Zbiory archiwalne obejmują wszystkie pozycje samoistne (książkowe) Znanieckiego, jego rozprawy i artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych, tłumaczenia jego dzieł polskich i angielskich opublikowane w innych językach, obszerny dział dokumentacji dotyczący spraw osobistych, rodzinnych oraz działalności badawczo-naukowej, naukowo-kulturalnej i społeczno-organizacyjnej na dwu kontynentach, w Europie i Ameryce.


I. Dzieła samoistne
 1. Dzieła samoistne w języku polskim.
 2. Dzieła samoistne w języku angielskim.
 3. Dzieła samoistne w języku niemieckim.
 4. Dzieła samoistne w języku włoskim.
 5. Dzieła samoistne w języku hiszpańskim.
 6. Dzieła samoistne w języku japońskim.

II. Rozprawy i artykuły naukowe.
 1. Rozprawy i artykuły naukowe w języku polskim.
 2. Rozprawy i artykuły naukowe w języku angielskim.
 3. Rozprawy i artykuły naukowe w języku francuskim.
 4. Rozprawy i artykuły naukowe w języku niemieckim.

III. Wypowiedzi autorskie na łamach czasopism i tygodników społeczno-kulturalnych, informacje w dokumentacji uniwersyteckiej, kopie referatów etc.
 1. Wypowiedzi autobiograficzne.
 2. Recenzje rozpraw doktorskich.
 3. Recenzje z książek innych autorów.
 4. Program egzaminu magisterskiego z socjologii (opracowany przez Znanieckiego i zatwierdzony przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego).
 5. Odezwy konkursowe.
 6. Programy badań socjologicznych.
 7. Program kursu o zapobieganiu wojnie.
 8. Referat na konferencji pt. „ Education in the Social Sciences”.
 9. Projekty odczytów.
 10. Publicystyka.
 11. „Wychodźca Polski” - miesięcznik pod red. Floriana Znanieckiego (komplet zeszytów 1911-1912).
 12. Kserokopie nieopublikowanych rozdziałów do książki Social Relations and Social Roles.

IV. Dokumenty osobiste
 1. Metryki urodzenia, ślubu, zgonu Znanieckiego, jego rodziców, żony, dzieci etc. .
 2. Drzewo genealogiczne.
 3. Akta hipoteczne dotyczące majątku rodzinnego Świątniki k/Włocławka.
 4. Obituaries - kondolencje i wspomnienia po śmierci uczonego.
 5. Notki biograficzne (zebrane przez Z. Dulczewskiego).
 6. Odpisy dokumentów z Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
 7. Odpisy dokumentów z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 8. Odpisy dokumentów z Archiwum UAM, PTPN oraz Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
 9. Odpisy dokumentów z Archiwum University of Illinois - Urbana USA.
 10. Procedura wyboru Floriana Znanieckiego na Prezydenta Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego.
 11. Członkostwo w organizacjach. Odznaczenia.
 12. Listy Znanieckiego i do Znanieckiego.
 13. Korespondencja rodzinna.
 14. Materiały o Juljuszu Znanieckim - poecie (synu uczonego).

V. Prywatne archiwum Prof. Heleny Znanieckiej-Lopaty w Chicago (kopie dokumentów odziedziczonych po ojcu Florianie). [Teczki 1-22]

Katalog dokumentów w kolekcji H. Znanieckiej-Lopaty (sporządzony przez Z. Dulczewskiego 22 V - 30 VI 1978 r. - wykorzystany w przypisach do monografii Florian Znaniecki - Życie i dzieło).

Część pierwsza: Kserokopie prac autorskich
1. Tom 1. Notatki z lektur (rękopisy).
2. Tom 2. Maszynopisy artykułów opublikowanych (przykłady).
3. Tom 3. Rękopisy i maszynopisy prac nieopublikowanych za życia autora.
    (1) The Function of Definitions in Sociology.
    (2) The Significance of Culturtal Associations.
    (3) Sociology of the Unemployed.
4. (4) What are Sociological Problems?
5. (5) The Social Role of the University Student.
6. (6) The Dependence of Cultural Evolution upon the Development of Social Systems.
7. (7) The Evolutionary Approach to the History of Culture.
    (8) The Social Scientist in a National Emergency (5 pages).
    (9) The Social Scientist in a National Emergency (12 pages).
    (10) Objectives of the Social Sciences.
8. (11) The Dynamics of Social Systems.
    (12) Education for Social Life in Europe and America.
    (13) Criticism of the 1st Edition of Taft's „Criminology”.
9. (14) Młodzież świata na studiach w Ameryce (rękopis).
    (15) Rozdział XXIV do książki Social Relations and Social Roles (nieopublikowany).

Część druga: Dokumenty osobiste
11. Katalog korespondencji opracowany przez mgr Urszulę Lipińską
12. Tom 1. Korespondencja : zbiór podstawowy Nr 1 - 43.
13.                                   -  ||  -                               Nr 44-86.
14.                                   -  ||  -                               Nr 87-130.
15.                                   -  ||  -                               Nr 131-172.
16.                                   -  ||  -                               Nr 173-219.
17.                                   -  ||  -                               Nr 220-265.
18.                                   -  ||  -                               Nr 266-311.
19.                                   -  ||  -                               Nr 312-358
20. Tom 2. Korespondencja: suplement Nr S.1 - S.100
21. Tom 3. Świadectwa szkolne, legitymacje, wypowiedzi autobiograficzne, życiorysy, dokumenty z obchodów rocznic urodzenia, przejścia na emeryturę, ceremonii pogrzebowych etc.

Część trzecia
22. Wycinki prasowe Nr 1-39.

W sumie: kopie dokumentów z archiwum prywatnego Heleny Lopaty obejmują 587 str. manuskryptów i maszynopisów prac autorskich, 1006 str. dokumentów osobistych, 52 str. wycinków prasowych (Razem 1645 stron kserokopii dokumentów przywiezionych z Chicago do Poznania w 1978 r.).


VI. Recepcja twórczości Floriana Znanieckiego.
 1. Monografie i dysertacje doktorskie o dziełach Znanieckiego.
 2. Różne artykuły i opinie o twórczości Floriana Znanieckiego.
 3. Materiały z krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych twórczości Znanieckiego ( programy i kopie referatów wygłoszonych na konferencjach w Polsce, USA, Niemieckiej Republice Federalnej, Włoszech).
 4. Taśmy magnetofonowe z obrad międzynarodowej konferencji naukowej w Poznaniu, w stulecie urodzin Znanieckiego 3-4 grudnia 1982 r.
 5. Recenzje z książek Floriana Znanieckiego.
 6. Różne opinie i wypowiedzi publicystyczne.
 7. Notatki Z. Dulczewskiego na temat recepcji dzieł Znanieckiego oraz program badań nad recepcją.

VII. Teczki uczniów
 1. Abel Teodor
 2. Adamski Walerian,. ks.
 3. Andrzejewski Stanisław
 4. Chałasiński Józef
 5. Miller-Csorba Helena
 6. Dulczewski Zygmunt
 7. Erzepki Helena
 8. Szuszkiewicz-Gorszczyk-Ferens Wanda
 9. Gajkiewicz Bolesław
 10. Galant Wawrzyniec
 11. Golachowski Stefan
 12. Koczy Leon
 13. Kowalik Stanisław
 14. Kowalski Stanisław
 15. Kryński Wiesław
  a) dokumenty i osobiste
  b) praca doktorska, notatki z wykładów Znanieckiego
  c) artykuły, odezwy konkursowe, recenzje
 16. Krzyżanowski Jan
 17. Kwiatek Józef
 18. Merkert Alfred
 19. Mirek Franciszek, ks.
 20. Moniuszko Józef, ks.
 21. Stróżykówna-Mrozek Wanda
 22. Niesiołowski Andrzej
 23. Poczobut-Odlanicka Eleonora
 24. Okiński Józef
 25. Orchowski Józef
 26. Rewers Stefan
 27. Orsini-Rosenberg Stanisław
 28. Pawuła Franciszek
 29. Piotrowski Jerzy
 30. Sołtysik Kazimierz
 31. Straszewska Felicja
 32. Szczepański Jan
 33. Szczurkiewicz Tadeusz
 34. Śliwińska Zofia
 35. Talejko Witalis
 36. Troczyński Konstanty
 37. Wachowski Marian
 38. Walerowicz Bolesław
 39. Wenska Urszula
 40. Zenkteler Zbigniew
 41. Zubrzycki Jerzy
  a) dokumenty osobiste
  b) książki
  c) książki cd.
  d) artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach

VIII. Fotografie

IX. Katalogi materiałów archiwalnych w archiwach krajowych i zagranicznych, programy konferencji naukowych

X. Części maszynopisów prac Znanieckiego z okresu międzywojennego, kartki katalogowe, notatki z lektur etc.

XI. Prace uczniów i o uczniach Znanieckiego

Kilka przykładów ze zbioru fotografii

Florian Znaniecki

Florian Znaniecki. Emerytowany profesor Champaign, Ill. USA 1955

Metryka

Metryka urodzenia Floriana Znanieckiego, 15 stycznia 1982

Dokument nominacji

Dokument nominacji Floriana Znanieckiego na profesora zwyczajnego

Metryka zgonu

Metryka zgonu Floriana Znanieckiego, 23 marca 1958

Seminarium

Seminarium Socjologiczne, Uniwersytet Poznański, rok akademicki 1926-1927

Znaczek

Znaczek wydany przez Pocztę Polską

Tablica

Poświęcenie tablicy pamiątkowej – 10 czerwca 2000 – w miejscu urodzenia (Świątniki koło Włocławka)