrotechnik. Słowniki: SBTech. III.

Budzik* Paweł (1892-1939) legionista, major WP, zastępca dowódcy 7 Pułku Strzelców Konnych w P., uczestnik kampanii wrześniowej 1939. Słowniki: Kawalerowie VM. T. II, cz. 1; T. III, cz. 1. Przyczynki: Z. Szacherski: Wierni przysiędze. Wwa 1966. -- R. Abraham: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury. Wwa 1990.

Budziński* Adam Ignacy (1813-1881) działacz narodowy, powstaniec 1848 i 1863. Słowniki: Inowr. SB IV. Przyczynki: Dzieje Inowrocławia. Red. M. Biskup. T. 1. Wwa [i in.] 1978 s. 350. -- C. Sikorski: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 1867-1992. Inowr. 1992.

Budziński* Brunon (1865-?) cieśla, działacz związkowy i spółdzielczy. Słowniki: Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. Przyczynki: W. Łukaszewicz: Rada Robotniczo-Żołnierska w Poznaniu (1918-1919). B. 1957 s. 23. -- T. Filipiak: Dzieje związków zawodowych w Wielkopolsce do r. 1919. P. 1965.

Budziński* Ludomir (1906-1998) dziennikarz, operator filmowy. Przyczynki: Przyjaciele: L. B. - Ludek. GWyb. (P) 1998 nr 32 s. 22.

Budziszewski* Franciszek (ok. 1833-1866) powstaniec 1863. Słowniki: PSB.

Budziszewski* Jan (zm. 1854) płk wojsk polskich, powstaniec 1830 i 1848. AW: 704. Słowniki: PSB; Bielecki Słownik.                                                                                                                                                                                                                              

Budziszewski* Tadeusz (1901-1996) powstaniec wlkp. Słowniki: SBPW.

Budziwił* Hieronim (ok. 1553-1615) jezuita, teolog. Słowniki: EWoJ.

Budzyniewicz* Wojciech (działał w P. 1632-1672) złotnik. Słowniki: WSB. Biografie:  A. Wasilkowska: O złotnikach wyszkolonych w Krakowie, a działających w P. w XVII w. KMP 68: 2000 nr 1 s. 119-23. Przyczynki: Studia Poznańskie. T. 2. P. 1954 s. 335. -- DWP III s. 204. -- KZSz. V z. 1, 2, 3, 8, 14-15, 21, 26-27. Wwa 1960-71. -- Katedra gnieźnieńska. T. 1-2. P. 1970.

Budzyński* Franciszek ( + ) pamiętnikarz. Źródła: F. B.: A może to zaważyło ... [W:] Poznańskie wspominki. P. 1960 s. 261-8 [dot. powstania wielkopolskiego 1918/1919].

Budzyński* Józef (1777-1856) ks., proboszcz w Marzeninie, powstaniec kościuszkowski i 1848 r. AW: 709. Słowniki: Anders; Wrzesiński SB.

Budzyński Stefan (1878-1944) lekarz ortopeda, działacz społeczny. Słowniki: PTPN. Źródła: Teczka nr 2259 w Muzeum Regionalnym w  Krotoszynie. Biografie: E. Jokiel: S. B. (1878-1944) - lekarz, działacz narodowy, powstaniec wlkp., społecznik. [W:] Regionalia Krotoszyńskie. Z. 11. Krotoszyn 2000 s. 42-3

Budzyński* Tadeusz (1883-?) lekarz internista. Słowniki: PTPN.

Budzyński* Wladysław Otton (1911-1944) lekarz, członek AK. Słowniki: J. B. Gliński: Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej. Wr. 1997.

Bugajewicz* Dionizy (1774-1833) ks., benedyktyn. Słowniki: Filozofia w Polsce.

Bugajny* Władysław Józef (1919-1974) aktor. Słowniki: SBTP II.

Bugzel* Bolesław (1942-2003) ks., ppłk, społecznik. Słowniki: SBL. Biografie: Z. Gryczka: Proboszcz i kapłan. Informator Kulturalny i Turystyczny Wielkopolski Południowo-Zachodniej 2003 nr 3 s. 7-8. Przyczynki: A. Piwoń: Z historii najnowszej. Ważniejsze wydarzenia z najnowszych dziejów kościoła pod wezw. św. Krzyża w Lesznie. Informator Kulturalny i Turystyczny Wielkopolski Południowo-Zachodniej 1999 nr 4 s. 8-12. -- K. Handke: Parafia wojskowa garnizonu leszczyńskiego 1921-2003. Grot 2004 nr 18/19.

Bugzel* Czesław (1887-1929) przemysłowiec, społecznik. AW: 711. Słowniki: PSB; WSB.

Bujakiewicz* Franciszek (1856- ok. 1915) malarz. Słowniki: SAP I. Przyczynki: J. Wiercińska: Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1860-1914. Wr. 1969.

Bujakiewicz* Julian (1851-?) ślusarz, działacz socjalistyczny. Słowniki: Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 1. Wwa 1978. Przycznki: S. Kubiak: Ruch socjalistyczny w Poznańskiem 1872-1890. P. 1961 s. 82, 90, 108, 125, 138, 143.

Bujakiewicz* Julianna (1902-1983) powstaniec wlkp., działaczka społ. Słowniki: SBPW.

Bujarska* Helena z Domańskich (1917-1999) dr med., lekarz w Kłecku, regionalistka. Słowniki: Anders. Biografie: J. J. Bujarski: Pełnia życia. GWyb. (P.) 1999 nr 258 s. 10.

Bujnicki Ignacy Adam (1891-1939) inż. elektryk, prezydent Kalisza. Słowniki: Anders.

Buki* Abram (1873-?) przedsiębiorca, nauczyciel religii. Słowniki: Szkoła Kaliska.

Bukowieccy* h. Drogosław - rodzina szlachecka z powiatu międzyrzeckiego. AW: 715. Przyczynki: W. Dramowicz: Dzieje rodu B. (od XVI do początku XX w.). Nadwarciań. Rocz. Hist.-Arch.  4: 1997 s. 257-67. -- D. A. Rymar: Kariery wojskowe szlachty pogranicza wielkopolsko-lubuskiego na przykładzie rodziny B. herbu Drogosław z powiatu międzyrzeckiego (XVI - pocz. XIX wieku). Rocz. Lubus.  26: 2000 cz. 2 s. 149-69.

Bukowiecka* Aleksandra z Morawskich (1890-1940) powstaniec wlkp. Słowniki: SBPW. Przyczynki: Kwilecki Ziemiaństwo II s. 123-4, 135. -- Kwilecki Ziemiaństwo III s. 193, 276, 279.

Bukowiecka* Jadwiga (XVI w.) ksieni dominikanek w P. Słowniki: Borkowska I s. 109.

Bukowiecka* Kruszona Natalia ( + ). AW: 716. Przyczynki: D. A. Rymar: Wokół wydania "Rubieży". Nadwarciań. Rocz. Hist.-Arch.  6: 1999 t. 2 s. 147-51.

Bukowiecki* Ignacy (1912-1939) działacz harcerski, ppor. WP, dowódca działonu 7 Pułku Strzelców Konnych w P., uczestnik kampanii wrześniowej 1939. Słowniki: Kawalerowie VM. T. III, cz. 1. Przyczynki: R. Abraham: Znad Warty nad Bzurę. Wwa 1969.

Bukowiecki* Jan z Bukowca (ok. 1597-1640/43) pisarz. Biografie: J. B. z Bukowca (ok. 1597 - 1640-1643) i jego "Krótka rozprawa o hojności i skąpstwie". Rocz. Lubus.  27: 2001 cz. 1 s. 151-8.

Bukowiecki* Julian (1833-1896) publicysta, działacz niepodl. AW: 719. Słowniki: PTPN; AMM. Przyczynki: Motty I s. 155.

Bukowiecki* Maciej (1832-1896) ks., społecznik. AW: 720. Słowniki: Księża. Biografie: Wielkopolanie I s. 209. Przyczynki: G. Patro: Wągrowiec. Zarys dziejów. Wwa 1982 s. 69, 73, 76.

Bukowiecki* Mieczysław (1869-1941) wł. Cichowa, gen. brygady WP, dowódca Obozu Warownego P., działacz społ. Słowniki: Ziemianie IV; Kawalerowie VM. T. II, cz. 1.

Bukowski* Adam (1880-1959) powstaniec wlkp., prezez Zarządu Związku Weteranów Powtsań Narodowych. Słowniki: J. Jajor: Jarocińscy powstańcy wielkopolscy. Kalisz 2005.

Bukowski* Antoni (1812-1887) działacz społ., powstaniec 1830, 1848, 1863. AW: 722. Słowniki: PSB.  Biografie: Cmentarz zasł. s. 31-2.

Bukowski* Gerhard Stanisław (1916-1944) oficer WP i AK. Słowniki: Enc. konsp. wlkp.

Bukowski* Henryk (1896-1916) redaktor, poeta. Słowniki: AMM; Członkowie tajnych tow.  Przyczynki: Rozkwitały pęki białych róż. Opr. A. Romanowski. Cz. 1-2. Wwa 1990 s. 149, 380-2.

Bukowski* Wincenty (1800-1874) rolnik, żołnierz, powstaniec 1830. Słowniki: AMM.

Bulewski* Ludwik (1824-1883) działacz niepodl. Słowniki: Wolnomularze.

Bulmajer* Albin (1830-1900) ks., społecznik. Słowniki: Księża; AMM.

Bulsiewicz* Alfred (1898-1982) dr med., lekarz w Krobi, Zdunach, Chodzieży i Dobrzycy. Słowniki: Anders.

Bułak Bałachowicz Henryk Marcin (1911-1993) por. 17 Pułku Ułanów w Lesznie, uczestnik kampanii wrześniowej 1939. Słowniki: Kawalerowie VM. T. III, cz. 1.

Bułakowski* Benedykt (1585-1649) założyciel zakonu reformatów. AW: 725. Słowniki: PSB.

Byłakowski* Wojciech (XVII w.) podczaszy pozn. Słowniki: Bieniaszewski Spisy; Zwierzykowski s. 349.

Buławski* Mieczysław (1885-1949) ks., społecznik. Słowniki: EK; Teolodzy; Księża.  Przyczynki: Udział duch. s. 49, 74, 79-80, 82, 101, 117. -- Wojciechowska s. 408.

Buławski* Rajmund (1882-1947)  statystyk gospodarczy, działacz niepodl. Biografie: S. Smoliński: Doc. dr R. B. Ruch PES  20: 1958 z. 2 s. 359-69.

Bunkiewicz* Wincenty - zob. Buszkiewicz Wincenty.

Burchardt* Kazimierz (1931-1982) lekarz internista, doc. Biografie: K. Wysocki: K. B. (1931-1982). Internista. [W:] Szkice do portretów przedstawicieli medycyny poznańskiej 1945-1985. P. 1991 s. 135-6.

Burda* Adam Wiktor (1907-?) anatomopatolog, dermatolog, doc. AM w P. Słowniki: PTPN.

Burghoff* Johann Karl Friedrich Christoph von (1769-1840) gen. pruski. Słowniki: Balde.

Burian* Zbigniew (1895-1976) ppor. WP, powstaniec wlkp. Słowniki: Kawalerowie VM. T. II, cz. 1.

Burkert* Jan (1850-1910) ks., społecznik. Słowniki: Księża; AMM. Przyczynki: Klanowski. -- Zieliński Wykonanie s. 56, 128.

Burkiewicz* Franciszek ( + ) prof., artysta-plastyk. Przyczynki:  L. Jeszka: Dwa spotkania z F. B. Wśród poznańkich plastyków. Widnokrąg 1953 nr 29 s. 4, il. -- J. Łyszyk, T. Śmiełowski: Laureaci Nagród Wojewódzkich za rok 1958. KMP 1959 nr 2 s. 53-4. -- T. Świtała: F. B. Jubileusze [aneksy: wystawy indywidualne; udział w wystawach w kraju; udział w wystawach zagranicznych]. KMP 1977 nr 1 s. 113-20, il. -- J. Mulczyński: Pejzaż w grafice F. B. KMP 1991 nr 3/4 s. 195-215, il. -- J. Mulczyński: Poznaniak na kresach, czyli rysunki F. B. z wypraw artystycznych na Wołyń i Polesie (1935 r.) oraz na Podole (1939 r.). KMP 1992 nr 3/4 s. 237-52, il.

Bursche* Juliusz (1862-1942) ks., bp Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, działacz społ. Słowniki: E. K.; Oracki Słownik; J. Szturc: Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w. Bielsko-Biała 1998; SBWP-W II. Biografie: E. Kneifel: Die Pastoren der Evangelisch-Ausburgischen Kirche in Polen. Eging 1967 s. 65-70. -- M. Kołodziej: Pastor J. B., patron jednej z kaliskich ulic. [W:] Zeszyty Kaliskiego Tow. Przyjaciół Nauk. Nr 6. Kalisz 2000 s. 111-6 [toż: Kaliszanie w Warszawie 2003 nr 36-7 s. 32-6, il.]. Przyczynki: F. Seweryn: Wędrówki po stołecznych nekropoliach. Kaliszanie w Warszawie 1992 nr 3 s. 37-9. -- B. Krebs: Nationale Identität und kirchliche Selbstbehauptung . J. B. und die Auseinandersetzungen um Auftrag und Weg des Protestantismus in Polen 1917-1939. Neukirchen 1993. R: H. Krajewska, Kwart. Hist. 1996 nr 4 s. 123-8. -- B. Krebs: Państwo, naród, Kościół. Biskup J. B. a spory o protestantyzm w Polsce w latach 1917-1939. Bielsko-Biała 1998. R: T. Stegner, Prz. Hist. 1999 z. 2 s. 229-32.

Burszta* Józef (1914-1987) etnograf, socjolog, historyk, prof. UP i UAM. Słowniki: SHist.; Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Wwa 1989; SBSP. Bibliografie: J. Bednarski: Bibliografia prof. dra J. B. [za lata 1938-1976]. [W:] Tradycja i przemiana. Studia nad dziejami i współczesną kulturą ludową. P. 1978 s. 9-31 [poz. 272 + 30]. -- J. Bednarski, I. Kabat: Bibliografia prac prof. dra J. B. Lud 72: 1988 s. 16-45 [527 poz.]. -- Selected bibliography of Professor J. B. Opr. I. Kabat. Ethnologia Slavica 1990.  Źródła: Boniecki Fotografie. -- Z różnych epok i kręgów kulturowych. Rozm. z J. B. [W:] M. A. Kowalski: Poszukiwanie tożsamości. Wwa 1976 s. 65-80. -- J. B.: Moje zwięzłe Curriculum vitae. Ethnologia Slavica 1990. Księgi pamiątkowe: Pożegnanie paradygmatu? Etnologia wobec współczesności. Studia poświęcone pamięci Profesora J. B. Red. W. Burszta [i in.] Wwa 1994 [z treści: J. Bednarski: Profesor J. B. - w kręgu kultury wsi, kultury chłopskiej i pasji działania; J. Damrosz: Moje refleksje o Profesorze J. B.]. Biografie: A. Kuczyński: Profesor J. B. Literatura Ludowa 1987 nr 4/6 s. 3-10. -- J. Bednarski: Prof. dr J. B. 1914-1987. PWlkp. 1987 nr 2. -- S. Michalski: Prof. J. B. Młodzież i Wieś 1987 s. 3-5. -- A. Szyfer: Profesor dr J. B. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1987 nr 3/4 s. 633-5. -- A. Jackowski: J. B. Polska Sztuka Ludowa 1988 nr 3 s. 210-1. -- Z. Jasiewicz: Profesor J. B. Człowiek i dzieło. Lud 72: 1988 s. 5-15. -- J. Bednarski: Prof. dr J. B. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1988 nr 2 s. 377-9. -- M. Biernacka: J. B. Etnografia Polska 33: 1989 z. 1 s.  225-30. -- S. Błaszczyk: Prof. dr J. B. RMNRSz. 17: 1989 s. 5-9. -- Spraw. Zarządu PTPN 1987-1989 s. 23. -- Z. Jasiewicz: J. B. (1914-1987). KW 1990 nr 1 s. 141-51. -- Wielkopolanie XX wieku. Praca zbiorowa pod red. A. Gulczyńskiego. P. 2001 s. 83-92.  Przyczynki: J. Łyszyk, T. Śmiełowski: Laureaci Nagród Wojewódzkich za rok 1958. KMP 1959 nr 2 s. 54-5. -- Nauka w Wlkp. s. 284-6, 321-5, 338, 344, 395, 519, 1030. -- Z. Jasiewicz: Posiedzenie poświęcone jubileuszowi profesora dra J. B. Etnografia Polska 23: 1979 z. 1 s. 203-5 [11 XI 1977 r. Poznań]. -- J. Bednarski: Profesor J. B. - w kregu kultury wsi, kultury chlopskiej i pasji działania. [W:] Pożegnanie paradygmatu? Etnologia wobec współczesności. Wwa 1994 s. 11-27. -- J. Damrosz: Moje refleksje o Profesorze J. B. [W:] Pożegnanie paradygmatu? Etnologia wobec współczesności. Wwa 1994 s. 28-34.

Buryan* Tadeusz Jacek (1888-1969) geolog, zastępca prof. PP. Słowniki: WSB. Przyczynki: Politechnika Poznańska. P. 1976.

Burzyński* Kazimierz (1897-1944) pilot wojskowy i cywilny. Słowniki: Inowr. SB. Biografie: G. Roczek: K. B. lotnik doskonały. Nowiny Inowrocławskie z 13 X 1988. Przyczynki: B. Arct: Rycerze biało-czerwonej szachownicy. Wwa 1960 s. 183-6, 189-91, 195-6. -- Z. Bulzacki: Lotnictwo podczas powstania wielkopolskiego 1918-1919. Wojskowy Przegląd Historyczny 1969 z. 3 s. 68, 70. -- F. Kalinowski: Lotnictwo polskie w Wielkiej Brytanii 1940-1945. Paryż 1969 s. 295-6. -- R. Szubański: Polskie Linie Lotnicz „LOT”. Wwa 1969. -- Z. Bulzacki: Lotnictwo w powstaniu wielkopolskim. KMP 1969 nr 1 s. 26, 33, 36. -- B. Arct: ATFERRO łączy kontynenty. Wwa 1973 passim. -- T. Malinowski: Polacy nad Atlantykiem. Wwa 1975 s. 87-8. -- M. Mikulski [i in.]: Polski transport lotniczy 1918-1978. Wwa 1980 passim. -- W. Król: Zarys działań polskiego lotnictwa w Wielkiej Brytanii 1940-1945. Wwa 1981 s. 184. -- J. R. Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1941-1945. Wwa 1984 s. 58, 62, 74, 84, 92. -- J. Meisner: Wspomnienia pilota. T. 3. Kr.. 1985 s. 197. -- O. Cumft [i in.]: Księga pilotów polskich poległych i zaginionych 1939-1946. Wwa 1989 s. 223.

Busch* Teodor (zm. 1592) mistrz mennicy w P. AW: 728. Słowniki: WSB.

Busiński* Jan (zm. 1541) kan., bp sufragan gnieźn. AW: 729. Słowniki: PSB; Biskupi.

Buski* Jan Sylwester (1830-1909) lekarz, bankowiec, filantrop. AW: 731. Słowniki: PSB; PTPN; SLek. V; Kośmiński. Przyczynki: G. Kusztelak: Polacy na studiach lekarskich w Berlinie (1810-1918). AHFM 1972.

Busław* Jan (1799-1875) kan. pozn., poseł na sejm pruski. AW: 732. Słowniki: PSB.

Busse* Carl, pseud. Fritz Döring (1872-1918) pisarz niemiecki. AW: 733. Biografie: P. M. Laskowsky: C. B. Jb. Weichsel-Warthe 3: 1957 s. 107-10, il. -- A. Spielmann: C. B. Birnbaum/Warthe [2] 1969 s. 3-8, il. Przyczynki: M. Wojtczak: Literatur der Ostmark. Posener Heimatliteratur (1890-1918). P. 1998 s. 193.

Busse* Georg (1871-1945) prawnik, działacz gosp., właściciel majątku Tupadły, senator. Słowniki: Kto był kim; Posłowie; Saat und Ernte. Lebensbilder Posener deutscher Landwirte. Hrsg. von H. von Rosen. Rosbach 1978  s. 29-30, fot. Przyczynki: Kwilecki Ziemiaństwo II s. 149, 155.

Busse* Michał (1810-1881) litograf i drukarz w P. Słowniki: WSB; SAP I oraz Uzupełnienia i sprostowania do t. 1. Przyczynki: DWP III s. 168-9. -- M. Warkoczewska: Widoki starego Poznania. P. 1960 s. 35, 64-6, 110, 149, 187, 218, 288.

Busse* Otto (1867-1922) patolog, prof. medycyny. Słowniki: Balde.

Busse*-Palma Georg (1876-1915) pisarz niemiecki. AW: 735. Przyczynki: M. Wojtczak: Literatur der Ostmark. Posener Heimatliteratur (1890-1918). P. 1998 s. 192.

Busza* Ignacy (1880-1920)  nauczyciel, powstaniec wlkp. Słowniki: SBPW; Kawalerowie VM; SBWP-W I. Biografie: B. Polak: Dowódcy powstania wielkopolskiego 1918-1919. Koszalin 1989 s. 128-9. -- [S.] Jedr[aś]: I. B. Pan. Leszcz. 1996 nr 2 s. 13. -- D. Szczepaniak: Kapitan I. B. PLudu 1998 z. 5-6 s. 33-34. Przyczynki: W. Sobisiak: Dzieje ziemi rawickiej. P. 1967. -- S. Jędraś: Powstaniec I. B. PLudu 1989 z. 3 s. 16.

Buszczyński* Józef (1823-1887) drukarz, nakładca m.in. w P. Słowniki: PSB; SPKP. Przyczynki: J. Kapuścińska: Drukarnia Buszczyńskich w Toruniu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Toruńskiego. Nauki humanistyczno-społeczne 1962 z. 7: Nauka o książce. T. 1 s. 137-52. -- J. Huppenthal: 400 lat drukarstwa toruńskiego. Toruń 1969 s. 13-4, 42-4, tabl. 8. -- A. Bukowski: „Gazeta Toruńska” (1867-1921). Rocznik Toruński 1969 s. 99-129.

Buszkiewicz* Irena ( + ) powstaniec wlkp. Przyczynki: J. Marciszewski: I. B. - powstaniec wielkopolski. Wielkopolski Powstaniec 1918/1919 1997 nr 3 s. 18-9.

Buszkiewicz* Jerzy (1930-2000) architekt, prof. PP. Biografie: M. Lamęcka: J. B. GWyb. (P.) 2000 nr 39 s. 10. -- W. R.: Odszedł wizjoner. Obywatel 2000 nr 3 s. 19. -- A. Nowak: Architekt J. B. (1930-2000). [W:] Zesz. Nauk. PPozn., Archit. Z. 3. P. 2002 s. 73-84 [nekr.]. Przyczynki:  Dar wyobraźni. J. B., Ewa Pruska-Buszkiewicz; rozm. przepr. Małgorzata Radzikowska (Rody architektów).  Archit. Mur. 1999 nr 7 s. 78-82.

Buszkiewicz* Wincenty (1852-1919) architekt, budowniczy. Słowniki: PTPN.

Buśko* Tadeusz (1903-1968) nauczyciel we Wrześni. Biografie: M. Torzewski: Historia Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w l. 1903-2003. Września 2003 s. 43 (fot.).

Butkiewicz* Zygmunt (1872-1935) wiolonczelista, nauczyciel. Słowniki: WSB. Przyczynki: 50-lecie Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w P. 1920-1970. P. 1973. Artykuły: ^+Poradnik Muzyczny 1975  nr 10.

Butler* Witold (1889- po 1924) powstaniec wlkp., ppłk WP. Słowniki: SBPW. Przyczynki: Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Kościan 1975.

Butlewski* Zygmunt (1907-1980) matematyk, prof. PP, autor prac specjalistycznych i podręczników. Słowniki: Nauczyciele MM.

Buxakowski* Stefan Franciszek (1893-1945) lekarz, działacz społ. Słowniki: J. B. Gliński: Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej. Wr. 1991. Biografie: A. Bogucki: Dr S. B. założyciel Sokoła w Fordonie, męczennik łagrów sowieckich (1893-1945). Kalendarz Bydgoski 1993 s. 190-2. Przyczynki: A. Gryglowska: Przetrwać to ufać. Wyd. 1. Pelpin 1991 s. 21, 36, 90. -- Kolejowa Służba Zdrowia w bydgoski obwodzie do stycznia 1983 r. Kalendarz Bydgoski 1993 s. 152, 256-8.

Buzalski* Józef (1841- zm. ok. 1878) lekarz. Słowniki: SLek. V; Kośmiński; Słownik lekarzy ziemi kościańskiej. Kościan 1995. Przyczynki: J. Smereka: Polacy na studiach lekarskich we Wrocławiu w latach 1811-1918. Wr. 1979 s. 114. Bibliografie: S. Konopka:  Polska bibliografia lekarska XIX wieku (1801-1900). Wwa 1974-1984.

Bużeński* Jan (zm. 1674) kan., archidiakon gnieźn., bp sufragan gnieźn. AW: 742. Słowniki: Biskupi.

Bużeński* Spytek (zm. 1527) kustosz gnieźn., kanclerz Jana Łaskiego. Słowniki: Jabłońska Kapituła s. 181-3.

Bużeński* Stanisław (zm. 1484) kan. gnieźn. i uniejowski. Słowniki: PSB.

Bużeński* Stanisław (zm. 1692) historyk. kan. gnieźn. Słowniki: PSB; Nowy Korbut.

Bülow* Agnes von (1881-1963) właścicielka majątku Żurawia. Słowniki: Saat und Ernte. Lebensbilder Posener deutscher Landwirte. Hrsg. von H. von Rosen. Rosbach 1978  s. 28.

Bülow Friedrich von (1868-1936) prezydent rejencji bydgoskiej i pilskiej. Słowniki: Balde.  Biografie: G. Ohlhoff: Oberpräsident Friedrich von Bülow (1868-1936). Kulturwart 37: 1989 nr 175 s. 26-7. Przyczynki: G. Ohlhoff: Das Jahr 1919 in Bromberg. Wihelmshaven 1969. -- T. Gey: Die preussische Verwaltung des Regierungsbezirks Bromberg 1871-1920. Köln [et al.] 1976 s. 41. -- S. Sichtermann [et al.]: Die Grenzmark Posen-Westpreussen. Eine fast vergessene preussische Provinz. Pommern 9: 1973 H. 4 s. 29-45.

Büttner* Reinhold (1859-1937) superintendent Kościoła Ewangelicko-Luterskiego Polski Zachodniej. Słowniki: Kto był kim.

Byczkowski* Aleksy (1906-1971) prof. bydgoskich instytutów rolniczych. Słowniki: BSB IV (i fot.).  Biografie: Z. Prusinkiewicz: Profesor A. B. Roczniki Gleboznawcze 23: 1972 z. 1 s. 451-4. Przyczynki: K. Ceceniowski: Instytuty naukowe. [W:] Bydgoszcz. Historia, kultura, życie gospodarcze. Gdynia 1959 s. 245-8. -- M. Batalin, W. Boguszewski, K. Wyszyńska-Śmierzchalska: Zarys historii powstania i działalności  Zakładu Nawożenia IUNG w latach 1950-1964. Pamiętnik Puławski. Puławy 1862-1962. Zeszyt jubileuszowy s. 292-323.  -- Dzieje akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce 1919-1969. P. 1970.

Byczyński* Edmund (1832-1927) ks., działacz patriot. Słowniki: Księża; AMM. Przyczynki: Korth s. 165-6. -- E. Achremowicz, T. Żabski: Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocłwiu 1836-1886. Wr. 1973 s. 436.

Bydałek* Czesław Walenty (1889-1959) lekarz, oficer WP i AK, powstaniec warsz. Słowniki: PTPN; AMM; Członkowie tajnych tow.  Przyczynki: Klanowski. -- Artykuły: ^+Rocznik Lekarski 1948.

Bykowski* Andrzej (zm. 1709) star. przedecki. Słowniki: Mikulski, Stanek Spisy.

Bykowski* Józef (1877-1939) ks. Słowniki: PTPN.

Bykowski* Ludwik Ferdynand Jaxa (1881-1948) biolog, pedagog, prof. UP. Słowniki: WSB; PTPN; SBP; Enc. konsp. wlkp.; SBSP (Jaxa); Słownik psychologów polskich. P. 1992. Bibliografie: A. Wrzosek: Bibliografia antropologii polskiej do roku 1955 włącznie. Wr. 1959. -- Bibliografia najważniejszych prac L. J.-B. [W:] B. Jaxa-Kwiatkowska: Profesor L. J.-B. Ostatnie lata. Wwa 1994 s. 53-8. Biografie: L. J.-B. (nekrolog). Kron. UP 1945-1954/55 s. 356. -- L. Jaxa B. Spraw. PTPN 15: 1948 nr 1 s. 208-10, bibliogr. -- J. Sobański: Skazany na zapomnienie. Szkic poświęcony pamięci prof. L. J.-B. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1994 nr 3/4 s. 129-50. -- J. Hellwig: L. J.-B. (1881-1948) profesor UP i kierownik Katedry Pedagogiki. Kult. i Eduk. 1996 nr 2 s. 127-36. Przyczynki: J. Chałasiński: Zasadnicze stanowiska we współczesnej socjologii polskiej. Przegląd Socjologiczny 1946 t. 8 s. 4-6. -- J. Terej: Rzeczywistość i polityka. Wwa 1971. -- B. Jaxa-Kwiatkowska: Prof. L. J. B. (1881-1948). Ostatnie lata. Wwa 1994, 119 s. [na s. 53-8: bibliogr. najważniejszych prac L. J.-B.]. -- W. Szulakiewicz: Zagadnienia pedeutologiczne w twórczości L. J.-B. Rocz. Komis. Nauk Pedag. 49/50: 1996/1997 s. 17-24.

Bykowski* Przemysław Jaksa (zm. 1649) kaszt. łęczycki, sieradzki, star. przedecki. Słowniki: Mikulski, Stanek Spisy.

Bykowski* Stanisław Jaksa (XVII w.) woj. inowr., star. inowr., przedecki. Słowniki: Mikulski, Stanek Spisy.

Bylina* Stanisław (1903-1978)  otolaryngolog, chirurg. Słowniki: PTPN; SBPNM II z. 2. Biografie: A. Zakrzewski: Wspomnienie pośmiertne o dr. med. S. B. Otolaryngologia Polska 1979 nrr 2 s. 225-6.

Bylinianka* Jadwiga (1906-?) lekarz ginekolog, położnik. Słowniki: PTPN.

Bystroń* Jan Stanisław (1892-1964) etnolog, socjolog, prof. UP. AW: 752. Słowniki: SWPP; SPKP; EK; WSB; SBSP; Biogramy uczonych I. Biografie: J. Krzyżanowski: J. S. B. (1892-1964). Życie Warszawy 21: 1964 nr 281 s. 3, il. -- F. Bielak: J. S. B. (20.X.1892-18.XI.1964). PLit. 56: 1965 z. 3 s. 301-3. -- F. Bielak: J. S. B. (20.X.1892.-18.X.1964). Tyg. Powsz. 19: 1965 nr 1 s. 5. -- J. D.: Pamięci prof. B. Więź 8: 1965 nr 2 s. 107-8, il. -- J. Krzyżanowski: J. S. B. (1892-1964). Nauka Polska 13: 1965 nr 2 s. 188-9. -- J. Chałasiński: J. S. B. (1892-1964). Przegląd Socjologiczny 19: 1966 z. 2 s. 156. -- K. Dobrowolski, A. Kutrzeba-Pojnarowa: Sylwetka naukowa J. S. B. Etnografia Polska 10: 1966 s. 15-30, il. -- J. Tazbir: J. S. B. (20.X.1892-18.X.1964). KH 73: 1966 nr 1 s. 253-5. -- Z. Sokolewicz: J. S. B. Polish Perspectives 15: 1972 no 11 s. 45-50. -- J. Chałasiński: J. S. B. - historyk kultury, etnograf, socjolog. PHum. 18: 1974 nr 8 s. 1-10. -- S. Nowakowski: J. S. B. - sylwetka uczonego. Kultura i Społeczeństwo 18: 1974 nr 3 s. 35-58. -- J. Chałasiński: J. S. B. Historyk kultury, etnograf, socjolog 1892-1964. Przegląd Socjologiczny 28: 1976 s. 205-16. -- F. Bielak: J. S. B. (1892-1964). [W:] Z odległych lat. Wspomnienia i sylwetki. Kr. 1979 s. 286-90. -- B. Maciejewski: Niezapomniany B. Przegląd Tygodniowy 1: 1982 nr 9 s. 7. -- Z. Miedziński: Piewca kultury ludowej. Tygodnik Kulturalny 27: 1983 nr 4 s. 9. -- A. Kutrzeba-Pojnarowa: J. S. B. (1892-1964). [W:] Historycy warszawscy w ciągu dwóch stuleci. Wwa 1986 s. 309-24. -- Z. Sokolewicz: Bystronia kultura „otwarta”. (O J. B. 1892-1964). [W:] Wielcy humanistyki polskiej. Red. J. Górski. Wr. 1991 s. 133-9. -- W. Wincławski: J. S. B. W trzydziestą rocznicę zgonu. Studia Socjologiczne 1993 nr 3/4 s. 5-14. Przyczynki: K. Judenko: J. S. B. jako religioznawca. Euhemer 6: 1962 nr 2 s. 23-36. -- P. Grzegorczyk: Z materiałów bio- i bibliograficznych dot. pisarzy zmarłych w roku 1964 Rocznik Literacki 1964 s. 540-1. -- J. Krzyżanowski: J. S. B. i jego dorobek folklorystyczny. LL 8: 1964 nr 3 s. 4-6. -- A. Kutrzeba-Pojnarowa: J. S. B. jako historyk i teoretyk kultury ludowej. PSzL 19: 1965 nr 2 s. 71-8, il. -- A. Kutrzeba-Pojnarowa: O B. współcześniej. Współczesność 10: 1965 nr 2 s. 4. -- K. Makulski: Posiedzenie poświęcone pamięci J. S. B. [w Warszawskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego]. PHum. 9: 1965 nr 5 s. 174-6. -- T. M. Ciołek: Dwa znaczenia terminu „autorytet” w bystroniowskim modelu kultury ludowej. Etnografia Polska 1971 t. 15 z. 2 s. 275-7. -- S. Nowakowski: J. S. B. jako socjolog. Studia Socjologiczne 1974 nr 4 s. 21-45. -- L. Stomma: Dokonał przełomu w etnografii polskiej. (W dziesiątą rocznicę śmierci J. S. B.). Tyg. Powsz. 28: 1974 nr 46 s. 4. -- Polska Akademia Umiejętności 1872-1952. Nauki humanistyczne i społeczne. Wr. 1974 s. 125-6. -- F. Donocik: Znaczenie prac J. S. B. dla budowy świeckiej teorii kultury. Euhemer 21: 1977 nr 1 s. 33-45, sum. -- A. Kutrzeba-Pojnarowa: Kultura ludowa i jej badacze. Mit i rzeczywistość. Wwa 1977 s. 52-81. -- 60 lat socjologii poznanskiej. Red. A. Kwilecki. P. 1981. -- J. Łaskawska [i in.]: Pedagogiczny obszar problemowy poglądów J. S. B. [W:] Studia z historii polskiej pedagogiki. Red. D. Drynda. Katowice 1993 s. 96-109. Bibliografie: L. Stomma: Bibliografia ważniejszych prac J. S. B. [W:] B. J. S.: B. J. S.: Tematy, ktore mi odradzano. Pisma etnograficzne rozproszone. Wwa 1980 s. 4669-81.Konferencje: "Bujak, Bystroń, Chałasiński, Czarnowski, Grabski, Krzywicki, Znaniecki - socjologowie wsi okresu międzywojennego. Studia komparatystyczne". Materiały. Rocz. Socjol. Wsi . 26: 1998 s. 107-208.

Bystrzonowski* Wojciech Przecław h. Sokala (1699-1782) ks., jezuita, rektor w Poznaniu. popularyzator nauk. Słowniki: PSB; Nowy Korbut; Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Red. J. Krzyżanowski [i in.]. T. 1. Wwa 1984; EWoJ; Szkoła Kaliska; Materiały do słownika kartografów i geodetów polskich. Wwa 1999. Przyczynki: R. Sobol: Ignacy Krasicki w walce o język narodowy. Zeszyty Wrocławskie 1952 nr 1. -- B. Suchodolski: Nauka polska w okresie Oświecenia. Wwa 1953. -- T. Nowak: Cztery wieki polskiej książki technicznej (1450-1850). Wwa 1961.

Byszkowski* Jakub (ok. 1730-?) malarz poznański. Słowniki: SAP I. Przyczynki: J. Deresiewicz: Byczkowski, Byszkowski czy Wyszkowski. BHSz. 1955 s. 265-6. -- Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 5, z. 28, Wwa 1970.

Bytner* (Bythner) Jan (1602-1675) senior jednoty braci czeskich. AW: 755.  Słowniki: PSB; Nowy Korbut; WSB.  Przyczynki: J. Dworzaczkowa: Zbór braci czeskich w Karminie. Odrodzenie i Reformacja 13: 1968.

=Bzdęga* Andrzej Z. (1927-?) prof., germanista w P. Przyczynki: G. Kaniuszaniec: Professor A. B. zum 70. Geburtstag. Studia Germ. Posn. 23: 1997 s. 3-5. Bibliografie: A. Kątny: Verzeichnis der Veröffentlichungen von A. B. [W:] Theorie und Praxis der deutsch-polnischen Konfrontation und Translation. Festschrift für A. B. zum 60. Geburtstag. Red. A. Kątny. Rzeszów 1989 s. 8-14.

Bzdęga* Jan (1907-1998) działacz kulturalny, regionalista. Biografie: H. Gościański: J. B. - działacz kulturalny, regionalista. [W:] Sławni Gostynianie. Kalendarz 1986. Gostyń 1985, s. 24-5, il. -- A. Beksiak: J. z Domachowa B. Ruch Muzycz. 1998 nr 18 s. 38. -- J. z Domachowa B. (1907-1998). Grabonos. Zap. Regional.  8: 1998 s. 85-6 [nekr.]. -- B. Głowinkowska: J. z Domachowa B. - pielgrzym z Biskupizny.  KW 1999 nr 2 s. 103-8.

Bzdęga* Franciszek (1915-?) żołnierz II wojny światowej. Przyczynki: J. Bzdęga: Powrót żołnierza - tułacza. PLudu 1994 z. 3-4 s. 25-31.

Bzowski* Konstanty ( + ) dyr. Szkoły Handlowej w Kaliszu. Przyczynki: Od Szkoły Handlowej do „Ekonomika”. Red. E. Andrysiak [i in.]. Kalisz 2003 s. 15-7, il.  

Bzowski* Stanisław ( + ) prawnik. Biografie: S. B. [W:] 75-lecie działalności Zrzeszeń Prawników w Kaliszu. Kalisz 1982.

Calahora* Arie Lejb (zm. 1736) podrabin i kaznodzieja pozn. Słowniki: PSB.

Calissius* (Kalisz) Wojciech (zm. po 1600) arianin, nauczyciel, właściciel biblioteki. Słowniki: SPKP suplement 2. Przyczynki: M. Stankowa, S, Tworek: Inwentarz ksiąg i rzeczy W. C. z 1579 r. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 13: 1968 s. 199-204.

Callier* Edmund (1833-1893) oficer, historyk, publicysta.  AW: 758. Słowniki: PSB; SPKP; Szamotulanie; WSB; PTPN; SHist.. Biografie: Wielkopolanie II s. 289-99. -- Sylwetki Wielkopolan s. 482-6. -- Wybitni hist. wlkp. s. 129-39. Przyczynki: T.  Tyszkiewicz: „Sobótka” (1869-1871). „Tygodnik Wlkp” (1870-1874). P. 1961. -- Z. Grot: Rok 1963 w zaborze pruskim. Udział społeczeństwa polskiego w powstaniu styczniowym. P. 1963. -- A. Bukowski: Pomorze Gdańskie w powstaniu styczniowym. Gdańsk 1964. -- A. Czubiński:  Powstanie 1963/64 na ziemi kaliskiej. [W:] Zeszyty Naukowe UAM. Historia. Z. 6. P. 1964 s. 125-230. -- Zabór pruski w powstaniu styczniowym. Wr. 1968. -- Nauka w Wlkp. s. 268, 781, 784, 795, 797, 798, 801, 858, 859, 865, 866. -- S. Kieniewicz: Powstanie styczniowe. Wwa 1983. -- M. Rezler: Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie powstańców styczniowych w Kaliskiem. RKal. 21: 1989 s. 51-88. -- A. Czubiński:  Powstanie 1863-1864 we wschodniej Wielkopolsce. P. 1993. -- M. Bajer: Kariera C. Gaz. Wyb. (P.) 1994 nr 21 s. 4.

Callier* Oskar Włodzimierz (1846-1929) filolog, nauczyciel gimn., powstaniec 1863. AW: 759. Słowniki: PSB; WSB; PTPN; AMM; Członkowie tajnych tow. Źródła: Boniecki Fotografie. Biografie: Cmentarz Zasł. s. 33. Przyczynki: A. Markwicz: 100 lat historii organizacji Tow. Tomasza Zana. Londyn 1975 s. 51. -- A. Frączek: Markierte Wörter und ihre Kennzeichnung im Wörterbuch der polnischen und deutschen Sprache von O. C. (1913). Stud. Germ. Gedan. Nr 7. Gdańsk 1999 s. 143-53.

Callomon* Isaac (1796-?) naucz. żydowski w Ostrowie Wlkp. Słowniki: SBŻO.

Całka* Leon Florian (1910-1944) pseud. „Feliks”, ekonomista, czł. antyhitlerowskiej org. „Ojczyzna”. Słowniki: WSB; Enc. konsp. wlkp.; SBKS; Czuwaj wiaro! Wielkopolanie w powstaniu warszawskim. P. 2004. Przyczynki: S. Kaczorowski: Historia, działalność i trdycje „Odrodzenia”. Londyn 1980. -- K. Turowski: Historia Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”. Wwa 1987. -- K. Turowski: Historia ruchu chrześcijańsko-demokratycznego w Polsce 1864-1946. Wwa 1989. --  „Ojczyzna” 1939-1945. Dokumenty. Wspomnienia. Publicystyka. Pod red. Z. Mazura [i in.]. P. [IZ] 2004, s. 217, 223, 243, 244, 268, 291, 292`, 313. Artykuły: P. Zach. 1947 s. 87.

Całowański* Stanisław (ok. 1615-1690) kan. kruszwicki, bp sufragan płocki. Słowniki: PSB; Biskupi.

Canavesi* Hieronim (ok. 1525-1582) rzeźbiarz. Słowniki: Szamotulanie.

Caper* (Caprinus) Jan  - zob. Kozielski Jan.

Casanova*-Lutosławska Zofia (zm. 1958) poetka hiszp., w l. 1945-58 mieszkała w Poznaniu. Biografie: M. Grześczak: Z. C. w pierwszą rocznicę śmierci. 9: 1959 nr 56 s. 3. Przyczynki: B. Baczyńska: Correspondales polacos de don Marcelino Menéndez Pelayo: Wincenty Lutosławski, Sofía Casanova de Lutosławski y Edward Porębowicz. [W:] Acta Univ. Wratisl, Roman. Nr 41. Wr. 1996 s. 17-23.

Caspar* Samuel Eliasz ( + ) lekarz. Słowniki: SLek. IV. Biografie: E. Andrysiak:  Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. [W:] Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Nr 6. 5. . Kalisz 1999.  

Cassius* (Kasjusz) Bogusław Dawid (1746-1828) duchowny luter., nauczyciel. AW: 773. Słowniki: PSB (Cassius); WSB; SBL. Przyczynki: Ziemia Leszczyńska. P. 1966 s. 174. -- A. Żalik: Rodzina Kasjuszów w Lesznie. PLudu 1990 z. 2 s. 17-20. -- Kalendarium miasta Leszna. Red. A. Piwoń. Leszno 1996 s. 40-4. -- Historia Leszna. Red. J. Topolski. Leszno 1997. -- Życie umysłowe w Lesznie XVIII w. Katalog wystawy. Red. K. Szymańska [i in.].. Leszno 1999 poz. 35, 37, 59.

Cassius* Christian Teofil (1740-1813) nauczyciel gimn., senior zboru Leszno. AW: 774. Słowniki: PSB; SBL; Nauczyciele MM. Przyczynki: H. Harms: Die Grabsteine der Familie Woide in Lissa. [W:]] Sonderdrück aus Heft 5/6, der Deutschen Wissenschaftlichen Zeitschrift im Wartheland Herausgegeben... P. 1942 s. 290-1. -- A. Żalik: Rodzina Kasjuszów w Lesznie. PLudu 1990 z. 2 s. 17-20. -- S. Karwowski: Kronika miasta Leszna. Leszno 1996 s. 75-7 (reprint).

Cassius* Dawid (1673-1734) senior jednoty braci czeskich, pedagog. AW: 775. Słowniki: PSB; SBL. Przyczynki: A. Żalik: Rodzina Kasjuszów w Lesznie. PLudu 1990 z. 2 s. 17-20. -- Kalendarium miasta Leszna. Red. A. Piwoń. Leszno 1996 s. 30. -- W. Krieegseisen: Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej. Wwa 1996. -- S. Karwowski: Kronika miasta Leszna. Leszno 1997 s. 62-4 (reprint). -- Życie umysłowe w Lesznie XVIII w. Katalog wystawy. Red. K. Szymańska [i in.]. Leszno 1999 poz. 35, 38.

Cassius* Jan Aleksander (1703-1788) naczelny senior jednoty braci czeskich. AW: 777. Słowniki: PSB; SBL. Przyczynki: H. Harms: Die Grabsteine der Familie Woide in Lissa. [W:] Sonderdrück aus Heft 5/6, der Deutschen Wissenschaftlichen Zeitschrift im Wartheland Herausgegeben... P. 1942 s. 290. -- A. Żalik: Rodzina Kasjuszów w Lesznie. PLudu 1990 z. 2 s. 17-20. -- Kalendarium miasta Leszna. Red. A. Piwoń. Leszno 1996 s. 31, 36-7. -- S. Karwowski: Kronika miasta Leszna. Leszno 1997 s. 75-7. -- Życie umysłowe w Lesznie XVIII w. Katalog wystawy. Red. K. Szymańska [i in.]. Leszno 1999 poz. 26.

Cassius* Johann Ludwig (1744-1827) prof. jęz. polskiego w Lesznie. AW: 779. Przyczynki: A. Żalik: Rodzina Kasjuszów w Lesznie. PLudu 1990 z. 2 s. 17-20. -- R. Ergetowski: Podręcznik J. L. C., czyli nauka języka polskiego dla Niemców. Studia Historica Slavo-Germanica 21: 1996 s. 3-10.

Catenazzi* Andrzej (ok. 1640-1701) architekt. Słowniki: WSB. Przyczynki: Malinowski - Muratorzy s. 160-1. -- C. Martinola: Lettere dei paesi transalpini degli artisti di Meride e dei villaggi vinci (XVII-XIX). Bellinzona 1963 s. 174. -- C. Martinola: Le maestranze d’arte del Mendrisiotto in Italia nei secoli XVI-XVIII. Bellinzona 1964 s. 174. -- E. Linette: Jan Catenazzi - architekt i jego dzieło w Wielkopolsce. Wwa [i in.]  1973 s. 10, 15, 17, 18, 25, 26.  Artykuły: ^E. Bassi, J. Kowalczyk: Longhena in Polonia. Arte Veneta 26: 1972.

Catenazzi* Jan (ok. 1660- zm. po 1724) architekt. Słowniki: Architekci; WSB. Biografie: E. Linette: J. C. - architekt i jego dzieło w Wielkopolsce. Wwa [i in.] 1973, 227 s., il. Przyczynki: Malinowski - Muratorzy s. 232-40. -- E. Linette: Zabytek wczesnogotyckiego budownictwa w Poznaniu. PZach. 9: 1953 z. 6/8 s. 468. -- E. Kręglewska-Foksowicz [i in.]: Sztuka baroku w Wielkopolsce. BHSz. 20: 1958. -- C. Martinola: Lettere dei paesi transalpini degli artisti di Meride e dei villaggi vinci (XVII-XIX). Bellinzona 1963 s. 174. -- C. Martinola: Le maestranze d’arte del Mendrisiotto in Italia nei secoli XVI-XVIII. Bellinzona 1964 s. 174. -- M. Karpowicz: Artisti Ticinesi in Polonia nel 1600. 1982 s. 139-43. -- E. Kręglewska-Foksowicz: Sztuka Leszna do początków XX w. P. 1982 s. 29-32, 37-8. -- E. Kręglewska-Foksowicz: Kamienica Keila w Lesznie - dzieło J. C. [W:] Między Padwą a Zamościem. Wwa 1993 s. 225-32. -- D. Matyaszczyk: Cystersi a kultura. PLudu 1993 z. 5-6  s. 9-17. -- Historia Leszna. Red. J. Topolski. Leszno 1997 s. 131-3. -- R. Linette: Z dziejów budynku dawnej Akademii Lubrańskiego. KMP 1999 nr 2. -- KZSzt. . Seria Nowa . T. 7 Miasto Poznań. Cz. 2 Śródmieście , kościoły i klasztory. Red. Z. Kurzawa [i in.]. Wwa 1998-2002.

Catenazzi* Jerzy (ok.1640- zm. po 1686) architekt  Słowniki: WSB; Architekci. Przyczynki: Malinowski  Muratorzy s. 139-60. -- C. Martinola: Lettere dei paesi transalpini degli artisti di Meride e dei villaggi vinci (XVII-XIX). Bellinzona 1963. -- C. Martinola: Le maestranze d’arte del Mendrisiotto in Italia nei secoli XVI-XVIII. Bellinzona 1964. -- E. Linette: Jan Catenazzi - architekt i jego dzieło w Wielkopolsce. Wwa [i in.] 1973 s. 9, 15, 17, 18. Artykuły: ^E. Bassi, J. Kowalczyk: Longhena in Polonia Arte Veneta 26: 1972.

Catt* Juliusz (XIX w.) lekarz, powstaniec 1830/31 i 1848. Słowniki: SLek. III. Przyczynki: W. Jeszke: Szpitalnictwo, lekarze i stosunki sanitarne w powiecie gostyńskim od czasów najdawniejszych. AHFM 1948 s. 120. -- Dzieje ziemi gostyńskiej. Pod red. S. Sierpowskiego. P. 1979 s. 203, 219, 221.

Cebula* Józef (1902-1941) bł., oblat. Słowniki: Inowr. SB IV. Biografie: Męczennicy za wiarę 1939-1945. Wwa 1996 s. 378-400. -- K. Lubowicki: Kapłan - misjonarz - męczennik. Misyjne Drogi 1999 nr 17 s. 23-5.  -- K. Lubowicki: Po prostu kapłan. Szkic do portretu bł. o. J. C. OMI. P. 1999 passim.. Przyczynki: Obóz hitlerowski na Błoniach w Inowrocławiu 1940-1945. Red. E. Mikołajczak. Inowr. 1991 s. 11.

Cebulka* Mikołaj z Czechowa. Przyczynki: S. Szybkowski: Cielepała - herb Mikołaja Cebulki z Czechowa.  Przyczynek do historii mało znanego średniowiecznego herbu rycerskiego. Rocz. Pol. Tow. Herald. 2: 1995 s. 189-200.

=Cebulski* Józef ( + ) działacz społeczny i polityczny, rolnik. Biografie: L. Kubiak: J. C. - Budowniczy Polski Ludowej, rolnik, działacz społeczny. [W:] Sławni Gostynianie. Kalendarz 1987. Gostyń 1986 s. 4-5, il.

Cechol* Józef (1892-1972) misjonarz św. Wincentego a Paulo, superior. Słowniki: Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce. T. II - 1. Kr. 2001. Biografie: S. Kaczmarczyk: Ks. J. C. Meteor 1972 s. 56-9. -- M. Chorzępa: J. C. Roczniki Wincentyńskie 1985 nr 3-4 s. 75-6.

Cedrowicz* Gabriel Józef (1751-1828) ksiądz, nauczyciel. AW: 784.Słowniki: SBWP-W II; EWoJ; Szkoła Kaliska. Przyczynki: Dz. Kal. -- J. Poplatek: Komisja Edukacji Narodowej. Udział byłych jezuitów w pracach Komisji Edukacji Narodowej. Kr. 1973 s. 121-2. Bibliografie: Bibliografia starych druków kaliskich. Wwa 1980.

Cegiel* Tadeusz (1880-1941) ks. Słowniki: Martyrol.; PTPN; Księża. Przyczynki: M. Olszewski: Fort VII w P. P. 1971 s. 91. -- Wojciechowska s. 408.

Cegiel* Władysław (1853-1936) nauczyciel, publicysta, pszczelarz. Słowniki: Inowr. SB I. Przyczynki: Ziemia kujawska. Red. M. Biskup. T. 2. Inowr. [i in.] 1968 s. 127.

Cegielscy* - rodzina poznańska. Przyczynki: B. Januszkiewicz: Drzewo genealogiczne rodziny C. Gens 1990 nr 1-4 s. 36-40.

Cegielska* Paulina ( + ). Źródła: P. C.: Z moich wspomnień. Przechadzki po mieście. P. 1997.

Cegielski* Franciszek (1900-1982) nauczyciel. Biografie: Cmentarz średzki s. 198.

=Cegielski* Henryk ( + ) olimpijczyk leszczyński. Z. Gryczka: Leszczyńscy olimpijczycy. KW 2000 nr 4 s. 60-5.

Cegielski* Hipolit (1813-1868) przemysłowiec, filolog, działacz społ. AW: 788. Słowniki: PSB; Nowy Korbut; SBTech. VI; WSB; PTPN; Słownik polskich pionierów techniki. Katowice 1986; AMM; Nauczyciele MM; Dawni pisarze.  Źródła: APP nr 974  [dok. z 1840]. -- Z. Grot: C. i Cieszkowski. (Fragmenty korespondencji). KMP 21: 1948 nr 3 s. 191-200. -- W. Jakóbczyk: Wielkopolska (1851-1914). Wybór źródeł. Wr. 1954. -- Z. Grot: Listy Władysława Bentkowskiego do H. C. z czasu powstania styczniowego 1863-1864. SiMDW 8: 1963 z. 1 s. 83-122. Biografie: Z. Grot: H. C. i jego dzieło. PWlkp. 2: 1946 nr 11 s. 289-95. -- Z. Grot: H. C. P. 1947, 350 s. [wyd. 2: P. 2000, 319 s.]. R: A. Dytkiewicz, Odra 3: 1947 nr 51/52 s. 7; W. Jakóbczyk, KMP 20: 1947 s. 204-5; W. Jakóbczyk, RH 17: 1948 s. 262-8; W. Knapowska, PZach. 3: 1947 nr 9 s. 809-11. -- Wybitni Wlkp. s. 187-221. --  Wielkopolanie I  s. 211-43. -- Z. Grot: H. C. 1813-1868. P. 1980, 222 s., 17 tabl., bibliogr. --  L. Słowiński: Nie damy pogrześć mowy. Wizerunki pedagogów poznańskich XIX wieku. P. 1982 s. 143-59. -- L. Słowiński: H. C. 1813-1868. P. 1983, 30 s. -- Zasł. Wlkp. -- Z. Grot: H. C. i jego Zakłady Przemysłowe. Z teki pośmiertnej. KMP 55: 1987 nr 2 s. 71-88, il. -- Zasł. Wlkp. s. 75-84. -- Sylwetki Wielkopolan s. 446-56. -- T. Janicki: H. C. (1813-1868). [W:] ZiZM s. 54-79. -- B. Januszkiewicz: H. C. i jego dziedzictwo. P. 2006, 127 s., il.   Przyczynki: Z. Grot: 100 lat Zakładów H. C. P. 1946, passim. -- C. Zgorzelski: Duma - poprzedniczka ballady. Toruń 1949. -- W. Borowy: Polski wiersz trzynastozgłoskowy a badania M. Dłuskiej. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 1952 i nadb. -- Historia i perspektywy rozwoju. Zakłady Przemysłu Metalowego H. C. Poznań 1846-1965. Red. Cz. Mrula. P. 1960, 108 s., il.  -- Z. Grot: Działalność posłów polskich w sejmie pruskim w l. 1848-1950. P. 1961. -- W. Radkiewicz: Dzieje Zakładów H. Cegielski 1846-1960. P. 1962, passim. -- S. Kawyn: Wielkopolska polemika o Mickiewicza (1841-1846). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego S. I. Nauki Humanistyczno-Społeczne z. 25, 1962. -- Z. Grot: Rok 1863 w zaborze pruskim. P. 1963. -- S. Kieniewicz: Dramat trzeźwych entuzjastów. Wwa 1964. -- Nauka w Wlkp. s. 28, 282, 312, 404, 408, 414, 420, 421, 425, 429, 479, 480, 487, 493, 497, 498, 574, 576, 943, 991, 1045, 1100, 1144, 1147, 1225, 1226, 1266. -- J. Urbaniak: „Praca organiczna” H. C. Spraw. PTPN. Wydział Filologiczno-Filozoficzny 96: 1978 s. 39-42. -- J. Padalak: Wystawa poświęcona H. C. KMP 48: 1980 nr 3 s. 11-2. -- L. Słowiński: H. C. jako filolog i pedagog. KMP 48: 1980 nr 3 s. 5-10. -- J. Hellwig: H. C. jako humanista. PHum. 1981 nr 1/2 s. 99-112 [i nadb.]. -- Ostrowska-Kębłowska Architektura passim. -- Przybecki. -- Prasa s. 29. -- J. Fogel: Archeolodzy o H. C. Nurt 1984 nr 9 s. 15-17. -- M. Bajer: Korepetytor i kapitalista. Gaz. Wyb. (P.) 1993 nr 4 s. 3, fot. -- Kwilecki Ziemiaństwo III s. 248-262.

Cegielski* Jan Stefan Joachim (1883-1937) prawnik, oficer WP, radca miejski w P. Słowniki: AMM; Członkowie tajnych tow.

Cegielski* Jerzy Faustyn (1887-1940) ppłk WP. Słowniki: Kawalerowie VM. T. II, cz. 2; AMM. Przyczynki: Klanowski.  Artykuły: ^+Gł. Wlkp. z 20 XII 1988.

Cegielski* Stefan (1852-1921) przemysłowiec, społecznik. AW: 789. Słowniki: PSB; WSB; PTPN. Źródła: Katalog zbiorów MN [w P.]. T. 8. P. 2005 nr 436. Przyczynki: Z. Grot: 100 lat Zakładów H. Cegielski. P. 1946. -- Jakóbczyk Studia III. -- J. Marczewski: Narodowa demokracja w Poznańskiem 1900-1914. Wwa 1967. -- Dz. Wlkp. II. -- J. Wojciak: Walka polityczna w wyborach do parlamentu Rzeszy i Sejmu pruskiego w Poznańskiem w latach 1898-1914. Wwa [i in.] 1981 s. 37-9, 41, 43, 50, 55, 60, 67-8, 71, 83, 169, 171.

Cegielski* Tadeusz Zdzisław (1891-1950) bankowiec. Słowniki: AMM. Przyczynki: Klanowski.

Cegielski* Wacław Feliks (1867- zm. po 1913) lekarz. Słowniki: SLek. IV.

Cegielski* Władysław Błażej (1879-1942) ks., społecznik. Słowniki: Martyrol.; Księża. Przyczynki: Wojciechowska s. 404.

Cegieł* Tadeusz  - zob. Cegiel Tadeusz.

Cegiełka* Wacław (1887-1966) działacz polit. i społ. Słowniki: WSB; Kto był kim; SBKS; SBWP-W I; Posłowie. Przyczynki: S. Kubiak, F. Łozowski: Rady robotniczo-żołnierskie w Wielkopolsce 1918-1919. P. 1959. -- I. Mamczak: Postawa społeczeństwa ziemi kaliskiej wobec zagrożenia niemieckiego (kwiecień - sierpień 1939 r.). [W:] Udział społeczeństwa ziemi kaliskiej w wojnie obronnej 1939 roku. Kalisz 1978. -- C. Demel, J. Krawulski, K. Rzepa: Działalność Narodowego Stronnictwa Robotników i Narodowej Partii Robotniczej w Wielkopolsce w latach 1917-1937. Wwa 1980. -- Z. Dworecki: Rada Ludowa na Miasto Poznań 1918-1919. KMP 1980 nr 1. -- K. Turowski: Historia ruchu chrześcijańsko-demokratycznego w Polsce 1864-1946. Wwa 1989. -- Ostrów Wielkopolski. Dzieje miasta i regionu. P. 1990. -- E. Serwański: Ostrów Wielkopolski i jego region w okresie II wojny światowej (1939-1945). P. 1992. -- A. Gulczyński: Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej (1919-1922). P. 1996.

Cegłowski* Bolesław ( + ) lekarz chirurg. Biografie: B. Makowiec, J. Makowiec: Pionierzy chirurgii w Kaliszu. [W:] II Konferencja Naukowa Lekarzy Ziemi Kaliskiej, 12-13 X 1968. Pamiętnik. Kalisz 1969.

Cegłowski* Zdzisław (1923-1968) przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych w Poznaniu. Biografie: M. Olszewski, T. Świtała: Z. C. (1923-1968). Z żałobnej karty. KMP 1968 nr 2 s. 113-23, il.

Celestyn* z Poznania (zm. 1504) bernardyn, kaznodzieja. Słowniki: PSB; EK; SPKP. Przyczynki: Memoria patrum ac fratrum mortuorum OSPF regularis observantiae. Wwa 1973 s. 53.

Celichowski* Kazimierz (1877-1954) chemik, dyr. Stacji Doświadczalnej Wlkp. Izby Roln. Słowniki i noty biograficzne: AMM; Z. Kaczmarek: W. C. - zarys biografii. [W:] W. C. pierwszy wojewoda poznański II Rzeczypospolitej 1919-1923. Oprac. zbior. pod red. B. Wysockiej. P. 2004 s. 7. Artykuły: ^+KMP 1988 nr 3.

Celichowski* Stanisław (1885-1947) adwokat, działacz polit. Słowniki i noty biograficzne: WSB; PTPN; AMM; SBPW; SBWP-W I; Członkowie tajnych tow.; Z. Kaczmarek: W. C. - zarys biografii. [W:] W. C. pierwszy wojewoda poznański II Rzeczypospolitej 1919-1923. Oprac. zbior. pod red. B. Wysockiej. P. 2004 s. 7  Źródła: Przeciw pruskiemu zaborcy: wspomnienia i listy uczestników powstania wielkopolskiego. Wybór i opr. L. Gomolec [i in.]. Wwa 1979. Przyczynki: Klanowski s. 110. -- L. Grot, I. Pawłowski, M. Pirko: Wielkopolska w walce o niepodległość 1918-1919.  Wojskowe i polityczne aspekty powstania wielkopolskiego. Wwa 1968. -- J. Terej: Rzeczywistość i polityka. Wwa 1971. -- T. Salamon: Stowarzyszenia kombatanckie powstańców wielkopolskich w latach 1929-1939. KW 1978 nr 4. -- Z. Kaczmarek: Obóz Wielkiej Polski. Geneza i działalność społeczno-polityczna w latach 1926-1933. P. 1980. -- Zakrzewski Ulicami. -- Z. Dworecki: Poznań i poznaniacy w latach Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939. P. 1984. -- J. Winiewicz; Co pamiętam z długiej drogi życia. P. 1985. -- S. Brzozowski: Polacy na studiach gospodarstwa wiejskiego w Niemczech w XIX i XX wieku. Wr. 1989. -- S. Grabski: Pamiętniki. Wwa 1989. -- B. Polak: Wojsko Wielkopolskie 1918-1920. [Koszalin] 1990. -- E. Duraczyński: Rząd polski na uchodźstwie 1939-1945. Organizacja - personalia - polityka. Wwa 1993. -- A. Gulczyński: Ministerstwo byłej  Dzielnicy Pruskiej (1919-1922). P. 1996. Artykuły: ^+Myśl Polska 7: 1947 kwiecień. -- ^Dz. Najn. 6: 1974 z. 3.

Celichowski* Witold (1874-1944) adwokat, działacz polit., woj. pozn. AW: 793. Słowniki: WSB; PTPN; Kto był kim; AMM; SAdw. II; Kwilecki Ziemiaństwo; Członkowie tajnych tow.; SBPW.  Źródła: Biblioteka PTPN w Poznaniu, rkps 1284: Album pamiątkowy urzędników państwowych województwa poznańskiego dla ustępującego wojewody W. C. 1923. Biografie: Z. Kaczmarek: Witold Celichowski - pierwszy wojewoda poznański II Rzeczypospolitej. KW 1995 nr 2 s. 7-19. -- Z. Kaczmarek: W. C. - zarys biografii. [W:] W. C. pierwszy wojewoda poznański II Rzeczypospolitej 1919-1923. Oprac. zbior. pod red. B. Wysockiej. P. 2004 s. 7-25. Przyczynki: B. Olszewicz: Straty kultury polskiej. Wwa 1947 s. 32. -- J. Marczewski: Narodowa demokracja w Poznańskiem. Wwa 1967 s. 115. -- A. Czubiński [i in.]: Powstanie wielkopolskie. P. 1978. -- B. Kroll: Rada Główna Opiekuńcza 1939-1945. Wwa 1985. -- Zakrzewski Ulicami. -- J. Winiewicz: Co pamiętam z długiej drogi życia. P. 1985. -- Z. Dworecki: Poznań i poznaniacy w latach Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939. P. 1994 s. 46-66, 177-8, 277-343. -- Urząd wojewody w Poznaniu od X wieku do współczesności. Pod red. S. Sierpowskiego. P. 1997 s. 63-5, 71-2, 80, 122, 245, 261. -- Z. Dworecki: Wojewoda i administrator. [W:] W. C. pierwszy wojewoda poznański II Rzeczypospolitej 1919-1923. Oprac. zbior. pod red. B. Wysockiej. P. 2004 s. 43-54, il. -- M. Kwieciński: Dom rodzinny. [W:] W. C. pierwszy wojewoda poznański II Rzeczypospolitej 1919-1923. Oprac. zbior. pod red. B. Wysockiej. P. 2004 s. 27-42, il. -- M. Materniak-Pawłowska: Adwokat i notariusz - działalność zawodowa. [W:] W. C. pierwszy wojewoda poznański II Rzeczypospolitej 1919-1923. Oprac. zbior. pod red. B. Wysockiej. P. 2004 s. 55-66.

Celichowski* Zygmunt (1845-1923) bibliotekarz, historyk, wydawca, społecznik. AW: 794. Słowniki: PSB; Nowy Korbut; EWoK; SPKP; WSB; PTPN; Biogramy uczonych I; Śródka; AMM; Szamotulanie; SHist.; Członkowie tajnych tow. Źródła: H. Chłopocka: Korespondencja Augusta Bielowskiego z Biblioteka Kórnicką w l. 1845-1876. PBK 17: 1981 [wymiana listów m. in. z Z. C.]. Przyczynki: A. Knot: Ryszard Roepell 1808-1893. PZach. 1953 nr 1/3 s. 129. -- T.  Kowalski: Działalność wydawnicza Biblioteki Kórnickiej do roku 1925. PBK 7: 1959  i odb. -- J. Łuczakowa: Katalog wydawnictw Biblioteki Kórnickiej 1829-1958. Kórnik 1959. -- J. Śliziński: Kontakty Z. C. z Łużyczanami. SO 23: 1963 s. 281-7. -- B. Kosmanowa: Polityka kadrowa Z. C. w Bibliotece Kórnickiej. PBK 15: 1980 s. 79-105, sum. -- M. Kosman: Akielewicz i Celichowski. Ze stosunków polsko-litewskich w drugiej połowie XIX wieku. PBK 16: 1980 s. 17-34. -- B. Kosmanowa: Projekt przejścia Z. C. z Kórnika do Lwowa. PBK 18: 1981 s. 213-38, sum. -- K. Czachowska: Działalność społeczna Z. C. w środowisku kórnickim w l. 1869-1914. PBK 22: 1988 s. 5-34, sum. -- Z. Celichowski jr.: Wspomnienia wnuka. PBK 24: 1996 s. 113-8. --  Kalendarium. PBK 24: 1996 s. 119-132 [biografia Z. C.]. -- Z. Kalisz: U schyłku życia. PBK 24: 1996 s. 93-112 [działalność Z. C. w l. 1914-1923]. -- W. Karkucińska: Wydawca. PBK 24: 1996 s. 39-49. -- I. Potocka: Księgarz. PBK 24: 1996 s. 51-8, sum. -- B. Wysocka: Plenipotent. PBK 24: 1996 s. 59-92 [Z. C. - administrator dóbr Jana Działyńskiego i jego spadkobierców]. -- D. Zagartowska: Bibliotekarz. PBK 24: 1996 s. 9-38 [działalność w Bibliotece Kórnickiej]. -- W. Z. 1853-1924. Red. S. Sierpowski. Kórnik [i in.] 2003 passim.

Celiński* Antoni Mysław (ok. 1818-1890) ziemianin, kolekcjoner książek. Słowniki: SPKP; SBWP-W II. Przyczynki: J. Michalski: 55 lat wśród książek. Wr. 1950 s. 15-6. -- Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie. Wwa 1961.

Celiński* Konstanty (działał 1875-1909) aktor. Słowniki: SBTP.

Cendro* Wincenty (18955-1940) rotmistrz WP w 26 i 17 Pulku Ułanów Wielkopolskich. Słowniki: Kawalerowie VM. T. II, cz. 1.

Cent* (Centt) Wawrzyniec (1823-1905) ks., powstaniec 1863, kan. podlaski, rektor domu ks. emerytów w Krakowie, emigrant. Słowniki: PSB; EK; SBKS; Szkoła Kaliska. Biografie: R. Majkowska: Kilka kart z życia ks. W. C. (1823-1905), zapomnianego rektora Domu Księży Emerytów przy kościele św. Marka w Krakowie. Krak. Rocz. Arch. 4:  1998 s. 82-91. -- Wańka: Sylwetki osób związanych z Koźminkiem. [W:] Koźminek. Zarys dziejów. Kalisz 2000. Przyczynki: O. Awejde [i in.]: Zeznania śledcze i zapiski o powstaniu styczniowym. Moskwa 1961 s. 474, 479, 528. -- J. W. Borejsza: Emigracja polska po powstaniu styczniowym. Wwa 1966 s. 84, 384. -- S. Kieniewicz: Powstanie styczniowe. Wwa 1972 s. 289. -- R. Bender: Chrześcijanie w polskich ruchach demokratycznych XIX stulecia. Wwa 1975.

Centkowski* Jan (1913-1999) rzeźbiarz ludowy. Biografie: K. Pawłowska: J. C. (1913-1999). Rocz. Muz. / Muz. Ziemi Kuj. 8: 2000 s. 191-4 [nekr.].

Cepa* Heliodor (1895-1974) gen. bryg., dowódca wojsk łączności w Polsce. Słowniki: WSB; AMM; Encyklopedia powstań śląskich. Opole 1984; SBWP-W I; Członkowie tajnych tow.; J. Jajor: Jarocińscy powstańcy wielkopolscy. Kalisz 2005. Biografie: W. Strzałkowski: Życiorysy dowódców jednostek polskich w wojnie obronnej 1939 r. [W:] T. Jurga: Obrona Polski 1939 r. Wwa 1990 s. 756-7. Przyczynki: W. Chocianowicz: W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Londyn 1969 s. 184, 364, 431. -- J. Kuropieska: Misja w Londynie. Wwa 1981 s. 63, 345.  Artykuły: ^Gaz. Pozn. 1947 nr 91. 

Ceptowski* Józef (1826-1907) rzeźbiarz. Słowniki: SAP I oraz Uzupelnienia i sprostowania do t. I; WSB. Artykuły: BHSz. 39: 1977 nr 4 s. 369.

Ceptowski* Józef  Sylwester (1877-1977) powstaniec wlkp. Słowniki: SBPW.  Biografie:   S. Jankowiak, P. Bauer [i in.]: Ziemia Gostyńska w powstaniu wielkopolskim 1918-1919. Gostyń 1989 s. 11, 67-8, 71, 74-5, 126. Przyczynki: B. Polak: Front południowo-zachodni. Grupa „Leszno” powstania wielkopolskiego 1919 r. Kościan 1971 s. 28, 42.

Ceptowski* Karol (1801-1847) rzeźbiarz, sztukator. Słowniki: PSB; SAP I oraz Uzupełnienia i sprostowania do t.I. Przyczynki: Katalog zabytków sztuki w Polsce. Wwa. T. 1, 1953; t. 3, z. 10, 1961 s. 28; t. 4, cz. 1, 1965 s. 112; t. 5, z. 23, 1966; t. 5, z. 13, 1968. -- W. Tatarkiewicz [i in.]: Klasycyzm i romantyzm w rzeźbie polskiej. Sztuka i Krytyka 1956 nr 1/2 s. 42, 54, 62. -- Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Red. J. E. Dutkiewicz. T. 1: lata 1816-1895. Wr. 1959. -- Historia sztuki polskiej. T. 3. Kr. 1965.

Ceptowski* Konstanty (1824-1897) rzeźbiarz. Słowniki: SAP I oraz Uzupełnienia i sprostowania do t. I.Biografie: J. Ceptowski: K. C. (1824-1897). PBK 21: 1986 s. 35-42.

Ceptowski* [Zöpf] Michał (1765-1829) sztukator. Słowniki:  WSB; SAP I oraz Uzupełnienia i sprostowania do t. I. Biografie: J. Ceptowski, J. Ceptowski: M. Zöpf - C. BHSz. 39: 1977 nr 4 s. 369-75, il., rés.  Przyczynki: I. Malinowska: Stanisław Zawadzki. Wwa 1953 s. 16. -- Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 5, z. 5, 1959 s. 18. -- Ostrowska-Kębłowska: Architektura pałacowa drugiej połowy XVIII wieku w Wielkopolsce. P. 1969.

Ceptowski* Paweł (1869-1956) rzeźbiarz, inspektor handlowy. Słowniki: SAP I oraz Uzupełnienia i sprostowania do t. I.

Cepurski* Kazimierz (1900-1986) prof. liceum w Rawiczu. Biografie: S. Jędraś: Wychowawca młodych. PLudu 1987 z. 2 s. 31- 32.

Cerbis* Józef Marek (1714-1746) jezuita, prefekt drukarni jezuickiej w P. i Kaliszu. Słowniki: EWoJ. Przyczynki: Drukarze III cz. 1 s. 46.

Cerecki* Henryk (1921-1996) ekonomista, działacz sportowy. Słowniki: Inowr. SB IV. Przyczynki: L. Dombek: Historia 60-lecia KKS „Goplania” Inowrocław. B. 1984 s. 57-67, 103, 130, 144-5. -- Sto lat sportu i wychpowania fizycznego w Inowrocławiu (1884-1984. Red. W. Jastrzębski. B. [i in.] 1986s. 140-8. --

Cerekwicki* Jan (XVII w.) star. średzki, poseł sejmowy. Słowniki: PSB; Zwierzykowski s. 349.

Cerkaski* Zdzisław (1904-1986) adwokat, powstaniec wlkp. Słowniki: Inowr. SB I; Członkowie tajnych tow.

Cetkowski* Henryk (1883-1955) chirurg. Słowniki: PTPN. Biografie: Z. Ambros: Dr med. H. C. (1883-1955). Chirurgia Narządów Ruchu 21: 1956 z. 3 s. 220.

Chaberski* Emil Bolesław (1891-1967) aktor, reżyser, dyr. teatru. Słowniki: SBTP II.

Chabielski* Szymon h. Pomian (zm. 1552) kan. pozn. i gnieźn., archidiakon śremski, wikariusz gen. i oficjał pozn. AW: 797. Biografie: Nowacki II s. 214. Przyczynki: Nowacki II s. 184, 295, 304, 305, 541, 601, 606.

Chachamowicz* Stanisław (1863-1920) lekarz. AW: 799. Słowniki: PTPN; SLek. IV. Biografie: Cmentarz Zasł. s. 34-5.

Chajim* ben Bezalel ( + ). Przyczynki: D. Bingen: Chajjim ben Bezalel - ein rabbinischer Gelehrter zwischen Posen, Krakau, Worms und Friedberg. [W:] „Lebn will ich” - Was blieb: Jüdische Friedhöfe in Polen. Katalog zur Ausstellung des Hessischen Staatsarchivs Darmstadt 1999. Hrsg. v. P. Blachetta-Madajczyk. Darmstadt 1999 s. 124-7.

Chałasiński* Józef (1904-1979) etnograf, socjolog. AW: 801. Słowniki: Słownik psychologów polskich. P. 1992; SBSP; Śródka. Źródła: J. Ch.: Jak powstawała "Kultura i Społeczeństwo" [fragm. dzienników ]. Kult. i Społ. 1996 nr 3 s. 157-63. -- Jerzy Kosiński do J. Ch. - listy.  Oprac. J. Kryszak. Arch. Emigr. Z. 2.  (1999) s. 133-152. Bibliografie: Naród. Kultura. Osobowość. Wr. 1983 s. 737-58. -- W. Wincławski: Wprowadzenie do Chałasińskiego. Przewodnik bio-bibliograficzny. Toruń 1989, LIX, 106 s. [682 + 145 poz.]. -- C. Gryko: J. Ch. socjologiczna teoria kultury. Lublin 1989 s. 240-86. Księgi pamiątkowe: J. Ch. - socjolog i humanista. Red. A. Kaleta. Toruń 1984. --  Ch. dzisiaj. Red. A. Kalety. Toruń 1996. Biografie: F. Jakubczak: Kultura i naród. W 70-lecie urodzin prof. J. Ch. Tygodnik Kulturalny 18: 1974 nr 9 s. 4, il. -- T. Dzierżykray-Rogalski: Profesor J. Ch. - sociologist and africanist. Africana Bulletin 1974 nr 20 s. 165-8, il. -- F. Jakubczak: J. Ch. (1904-1979). Kultura i Społeczeństwo 23: 1979 nr 4 s. 5-9. -- M. Kowalski: Badacz czasu przemian. Tygodnik Kulturalny 23: 1979 nr 51, 52 s. 3, il. -- E. Ciupak: Portret uczonego. Kultura i Społeczeństwo 24: 1980 nr 1-2 s. 69-75. -- B. Gołębiowski: J. Ch.: Un savant et un humaniste. = Perspectives Polonaises 23: 1980 no 3 s. 74-9. -- B. Gołębiowski: J. Ch. Eine Erinnerung. =Polnische Perspektiven 10: 1980 H. 3 s. 78-83. -- B. Gołębiowski: Pamięci J. Ch. 1904-1979. Kultura i Społeczeństwo 24: 1980 nr 1-2 s. 3-5. -- J. Szczepański: J. Ch. (1904-1979). Nauka Polska 28: 1980 nr 3/4 s. 209-12. -- J. Szczepański: J. Ch. (1904-1979). PHum. 24: 1980 nr 2 s. 75-7. -- ZiM 1980 nr 6 s. 91-106. -- Kultura i Społeczeństwo 1984 nr 4 s. 35-96. -- J. Lutyński: J. Ch. Sprawozdania Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 1987 s. 115-20. -- W. Wincławski: Materiały do biografii naukowej J. Ch. [W:] Wprowadzenie do Chałasińskiego. Przewodnik bibliograficzny. Toruń 1989 s. VIII-LIX. --  Studia Prawno-Ekonomiczne 42: 1989 s. 169-200. -- Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 3/4 s. 71-101. -- W. Nowacki, J. Szczepański: J. Ch. (1904-1979). Kult. Wsi. 1996 nr 2 s. 189-90. -- J. Szczepański, F. Jakubczak: J. Ch. (17.II.1904-5.XII.1979). Wspomnienie. W 20. rocznicę śmierci. Pam. Pol. 2000 nr 1/2 s. 182-3. Przyczynki: Nauka Polska 1954 nr 4 s. 101-6. -- Człowiek i Światopogląd 1969 nr 12 s. 46-60. -- Studia Socjologiczne 1969 nr 1 s. 5-17. -- S. Nowakowski: J. Ch. - socjolog zaangażowany. Przegląd Socjologiczny 1971 s. 419-30. --  (j): Jubileusz Profesora J. Ch. Pamiętnikarstwo Polskie 4: 1974 nr 1/2 s. 145-50 [70-ta rocznica urodzin, 45-lecie pracy naukowej]. -- F. Jakubczak: 50 lat pracy naukowej profesora J. Ch. Wieś Współczesna 23: 1979 nr 2 s. 103-7. -- W. Wincławski: Socjologiczna teoria wychowania J. Ch. W 50-lecie pracy naukowej prof. dra J. Ch. Wieś i Rolnictwo 7: 1979 nr 2 s. 7-32. -- W. Wincławski: Wieś i naród a wychowanie młodego pokolenia (nad pracami J. Ch. z lat 1928-1939). Wieś Współczesna 23: 1979 nr 4 s. 109-14. -- B. Gołębiowski: J. Ch. o unarodowieniu mas chłopskich i roli w tym procesie ruchu ludowego. Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego 20: 1979/80 s. 288-93. -- B. Gołębiowski: Problemy młodzieży i ruchu młodzieżowego w pracach J. Ch. Kultura i Społeczeństwo 24: 1980 nr 1-2 s. 27-40. -- F. Jakubczak: Humanizm socjalistyczny a pamiętnikarstwo ludzi pracy. Kultura i Społeczeństwo 24: 1980 nr 1-2. -- E. Jagiełło-Łysiowa: Teoretyk i obrońca wartości wsi. Kultura i Społeczeństwo 24: 1980 nr 1-2 s. 63-8. -- A. Kłoskowska: Socjologia J. Ch. Kultura i Społeczeństwo 24: 1980 nr 1-2 s. 19-26. -- S. Nowakowski: J. Ch. - socjolog swojej epoki. Kultura i Społeczeństwo 24: 1980 nr 1-2 s. 11-7. -- S. Siekierski: Literatura i książka w badaniach J. Ch. Kultura i Społeczeństwo 24: 1980 nr 1-2 s. 41-50. -- J. Szczepański: Badacz narodowego losu. Kultura i Społeczeństwo 24: 1980 nr 1-2 s. 7-10. -- M. Walendowska: Twórczość J. Ch. na tle tradycji socjologii polskiej. Życie i Myśl 30: 1980 nr 6 s. 91-106. -- A. Kaleta: J. Ch. - socjolog i humanista. Życie Szkoły Wyższej 28: 1981 nr 3 s. 101-3 [konferencja 5-6 XII 1980 r. w Toruniu]. -- Naród. Kultura. Osobowość. Księga poświęcona Profesorowi J. Ch. Wr. 1983, s. 760. -- E. Ciupak: Badacz i humanista. Tygodnik Kulturalny 28: 1984 nr 39 s. 1 i 4, il. --  J. Ch., socjolog i humanista. Materiały z konferencji naukowej. Red. A. Kaleta. Toruń 1984, 169 s., bibliogr. -- Cz. Gryko: J. Ch. - socjologiczna teoria kultury. Lublin 1989, 304 s. -- A. Kłoskowska: Bunty i służebności uczonego. Kult. i Społ. 1995 nr 2 s. 57-68 [o J. Ch.]. -- Chałasiński dzisiaj. Materialy z konferencji naukowej. Pod red. A. Kalety. Toruń 1996, 127 s. -- F. Znaniecki: Celem ruchu młodopolskiego jest wytworzenie typu chłopa-inteligenta - partnerskiego współtwórcy kultury narodu. Kult. Wsi. 1996 nr 1 s. 38-45 [rozważania nad edycją "Młodego pokolenia chłopów" J. Ch.]. -- B. Gołębiowski: J. Ch. jako redaktor "Kultury i Społeczeństwa". Kult. Wsi. 1996 nr 2 s. 143-6. -- B. Gołębiowski: Stanowe nurty i perspektywy kultury wsi w dorobku naukowym J. Ch. Kult. Wsi. 1996 nr 2 s. 96-102. -- F. Jakubczak: J. Ch. ethos nieposłuszeństwa w myśleniu. Kult. Wsi. 1996 nr 2 s. 135-42. -- A. Kłoskowska: Dzieje jednego czasopisma : przyczynek do historii nauki w Polsce Ludowej. Kult. i Społ. 1996 nr 3 s. 3-14 [o pracy J. Ch. w kwartalniku „Kultura i Społeczeństwo”]. -- A. Siciński: Działalność wydawnicza i badawcza a polityczne "zawirowania" w socjalizmie : w związku z losami "Kultury i Społeczeństwa" w latach 1960-1968 - relacja z "obserwacji uczestniczącej". Kult. i Społ. 1996 nr 3 s. 99-104.
-- J. Szczepański: Przesłanie J. Ch. dla nowych pokoleń wsi i jej badaczy. Kult. Wsi. 1996 nr 2 s. 131-4. -- A. Tatarkiewicz: Przyczynek do "Inteligenckiego getta kultury polskiej". Regiony  1996 nr 1 s. 159-60 [dot. m. in. J. Ch.]. -- A. Kołakowski: Resentyment i kultura. Społ. Otwarte. 1997 nr 4 s. 40-3 [o książce J.  Ch. z 1946 r. "Społeczna genealogia inteligencji polskiej"]. -- [Konferencja "Bujak, Bystroń, Chałasiński, Czarnowski, Grabski, Krzywicki, Znaniecki - socjologowie wsi okresu międzywojennego. Studia komparatystyczne". Materiały]. Rocz. Socjol. Wsi. 26: 1998 s. 107-208. -- J. Szczepański: Historyczne funkcje narodotwórcze i kulturotwórcze wielkiego czteroksięgu J. Ch. (w sześćdziesięciolecie ukazania się "Młodego pokolenia chłopów"). Kult. Wsi. 1998 nr 1 s. 3-14. -- J. Szczepański, F. Jakubczak: J. Ch. i Stefan Nowakowski z perspektywy humanistyki III tysiąclecia. Nauka 2000 nr 2 s. 205-22. -- A. Kwilecki: J. Ch. (1904-1979). Napoleon polskiej socjologii. [W tegoż:] Silva rerum. P. 2007 s. 49-58, il.

Chałupczyński* Adam (1822-1887) lekarz. Słowniki: PSB; SLek. III. Bibliografie: S. Konopka:  Polska bibliografia lekarska XIX wieku (1801-1900). Wwa 1974-1984.

Chaniecka* Helena, właśc. Chrul, zamężna Tosik (1910-1971) aktorka. Słownik: SBTP II.

Charbowski* Jan h. Sulima (zm. 1531) kanclerz kapitulny, kan. krak. i pozn., wikariusz gen. i oficjał pozn. AW: 805. Słowniki: Gąsiorowski Notariusze. Biografie: Nowacki II s. 213. Przyczynki: Nowacki I s. 529, II s. 90-1, 97, 203, 208, 616, 636.

Charłampowicz* Jan (1938-1993) prawnik, dr PP. Biografie: P. Woźny: Historia w kamieniu pisana. Zarys dziejów trzemeszeńskiej nekropolii. Trzemeszno 2004 s. 45.

Charłampowicz* Zofia (1901-1976) chemik, prof. UP i WSR. Biografie: P. Woźny: Historia w kamieniu pisana. Zarys dziejów trzemeszeńskiej nekropolii. Trzemeszno 2004 s. 46.

Charszewski* Zygmunt Henryk (1879-1958) nauczyciel, bibliotekarz, działacz oświat. i socjalist. Słowniki: SPKP; Słownik działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 1. Wwa 1978; SBWP-W I; J. B. Nycek: Ludzie i książki. Słownik biograficzny ludzi książki i pióra województwa płockiego. Płock 1983.

Charvinius* Jakub (zm. 1607) kan. gnieźn. AW: 808. Słowniki: PSB; PSPK.

Chądzyńska* Wanda, zamężna Młodzianowska (1891 lub 1892-1958) aktorka. Słowniki: SBTP.

Chebda* Jan z Niewiesza (1 poł. XV w.) kan. pozn., dziekan włocławski. AW: 810. Przyczynki: Nowacki II s. 199.

Chełchowska* Karolina Rozalia z Kodrębskich (ok. 1812-1888) aktorka, śpiewaczka. Słowniki: SBTP.

Chełchowski* Tomasz Andrzej (1802-1861) aktor, dyrektor teatru. Słowniki: SBTP; WSB. Przyczynki: Z. Grot: Dzieje sceny polskiej w P. 1782-1869. P. 1950. -- S. Kaszyński: Dzieje sceny kaliskiej 1800-1914. Łódź 1962.

Chełkowska* Maria (1878-1960) działaczka społ. i patriot. Słowniki: Oracki Słownik; SBWP-W I. Przyczynki: T. G. Jachowski: W walce o polskość. Kr. 1972 s. 502. -- H. Sienkiewicz: Listy. T. 1 cz. 1. Wwa 1977 s. 109-11.

Chełkowski* August Jan (1927-1999) fizyk, prof. UAM, marszałek Senatu III RP. Biografie: D. Kolbuszewska: Senator z Błękitnej Czternastki. Gaz. Wyb. (P.) 1999 nr 259 s. 10. -- A. Ratuszna. J. Zioło: A. J. Ch. (1927-1999). Postępy. Fizyki 2000 z. 3 s. 164-6 [nekr.]. -- Spraw. Zarządu PTPN 1999-2001 s. 24. Przyczynki: Kwilecki Ziemiaństwo II s. 320.

Chełkowski* Edmund Dersław (1920-1939) żołnierz WP. Przyczynki: Kwilecki Ziemiaństwo II s. 316, 318-19.

Chełkowski* Franciszek (1899-1939) , powstaniec wlkp., inż. rolnik. Słowniki: Oracki Słownik; WSB; SBWP-W I; Członkowie tajnych tow.; AMOstr. z. 10. Przyczynki: Kwilecki Ziemiaństwo II s. 316-7.

Chełkowski* Franciszek Kembłan (1839-1893) poseł na sejm pruski, działacz społ.-gosp. AW: 813. Słowniki: PSB; AMOstr. z. 10. Przyczynki: Kwilecki Ziemiaństwo II s. 301-4, 306.

Chełkowski* Ildefons Kembłan (1833-1904), działacz gosp., powstaniec 1863. AW: 815. Słowniki: PSB; PTPN; SBWP-W I. Przyczynki: Kwilecki Ziemiaństwo II s. 302-4, 306.

Chełkowski* Józef (1766-1837) kan., bp sufragan pozn. AW: 817. Słowniki: Biskupi.  Biografie: Nowacki II s. 191. Przyczynki: Kwilecki Ziemiaństwo II s. 305.

Chełkowski* Józef (1803-1877) ziemianin, działacz społ. i gosp., hodowca koni. Przyczynki: Kwilecki Ziemiaństwo II s. 302-3.

Chełkowski* Józef (1868-1954) działacz społ. i gosp., star. koźmiński. Słowniki: Ziemianie II; SBWP-W I. Przyczynki: M. Pietrowski: 80 Rocznica Powstania Wielkopolskiego. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pierwszemu polskiemu staroście koźmińskiemu J. Ch. Szkice Koźmińskie. Nr 23. Koźmin  1999 s. 36-43. -- M. Pietrowski: J. Ch. - pierwszy polski starosta. Tablica pamiątkowa [...]. [W:] 130 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wlkp. w Koźminie Wlkp. Red. M. Pietrowski. Koźmin 2003 s. 95-106, il. -- Kwilecki Ziemiaństwo II s. 183-5, 306-14, 316-20.

Chełkowski* Ludwik (XVIII w.) mjr wojsk polskich; komisarz skarbowy pozn. Słowniki: Zwierzykowski s. 349.

Chełkowski* Seweryn (1860-?) ziemianin. Słowniki: PTPN.

Chełkowski* Szczęsny (1901-?) powstaniec wlkp. Przyczynki: Kwilecki Ziemiaństwo II s. 316-20.

Chełkowski* Wojciech (1908-1983) ziemianin, oficer WP. Słowniki: Ziemianie II; SBWP-W I.  Przyczynki: P. Bauer, B. Polak: 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesław Chrobrego w obronie ojczyzny. Gostyń 1978. -- J. Wielhorski: Kawaleria i bronie towarzyszące w kampanii wrześniowej 1939. Londyn 1979 s. 65. -- J. Korczak: Cóżeś ty za pani. P. 1988 s. 226-418. -- S. Radomyski:: Zarys historii Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1926-1939. Pruszków 1992 s. 48, 69. -- P. Bauer: 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesław Chrobrego. Pruszków 1994 s. 44. -- Kwilecki Ziemiaństwo II s. 315-6.

Chełmicki* Alfred (1889-?) lekarz internista. Słowniki: PTPN.

Chełmicki* Bolesław (1832-1892) ziemianin. Słowniki: PTPN.

Chełmicki* Julian Stanisław (1825-1909) lekarz, społecznik, powstaniec 1848. AW: 820. Słowniki: PSB; PTPN; SLek. III. Przyczynki: G. Kusztelak: Polacy na studiach lekarskich w Berlinie (1810-1918). AHFM 1972.

Chełmicki* Maciej Franciszek Michał (zm. 1730) kantor pozn., archidiakon kaliski. AW: 822. Słowniki: PSB.

Chełmicki* Piotr ( + ). Źródła: P. Ch.: Wspomnienia z trudnych czasów gospodarowania na roli w XIX wieku. Oprac. S. Leitgeber. KW 2001 nr 2 s. 89-95.

Chełmicki* Stanisław (1889-?) powstaniec wlkp., por. WP. Słowniki: SBPW. Przyczynki: A. Czubiński [i in.]: Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Wwa [i in.] 1978.

Chełmicki* Władysław (1864-1936) ziemianin. Słowniki: PTPN.

Chełmicki* Wojciech (1835-1919) ziemianin. Słowniki: PTPN.

Chełmikowski* Jan (ok. 1800-1873) aktor, śpiewak, dyrektor teatru. Słowniki: SBTP. Przyczynki:  Z. Jędrychowski: Antrepryza J. Ch. w Mińsku Litewskim. Notes Teatralny</